Obraz prírody a ľudu – Detvan, Hájnikova žena

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 926 slov
Počet zobrazení: 1 997
Tlačení: 80
Uložení: 80

Obraz prírody a ľudu – Detvan, Hájnikova žena

Spoločenská situácia: V poslednej tretine 19. a začiatkom 20. storočia sa prehĺbil na Slovensku národnostný a sociálny útlak. Narastala bieda, nezamestnanosť, hromadné vysťahovalectvo. Po Rakúsko – uhorskom vyrovnaní silnie maďarizácia. Na Slovensku bol nedostatok vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií.

Realizmus: V popredí pozornosti spisovateľov už neboli historické témy, ale aj súčasnosť a jej problémy. Snažili sa čo najvernejšie zobraziť skutočnosť, vychádzali z vlastných zážitkov a skúseností.. Postavy neidealizovali, hrdinami ich diel nebol výnimočný hrdina, ale obyčajný človek. Rozvíjala sa najmä próza – dedinská poviedka a spoločenská novela. V poézii vystriedala sylabický verš sylabotonická prozódia. V slovenskej literatúre mal realizmus 2 fázy – opisný a kritický

Pavol Orzságh Hviezdoslav

 • predstaviteľ slovenského opisného realizmu
 • narodil sa vo Vyšnom Kubíne, ale väčšinu života strávil v Dolnom Kubíne
 • vzor – Andrej Sládkovič

Hájnikova žena

 • lyricko – epická skladba
 • 15 spevov, lyrické – prvý spev – Pozdrav, posledný spev – Zbohom
 • hlavná téma – láska mladých ľudí – Miško a Hanka Čajkovci a v protiklade k nej nemorálnosť šľachty
 • dej: Zomrie starý hájnik Čajka, jeho syn Michal sa uchádza u grófa Vilániho o miesto svojho otca, dostáva ho. Má rád Hanku, ktorá na neho čaká a chce si ho vziať, ale jej rodičia nesúhlasia (sú oveľa bohatší než Michalova rodina) Sobáš sa nakoniec koná, Michal zoberie svoju nevestu do horárne. Uprostred krásnej prírody žijú spokojne a šťastne. Artuš Viláni (grófov syn) vidí Hanku v kostole, veľmi sa mu páči a začne ju prenasledovať. Hanka ho však odmieta a tak si Vilani vymyslí podlý plán. Usporiada poľovačku, aby si bol istý, že Miško nebude doma, a vyberie sa za Hankou. Tá ho v sebaobrane zabije. Michal zoberie vinu na seba a Hanku prinúti odprisahať, že neprezradí pravdu. Michala uväznia a čaká ho súd. Hanka sa vráti k rodičom, no tí sa od nej odvrátia a stále jej vyhadzujú vinu na oči. Od žiaľu a výčitiek svedomia sa pomätie. V deň súdu prichádza Hanka na súd a povie pravdu. Súd ich oboch oslobodí. Po narodení dieťatka Hanka vyzdravie. Michal zachráni život grófa Vilániho a ten sa mu chce odvďačiť, Michal si želá len odpustenie za vraždu jeho syna a jeho želanie je splnené
 • Dej je dynamický bez odbočení:

v úvode – smrť starého hájnika, svadba a príchod do hájovne

v zauzlení – Hankin sen

vo vyvrcholení – zvody a zabitie

v rozuzlení – príchod Hanky na súd a oslobodenie

v závere – zmierenie sa so šľachtou

 • Ľud:
 • zobrazuje tu základný spoločenský rozpor medzi šľachtou a ľudom
 • ľud tvorí dejovú skladbu a základný konflikt diela
 • autor stojí na strane ľudu, odsudzuje prívrženstvo, egoizmus, zhýralosť...
 • Príroda:
 • opis prírody je súčasťou deja, niekedy predznamenáva priebeh nasledujúcej udalosti a vyjadruje pocity človeka
 • dielo obsahuje opisy všetkých ročných období, úvahy o láske, šťastí a zemianstve
 • slúži na zobrazenie protikladov medzi pánskym a ľudovým svetom
 • Úvahy:
 • úvahy o chalupách – symbol dobra a bezpečnosti; úvahy o kaštieľoch – symbol neprávosti
 • úvahy o šťastí a blahobyte – pocit harmónie
 • úvahy o ľude – ľud = Čajkovci a šľachta = Villániovci
 • ľud – statočnosť, vernosť, pracovitosť, úprimnosť
 • vzťah k šľachte – úcta a poslušnosť
 • šľachta – bezstarostnosť, sebeckosť, zhýralosť, panovačnosť
 • vzťah k ľudu – ponižovanie

Andrej Sládkovič

 • Predstaviteľ slovenského romantizmu – štúrovec 

Detvan:

