Klasicizmus v slovenskej literatúre predstavitelia

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 310 slov
Počet zobrazení: 1 663
Tlačení: 75
Uložení: 68

Klasicizmus v slovenskej literatúre

1. Zdôvodnite špecifické znaky klasicizmu v slovenskej literatúre.

 • Názov pochádza z latinského classicus = vzorový, príkladný
 • Vznikol vo Francúzsku, za vlády Ľudovíta XIV. (Kráľ Slnko)
 • Cirkev sa stáva terčom kritiky, je považovaná za prekážku v

Klasicizmus je umelecký smer, ktorý

 • považoval za ideál jednotu pravdy, krásy a dobra
 • námety a príklady si bral z antickej literatúry, obracal sa aj na velikánov Slovenska, keďže sa v rovnakom období pestovalo aj osvietenstvo
 • autori napodobňujú prírodu, všetko, čo je dokonalé
 • racionalizmus (dôraz sa kladie na rozum)
 • hrdinovia sú vykreslený takí, akí by mali byť
 • povinnosť víťazí nad citom
 • krásne je to, čo je pravdivé, skutočné
 • Žánre sa delili na:
  • Vyššie
   • Óda (oslavná pieseň)
   • Elégie (žalospev)
   • Epos (hrdinský, duchovný)
   • Tragédia
 • Nižšie
  • Bájka
  • Satira
  • Komédia

Osvietenstvo

 • kultúrne hnutie, ktoré sa usilovalo prekonať náboženskú ideológiu
 • zakladalo sa na dôvere v osvietenský
 • v Európe ho viedol filozof Voltaire (povedal, že cirkev je nepriateľom pokroku)
 • u nás sa rozvíjalo počas vlády Márie Terézie (pomocník Adam František Kollár – slovenský Sokrates) a jej syna Jozefa II. – zaviedol mnoho reforiem (doslova posadnutý)
 • Reformy Márie Terézie:
  • Tereziánky urbár
  • Robotný patent
  • Ratio educations
   • Povinná školská dochádzka
   • Systém škôl:
    • triviálne (učilo sa trivium – čítať, písať, počítať)
    • gymnázia (prvé gymnázium na Slovensku bolo v Revúcej, Kláštore pod Znievom, Martine)
    • Univerzity (prvá banícka vysoká škola v strednej Európe bola na Slovensku)
 • Reformy Jozefa :
 • Zrušil nevoľníctvo v Čechách a na Slovensku
 • Vydal Tolerančný patent (zrovnoprávnil katolíkov a evanjelikov)
 • Spojený s 1. a 2. fázou slovenského národného obrodenia (SNO).
 • SNO malo 4 etapy:
 1. 1780 – 1820 – osvietenstvo

a. Anton Bernolák

 1. Juraj Fándly
 2. Jozef Ignác Bajza
 1. 1820 – 1835 – klasicizmus

a. Ján Kollár

 1. Ján Hollý
 2. Jozef Ignác Bajza
 1. 1835 – 1845 - romantizmus
 2. 1845 – 1848 - romantizmus

2. Objasnite literárny smer z hľadiska prínosu pre slovenský spisovný jazyk.

 • V roku 1787 bol uzákonený prvý spisovný slovenský jazyk – Bernolákovčina
 • Opieral sa o západoslovenské nárečie (najmú trnavské - tvrdé)
 • Prijali ho rímsky katolíci, odmietali ho evanjelici (zostali pri slovakizovanej češtine)
 • Anton Bernolák vydal:

o Jazykovedno kritickú rozpravu o slovenských písmenách

 • V tomto diele obhajoval potrebu zavedenia spisovného jazyka

o Slovenskú gramatiku (Gramatica Slavica)

 • Hláskotvorný, pravopisný, morfologický, syntaktický systém pravidiel (pravidlá jazyka)

o Slovár slovenski-česko-latinsko-nemecko-uherskí

 • Vrchol tvorby
 • 5-jazyčný
 • 6-zväzvoký slovník
 • Spolu s Jurajom Fándlym založili spolok Slovenské učené tovarišstvo, v Trnave; jeho cieľom
  • šíriť a pestovať bernolákovčinu
  • získavať nových stúpencov
  • organizovať vydavateľskú činnosť
 • Najznámejším autorom píšucim v bernolákovčine bol Ján Hollý s rozsiahlom tvorbou
  • pastierskych idýl (zvaných Selanky)
   • krátke básnické útvary
 • tematika prírody, života, práce, zábavy, pastierskeho života
 • prvýkrát v slovenskej poézii
 • hrdinami sú pastieri a jednoduchí ľudia

