Božena Slančíková-Timrava a slovenský realizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 849 slov
Počet zobrazení: 1 082
Tlačení: 65
Uložení: 57

Božena Slančíková-Timrava a slovenský realizmus

1. Charakterizujte znaky umeleckého smeru realizmus v slovenskej literatúre.

 • Slovenský realizmus sa rozvíjal v období 1875 -1905
 • Založený na troch princípoch:
  • Materializmus (prvotné je bytie, človek tu a teraz)
  • Racionalizmus (prevaha rozumu, nad citom)
  • Pozitivizmus (objektívne poznanie skutočnosti)

Idea a téma:

 • Reálne, verné, pravdivé zobrazenie skutočnosti
 • porovnávanie medziľudských vzťahov
 • vykreslenie skutočného charakteru dedinského človeka
 • témou je všedný život, skutočnosť, typická skúsenosť
 • človek kritizuje svoje okolie, vidí nedostatky

Epické postavy:

 • Človek v konkrétnom prostredí, zastupujúci konkrétnu skupinu (jednoduchý dedinský človek)
 • postavy rôzny sociálnych vrstiev, nikdy nie sú sami (dedina, podsvetie, buržoázia)

Dej a prostredie:

 • má množstvo zápletiek
 • dôraz sa kladie na konflikt medzi postavami
 • najčastejšie vykresľuje dedinské prostredie alebo prírodu

Štýl:

 • Je vecný
 • ľudový, bližší jednoduchému človeku
 • realistickí autori na Slovensku písali slovenčinou upravenou Samuelom Csambelovej [cambelom]

1.vlna realizmu (opisný realizmus):

 • poézia
 • vzniká sylabotonický veršový systém (slabično-prízvučný)
 • založený na ustálenom počte slabík a s rovnakým umiestnením prízvukov vo veršoch
 • žánre:
  • lyricko-epické skladby
  • lyrické cykly
  • lyrické skladby

o próza

 • hrdinom sa stáva dedinský človek, využíva hovorový jazyk
 • tematika – materiálne bohatstvo, zemianstvo a jeho úpadok, neskazenosť slovenského ľudu
 • písali sa kratšie žánre:
  • Kresba
  • Črta
  • Poviedka
  • Novela
  • Román
 • dráma - málo rozvinutá

o Pavol Országh Hviezdoslav - Herodes a Herodias

o Predstavitelia:

 • Svetozár Hurban Vajanský
 • Pavol Országh Hviezdoslav (Krvavé sonety)
 • Terézia Vansová
 • Elena Maróthy Šoltésová (Moje deti)
 • Martin Kukučín (Dom v stráni)

Znaky 2. vlny realizmu (sociálno-kritický):

 • Nielen opisoval, ale aj kritizoval pomery v dedine, alkoholizmus, pasivitu

o poézia

 • zjednodušila sa jazyková zložka básní
 • podávajú obraz vnútorného citového života

o próza

 • zameranie na sociálnu situáciu, analýza a kritika sociálnych vzťahov
 • podávajú neprikrášlený obraz života najnižších spoločenských vrstiev

o dráma

 • konflikty reálneho života
 • zobrazuje realistické charaktery
 • využíva ľudovú reč

o predstavitelia:

 • Božena Slančíková-Timrava (Ťapákovci, Hrdinovia)
 • Jozef Gregor Tajovský (Statky-zmätky, Maco Mlieč)
 • Ľudmila Podjavorinská
 • Ladislav Nádaši-Jégé
 • Ján Čajak
 • Janko Jesenský (Demokrati)

2. Poukážte na spôsob spracovania dedinskej tematiky v diele Boženy Slančíkovej- Timravy Ťapákovci.

 • Centrom pozornosti je dedine a národné a sociálne problémy
 • Autorka opisuje a kritizuje pasivitu, zaostalosť
 • Nazerá človeku do hĺbky duše, vykresľuje city a vzťahy medzi postavami

Ťapákovci

 • jedna z najkritickejších poviedok

Znaky poviedky v období realizmu:

 • hrdinom sa stáva dedinský človek
 • jazyk sa približuje hovorovej, ľudovej reči
 • tematika
  • otázka vedúcej sily v národe – zemianstvo dohralo svoju úlohu – obraz jeho úpadku
  • kritický pohľad na sociálne postavenie dedinského človeka a obraz morálky spoločnosti (autor kriticky poukazuje na príčiny zlého sociálneho postavenia napr. alkoholizmus, pasivita ..)

