Slovenská próza medzi svetovými vojnami (ornamentálna, lyrizovaná, psychologická)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec mat32
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.08.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 722 slov
Počet zobrazení: 7 739
Tlačení: 540
Uložení: 693
Tri etapy: 
1.)  Kritický realizmus
-  doznieva kritický realizmus
-  predstaviteľmi sú Tajovský, Timrava, Jesenský, Jége ( využívali tradičnú rozprávačsko-opisnú metódu a rozprávanie v tretej osobe )
-  formuje sa sociálno-psychologický realizmus, ktorý sa usiluje o prienik do vnútra človeka v stave jeho spoločenského ohrozenia (  M. Urban, J.C. Hronský... )
2.)  Socialistický realizmus
-  Ľavicovo-orientovaní autori ( B. Kráľ, Poničan, Jílemnický )
3.)  Lyrizovaná próza
-  vzniká v 30. rokoch ako reakcia na fašizmus
-  patria sem M. Figuli, Ľ. Ondrejov, D. Chrobák, F. Švandtner

Kritický realizmus
:

Ladislav Nádašdi- Jége
Adam Šangala
Historický román zo 17. storočia. Zaznieva tu kritika ľudu. Zobrazuje tu obraz spoločenských, sociálnych a náboženských pomerov na Slovensku. Román je rámcovaný popravami ( Adamovho otca a Adamovou )
Motívy: náboženský konflikt medzi katolíkmi a protestantmi a triedne rozdiely
Jadro tvoria osudy Adama Šangalu. Cez postavu Adama autor poukazuje na vtedajšiu spoločnosť
 Adam Šangala: nevoľník, katolík, mal zmysel pre spravodlivosť, odvážny
 Samuel Konôpka: predstaviteľ inteligencie, evanjelický kňaz, vychádza z ľudu, bol tolerantný aj voči iným náboženstvám, má morálne a mravné zásady, odsudzuje túžbu po moci, svojimi názormi predbehol svoju dobu
 starý Praskovský: predstaviteľ šlachty, prezliekal kabáty podľa potreby
 Betka Pohanková:meštianka a Adamova žena
Autor rieši otázku náboženskej znášanlivosti ( Šangala - Konôpka, u nich odstraňuje náboženské a triedne rozdiely )
Po poprave otca odchádza Adam putovať po Slovensku. Po ceste stĺkol grófa Markoča, za čo Adama prenasledovali. Ale ten radšej narukuje do vojska. Dostáva sa na zámok starého Praskovského, odporcu grófa Markoča. Tu sa zamestná. Raz pomáha z bielizňou a  uvidí ho mladá grófka, ktorá sa ho zľakne a potratí. Adam sa ocitá opäť vo väzení. Konôpka mu pomáha ujsť a spolu idú do Trnavy, cestou zachraňujú mladého Praskovského. Idú  s ním k Rovnianskym, kde sa Konôpka osudovo zamiluje do Báry ( tá sa  nakoniec zabije ). Putujú ďalej do Trnavy, kde Adam stretáva Betku a  vezmú sa. V meste vrcholia náboženské nepokoje a Konôpku uväznia. Adam mu pomáha utiecť, ale Betka všetko vyzradí svojej priateľke a Adama uväznia a popravia.
Sociálno-psychologický realizmus
patrili sem J.C. Hronský, Urban. Prevláda sociálna téma. V dielach vystupujú obyčajní ľudia, ktorí majú mravnú prevahu nad tými, ktorí sú nad nimi nadradení
-  témy :  dedinské prostredie a pohľad do vnútra človeka

