Antická kultúra a literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: mat32
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 26.08.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 053 slov
Počet zobrazení: 8 583
Tlačení: 660
Uložení: 633
ANTICKÁ LITERATÚRA:
súhrný názov pre grécky a rímsky starovek Antická literatúra najstaršou a a najvýznamnejšou epochou Európskej tvorby. Antická literatúra sa delí na Grécku a Rímsku

GRÉCKA LITERATÚRA:
- najstaršie Homérové a Hesiodové básne
- eposy: Ilias a Odysea
- Ezopové bájky - vystupujú bohovia a konajú ako ľudia
bájka- je literárny útvar, namiesto ľudí vystupujú zvieratá a rastliny, ktoré sa správajú a konajú ako ľudia
- Grécka lyrika - zo slova lyr (hudobný nástroj), pôvodne označovala len tie piesne, ktoré spievali so sprievodom lýry
- predstavitelia - Alkaois, Anakreon, Sapfo
- v Anakreonových dielach prevládala téma víno, priateľstvo, láska, vojna
Sapfo písala citovo úprimnú poéziu, niektorý označujú je poéziu za neprístojnú
- Sapfó žila na ostrove Lesbos, kde zhromažďovala okolo seba dievčatá v dome múz. Zachovala sa od nej iba Óda na Afroditu
Homér:
Ilias: V dvadsiatich štyroch spevoch sa opisuje priebeh trójskej vojny.
V prvom speve dochádza k sporu medzi Agamemnomom, vrchným veliteľom gréckych vojsk a najudatnejším bojovníkom Achillom. Boje pred Trójou pokračujú, ale Achylles sa ich nezúčastní. Trójania získavajú postupne v boji prevahu a zastaví ich až Achillov priateľ Patroklos. Keď ho však trójsky bojovník Hektor zabije, Achilles sa rozhodne pomstiť priateľa. Zaženie trójske vojská spať do mesta a zabije Hektora. Pohrebom Hektora sa Iliada, odohrávajúca sa iba 51 dní končí.
V jednotlivých epizódach eposu sú postupne predstavovaní urodzení bojovníci v gréckom i trójskom vojsku a sú spomínané predchádzajúce vojnové udalosti a pripomínané niektoré mytologické príbehy.
Odysea:
Epos tvorí 24 spevov a 12 111 veršov viažucich sa k trójskej vojne. Rozpráva dobrodružstvá Grékov, hlavne však príbeh Itackého kráľa Odysea, po víťazstve nad Trójou. Rozprávkový námet bludných ciest a dobrodružstiev Odysea je spracovaný s použitím novelistických a románových prvkov. 1-4. spev opisuje dobrodružstvá Telemacha, Odyseovho syna. Na naliehanie bohyne Athény sa vydáva hľadať svojho otca, ktorý sa po 10 rokoch od dobytia Tróje nevrátil domov. Jadro eposu vyratúva Odyseove hrdinské činy i nezdary, od jeho odchodu z Tróje až po návrat do Itaky. Prechádza cez krajinu Lotofagov, ktorí ponúkajú cudzincom ovocie zabudnutia. Ocitá sa v Kyklopovej jaskyni, pobýva na ostrove čarodejnice Kirké, plaví sa územím sirén a desať rokov je väzňom nymfy Kalipso. Vykresľuje dobrodružstvo s ľudožravými Laistrygónmi, ktorí zabili časť Odyseových druhov a zničili väčšinu jeho lodí. Fajakovia dopravia Odysea loďou kráľa Alkinoa na Itaku. Hrdina preoblečený za žobráka sa s pomocou syna Telemacha a bohyne Athény zúčastní na streleckej súťaži, ktorej víťaz má získať ruku jeho ženy Penelopy. Odyseus porazí všetkých nápadníkov a šťastne sa zvíta so svojou ženou.
Epos vyjadruje túžbu po vlasti a po rodine. Opisuje boj človeka s osudom i zodpovednosť bohov a ľudí za vykonané činy. Hrdinov i prostredie zachytáva básnik v sýtych farbách. Zložitosť príbehu a vyššia umelecká úroveň eposu vedie k názoru, že autor tejto skladby nie je totožný s tvorcom Iliady.

