Svetová a slovenská stredoveká literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: mat32
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.08.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 126 slov
Počet zobrazení: 10 274
Tlačení: 596
Uložení: 698
Špecifické črty stredovekej literatúry
- univerzálnosť stredovekej európskej literatúry
- viera a morálka mala základ v kresťanstve, nemenlivosť poriadku sveta (3 stavy)
- literatúra z Biblie , parafrázovanie (prerozprávanie inými slovami),
- napodobovanie (imitácia) obsahu vo forme , využitie symboliky, alegórie, idealizovaného typizovania
- citáty z diel, myšlienky sa stávali častým opakovaním typickými
- typická črta transcendeltálnosť , čo je nadmyslové poňatie sveta, ktorého zmyslom je Boh
- literárny štýl bol básnický, opieral sa o rétoriku (rečníctvo) a vznešenosť štýlu závisel od postavenia autora
- neskôr mala literatúra svetský charakter, zvyčajne sa neudávalo meno diela a autora
- prevláda žánrový synkreatizmus (kríženie žánrov)

Stredoveké literatúry

Orientálna literatúra (500 A.D - 1400 A.D)
Indická literatúra
Kalidása (popredný lyrik)
Čínska literatúra
Li Po (vzdelaný básnik, verše o víne a láske, ale aj proti vojne) Perly a ruže
Tu Fu (písal o každodennom živote) Perly a ruže
Perzská literatúra
veľa básnikov
Arabská literatúra
Korán je kniha Moslimov, základné jazykové dielo Arabov a Moslimov, súhrn božích právd. Pripisujú sa Mo-
medovi . Niektoré časti majú poetický charakter, obsahuje i zlomky židovských legiend. Veľký význam pri
formovaní Mohamedánov.
Kniha rozprávok tisíc a jedna noc je anonymná kniha o Sindibádovi , o beduínoch , ...
Európska literatúra (500 A.D - 1400 A.D)
Heslo bolo „Modli sa a pracuj!“
Feudálna náboženská literatúra
Téma : Mali výchovný a vzdelávací obsah. Hlavný hrdina je svätec s cnosťami (askéza , ...).
Žánre : Lyrické piesne , legendy , hagiografie , exemplá (rozprávanie o plus a mínus viery)
Dráma : mystériá (z pôvodných náboženských obradov)
Feudálna svetská literatúra
Téma : Hlavná postava je rytier so šľachtickými cnosťami
Literárny druh : Veršovaná epika (za doprovodu nástroja)
Hrdinský epos :
Pieseň o Rolandovi
Vo Francúzsku za vlády Karola Veľkého, ktorý viedol výpravy voči Španielsku. Hovorí o jeho oddanosti cisárovi, ktorý hrdinsky bojoval voči presile. Úryvok popisuje posledné chvíle kde Roland ukrýva svoj meč Durandal a roh Olifant a zomiera.
Pieseň o Nibelungoch
Je o ich poklade a oslavuje hrdinstvo, manželskú lásku , ale aj zradu a krutosť. Úryvok je o pretekoch, ktoré vyhrá Seigfried a keď pije, zradca Hogen ho zabije na jediné zraniteľné miesto.
Slovo o pluku Igorovom
Boj kniežata Igora s kočovníkmi, kde padne do zajatia. Jeho žena Jaroslavna povolá na pomoc živly, ktorého aj zachránia a Igor pripravuje ďalšiu výpravu.
Rytiersky epos :
Základná myšlienka je ochrana slabých a úcta k ženám.
Tristan a Izolda
Romanza :
Pieseň o Cidovi
Ľúbostná dvorná lyrika :
Téma : Priateľstvo, láska(chápaná ako prejav rytierskej služb, ochrana dámy)
Trubadúri a Minnesämgri : dvorný spevo-básnici vo Francúzsku resp. Nemecku.
Mestská svetská literatúra
Téma : Zobrazuje každodenný život, osobné a spoločenské problémy (kritika), zábavná funkcia.
Fabliux : krátke veršované poviedky, satira o hlúposti feudálov, zábava, Francúzsko.
Mirakel : dráma, kde ide o záchranu kajúcnika, v kostoloch a z Francúzska.
J. Guthenberg : vynález kníhtlače. Knihy tlačené od 1445 - 1500 boli INKUNÁBULY
Literatúra na Slovensku
Veľkomoravskú ríšu založil knieža Mojmír I. (830 - 846) a zveľadil knieža Rastislav (846 - 870). Veľkomoravské kniežatá museli bojovať proti vplyvu Východofranskej ríše, ktorý upevňovali šírením kresťanstva franskí kňazi. Preto Rastislav požiadal r. 862 byzantského cisára Michala III. (838 - 867) o vyslanie vierozvestov Konštantína (827 - 869) a Metoda (813 - 885). Konštantín a Metod po príchode r. 863 hlásali u nás kresťanstvo slovanským nárečím z okolia Solúna. Franskí kňazi obžalovali vierozvestov na pápežskom dvore. Konštantín a Metod museli prísť obrániť svoje učenie do Ríma. Pápež Hadrián II.(867 - 887) potvrdil slovanskú bohoslužbu a vymenoval Metoda za arcibiskupa.
Konštantín vstúpil v Ríme do kláštora, prijal meno Cyril a čoskoro zomrel. Za Rastislavovho nástupcu Svätopluka (871 - 894) Metod dosiahol v Ríme u pápeža Jána VIII. (872 - 882) nové schválenie slovanskej bohoslužby (880) ale po Metodovej smrti slovanská bohoslužba zanikla a jeho žiaci museli opustiť krajinu.