· Jaroslav

 • Milidruh
 • Pasy
 • hrdinských eposov

§ Sláv

 • Svatopluk
  • Zobrazuje boj franského veliteľa Karolmana so Svätoplukom a Slovanmi
  • Svätopluk prichádza na čele Karolmanovho vojska poraziť Slovanov
  • Vydá sa do ich tábora, chytia ho a odsúdia ako zradcu
  • Vysvetlí im, že všetko bolo len súčasťou jeho lsti
  • V skutočnosti prejde na stranu Slovanov a pomôže im vyhnať Karolmana
  • Nakoniec legendárny súboj Svatopluka s Karolmanom, podobne ako Achilla s Hektorom (v Iliade od Homéra)
  • Inšpiráciu čerpal zo starých antických eposov, ale najmä zo slovanskej minulosti
  • Súčasťou spevov je sú aj:
   • invokácia (vzývanie múz, ako v antike)
   • propozícia (stručné načrtnutie deja, ako v antike)
 • duchovných eposov

§ Cirilo-metodiáda

 • o činnosti Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy
 • žalospevy

§ Plač Matki Slávi nad odrodilími Sinami

 • Plač Matki Slávi nad Sinami svatoplukovími
 • Prekladal velikánov antickej rímskej literatúry Vergília, Horatia, Ovdídia

3. Objasnite spôsob riešenia jazykovej otázky (spisovného jazyka) v diele Jána Kollára a Jána Hollého.

 • Ján Hollý písal bernolákovčinou, ktorá sa od dnešného jazyka líšila:
  • namiesto sa používalo (wdowa, wedro)
  • namiesto grafémy sa používala graféma (gablko – jablko, geg – jej, gemu – jemu, gama – jama)
  • Nepoužívali sa dvojhlásky
  • podstatné mená sa písali veľkým začiatočným písmenom (A môj Pes povedal, že vie čítať )
 • miesto šte sa používalo šče (Ešče, ešče viac )
 • fonetický princíp = píš ako počuješ (Ďeťi višli s )
 • dôsledne sa označovala mäkkosť – ďeťi, ťelovýchova

o neexistovali dvojhlásky

 • nijaké y, jedine i
 • Ján Kollár pestoval slovakizovanú češtinu, ktorá síce zjednodušovala komunikáciu (predtým latinčina, maďarčina), ale odmietol bernolákovčinu a postavil sa aj neskôr proti štúrovčine
 • Jeho tvorba vychádza z myšlienky všeslovanskej vzájomnosti
  • (Rusko pomohli pri porážke Napoleona I. Bonaparte, konečne si ho všimli aj iné národy a niektorí zástancovia myšlienky všeslovanskej vzájomnosti prišli na to, že sme s Rusmi príbuznými a preto, by malo toto „dubisko“ – tak sa naňho odkazuje Ján Kollár chrániť ostatné slovanské národy.

V skutočnosti však Rusko utláčalo Poľsko a keby mohlo, určite by sa nezastavilo.)

 • Najvýznamnejšie diela:

o O literárni vzájemonsti mezi kmeny a nárečími slavskými

 • v diele zdôvodnil a opodstatnil program myšlienky všeslovanskej vzájomnosti
 • uznáva len hlavné slovanské nárečia
  • poľské
  • ruské
  • srbsko-chorvátske
  • česko-slovenské
 • myšlienka mu zišla na um, keď v Jene – vtedajšom centre života nemeckej mládeže – narazil na náhrobky Slovanov (lužických Srbov)
 • zľakol sa rozpínavosti Nemcov, krútil hlavou nad Slovanmi, ktorí sa nechali z domovov vytlačiť alebo ponemčiť
 • impulzom pre tvorbu bolo zoznámenie s Wilhelmínou Frederikou Schmidtovou – Mínou
 • rodičia jej zakázali sa zaňho vydať, o 16 rokoch neskôr sa našli a zobrali

o Básne Jána Kollára

 • Zbierka básní
 • Sonety venované oslave Míny ako symbolu lásky, krásy v spojení s vlasteneckými myšlienkami
 • Východisko k Slávy dcere

o Slávy dcera

 • Podnety:
  • Spoločenský
  • Osobný – láska k Míne

§ Předspev

 • 106 veršov napísaných časomierou
 • využíva elegické distichon
 • spisovateľ opisuje rodnú zem Slovanov, ktorá už neexistuje, a ktorá je posvätná aj pre Slovákov
 • žiali nad osudom Lužických Srbov, obáva sa rovnakého osudu na Slovensku
 • vyzýva Slovákov, aby obranu hľadali v Rusku (dubisko)
 • nakoniec spevu sa má rozhodnúť, či dá svoje srdce milovanej Míne alebo vlasti
 • autor si ho vytrhne z hrude a rozdelí napoly, jednu časť dostane Mína, druhú vlasť
 • Sála rieka v Nemecku
  • hlavný motív - láska k Míne; ospevuje ju, spomína si, zamýšľa sa nad láskou a na záver sa lúči s Mínou a sľubuje jej vernosť

§ Labe, Rén, Vltava

 • putuje v sprievode Milka, ktorého mu dáva Mína po polabských krajoch
 • pociťuje smútok nad ponemčenými Lužickými Srbmi a rozpínavosťou Nemcov
 • v Čechách vyzýva Slovanov k činorodej práci pre vlasť, zatracuje vojnu a vyzdvihuje mierumilovný život

