Martin Kukučín - obdobie a smer

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 240 slov
Počet zobrazení: 1 431
Tlačení: 58
Uložení: 61

Martin Kukučín

1. Zaraďte tvorbu Martina Kukučína do časového obdobia a umeleckého smeru vo vývine slovenskej literatúry.

Martink Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, bol vrcholným predstaviteľom prvej vlny slovenského realizmus, prozaik, dramatik, publicista. Bol lekárom, žil v Chorvátsku (na ostrove Brač), kde sa aj oženil.

Realizmus

 • vo svete, 2. pol. 19. storočia – zač 20. 
 • na Slovensku od roku 1875 - 1905
 • je umelecký smer, ktorý kládol dôraz na pravdivé zobrazenie skutočnosti.
 • Víťazil rozum nad
 • Hrdinami sú jednoduchí ľudia, v slovenskej literatúre najmä dedinčania.
 • Prvá vlna opisného realizmus
  • Nadväzuje na štúrovcov a myšlienky revolúcie
  • Pravdivo zobrazuje život, vykresľuje postavy a konflikty medzi nimi
  • Poézie
   • Básne písané sylabotonickým veršovým systémom (stopovo- organizovaný, založený na pravidelnom usporiadaní prízvučných a neprízvučných slabík)
   • Písali sa lyricko-epické skladby, lyrické cykly, veršované eposy, sociálne balady (P. O. Hviezdoslav: Zuzanka Hraškovie)
  • Próza
   • Hrdinom je dedinský človek
   • Využíva sa hovorový jazyk
   • Spracúva témy úpadku zemianstva, odsúdenia pasivity ľudu, mravnej prevahy, čistoty jadra národa, materiálneho bohatstva
   • Konflikt je tvorený vzťahom spoločenských tried (zemania, roľníci) a ich predstaviteľov k národnooslobodzovacím bojom (malé národy bojujú za osamostatnenie od veľkých, napr. Slovensko a Česko od Rakúsko-Uhorska)
   • Písala sa kratšia próza
    • črta, poviedka, novela, kresba

· Väčšia próza

 • Román
 • Dráma
  • Málo rozvinutá
  • Pavol Országh Hviezdoslav: Herodes a Herodias (Herodes sa bál Ježiša, preto nechal vyvraždiť všetkých betlehemských kojencov)
 • Predstavitelia:
  • Poézia:
   • Svetozár Hurban Vajanský

o Pavol Országh Hviezdoslav

 1. lyrika - Krvavé sonety
 • Próza
 1. dráma Herodes a Herodias
 2. sociálna balada – Zuzanka Hraškovie
 • Terézia Vansová

o Elena Maróthy-Šoltésová

 1. autobiografia písaná denníkovou formou - Moje deti

o Martin Kukučín

 1. Charakterizujte dielo autora zo žánrového a tematického hľadiska.
  • Písal najmä krátke epické prózy (= poviedky), ale venoval sa aj románovej
  • Pozornosť kladie na slovenský ľud
  • Ľud je jediná zdravá spoločenská vrstva, pracuje húževnato, problémy je nútený riešiť, nie vytvárať
  • Dáva ho do protikladu s inými vrstvami spoločnosti (napr. zemanmi)
  • Vyrastal na dedine (je jej favoritom)
  • Neskôr vykresľuje postavy menej idealisticky, viac realisticky
  • Ranná tvorba, opis dediny vo sviatočnom svetle
   • Máje
   • Hody
   • Na jarmok
   • Susedia

ü Keď báčik z Chochoľova umrie

 • Opisuje úpadok zemianstva (Aduš Domanický) a nástup novej mladej kapitalistickej generácie (Ondrej Tráva)
 • Poviedka má tragikomický nádych (do popredia sa dostáva neschopnosť zemianstva zasahovať do diania)
 • Dejová línia je jednoduchá, nevýrazná
 • Dôraz sa kladie na opis prostredia, vykreslenie charakteru postáv
 • Využíva slovný a situačný humor
 • Protiklad
  • Chudobný Aduš Domanický z Domaníc, čo nemal doma nic, predstaviteľ neschopného zemianstva
  • Ondrej Tráva, mladý, podnikavý, zanechal gazdovstvo, začal sa venovať obchodu, predstaviteľ novej vrstvy
 • Dej:
 • Pán Aduš Domanický z Domaníc(príznačné meno), zeman, dávno premrhal svoj majetok, ale dúfa, že si získa dedičstvo po báčikovi z Chochoľova. Navonok vystupuje pyšne, ako boháč, v skutočnosti sa jeho kaštieľ rozpadá, majetok mu hynie. Ostáva mu len chvastúnstvo, šudierstvo a honosenie sa tým, čo už nemá, a fráza: „Keď báčik z Chochoľova umrie...“ Jeho protipólom je Ondrej Tráva, nový typ dedinčana, dedinský kupec, ktorý zanechal gazdovstvo a začal sa venovať obchodu. Je predstaviteľ nastupujúcej buržoázie, so všetkými znakmi: dravosť, bezohľadnosť, špekulantstvo. Aduš mu ponúka na predaj jačmeň