GRÉCKA DRÁMA:

-grécka dráma na rozdiel od súčasnej si zachovala slová, hudbu a tance, iba dialógy sa recitovali
tragédia je dramatický žáner, je obrazom boja človeka s nepriateľskými silami, človek v boji hynie. do osudu človeka častokrát zasahujú aj bohovia
Tragédie: Aischylos - Pripútaný Prométeus, Sofokles - Antigona, kráľ Oidipus, Euripides - Medea, Tifénia v Tauride
ANTIGONA:
 hlavná postava Antigona, dcéra Tébského kráľa Oidipa (mala dvoch bratov a jednu sestru: Eteoklesa, Polineika a Ismenu)
- Polyneikos proti Tébam a vyhlásený za vlastizradcu
- Eteokles bránil Tébi a vyhlásený za hrdinu
- Antigona porušila Kreónov príkaz a dôstojne pochovala Polyneika
- Kreón ju potrestal tým, že ju zamurujú
- Kreón - nový kráľ v Tébach, Antigonin strýko, neúprosný a krutý vládca, nedbal na názory druhých ani na zvyklosti predkov
- mal syna Haimona a ženu Euridiku
- Haimon - nielen syn Kreóna, ale aj milenec Antigony, odvážny človek, prosil otca, aby ešte zvážil svoje rozhodnutie o Antigone a nech ju oslobodí, ale Kreón nedbal na jeho slová
PROLÓG:
- proti Tébam tiahne Polyneikos a jeho brat ochraňuje Eteokles ich zase obraňuje
- obaja bratia v tomto boki padnú
- Eteokles ako hrdinský obranca a Polineikos ako vlastizradca
- Kreón zakáže pochovať Polineika, čo pre grékov bola veľká potupa pre celú rodinu.
- Kreón rozhodne, že Eteokles bude dôstojne pochovaný a Polyneikos hodení vlkom
- Antigona bola obvinená, lebo Pochovala Polyneika
- Antigona sa necítila vinná, lebo dal príkaz, ktorý nemôže vydať žiaden smrteľník
- trest - zamurovanie
- veštec oznámi Kreónovi, že bohovia niesú spokojný s jeho trestom pre Antigonu, a tak išiel vypustiť Antigonu, ale nájdu ju tam už mŕtvu, spáchala totiž samovraždu
EPILÓG:
- posol prináša správu, že Antigona je mŕtva
- Kreón vchádza do hrobky - Haimon objíma mŕtvu Antigonu
- Haimon v nenávisti voči svojmu otcovi, ho chcel zabiť, ale nakoniec Haimon sa sám prebodne mečom
- Kreónová manželka Euridika, tiež spácha samovraždu, kvôli žialu nad strátou syna
- Kreón veľmi smútil nad strátou najbližších - najviac potrestaný

RÍMSKA LITERATÚRA:
- nadväzuje na grécku literatúru
- Dráma - Titus Macsius Plantos písal komédie (napísal ich 21)
- námety čerpal z každodenného života ľudí
- dej sa odohráva v gréckom prostredí
- najznámejšia komédia, komédia o hrnci, ňou sa inšpiroval Moliére v diele Lakomec
- Epika - rozvoj rečníctva a dejepisectva
- najväčším rečníkom Marcus Július Cicero, bol rétorom a politikom, napísal dielo o štáte
- v dejepisectve vynikal Gaius Július Cézar, najväčšie zápisky o vojne v Gálii
- Marcus Aurélius napísal Myšlienky k sebe samému
- Poézia - Horácius, najznámejšie dielo ódy Satiry a Listy
- vo viacerých básňach vystupuje sám autor ako kňaz múz a chce zasvätiť mladú generáciu do tajov spoločenstva
- vystrihá mladých pred túžbou po majetku, peniazoch, egoizmom, pýchy...
- v diele Satiry Horácius poučuje ľudí ako žiť a ako sa stať šťastným
- v diele Listy zobrazuje seba ako človeka, ktorý sa dopúšťa chýb a hľadá životné cesty, pri ktorých sa dopúšťa aj chýb
- Publius Vergilius Maro - pastierské idyly Bucolica a Geordica, život pastierov- inšpiroval sa Ján Hollý
- epická báseň Aeneas - autor tu stvárnil povesť o Trójskej vojne a Aeneovi
- putuje rovnako po svete ako Odyseus
- Aeneasova úloha - založiť novú vlasť, založiť si rodinu, nakoniec sa mu to podarí
V diele Publia Ovídia Nasa Metamorfózy, kde je vyše 250 gréckych a rímskych bájí, je zobrazená láska v mnohých podobách. Napríklad v báji Daidalos a Ikaros je to otcovská láska, Pygmalion- láska k soche, ktorá sa premenila na živú bytosť, alebo o láske verných manželoch Filemonovi a Baukide.
Humanizmus, renesancia a klasicizmus čerpali námety práve z antickej literatúry a napodobňovali ju vo forme, obsahu, žánroch.
V humanistickej literatúre  je silné napodobovanie antických diel, v obsahu aj vo forme, používanie latiny a neskôr národných jazykov.
V Renesančnej literatúre už vidieť prechod od štúdia  antickej literatúry  k umeleckému  zobrazeniu  radostného  a  zmyslového  vzťahu  človeka a k radostnému životu a kráse prírody.
Klasicisti videli zmysel  umenia  v  napodobňovaní prírody a v tom, čo je v nej podstatné a nemenné
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024