Zóny pre každého študenta

Matica slovenská - literatúra matičného obdobia

4.8.1863 bola založená Matica Slovenská. V roku 1867 vzniká aj tzv. Nová škola. Bola to politická strana, ktorá v Pešti vydávala noviny a snažila sa o porozumenie s Maďarskou literárnou stranou na základe federácie. Na čele Novej školy bol Ján Palárik, ale tieto snahy boli potlačené a zanikajú vyhliadky na riešenie konfliktu.

Činnosť Matice slovenskej
4.8.1863 bola založená matica Slovenská. Je to celonárodná inštitúcia, ktorá združuje Slovákov na celom svete bez ohľadu na konfesionálnu podstatu, politické, či generačnú príslušnosť(doteraz je platná). Prvým predsedom Matice slovenskej bol Štefan Moyzes, podpredsedom Karol Kuzmány. Martin sa stáva centrom kultúrneho a politického života. Roky 1863 až 1875 boli nazývané aj Matičné obdobie. V tomto období vznikli 3 gymnáziá- vyššie v Revúcej, nižšie v Kláštore pod Znievom a v Turčianskom Svätom Martine. V roku 1867 nastáva Rakúsko- uhorské vyrovnanie, moc je v rukách Uhorskej vlády, ktorá presadzovala politiku jednorečového štátu, a z toho potom vyplynulo prenasledovanie národovcov, zatvorenie gymnázií a Matice slovenskej. Do roku 1918 neexistovali na Slovensku žiadne stredné ani vysoké školy. V roku 1948 došlo k reorganizácií Matice slovenskej, vyčlenili sa z nej vedecké odbory, Slovenské pohľady začal vydávať Zväz slovenských spisovateľov, zákonom SNR z roku 1954 sa Matica slovenská stala národnou knižnicou. V roku 1968 zanikli samostatné miestne pobočky Matice slovenskej. Matica slovenská rozšírila svoju samostatnosť v zahraničí Slovákov. V období normalizácie v roku 1973 vydala SNR nový zákon o Matici slovenskej, ktorým vymedzila jej úlohy činností.

Po roku 1989 sa aj Matica slovenská zapojila do politického a spoločenského života. Jej predsedom sa stal Jozef Martuš. Matica slovenská podporila nový jazykový zákon, vydáva Slovenské pohľadávky, ktoré sú mesačníkom predovšetkým v slovenskej literatúre a v slovenskom kultúrnom dianí.
SNK je národnou knižnicou Slovenskej republiky a vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnomúzejnej, literárnoarchívnej a biografickej činnosti.. SNK vznikla 1. júla 2000 odlúčením od Matice slovenskej. Sídlom SNK je mesto Martin. Organickou súčasťou SNK je Slovenské národné literárne múzeum (SNLM) v Martine, Múzeum Ľ. Štúra (MĽŠ) v Modre a Slovanské Múzeum A. S. Puškina (SMASP) v Brodzanoch.

Získava (akviruje), spracúva, uchováva ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné dokumenty, predovšetkým slovacikálne. Vedie ústrednú evidenciu historických knižničných dokumentov a fondov SR. Pripravuje návrhy na vyhlásenie jednotlivín a zbierok za historické knižničné dokumenty alebo fondy.

Štandardizovať a zjednotiť metódy získavania a spracovania dokumentov, seriálových publikácií, archívnych materiálov a zbierkových predmetov.

Literárna situácia a rozpad romantizmu
- Porevolučné obdobie znamenalo pre literatúru hlbokú krízu a znamenalo aj rozklad štúrovskej, národnej aj politickej ideológie .
- V dielach sa prejavoval myšlienkový konzervativizmus (napodobňovanie, nevýbojnosť autorov prekážka ďalšieho rozvoj a slovenskej literatúry.
- na úsilie štúrovcov nadväzuje mladá skupina autorov, ktorí sa združili okolo almanachu Napred ( Koloman Banšell, Pavol Országh, Ľudovít Kubáni, Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský).
- v literatúre prevládajú krátke formy, poviedky, črty, besednice( historická spoločenská téma, novela, humor a satira, ktoré boli najviac využívané na zosmiešňovanie odrodilých mešťanov