a zoberie si zaň zálohu. Keď sa Ondrej nevie dočkať jačmeňa, rozhodne sa Aduša vyhľadať. Po príchode na Adušovo „panstvo“ v Domaniciach zistí, že Aduš nič nemá, a preto žiada, aby mu vyrúbal staré jasene okolo cintorína. V Adušovi sa ozve svedomie, lebo pod tými jaseňmi sú pochovaní jeho predkovia, a tak po týždni radšej vráti Ondrejovi všetky peniaze, len aby nemusel zhanobiť hrob svojich rodičov.

Rysavá Jalovica

 • humorne ladená poviedka, kritika alkoholizmu
 • humor je jemný, láskavý, úsmevný
 • k nerestiam hlavného hrdinu je autor zhovievavý, dáva mu možnosť polepšiť sa
 • Postavy:
  • Adam Krt (vo filmovej verzii ho hrala slovenská legenda, Jozef Króner), Adam Trnka
  • Eva Krtová, Eva Trnková
 • Dej:
 • Adam Krt, hlavná postava, krpčiar z Adamoviec, dobrý človek, ale nedokáže odolať alkoholu, rád si vypije, ak nemá dozor svojej šporovlivej ženy (prejaví sa to pri jeho ceste z jarmoku = láskavým humorom vykreslená slabosť), ide na jarmok predať kapce a kúpiť kravu. Tú kúpi od suseda Adama Trnku, zmieri sa s ním a spolu idú na oldomáš (zapiť dobrú kúpu). Kravu uviažu pred krčmou. Tam ich našla stará Trnková a v obave o jalovicu uviazanú o mrežu ju odvedie domov. Keď Adamovia zistia, že jalovica zmizla, začnú ju hľadať a pohádajú sa o to, komu vlastne patrí. Krta čakajú trampoty, najmä so ženou Tá ho po návrate vyhodí z domu, aby ju hľadal. Ráno Trnkovci privedú jalovicu a Trnka sa rozhodne vyhľadať Krta. Nájde ho na píle, kde si chce zarobiť peniaze na udobrenie ženy, a prisľúbi, že sa už nikdy viac alkoholu nedotkne.

Neprebudený

 • psychologická poviedka
 • najtragickejšia spomedzi Kukučínovej tvorby
 • podáva obraz odlišného duševného a citového sveta dedinského mrzáka
 • Hlavný hrdina:
  • Ondráš Machuľa
  • Postava predstavené zvnútra, pomocou psychologickej a spoločenskej analýzy
  • Žije vo vlastnom svete dieťaťa, aj napriek tomu, že je dospelý
 • Iné postavy:
  • Zuzanka Bežanovie
  • totka – vychováva Ondráša
 • Dej:
 • Slabomyseľný dedinský pastier Ondráš Machuľa mládenčí v dedine – pasie husi. Matka ho chráni pred hnevom otca. Dospieva, ale jeho myseľ je nerozvinutá, blúdiaca, je mentálne zaostalý. Nie je príjemný ani svojím vzhľadom. Je nešťastím v rodine. Otec rodinu opustí, matka sa utrápi na smrť. Ondráš tak osirie a ujme sa ho totka (stará žena). Ondráš začne snívať o ľúbosti. Raz ho zo sna vyruší Zuzka Bežanovie, najkrajšie dievča z dediny, žartuje s ním a prisľúbi mu, že sa zaňho vydá, v skutočnosti sa vydáva za bohatého mládenca. Ondráš si myslí, že ho ľúbi, a tak sa vychystá na svoju svadbu so Zuzkou, no totka ho zavrie v komore. On však ujde. Myslí si, že Zuzka si Jana Dúbravovie berie iba preto, lebo on prišiel Odrazu vznikne požiar v šope, hostina sa preruší a Ondráša označia za podpaľača, priviažu ho o kôl. Zuzke ho je ľúto a odviaže ho. Ondráš sa snaží zachrániť z horiacej šopy husi. Vtedy sa uvoľní jedno horiace brvno a spadne na neho. Na druhý deň dedina zistí, že podpaľačom bol zváč.
 • Iné poviedky

o Dies irae (Dni hnevu)