 • lyricko-epická skladba
 • 5 spevov: Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady, Lapačka
 • vznikol ako reakcia na neprestávajúce maďarské útoky, preto autor vyzdvihuje Slovenský národ
 • vlastnosti národa – vyzdvihuje ich prostredníctvom hlavného hrdinu Martina Hudcovie
 • zmysel pre spravodlivosť – nedovolí aby silnejší ublížil slabšiemu – keď chce sokol zabiť zajaca
 • odvaha a smelosť – keď sa dáva zverbovať do čierneho pluku
 • úprimnosť, pravdovravnosť, čestnosť – keď sa ide priznať kráľovi Matiášovi, že mu zabil sokola
 • láska k vlasti, rodnému kraju – keď sa dáva zverbovať pod podmienkou, že si môže nechať detvianske vrkoče, opasok, krpce...
 • krásy Slovenska – poukazuje na to, že Slováci sú rovnocenný národ s hociktorým iným, teda aj Maďarmi – príbeh je situovaný do prostredia detvianskej prírody, autor verne opisuje toto prostredie
 • kultúru národa – autor ju vyzdvihuje tým, že upozorňuje na dávne tradície a zvyky, zvlášť

vyzdvihuje remeslá, v ktorých sa prejavuje nielen šikovnosť, ale aj tradičnosť

 • dostali sa tu do popredia národná a sociálna problematika
 • s jednotlivými spevmi sa rozvíja charakter Martin, dedinského mládenca sa stáva bojovník proti zlu a zástanca utláčaných

1.spev Martin

 • ťažisko je v oslave krásnej podpolianskej prírody, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je ľud
 • autor uvádza na scénu Martina Hudcovie ako urasteného a švárneho šuhaja, syna prírody
 1. spev Družina
 • dozvedáme sa podrobnejšie o kolektíve, v ktorom sa pohybuje Martin – pastier oviec
 • tu sa už prejavia jeho niektoré dobré vlastnosti – cit pre spravodlivosť a nebojácnosť – zabije sokola, ktorý sa vrhol na zajaca a zajaca oslobodí
 • cestou stretne zbojníkov, ktorí majú v moci Elenu, premôže ich, jedného z nich zabije a Elenu zachráni
 • v tomto speve sú veľmi významné úvahy o ľudovom umení, o šikovnosti ľudu, ktorá je zárukou veľkej budúcnosti
 1. spev Slatinský jarmok
 • stretnutie Martina s kráľom Matejom, rozhovor, ktorý sa tu uskutoční, umožňuje básnikovi ukázať Martina v novom prostredí, kde sa správa rovnako prirodzene a smelo, keď oznámi kráľovi zabitie sokola na druhej strane kráľovo služobníctvo vykresľuje ako panovačné a povýšenecké
 1. spev Vohľady 
 • stretávame sa s Elenou a jej úprimnou láskou k Martinovi, ktorá je v protiklade so

záletníctvom Mateja

 1. spev Lapačka 
 • Martin sa predstavuje ako uvedomelý, hrdý vlastenec, ktorý je ochotný vstúpiť do

kráľovho Čierneho pluku, ale len ak si bude môcť ponechať to, čo tvorí jeho ľudový a národný svojráz – opasok, valašku, kroj

Rozdiel medzi Sládkovičovým Detvanom a Hviezdoslavovou Hájnikovou ženou

Sládkovič

 • hovorí o ľude ako špatno-krásnom, nie o jeho tmavých stránkach, ale verí, že neporušenosť inštinktov, mravné tradície a súžitie s prírodou ho zachránia pred skazou
 • v ľude vidí základ národa, ktorý sa prebojováva k slobode a samostatnosti

Hviezdoslav

 • vyzdvihuje kladné mravné vlastnosti ľudu a dáva ich do protikladu s mravne spustnutým životom zemianstva a šľachty (Artuš Villáni)
 • akoby nepriamo nadväzoval na tvorbu Sládkoviča
 • využíva bohaté opisy prírody a ľud pokladá za nositeľa národného života
 

Detvan

 

Hájnikova žena

Téma

viera v lepšiu budúcnosť

zo života ľudu

lepšia budúcnosť

Postavy

idealizovaná šľachta

idealizovaný ľud

realistická šľachta

Konflikt

 

ľud x šľachta

 

Charakter

rieši postavenie ľudu

spoločenský

rieši morálny úpadok spoločenskej vrstvy

Idea

kritizuje odnárodňovanie

vyzdvihuje vlastnosti slovenského ľudu

kritika šľachty a jej úpadku

Riešenie

zmierlivé, zvíťazia všetci

 

odpustenie

Rozčlenenie

5 kapitol, pomenované

spevy, kapitoly

15 kapitol, nepomenované

Úvod

Vrstovníkom - viera v lepšiu budúcnosť, ťažký život

lyrické úvody

Pozdrav - príroda

Úvahy

o ľude - vyzdvihuje ich minulosť a budúcnosť

 

o šľachte (kritické)

o ľudskom šťastí (skromnosť, spolupatričnosť, láska)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022