Prejav citu, lásky a jeho premeny vo vybraných dielach od najstaršej literatúry po súčasnú

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec mat32
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.08.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 208 slov
Počet zobrazení: 9 226
Tlačení: 582
Uložení: 691
Lásku, ale aj radosť, smútok vyjadrovali umelci už od najstarších čias až dodnes. Láska ovplyvňuje nielen literatúru, ale aj hudbu a výtvarné umenie.
 
Antika
Hrdina je spätý s prírodou, má pre neho význam pozemský život. Úlohu zohrávajú bohovia, ktorí majú ľudské vlastnosti a človek je voči ním bezmocný. Autori hľadali motívy lásky. Homérova Odysea- Pénelopa je krásna a milujúca manželka, ktorá večne dúfala, že sa Odysseus vráti, aj keď tomu už sama prestávala veriť, teda je symbolom vernosti a vrúcnej lásky.
Nioba- v tejto báji je vyobrazená láska k deťom. Nioba pochádzala zo vznešenej rodiny. Považuje sa za dôležitejšiu ako Lató. Chce, aby aj jej pálili obety a uctievali ju ako bohyňu. Zakáže Tébankám uctievať Lató a začne sa s ňou porovnávať. Jej nesmierna láska k jej deťom a vysmievanie sa bohyninmu potomstvu sa jej stalo osudným:

„Stala sa rodičkou dvojčiat: to je priam sedmina potomstva môjho. Húf detí je zárukou pre mňa, silou, čo nezmôže ani sám osud. Len povážte v duchu, že by tak preriedol trochu ten zástup potomstva môjho, ani po istej strate sa nezníži na počet dvojčiat, na „veľký“ Latónin kŕdeľ.“

Sofoklova Antigona - symbolizuje súrodeneckú lásku. Antigonini bratia sa navzájom v boji zabijú, každý pre inú stranu bojiska. Kreón zakáže dať pochovať vlastizradcu, Polineika. Antigonina láska k bratovi a ctenie si božských zákonov je však silnejšia a aj napriek následkom ho pochováva. Ju potom pochovajú zaživa do hrobky.

Ďalšou formou v antickej literatúre bola tzv anakreónska poézia, kde boli hlavnými témami víno, priateľstvo, láska, vojna. V diele Publia Ovídia Nasa Metamorfózy, kde je vyše 250 gréckych a rímskych bájí, je zobrazená láska v mnohých podobách. Napríklad v báji Daidalos a Ikaros je to otcovská láska, Pygmalion- láska k soche, ktorá sa premenila na živú bytosť, alebo o láske verných manželoch Filemonovi a Baukide.

Stredovek
-  viera a morálka mala základ v kresťanstve, nemenlivosť poriadku sveta (3 stavy)
-  typická črta transcendeltálnosť , čo je nadmyslové poňatie sveta, ktorého zmyslom je Boh
Trubadúri a Minnesängri : dvorný spevo-básnici vo Francúzsku resp. Nemecku šírili piesne o láske
Na Slovensku sa prejavovala láska k jazyku v básni Proglas. Je to prvá slovanská báseň , predhovor k sv. evanjeliu, autor bol Cyril
  „A ešte väčšmi od človeka z kameňa je mŕtva duša, každá duša bez písmena.“  „Chcem radšej iba pätoro slov povedať, rozumom prostým chcem tých päť slov vyrieknuť, aby aj bratia všetko porozumeli, než nezrozumiteľných slov riecť tisíce. “.
Humanizmus a renesancia
: prechod od štúdia  antickej literatúry  k umelecké mu  zobrazeniu  radostného  a  zmyslového  vzťahu  človeka
k radostnému životu a kráse prírody.
Humanizmus
napodobovanie antických diel, v obsahu aj vo forme, používanie latiny a neskôr národné jazyky.
Renesancia
popredia sa dostáva právo človeka na plné, prirodzené, radostné užívanie života a láska k prírode

Giovanni Boccaccio
Dielo : Dekameron
100 noviel, ktoré si rozpráva 10 mladých ľudí počas  10 dní  na Florentskom vidieku, kam  ušli  pred morom. Má samopašné erotické námety. Postup je rôznorodý, autor skutočnosť zobrazuje smiešne až satiricky.
Francosco Petrarca
 Dielo : obsahuje Sonety pre Lauru (druhé meno), 400 sonetov, kde opisuje svoju milú Lauru.
Wiliam Shakespeare
Komédie
Hrdinovia v nich bojujú o svoje osobné šťastie a o prirodzené vzťahy medzi nimi.
Sen noci svätojánskej  , Večer trojkráľový  , Veselé panie z Winsoru  , Ako sa vám páči  , Benátsky kupecSkrotenie zlej ženy  , Mnoho kriku pre nič .
Tragédie
Zobrazujú konflikty dobra  so  zlom a podlosťou, hrdinovia sú  dramaticky  vykreslený. Autor odhaľuje ich vnútorný  svet, myšlienky, túžby, vášne, ich myslenie sa vyznačuje silnými protikladmi, a neprie zlému osudu sa nevzdávajú svojich ideálov.
Rómeo a Júlia  , Hamlet  , Othello  , Magbeth  , Kráľ Leár
Klasicizmus
Inšpiroval sa antikou a klasicisti videli zmysel  umenia  v  napodobňovaní prírody a v tom, čo je v nej podstatné a nemenné.

Piere Moliere
 Misantrop
Do najmenších detailov vyobrazená nenávisť k ľuďom
Lakomec
Je to komédia v piatich dejstvách, ktorá sa odohráva v Paríži. Harpagon  predstavuje  lakomosť.  Zmyslom  jeho života je zhŕňanie peňazí a k tomu je schopný obetovať aj svoje deti, ktoré  on  považuje za  prostriedok  svojho obohatenia.