§ Dunaj

 • prichádza na Slovensko, zobrazuje ho v jeho ťažkých podmienkach
 • zároveň načrtáva obraz veľkej budúcnosti Slovanov
 • keď vidí, že mu nie je dopriate s Mínou žiť na Zemi, túži po stretnutí s ňou vo
 • večnosti a túži sa dožiť slávy Slovanov

§ Lethe

 • slovanské nebo - pomenovanie podľa biblickej rieky zabudnutia
 • Mína sa mení na vílu a sprevádza autora po slovanskom nebi, kde sú všetci, ktorí Slovanom priali a pomáhali

§ Acheron

 • slovanské peklo /rieka vzdychov/
 • zobrazuje tu zradcov a odrodilcov národa
 • Spevy sú písané formou zneliek /sonetov – lyrická básnická forma, obsahuje 14 veršov, usporiadaných do 2 štvorverší a 2 trojverší
 • hlavná postava – Mína – inšpirovaná postavou autorovej milej

/Wilhelmina Friderika Schmidtová/

 • bájna dcéra bohyne Slávy, ktorá v sebe spája vlastnosti všetkých slovanských dievčat
 • vyzdvihol tu ideál slobody, spravodlivosti, ľudskosti a myšlienku slovanskej vzájomnosti
 1. Na ukážke č 2. vysvetlite charakterizujte časomerný veršový systém. Časomerný veršový systém je jedným z piatich veršových (prozodický systémov) systémov (okrem tonického sú radené chronologicky):

Časomerný

 • Sylabický
  • rovnaký počet slabík v každom verši

Sylabo-tonický

 • predpokladá stopovú organizáciu verša
 • na Slovensku najmä Pavol Országh Hviezdoslav Svetozár Hurban Vajanský (predstavitelia realizmu)

Voľný verš

 • v modernej próze, vznikol v avantgardných smeroch, na začiatku 20. storočia

Tonický

 • Vznikol v Antike, najznámejší epos tej doby napísaný časomierou je Iliada a
 • Na tvorbe rytmu sa podieľa kvantita = dĺžka slabiky
 • Rytmus vzniká striedaním dlhých a krátkych slabík
 • Dĺžka slabiky je merateľná časom (preto názov časomiera)
 • Časová jednotka krátkej slabiky je 1 móra (U)
 • Dlhá slabika má dĺžku 2 móry (–)
 • Vyskytuje sa v dvoch rôznych formách:
  • natura longa (slabika prirodzene dlhá)
   • Nositeľom slabičnosti je dlhá samohláska (á, é, í, ó, ú), dvojhláska (ô, ia, ie, iu) alebo slabičné (ŕ, ĺ)
   • Kôň pie | sok láv | ka vŕ | ba tĺ | čik
   • – – – – U
  • positione longa [čítaj pozicione longa] (slabika dlhá pozíciou)
   • Nositeľom slabičnosti je krátka samohláska alebo slabikotvorné l, r nasledované viacerými spoluhláskami
   • Str | mi | na vln | ky krs | ti | ny

– U U – – U U

 • Niekedy môže byť aj slabika pozíciou dlhá v skutočnosti krátka, ak si to vyžaduje model verša. (v praxi, potrebujeme krátku slabiku, ale je tam dlhá, tak povieme, že je krátka ☻)
 • Stopa je najmenšia rytmická jednotka verša zložená najmenej z 2 a najviac z 3 slabík.
 • Slabika nie je metrická jednotka, stáva sa ňou po spojení s inými slabikami do stopy
 • Delenie (znaky – = dlhá slabika, = krátka slabika):
  • Dvojslabičné
   • Trochej – U (3 móry, klesavá intonácia)
   • Jamb U – (3 móry, stúpavá intonácia)
   • Spondej – – (4 móry, neutrálna intonácia )
  • Trojslabičné
   • Daktyl – U U (4 móry, klesavá intonácia)
   • Anapest
 • Typy veršov v časomiere

o hexameter

 • šesťstopový daktylský alebo daktylsko-spondejský verš
 • po 3. stope je polveršová prestávka, dieréza
 • kladie dôraz na prvú slabiku každej stopy (= iktus) – nezhoda s prirodzeným prízvukom
 • narúša zvukový charakter, preto sa natrvalo v slovenčine neudomácnil
 • využíval ho najmä Ján Hollý

o pentameter

 • Päťstopový daktylský verš
 • Polveršie obsahuje dve úplné stopy a jednu neúplnú, v ktorej chýba slabá doba, je nahradená medzerou
 • Používal ho najmú Ján Kollár (spolu s elegickým distichom)

o elegické distichon

 • Je dvojveršie, ktoré vznikne spojením pentametra s hexametrom
 • Využívalo sa najmä v básňach so smutným nádychom až žalospevoch (elégiách)
 • Ján Hollý (žalospevy), Ján Kollár (Předspev k Slávy dcere)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025