Svetová a slovenská literárna moderna (1890 – 1918)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: mat32
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.08.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 937 slov
Počet zobrazení: 11 073
Tlačení: 716
Uložení: 645
-  V druhej polovici 19. storočia sa začína v literatúre rýchlejšie striedanie škôl, smerov a prúdov.
-  Zmeny vyplývajú s nových spoločenských pomerov, súvisia s nástupom kapitalizmu a s diferenciáciou spoločenských  tried.
-  Príklon k revolučnému hnutiu.
-  Mnohí autori sa snažili o „čisté umenie“ ( umenie bez spoločenskej angažovanosti).
-  Vznikali viaceré umelecké smery ovplyvnené pesimizmom a nevôľou voči objektívnym hodnotám, skepsou a individualizmom.
-  Reakciou na vtedajšie  spoločenské rozpory bol vznik bol vznik literárnej moderny, ktorá znamenala výrazné individuálne stvárnenie skutočnosti.
-  Aktívny odpor umelcov voči meštianskej morálke.
-  Čiastočne súvisí s romantizmom ( rozpor medzi snom a skutočnosťou).

Smer: Symbolizmus
-  Autori  vyjadrujú svoje myšlienky symbolmi.
-  Do popredia sa dostáva skepsa, pesimizmus a individualizmus.
-  Využíva sa rytmicko-syntaktický paralelizmus.
-  Často zachádza k dekadencii ( totálny úpadok ).
-  Do básní preniká filozofia a veda.
-  Vznikol vo Francúzsku a jeden zo zakladateľov bol Charles Baudelaire.
Smer: Parnasizmus
-  Vznikol paralelne so symbolizmom.
-  Odmietol spätosť umenia so spoločenskou realitou.
-  Tvrdil, že zmyslom umenia je dokonalá krása.
-  Cieľom je samotné umenie , vzor bola Antika.
-  Dôraz bol na forme básne pred obsahom, jej kultivovanosť, vybrúsenosť, hudobnosť a melodickosť.
-  Zo slovenských básnikov to bol Hviezdoslav.
Smer: Impresionizmus
-  Zachytáva nálady, dojmy a pocity cez ľudské zmysly ( dojem vizuálny, akustický, ...).
Smer: Avantgarda
-  Niečo výstredné a pokrokové v literatúre.
Prekliati básnici
-  Tento názov prvýkrát použil Poul Verlaine.
-  Patria sem: Verlaine, Corbiére, Rimbaud, Baudelaire.
-  Nevyhovovali vtedajšiemu vkusu, stvárňovali všetky témy a išli až k dekadencii.
-  Je to generačná skupina básnikov.

Charles Baudelaire:

Život:
-  Pre nezhody s otčimom nedoštudoval, dosť cestoval a viedol bohémsky život.
-  Ovplyvnila ho tvorba Pauo.
-  Spája dohromady romantické, realistické, naturalistické, dekadentné a symbolistické prvky.
-  Búril sa proti malomeštianskej morálke.
-  Spracúval všetky témy, aj spoločensky nepriateľné.
Dielo: Kvety zla
-  Zbierka sonetov.
-  Niektoré básne boli zakázané pre nemravnosť a podráždil meštiansku spoločnosť.
-  Zobrazuje skazenosť a zvrátenosť meštianskeho života.
-  Sústreďuje sa aj na vlastné pocity.
-  Vníma lásku ako konkrétny životný zážitok.
-  Pokúša sa dobyť krásu zo zla.
-  Búri sa proti Bohu a vnútorne protikladné myslenie často ústí až do smrti.
-  Východisko vidí v smrti a splynutím so Satanom.
Jean Arthur Rimbaud
Život:
-  Žil ako tulák a viedol  bohémsky život.
-  Istý čas  žil s Verlainom.
-  Jeho poézia sa vyznačuje senzualizmom (chorobná citlivosť).
-  Spracúval mnohé témy, a tak vytváral mnohotematickosť.
-  Jeho reč: „ ... z duše pre dušu a bude zahŕňať všetko, vône, zvuky, farby“.
-  Využíval imagináciu (predstavivosť) a zmyslové vnímanie.
-  V jeho  básniach bol vzdor proti útlaku, klamstvu a pretvárke.
Dielo: Sezóna v pekle
-  Založené na osobnej skúsenosti a kritika spoločnosti.
Iluminácia
-  Znamená to farebná kresba v starom rukopise alebo farebné slávnostné osvetlenie.
Poul Verlaine
Život:
-  Parnasista, priekopník novej básnickej imaginácie.
Dielo: Saturnské básne
-  Pod vplyvom Baudelaire.
-  Typický parnasizmus.
Charakteristika jeho tvorby
-  Melodickosť, hudobnosť.
-  Kacírske myšlienky, pesimizmus, melanchólia.
-  Vo svojej tvorbe zachytáva emócie a dokáže vytvoriť rôzne citové odtiene.
-  Témy: láska, vášeň.
-  Prechádza až k dekadencii, irónii a k sarkazmu.
Guillaume Apollinaire
Život:
-  Má šľachtický titul pôvod.
-  Vedúca osobnosť avantgardy, poznal sa s Picassom.
-  Miešal kubizmus, dadaizmus, futurizmus a predznamenal surrealizmus.
Dielo:  Kaligramy 
-  Kniha kaligramov (téma stvárnená kresbou) => dôležitý je vizuálny dojem.
Pásmo:
-  Je písané v jednom valci bez strofickej úpravy, častokrát je bez rýmu a interpunkcie.
-  Spája viaceré témy a motívy do jedného celku.
-  Vytvárajú široký tok lyrizmu.
-  Ide o prúd poézie, ktorý funguje ako reťazec rozličných dojmov, pocitov, nálad, ..., ktoré vytvárajú subjektívnu víziu sveta.
-  Vyjadruje rozličné nálady, ide o montáž dojmov.