Jozef Cíger- Hronský
Jozef Mak
fatalistický ( osudový ) román, príbeh obyčajného človeka. Zachytáva obdobie pred aj počas prvej svetovej vojny. Nezameriava sa však na front, ale na dopad vojny na dedinského človeka, všíma si ťažké podmienky, v ktorých museli ľudia žiť. V diele sledujeme údel človeka v sociálnej a mravnej biede
Jozef Mak: pred vojnou aktívny, snaží sa vzoprieť svojmu osudu nemanželského dieťaťa. postaví si dom a plánuje si svoju budúcnosť. po vojne sa vracia pasívny, nemá vôľu  vzoprieť sa, prispôsobuje sa situácii. neuvedomuje si dôležitosť lásky k žene, až kým jeho manželka neumrie
Maruša: pred vojnou krásna, mravne čistá, miluje Jozefa Maka. Po vojne fyzicky aj duševne škaredá, koná pudovo, živočíšne, nemá rozumové ani mravné zásady. V afekte koná a v afekte aj zomiera
Jula: bola kalikou, mala chromú ruku. Statočná, skromná, ľúbiaca, krásne vykreslená ženská postava
Jozef Mak sa narodil ako nemanželské dieťa. Bol odsúdený dedinou, no snažil sa získať určité postavenie. Stavia si chalupu, v ktorej plánuje žiť s Marušou. Po dokončení stavby dostáva povolávací rozkaz ( dopad vojny na slovenskú dedinu ). Po vojne sa vracia domov a nachádza vo svojej chalupe brata Jana, ktorý má za ženu Jozefovu Marušu. Jozef nebol schopný sa mu vzoprieť. Žije tam s nimi a berie si za manželku Julu. Jeho láska k nej si uvedomí, až keď ona zomrie pri pôrode ich druhého dieťaťa.
„Trp Jozef Mak, človek-milión si, nuž vydržíš všetko. keďže nie je pravda, že najtvrdší je kameň, najmocnejšia je oceľ, ale pravda je, že najviac vydrží na svete obyčajný Jozef Mak.“
Kompozícia: pomerne málo postáv. Pásmo rozprávača – autor vstupuje do deja, rozpráva sa so svojou postavou, radí jej. lyrizované texty. vnútorný monológ. Mak ako symbol trpiacich a chudobných ľudí. autor využíva expresívny jazyk. hlboká psychologická analýza postáv
Socialistický realizmus
- V centre pozornosti je robotník, robotnícka trieda a KSS
- Témy: nezamestnanosť, hlad bieda, sociálne rozpory
- Predstavitelia: Peter Ílemnický, Fraňo Kráľ, ...
Ornamentálna próza
- zdobenosť jazyka a štýlu
- vychádza s expresionizmu
- zobrazuje pesimizmus a životné pocity
- kompozícia: jednotlivé motívy sa na seba navrstvujú bez časovej a logickej následnosti
- predstavitelia: T.J. Gašpar ,  J. Hrušovský ,  I. Horváth ,  G. Vámoš ,  ...
Lyricky tvarovaná próza
- vzniká medzi ornamentálnou prózou a prózou naturizmu ( lyrizovanou prózou )
- predstavitelia: Jozef Horák, Ján Bodenek
Lyrizovaná próza ( próza naturizmu )
Vzniká v 30. rokoch. Súvisí s nástupom fašizmu, s krízou v spoločnosti, neľudskými pomermi a devalváciou ľudských hodnôt. Autori hľadajú nové inšpiračné zdroje, najmä v prírode, v živote dediny. Nezaujíma ich sociálna problematika, ale hľadanie istôt dedinského človeka, pričom sa zdôrazňujú morálne a mravné hodnoty. Vzniká s tvorby francúzskych regionalistov Ramuza a Giona
2 prúdy:  1.)  Nestráca kontakt s reálnou skutočnosťou
­  zobrazuje psychický svet postáv na pozadí sociálnej skutočnosti
­  Ľ. Ondrejov, D. Chrobák, M. Figuli)
  2.)  Vrchol lyrizovanej prózy
­  ťažko sa hľadá rozdiel medzi realitou a imagináciami
­  Švantner umiestňuje svoje diela do sveta hôr a hôľ, k tomuto svetu pridáva fantáziu, snivosť, silné vášne, nadprirodzené bytosti, mýty a povesti
Znaky: dôraz nie je na deji. autori vytvárajú výnimočné postavy, ktoré žijú hlbokým vnútorným životom, ktorý je poznačený silnými citmi. Dedinský človek nie je zrastený s pôdou, ale s prírodou Prevláda novela
Štylistické prostriedky:
- metafory, prirovnania, epitetá, personifikácie, hyperboly, animizácia prírody
- niektoré diela, najmä z 1. prúdu, majú charakter modernej rozprávky ( dobro víťazí nad zlom, symbolické číslo 3 )