3. Objasnite epický žáner, tému, postavy a konflikty daného diela.

Poviedka

 • epický útvar malého alebo stredného rozsahu
 • obyčajne spracúva jednu udalosť a má len jednu zápletku
 • postavy vstupujú do deja už sformované, počas deja sa charakterovo výrazne nemenia
 • rozprávač v ich-forme /1.os.sg./ alebo on-forme /3.os.sg/
 • slohové postupy (SP):

o rozprávacieho SP

 • opisný SP
 • úvahový SP
 • Predstavitelia slovenského realizmu, ktorí sa venovali tvorbe poviedok:
  • Martin Kukučín
  • Božena Slančíková – Timrava
  • Jozef Gregor – Tajovský

Ťapákovci:

 • Téma:
  • kapitalizácia dediny
  • kritika jej obyvateľov so všetkými nedostatkami
  • Ťapákovcov nezaujímajú novoty, žijú len z toho, čo im zanechali predkovia
  • zaostalosť dedinských ľudí a pohľad na patriarchálny, konzervatívny spôsob života

vonkajší dej:

 • konflikt Ťapákovcov s Iľou

vnútorný dej:

 • tragédia Anče - navzájom sa prelínajú
 • v protiklade sú zobrazené dve ženy: Iľa-kráľovná a Anča-zmija
  • v ich prezývkach je skrytá základná charakteristika

Iľa

 • je najstaršie nevesta u Ťapákovcov, rozhodla sa zmeniť zaostalý spôsob života ťapákovskej rodiny
 • Je vzdelanejšia ako ostatní v rodine, za čo sa jej vysmievajú, preto odchádza z rodiny a snaží sa žiť lepšie

Anča

 • najtragickejšia postava
 • vnútorne veľmi citlivá, nežná, no jej osobné nešťastie (v detstve trpela lámkou, dnes je bezvládna mrzáčka) ju robí závistlivou, hádavou a drsnou
 • Túži byť milovaná, ale ostáva jej len vyšívanie čepcov pre nevesty a žiaľ z radosti iných
 • Dej:

Rodina Ťapákovcov vedie patriarchálny život, žijú pokope v nezdravom prostredí, v dome sa tlačia 16, sú leniví, neduživí, nezhovorčiví, málovravní, no nie sú neschopní, len sa držia tradície svojich dedov a robia všetko podľa starých zvykov, novoty ich nezaujímajú, nevnímajú ani okolie.

Žijú tu 4 bratia Ťapákovci s manželkami a deťmi, najmladší, slobodný brat, a sestra, mrzáčka Anča. S týmito predsudkami bojujú len dve ženy, ktorým ide o zlepšenie životných podmienok, zmenu zaostalého života Ťapákovcov. 30-

ročná stará dievka Anča-zmija (je jednou z najtragickejších postáv). Po chorobe v detstve (lámka) zostala mrzáčkou. Nemôže chodiť, vláči sa po dome na dlaniach a kolenách. Kvôli svojmu osudu sa hnevá na celý svet, osobné nešťastie ju robí zlou, zádrapčivou a drsnou. Je plná bolesti a žiaľu, prežíva vrúcne city a hlbokú lásku k bratrancovi Janovi, na to však nemôže ani pomyslieť, aby ju mal voľakto rád. Je stelesnením ľudského utrpenia a poníženia. Stále provokuje ostatných a snaží sa vyvolať konflikty a hádky medzi Iľou a Ťapákovcami.

Druhou je Iľa-kráľovná, manželka najstaršieho brata Paľa. Je vzdelanejšia než ostatné švagriné, je v dedine babicou a túži po modernejšom, kultúrnejšom spôsobe života. Chce zmeniť Ťapákovcov a ich staré zvyky, vyčíta im, že žijú v neporiadku, nezdravo, deti majú choré. Všetci si z nej robia iba posmech, nepáči sa im to, že ich stále iba kritizuje a že všetko chce zmeniť, to vedie ku konfliktu. Keď vidí, že ich nezmení, žiada Paľa, aby si aspoň oni postavili dom a odsťahovali sa z preplnenej chalupy. Vyhráža sa mu, že ho opustí, napokon to aj urobí – prijme miesto slúžky u rechtorky.

Nakoniec sa Paľo predsa rozhodne postaviť si v dedine nový dom. „A teraz je Iľa už úplne šťastná – no Ťapákovci spokojní sú tiež. Dusia sa v jednej izbe 14, ako ich predkovia žili“. Sú radi, že im už Iľa nepanuje a nenúti ich zmeniť staré zvyky. Iba kalika Anča sa trápi plná beznádeje a trpko ľutuje, že sa vôbec narodila.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016