Ján Kollár
 Slávy dcéra
 V Míne zobrazil svoju manželku Frederiku Schmidtovú, vytvára v nej ideál  slovanskej  devy, ktorá ho sprevádza po krajoch, kde kedysi žili Slovania. Táto ich cesta tvorí rámec pre vyjadrenie básnikových názorov  ( ideu slovanskej vzájomnosti, odsúdenie germanizácie, oslava slobody a demokratických myšlienok)

Ján Hollý
 Snažil sa uplatniť materinský jazyk (bernolákovčinu) v slovenskej literatúre, osláviť slávnu minulosť, pozdvihnúť sebavedomie a hrdosť národa.
Romantizmus
túžba po slobodnom živote, po nezávislosti od vrchnosti, túžba po nových spoločenských vzťahoch  založených  na  vzájomnom  porozumení  medzi ľuďmi a rovnoprávnosti.
V popredí stojí jednoduchý  človek so svojimi citmi, zmyslovým chápaním a vnímaním, obrazotvornosťou a vzťahom k životu a svetu => základ romantizmu. príroda odráža  pocity  hrdinu

Viktor Hugo
Chrám Matky Božej v Paríži
  Historický román z 15. storočia. Dej sa odohráva v Paríži, zachytáva široký obraz života spoločnosti plný rozporov a spoločenských protikladov V  tomto  diele môžeme sledovať motív lásky k Esmeralde. Frollo ju ľúbi osudovou hriešnou láskou, ktorá  ho  ovláda. Quasimodo ju ľúbi platonickou láskou a snaží sa ju chrániť. Základom deja sú osudy mladej cigánky Esmeraldy a láska pokryteckého kňaza  Frolla. Ten ju  prekvapí  s  jej
milým a prebodne ho s dýkou. Zo zločinu obvinia a na smrť odsúdia  Esmeraldu.

Andrej Sládkovič
Marína
Mladosť, láska a krása sú hodnoty, ktoré v básni zotrvávajú večne.
Opis krás dievčaťa vznik citu a vyznanie lásky, zjavenie bohyne vernosti, prelínanie lásky k Maríne a lásky k vlasti
 „Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu drahú v peknej otčine a obe v jednom objímať“
Detvan
Lyricko- epicko-reflexívna skladba, napísaná  ako reakcia  na vtedajšie kultúrne, spoločenské a národné problémy ľudu Básnik sa na záver lúči s hlavnou postavou,Martinom, a vysvetľuje svoj zámer: ospievať a osláviť slovenský ľud.
„Rod môj, ty ľúb si svojho Detvana,
v ňom duša tvoja je zmaľovaná“

Samo Chalupka
Turčín-Poničan
Turci  rabovali  Slovákov, pretože  tí si svoju  vlasť  nedali  a boli  ochotní  aj zomrieť. Turecký  vodca  nakoniec spoznáva svoju matku v zajatkyni a ponúka jej slušní  život. Ona odmieta  a radšej  bude žiť v  chudobe, ale  vo svojej rodnej vlasti.
Realizmus

Martin Kukučín
Dom v strání
Základný konflikt je rozpor medzi spoločenskými triedami
Téma: Láska medzi Katicou Beracovou a Nikom Dubčicom. Katica v láske k Nikovi vidí lístok do vyššej spoločnosti a často nesúhlasí s otcovými názormi. Niko sa zaujíma o ľud a myslí si, že keď sa zoberie s Katicou, bude im lepšie rozumieť. Striedanie ročných období a autor k nim prirovnáva lásku  Nika s Katicou. Nakoniec však láska nedokázala prekonať stavovské rozdiely

Pavol Országh - Hviezdoslav
Hájnikova žena
lyricko-epická - reflexívna básnická skladba. Hlavná myšlienka:- mravná čistota slovenského ľudu v protiklade k mravnému úpadku šľachty. Martin, hájnik, sa obetuje za svoju manželku, Hanku, ktorá zabija šlachtica Vilányiho. Ale Hankina čistá láska k nemu jej to nedovolí urobiť a sama sa prizná.
Medzivojnové obdobie

Milo Urban
Živý bič
Cez postavu Ilčíčky tu je vyobrazená materinská láska. Nevie sa vyrovnať so svojím osudom, že stratila svojho syna, burcuje teda dedinu do boja proti nespravodlivosti. Stáva sa pomníkom večného utrpenia, večnou Niobou

Romain Rolland
Peter a Lucia
Protivojnová novela, v ktorej odsudzuje vojny a zabíjanie. Motív: láska, ktorá nemá vo vojne šancu a hynie. Láska dvoch mladých ľudí je tu zobrazená ako skutočný cit. Ich vzťah sa prehlbuje, akoby rástol. Na Veľký Piatok sa vyberú do kostola, aby si tam povedali, že budú naveky svoji. Kostol sa však zrúti a oni zahynú
Povojnové obdobie

Ján Kostra
Ave Eva
V centre pozornosti je žena, vyzdvihuje úlohu ženy, materstvo, cítiť erotický náboj. Má všeobecnú platnosť na ženy, oslava ženy a ženstva.

Vojtech Mihálik
Tŕpky
Rôzne podoby žien, všíma si údel žien(staroba, vdovy, bezdetné ženy, nešťastné manželstvo, učiteľky na dôchodku). Zisťuje, že ženy majú často ťažší údel ako muži, čo bolo dosť nečakané pretože je to muž. Básne sú výkriky do uvedomenia mužov voči mužskej hrubosti, predsudkom.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3.5)

Diskusia: Prejav citu, lásky a jeho premeny vo vybraných dielach od najstaršej literatúry po súčasnú

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017