 • Obraz dvoch rodín pod zhubným vplyvom honby za majetkom
 • Poviedky zo študentských rokov

o Veľkou lyžicou

 • Do školy
 • Pred skúškou
 • Mladé letá
 • Spod školského prahu
 • Novely:

o Zápisky zo smutného domu

 • Zo študentských časov
 • Na ľade
  • Vzťah k novému prostrediu, cudziemu, mestskému
  • Obraz života pražských vysokoškolákov
 • Poviedky z Chorvátska (Dalmácie)
  • Opisy prostredia a prírody s typickými postavami a jazykom

§ Svadba

 • Prvá zvada
 • Štedrý večer
 • Mišo 
 • Romány
  • rozsiahle, zážitky z ciest
  • Dom v stráni
  • Mať volá

3. Rozdeľte postavy románu Dom v stráni podľa spoločenského rozvrstvenia.

ü Dom v stráni

 • Autor bol istý čas lekárom na ostrove Brač

· Téma

 • Problémy sedliactva (težaci) a statkárov (šor, šora) a nastupujúcej vrstvy buržoázie (obchodník Zandome)

· Idea

 • Nemožnosť spojenia dvoch svetov (sedliackeho a statkárskeho)
 • Vyjadruje zároveň vlastné názory na spoločenské pomery na Slovensku (pristupuje k nim kriticky – nie len opisne, ako bolo zvykom v 1.vlne realizmus)
 • Námet, rozdelený do dvoch častí

o obraz rodiny Mateho Beraca

 • Život v dome šory Anzuly
 • Stoja proti sebe dva odlišné, vyhranené svety
 • Vyniká osobitosť, krása prostredia, čo vplýva na jazyk
 • Na vykreslenie postáv využíva psychologické činitele
 • Dej sa točí okolo lásky Nika Dubčiča, syna zo statkárskej rodiny, sedliackemu dievčaťu Katici Beracovej. Ich láska rozvíri hladinu života oboch rodín, ale aj otázky týkajúce sa vzťahu oboch spoločenských tried: Nikovej matky, šory Anzula a Katicinho otca, težaka Mateho Beraca. Obaja vplývajú na lásku mladých, sú jednoznačne proti nej. Napokon sa Niko s Katicou rozchádza kvôli nepreklenuteľnosti rozporov medzi sedliakmi a statkármi. Katica zostáva s Pačkom Bobicom a Niko s Doricou

· Postavy:

 • Mate Berac
  • Pracovitý
  • Múdry
  • Sedliak
  • Chráni vlastnú rodinu
  • Svedomitý

o Šora Anzula

 • Pracovitá
 • Liečila ľudí
 • Nikova matka
 • Energická
 • Múdra
 • Rozvážna

o Katica Beracová

 • Mladá dceŕa Mateho Beraca
 • Chce sa dostať do pánskej rodiny
 • Všetko pochopí, až keď jej otec umiera

o Niko Dubčić

 • Syn šory Anzuly
 • Zaľúbi sa do Katice
 • Má rád matku a Zandomeho
 • Stále má na pamäti rozdiely medzi tešakmi a statkármi
 • Zostáva s Doricou Zorkovičovou

o Zandome

 • Snaží sa pomáhať mladým
 • Nikov priateľ, múdre rady
 • Chce sa stať podnikateľom (moderný kapirtalista)

o Paško Bobica

 • Usilovný sedliak
 • Žiarli na Nika
 • Ľúbi Katicu
 • Pracuje v meste, aby zarobil na ich (vysnenú) spoločnú budúcnosť (Katica ale chce Nika, až na konci, po Mateho smrti dochádza k zvratu)

o Dorica Zorkovičová

 • Šora Anzula ju vychovávala pre Nika
 • Milá, spravodlivá
 • Aj do koča aj do voza

4. Objasnite pojem sociálny typ románu.

Sociálny typ je vykreslená postava, ktorá nadobúda vlastnosti charakteristické pre určitú skupinu, spoločenstvo. Má všetky jej vlastnosti, je typickým predstaviteľom. Postava reprezentuje túto vrstvu (napr. Jozef Mak, Mate Berac, šora Anzula, Ondrej Tráva).

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020