Dobroslav Chrobák
Drak sa vracia, hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery ľudí
Hrdinská rozprávka, v ktorej ide o prekonávanie zábran a predsudkov, ktoré osudovo poznamenávajú vzťahy medzi ľuďmi. Vyzdvihujú sa výnimočné schopnosti, osobný charakter, talent, postavy rozdelené na dobré a zlé
 Martin Lepiš - „Drak“: najdúch. Navonok vyzerá ako zlá postava ( má všetky vlastnosti tajomnej naturistickej postavy ). Odlišoval sa od ostatných, bol uzavretý samotár, rozvážny človek, od malička sa správa ako dospelý. Dedina mu pripisovala nešťastia, ktoré sa stali. Bol talentovaný hrnčiar, šľachetný, dokázal odpustiť ľudskú hlúposť a zlobu
Šimon Jariabek: Drakov sok. Skutočne miloval Evu, ktorá čakala na Draka. Chcel Draka zabiť, ale rozmyslel si to, nakoniec si zobral Evu za ženu aj s drakovým dieťaťom a s Drakom sa zmieruje
Eva Jariabková: jedna z rozprávačov, miluje Draka a ako jediná sa ho zastala - Drak mal nad ňou moc, opantal ju, aj keď si to sám neuvedomil
V prostredí dediny, bez sociálnych väzieb, dedinčania vystupujú ako jeden kolektív. Prostredie hôr – využil expresívne opisy, zvukomaľbu, ľudový jazyk, rytmickú vetu, básnické ozdoby. Experimentoval s pásmom rozprávača. Ten je najprv neutrálny, v 3-tej osobe, ale potom začína byť zainteresovaný na deji a prechádza do 1. osoby. Nakoniec to rozpráva Eva Jariabková, už ako stará mať vnukovi
Chrobák využívaprincíp kontrastov: vidíme Evu a Šimona vykreslených v kontraste s Drakom a aj on sám je vykreslený kontrastne ( dedina naňho pripisuje všetko zlé, ale v skutočnosti je to postava dobrá )
kompozícia: tú istú udalosť vidíme z pohľadu Evy, Šima i dediny. Dedina je uzavretý kolektív, ktorý má strach z odlišného, lebo Drak vyzerá inak a dokonca sa aj inak živý. Čo sa týka deja, línia je slabá. Eva čaká na Šimona a spomína na svoju lásku Draka. Krátko po jeho návrate prichádza i Drak. Dedina čaká konflikt. Požiar odreže dobytok od dediny. Richtár hľadá riešenie a povelí Draka so Šimom, nech tam idú. Šimo zisťuje, že Drak nie je taký zlý, ale aj napriek tomu mu nedôveruje. Drak nachádza netradičnú cestu cez Poľsko a Šimo si myslí, že predal stádo Poliakom. Vráti sa do dediny a porozpráva to dedinčanom. Podpaľujú mu chalupu. Neskôr sa vracia Drak aj so stádom a s jeho milou Zoškou. V epilógu sa dozvedáme, že to rozpráva Eva vnukovi. Keďže uvidela po Drakovom boku inú ženu, tak sa vyliečila s očarenia a žila šťastne so Šimonom. Vzťah Draka k Eve nebol až taký ako Evy k Drakovi.

