Ivan Krasko – Slovenská literárna moderna

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 828 slov
Počet zobrazení: 5 691
Tlačení: 231
Uložení: 226

Ivan Krasko

Vlastným menom Ing. Ján Botto, patrí medzi popredných predstaviteľov slovenskej literárnej moderny (na Slovensku od 1905 – 1918), konkrétne symbolizmu.

Slovenská literárna moderna (1905 - 1918)

 • Pojem zahŕňa nové umelecké smery (napr. symbolizmus, vitalizmus, surrealizmus), ktorými písali autori na Slovensku
 • Ich tvorba vychádzala v časopisoch
  • Slovenské pohľady
  • Dennica
  • Živena
  • Černokňažník
  • Prúdy
 • Mala dva ciele vývinu:
  • Spoločenský
   • Reakcia na národnostný útlak
   • Každý autor po svojom, novými prostriedkami (avantgardnými

= priekopníckymi)

 • Umelecký
  • Rozvoj modernej slovenskej literatúry
  • Nadväzujúc na európske smery
 • Znaky literárnej moderny:
  • Zdroje tvorby u romantických básnikov:
   • Janko Kráľ
   • Ján Botto
   • Andrej Sládkovič
 • Zdroje tvorby pre realistov:
  • Pavol Országh Hviezdoslav
  • Svetozár Hurban Vajanský
 • Vplyv európskej literárnej moderny (les poétes maudits = prekliati básnici):
  • Paul Verlaine [verlén]
  • Charles Baudelaire [šarl bodlér]
 • Základným životným pocitom je:
  • Nenaplnený život
  • Zlyhanie citov
  • Zbytočnosť
 • Dôraz sa kládol na:
  • Smutné, pochmúrne nálady
 • Zápas medzi životom a smrťou (hraničné situácie, v ktorých sa ukazoval charakter človeka)
 • Smútok za starým svetom
 • Túžbu po novej skúsenosti
 • Tematicky sa sústreďuje na:
  • Vykreslenie atmosféry básne (všetko ostatné je v pozadí)
 • Žánre boli podobné s európskym symbolizmom a impresionizmom
  • Najmú lyrika, krátke básnické útvary
  • Próza (Janko Jesenský, Martin Rázus)
  • Objavuje sa lyrická próza = básne v próze
 • Založené na troch základných pilieroch:

§ IRACIONALIZMUS

 • Odmietanie rozumu

§ SUBJEKTIVIZMUS

 • SYMBOLIZMUS
  • Používal sa symbol (= znak, znamenie vzniknuté na základe zaužívaného označenia)

o sylabo-tonický verš a systém voľného verša

 • Predstavitelia:
  • Ivan Krasko
   • Nox et solitudo, Noc a samota – básnická zbierka
  • Janko Jesenský
   • Demokrati – román
  • Vladimír Roy
  • Martin Rázus
   • Maroško – próza, akoby mladé roky autorove
  • Ivan Gall

SYMBOLIZMUS

 • Umelecký smer, ktorý vznikol vo Francúzsku
 • Je reakciou na
  • naturalizmus (pravdivo zobrazoval všetko hnusné, nepríjemné, odpudivé – rozmliaždené končatiny vojakov, prederavené telá mužov, žien a detí, odporné obrovské potkany )

o parnasizmus

 • Hojne sa využíva symbol
  • je znak znamenie, vznikol na základe zaužívaného označenia
  • pomenúva veci nepriamo a to aj abstraktný zmysel
 • V tvorbe prevažuje pesimistická nálada, smútok, depresia, sklamanie, odpor voči vonkajšiemu svetu
 • Poézia je:
  • Iracionálna – rozum ustupuje do úzadia, dôležitejšie je estetické cítenie
  • Osobná – nepochopený, osamelý básnik, sklamaný
  • Odkláňa sa od reality – ponára sa do sveta podvedomia, predstáv
 • Do popredia sa dostáva voľný verš:
  • dôraz kladie na hudobnosť a eufonickosť (= ľubozvučnosť – ľubozvučné sú slová, v ktorých sa pravidelne vyskytujú samohlásky – veverička, luna za lunou, Dunaj duní)
   • Opakom je kakofónia (neľubozvučnosť) – prst, krstný, pštros, mrkva
 • Cieľom je zapôsobiť
 • Znaky:
  • sugescia (vplyv na človeka)
  • evokácia (výzva)
 • Predstavitelia (cudzokrajní):
  • Charles Baudelaire [šarl bodlér]
  • Paul Verlaine [verlén]
  • Jean Arthur Rimbaud [žár artut rimbó]
  • Stephane Mallarmé
  • Émile Verhaeren (Belgičan)

Ivan Krasko

 • Vedúca osobnosť slovenskej literárnej moderny
 • Básnik symbolizmu a priekopník sylabo-tonického veršového systému
 • Riadil sa heslom: „Nie kvantita, ale “
  • napísal málo básnických zbierok, s hlbšou myšlienkou, vysokou úrovŃou kvality
 • Zbierka básní Nox et Solitudo (z lat., Noc a samota)