Ivan Krasko:

Život:
-  Vlastním menom Ján Botto.
-  Hlavný predstaviteľ slovenskej literárnej moderny, symbolizmu.
-  Bol chemickým inžinierom.
-  Do literatúry prináša nóvum, a to prepracovanú daktylo-trofejskú strofu.
-  Vytvára lyrický subjekt, do ktorého sa sám štylizuje.
-  Jeho tvorba je poznačená smútkom, pesimizmom, melanchóliou a samotou.
Dielo: Nox et solitudo
-  Vyjadruje tu postoj moderného človeka k dobe v ktorej žije => osamelosť, opustenosť.
-  Nachádzame tu subjektívny smútok, ktorý vyplýva aj z odlúčenia od rodného kraja.
-  Nie je tu epický hrdina a keď tam je, tak je to národ.
-  Motívy: ľúbostné, prírodné, spomienkové, ...
-  Autor využíva impresionizmus a zbierka sa nesie v subjektívnom duchu.
Solitudo
-  Prihovára sa k Bohu, aby nezabudol na svojich úbohých a ponížených ľudí.
Topole
-  Prírodná lyrika, zobrazuje tu cez prírodu.
-  Základný symbol básne je topoľ, ktorý symbolizuje samotu, smútok, ...
-  Expresívne výrazy, impresionizmus.
-  Interpunkcia naznačuje rozorvané duševné rozpoloženie a autor nevie, ako sa tohto smútku zbaviť.
-  Hľadá cestu do nirvány, ale nakoniec kapituluje.
Už je pozde
-  Intímna lyrika.
-  Obrazy nočnej prírody.
-  Téma: niečo medzi nami zostáva nedokončené, neriešenie problému.
-  Interpunkcia naznačuje určitý duševný stav básnika.
Vesper Dominicae
-  Epická báseň, de autor opisuje matku, ako smúti za synom. Je sama, ale nakoniec sa s tým zmieri.
-  Zaujímavá je forma bez strofického usporiadania.
Jehovah
-  Výzva k Bohu, aby poslal pomstu na národ.
Zmráka sa ...
-  Prichádza noc = staroba.
Verše
-  Prechádza už k spoločenskej kritike.
-  Smútok vyplýva z krívd, ktoré sú páchané na národe a snaží sa ho prekonať.
-  Smutná a nenaplnená láska.
-  Využitie sonetu, je tu prepracovanejší daktyl.
-  Motívy: smútok, samota, láska, sociálny útlak, domov, viera k Bohu, výčitky, spytovanie svedomia.
-  Zobrazuje lyrického hrdinu, s ktorým sa stotožňuje.
-  Súcit s biednymi  a utláčanými.
Otrok
-  Prekonáva osobný smútok a prechádza k smútku národnému.
-  Otrok je symbol neslobodného národa.
-  Autor volá po pomste a chce lepšiu budúcnosť.
Otcova roľa
Roľa tu je symbol domova
-  Je tu lyrický subjekt, a to tulák ( sám autor ).
-  Zobrazuje ťažkú dobu, v ktorej vyrastal.
Baníci
-  Písaná v čistom daktyle.
-  Démon tu je symbol z biblie a charakterizuje utláčateľov. Autor verí vo víťazstvo obyčajných ľudí a odsudzuje zvody.
-  Využíva alegóriu.
Nox et solitudo X Verše: V nox et solitudo vyjadruje postoj moderného človeka k dobe v ktorej žije, teda subjektívne problémy, naopak vo Veršoch prechádza už k spoločenskej kritike
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017