Ľudovít Kubáni:

Život:
- narodil sa v roku 1830
- zomrel v roku 1869
- písal poéziu, prózu, drámu
- vychádza z okruhu štúrovcov
Valgatha
- historický román(povesť) z 15. storočia
- hlavné postavy- Valgatha: je to rytier, veliteľ Jiskrovej pevnosti Driečany
- plní si vojenské povinnosti, ale má aj svoje osobné slabosti
- zobrazuje boj Jiskrovcov a Huňadyho
- autor rozvíja celý rad intríg a motívov lásky medzi Milicou a Lackom Huňdym, ich láska nakoniec stroskotá, ale intrigy naznačujú romantický charakter
- opisy bojov vojakmi Gemerského kraja a charaktery postáv je realistické
- román nebol dokončený
- autor chcel ukázať, že nemecký Habsburgovci vnášali rozpory medzi Slovákov, Maďarov a Čechov

Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský:

Život:
- narodil sa v roku 1824
- zomrel v roku 1908
- písal humoresky, besednice, črty a grotesky
- bol lekárom
Dielo:
Charakteristika jeho humoristických próz:
- Využíva situačnú komiku
- Vtip pri zobrazovaní protikladov životných javov
- Ironický a sebaironický prístup
- Využíva prirovnania, oxymorom, paradox, hyperbolu
- Jeho humor slúžil na pobavenie ale mal aj vážnu spoločenskú funkciu
- Kritizoval negatívne javy v spoločnosti a ponúkal triezvy pohľad na spoločenskú a politickú situáciu
Lipovianska maša, alebo rozprávka zo života ľudu Slovenského
- dej sa odohráva v dedinke Lipovianska maša
- hlavné postavy- Ravasy- pravá ruka majiteľa maše
Dymák- majiteľ maše
Janko Dubec- Slovák
Anička- vnučka Dymáka
- základný konflikt:- Janko s Aničkou sa majú radi, ale starý Dymák im to nechce dovoliť
- o Aničku sa uchádza Ravasy a pri jednej potýčke s Jankom mu ukradne nôž. Pri poľovačke na medvede Ravasy nachystá pascu na Janka avšak z mosta padne obchodník a zabije(čipkár). Chce to zvaliť na Janka, takže v obchodníkovi zanechá nôž. Cestou naspäť sa chytí do pasti na medvede. Na Dymáka zaútočí medveď, ktorého Janko zabíja, Janko je obvinený ale z vraždy čipkára. Nájdu Ravasyho v pasci polomŕtveho, na smrteľnej posteli sa prizná, že on je vrah. Všetko sa šťastne skončí
- kompozícia:- pri opise využíva poznatky z biológie. Má aj romantické aj realistické prvky. Intrigy sú znaky romantické a opis života robotníkov a scény s poľovačky sú zase realistické.
- Prvýkrát zachytil slovenských robotníkov.

Jonáš Záborský:

Život:
- narodil sa v roku 1812
- zomrel v roku 1876
- dramatik, básnik, prozaik, historik, publicista
- život plný utrpenia, sklamania a rozčarovania
- vyštudoval teológiu v Hale a stal sa evanjelickým kňazom
Dielo: Dva dni v Chujave
- Satira na zemianstvo a byrokraciu
- Je to rozsiahlejšia próza
- Skladá sa z dvoch častí: Deň škaredý a Deň pekný
- V prvej časti prináša obrazy biedy dedinského ľudu, pranieruje tu alkoholizmus a upadajúce zemianstvo
- Druhá časť, ktorá sa odohráva na oslave u farára Rastica nám ponúka nereálny obraz dokonalej dediny budúcnosti
- V deje chýba konkrétna dejová línia
- Hlavné postavy:- sedliaci- opilci
- Obraz úpadku dediny
- Do Chujavy prichádza pán s veľkým nosom, ktorý skontroluje kôpky štrku pred domami; zisťuje, že kôpky sú menšie, ale zistí, že tieto sú Kolzayho, nespravodlivosť úradníkov, Deň škaredý sa končí obrazom zliatych sedliakov v krčme.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/1541-matica-slovenska-literatura-maticneho-obdobia/