Margita Figuli
Tri gaštanové kone
romanticko-baladická novela. rámcovaná obrazom prírody. Ľúbostná dráma na sociálnom pozadí. Jadro príbehu tvorí boj o určité poňatie lásky, ktoré je protikladné- na jednej strane sila, náruživosť, strhujúca vášeň, ktorá vedie človeka až k zločinu ( Zápotočný ), na strane druhej láska etická, mravná, sebaprekonávajúca, obetavá ( Peter )
Peter – Tulák, mravne silný, čistý, citovo založený, zaľúbený do Magdalény
Magdaléna: ľúbi Petra, svoje trápenie si nesie vo svojom vnútri a je krčmárova dcéra
Maliarička: matka Magdalény, lakomá, chamtivá, prednejšie sú jej peniaze pred šťastím  svojej dcéry
Maliarik: Magdalénin otec, je pod vplyvom manželky
Zápotočný: najbohatší gazda z Leštín, bezcitný sebec, po svadbe sa stáva tyranom
Peter sa vracia do dediny, chce popýtať Magdalénu o ruku, ale dozvedá sa, že si ju chce zobrať aj Zápotočný. V ten večer ju prvýkrát zachráni spod konských kopýt. Magdaléna mu dáva 3 podmienky - aby sa zbavil tuláctva, aby si postavil dom, a aby až potom prišiel s troma gaštanovými koňmi. Peter zároveň musí prekonať tri prekážky - Magdalenine podmienky, jej matku a Zápotočného. Peter odchádza do sveta, o dva roky sa vracia a opäť ju zachraňuje spod konských kopýt. Ona je už vydatá za Zápotočného, ktorý je k nej veľmi hrubý, krutý a ktorého si musela zobrať, lebo ju znásilnil. Nastáva okamih sebaobetovania, keď Peter sľúbi, že odíde, ak sa Jano bude k Magdaléne správať ako k človeku. Kone znamenali symbol spojenia medzi Petrom a Magdalénou a V závere je kôň symbolom odplaty, keď kopytom zabíja Jana. Peter zachraňuje Magdalénu po tretíkrát spod koňov, odchádzajú do Turca, kde začínajú nový život.
Rozprávkové prvky: Peter symbol dobra, Jano symbol zla, dobro víťazí nad zlom, využité  symbolické číslo 3. Kôň je na jednej strane symbol nového života a na strane druhej symbol odplaty a pomsty. Spojenie Magdaléna – pôda a  u Petra je vzťah k pôde prebudený vzťahom k žene. Písanie v prvej osobe, anafora, básnické prostriedky, symbolika

František Švantner
Nevesta hôľ
vrchol lyrizovanej prózy
základný motív - stále hľadanie soka v láske, ktorý je aj napriek postupnému odhaľovaniu fantazijnou, mýtickou bytosťou a nie konkrétnou postavou
Libor: lesník, hájnik a rozprávač, mladý muž spätý s prírodou. Ako všetci je zaľúbený do Zuny, ale on pochopí, že tá je divoká a slobodná
Zuna: Dá sa to predpokladať, ale toto je jediná postava, ktorá nie je zaľúbená do Zuny. Dieťa prírody, tajomná postava a prvkami nadprirodzenosti a opradená mýtickosťou, krásna duševne aj fyzicky
Tavo: kurič ( po česky topič ), žije v horách. Čudák a je to postava opradená tajomstvom. Prefíkaný, skúsený a silný jedinec. Zaľúbený do Zuny a chcel ju len pre seba
Libor prichádza robiť lesníka do Prietržín. Spoznáva Tava a krčmára Weinholda a všetci chcú Zunu pre seba ( krčmár pre majetok ). V závere sa pripravuje krčmárova svadba so Zunou, ktorá nakoniec uteká do hôl a končí sa to slovami: „Hole si ju vychovali, nuž si ju i vzali, lebo aj oni majú svoje nevesty“
Kompozícia: animácia prírody, využitie impresionizmu. Zuna sa priatelí so zvieratami, rozumie im. Popretkávané víziami a niekedy nevieme zistiť rozdiel medzi skutočnosťou a snom. Rozprávkové prvky. Postavené na metaforike. Dominujú tu opisy prírody. Častý vnútorný monológ
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.6)

Diskusia: Slovenská próza medzi svetovými vojnami (ornamentálna, lyrizovaná, psychologická)

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.043