Téma:

 • Postoje autora k svetu
 • Názov je aj hlavným motívom celej zbierky a tým je smútok, pesimizmus, samota, opustenosť, hľadanie svetla (ako záchrany)
 • Poézia odráža vnútorný stav básnika, básnikovu dušu
 • prírodné motívy (hmlistý daždivý deň akoby preniknutý nocou)
 • noc = symbol smútku, život bez svetla, niečoho temného, slepoty
 • vonkajší priestor je neoddeliteľný od pocitu autora
 • Lyrický subjekt nie je hrdinom, charakterizuje ho pocit vlastnej ničotnosti

5. Rozdeľte tvorbu básnika podľa tematického hľadiska.

 • Podľa spracovanej tematiky a motívov môžeme rozdeliť jeho tvorbu do viacerých kategórií:
  • Ľúbostné
   • Plachý akord, Pieseň
  • Spomienky na domov a matku
   • Vesper dominicae (Nedeľný večer)
   • Už je pozde
  • Motív beznádeje
   • Chladný dáždik
  • Príroda
   • Topole
 • Národné motívy
  • Jehovah
 • Intímna lyrika, najmä motív nešťastnej a smutnej lásky
 • spoločenská lyrika
  • Otrok
  • Baníci
  • Otcova roľa
 • Báseň Otrok
  • symbol útlaku národa
  • autor sa vžije do postavy otroka
  • trpí, od detstva počúval piesne zotročenej matky
  • bič znova otvorí staré rany, pod ním dozrieva
  • horí v ňom iskra pomsty
  • pasívny postoj mení na protest
  • čaká na vhodnú chvíľu, aby vykonal pomstu na otrokoch
 • Báseň Otcova roľa
  • symbol útlaku národa
  • Autor sa stáva lyrickým hrdinom = tulákom
  • Tulák je symbol človeka bez domova, ktorý si nevie nájsť svoje miesto
  • chce chrániť národ, ktorý reprezentuje zem, pôda, na ktorej žijú a pracujú = starootcovská roľa
  • opisuje ťažký život, strnište suché, poddaných krvou napitú pôdu symbol domoviny

o písaná daktylsko-trochejským veršom

 • Báseň charakterizuje piesňovosť, melodickosť, baladickosť, lyrickosť, eufónia (hudobnosť)
 • Báseň Vesper dominicae (Nedeľný večer)
  • spomienka na matku, dedinu
  • v malej dedinke sa nachádza jeho matka, vráskavá starenka (smúti)
  • sedí za stolom, má otvorený spevník a spomína na syna
  • nakoniec sa rozplače, ale kniha ju rozveselí
  • dáva autorovi právo, aby žil sám svojim vlastným životom
  • Protiklad predstavuje pokojná dedinka a čierne hory

6. Charakterizujte základné znaky symbolizmu na základe ukážok č. 2, č. 3 a č. 4.

 • Znaky Kraskovej poézie (súhrn):
  • množstvo symbolov metaforického vyjadrovania sa
   • otcova roľa = domovina
   • domov predkov, tulák = ako cudzí hľadá, kam patrí
   • krvou napitá pôda = domovina
   • zubále dračia = nepríjemná hrozba
   • tmavá noc = smútok
   • chladných rúk = môžu ale nepomôžu
   • topoľ = symbol istoty, netrasie sa, vysoký, urastený, pevný
   • nahé topole = bezmocné
 • sila slova a obsažnosť (jadrnosť)
 • farebné vyjadrenie sveta (estetickosť)
 • Ľubozvučné verše (eufonickosť) = ľahko sa čítajú (veľa samohlások, ukážka)
 • modernizácia verša – odstránená inverzia = prirodzený slovosled (pozri ukážku)
  • Včera som bol na obede, namiesto rozšíreného u majstra Yodu a básnikov – Na obede včera som bol.
 • Syntakticko-rytmický paralelizmus (= čo verš, to veta, myšlienka, nájdete vo všetkých ukážkach.)

Po | koj | ný | ve | čer | na | vŕš | ky | pa | dal,

 • U U – U – U U – U

na | si |vé | po | lia.

 • U U – U

7. Objasnite sylabicko-tonický veršový systém v ukážke č. 2.

 • Je prozodický systém, zložený na ustálenom a pravidelnom striedaní prízvučných a neprízvučných slabík.
 • Verše sú stopovo organizované = slabiky sú organizované do stôp (rozbor stôp je vyššie)
 • daktyl – trojslabičná stopa s klesavou melódiou
 • Využíva sa syntakticko-rytmický paralelizmus (= čo verš to myšlienka, veta), čo je netypické pre sylabický veršový systém
 • Prerývaný rým a b c b
 • Verše sú daktylsko-trochejské, okrem nich poznáme:

o Daktylské (– U U)

 • Trochejské (– U)
 • Jambické (U –)
 • Daktylsko-spondejské (v časomiere)
 • Stopy sa pravidelne striedajú, preto je báseň ľubozvučná (eufonická)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

1.552