Staroslovienska literatúra
Vznik : na VM v druhej polovici 9. storočia , založil ju Mojmír a zveladil Rastislav
Problém : vplyv Východo-Franskej ríše , ktorej kňazi šírili kresťanstvo trojjazyčne (Hebrejsky, Grécky, Latinsky)
Riešenie : Rastislav poslal poslov k Michalovi III , aby poslal vierozvestov v jazyku blízkom ľudu. Cyril (Filozof) a Metod, solúnski bratia, ktorý poznali slovanské nárečia.
Význam : založenie slovanského jazyku (staroslovienčiny), zostavenie prvého písma (hlaholika - cyrilika), vytvorenie prvej slovanskej literatúry (prekladovej a pôvodnej)
Prekladová literatúra
Pre potreby náboženstva a vzdelávania , zachovala sa v odpisoch. Omšová kniha, evanjeliá, dreviár, žaltár , ...
Pôvodná literatúra
Proglas : prvá slovanská báseň , predhovor k sv. evanjeliu, autor bol Cyril
„A ešte väčšmi od človeka z kameňa je mŕtva duša, každá duša bez písmena.“
„Chcem radšej iba pätoro slov povedať, rozumom prostým chcem tých päť slov vyrieknuť,
aby aj bratia všetko porozumeli, než nezrozumiteľných slov riecť tisíce. “
Moravsko-Panónske legendy : najstaršia pamiatka VM neznámeho autora.
Život sv. Konštantína (Kliment)
Kliment vykresľuje povahu, detstvo, štúdiá, múdrosť, súcit, nadanie, ...
Je to legenda , má vznešený rétorický štýl , dramatické dialógy , je dopĺňaná biblickými citátmi , rečnícke otázky, číselná symbolika, prirovnania, demokratické tendencie ( vlastný jazyk ). Autor si všíma aj
spoločenskú situáciu na VM. Je to umelecká próza, slúži ako historický dokument, pretože sa autor pridržiava
konkrétnych historických faktov.
„Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? Alebo či slnce nesvieti na všetkých? Či nedýcha
me na vzduchu rovnako všetci? A tak Vy, nehanbíte sa, tri jazyky len uznávajúc a prikazujúc, aby všetky ostatné národy a plemená boli slepé a hluché? “
Život sv. Metoda (asi Gorazd)
Je písaná stručnejšie ako prvá časť. Rozoberá činnosť Metoda na VM, je vecnejšia a má menej legendových čŕt. Dôraz je na vykreslení spoločenského ovzdušia na VM. Sú tu aj konkrétne historické fakty.
Pochválne slovo na Cyrila a Metoda , Život Konštantínov (oba písal Kliment)
Veľkomoravská tradícia
VM zohrala veľkú úlohu pri formovaní nášho národného vedomia. O toto obdobie sa zaujímali spisovatelia a aj jazykovedci (Bernolák, Holý, Kollár, Ľ. Štúr, Hurban, ... )
Latinská a literatúra písaná slovakizovanou češtinou
Začiatkom 10. storočia zanikla VM a Slovensko sa stáva súčasť Uhorska. ktoré založili maďarské kočovné kmene. Literatúra slúži cirkvi a svetským feudálom, bola písaná po latinsky. Strediskom vzdelania boli kláštory, latinské cirkevné a mestské školy. Za vyšším vzdelaním chodili študenti do zahraničia. V bežnej hovorovej reči sa používali slovenské nárečia, v úrade najprv latina, neskôr slovakizovaná čeština.
Ústna ľudová slovesnosť : igrici (potulný speváci na šľachtickom dvore), zariekavači a zaklínači.
Rodinný obradový folklór : svadobný obrat, ...
Krátke formy : pranostiky, bájky, piesne, ...
Dlhé formy : povesť, rozprávka, ...

Svätopluk(Jége)
- román z obdobia Veľkej Moravy
- autor sa nesnaží presne zachytiť historické udalosti
- opísal vlastnú predstavu Svätopluka, ako človeka, nezidealizoval ho, načrtol mu aj dobré aj zlé vlastnosti
- dielo má dve dejové línie
Svatopluk(Hollý)
- prvý slovenský národný epos z dejín Veľkej Moravy. Obsahuje 12 nepomenovaných spevov.
- podklad pre toto dielo tvoria historické fakty z 9. storočia
- dielo sa aktualizuje - názory prenáša zo súčasnosti
- dej je z období Franskej ríše a odvíja sa spätne (retrospektívne - vplyv antiky)
- je písané bernolákovčinou
- autor často využíva inverziu ( obrátený slovosled )
- dielo má veľkú epickú šírku typickú pre epos a rozsiahli podrobný dej, ktorý je retardovaný podrobnými opismi
- vyznačuje sa epickým pokojom, má málo dramatických prvkov.
- každý spev ( 12 ) sa začína úvodom v próze, kde sa hovorí o obsahu spevu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016