Humanizmus & Renesancia

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec mat32
Typ práce: Poznámky
Dátum: 26.08.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 133 slov
Počet zobrazení: 30 554
Tlačení: 1 218
Uložení: 1 082
Európska literatúra
Vznik : v 14. - 17. storočí, bolo to nové myšlienkové, spoločenské, kultúrne a umelecké hnutie.
Ciele : 1. obrodenie v duchu antických ideálov
2. znovuzrodenie Antiky
3. obrátenie sa k svetskému pozemskému životu
Podnietil ho : 1. rozvoj meštianstva a rodiacej sa buržoázie
2. objav nových krajín (1492 objav Ameriky)
3. rôzne vynálezy (kompas , pušný prach)
4. heliocentrický názor
Znaky : 1. racionalizmus (rozumové chápanie sveta)
2. senzualizmus (uznávanie zmyslového poznania)
3. individualizmus (význam jednotlivca)
Inšpirácia : návrat k antickej literatúre, štúdium diel z Antiky, ich napodobovanie vo forme, obsahu, žánroch, ...
Zmena : do popredia sa dostáva právo človeka na plné, prirodzené, radostné užívanie života a láska k prírode.
Humanistická literatúra
Téma : silné napodobovanie antických diel, v obsahu aj vo forme, používanie latiny a neskôr národné jazyky.
Tvorba : školské a náučné knihy, mala zloženú poetiku.
Renesančná literatúra
Téma : prechod od štúdia antickej literatúry k umelecké mu zobrazeniu radostného a zmyslového vzťahu človeka
k radostnému životu a kráse prírody.
Tvorba : len národné jazyky, literatúra má ľudovejší charakter.

Talianska Humanistická & Renesančná literatúra
Dante Alighieri
Život : bojovník za kráľa, po jeho porážke odchod do vyhnanstva
Diela : Božská komédia
100 spevov, delí sa na tri časti, a to sú : Peklo, Očistec, Raj. Básnikov duša putuje týmto záhrobím. Peklom a
očistcom ho sprevádza rímsky básnik Bergílius (symbol poznania) a rajom milovaná Beatrice, ktorá je symbol
nadpozemskej dokonalosti a božieho zjavenia. Za sugestívnymi (pôsobivými) obrazmi cítime veľkého básnika,
vlastenca, ale aj odvážneho kritika a sudcu politických pomerov, osobných nepriateľov, panovníkov a pápežov.
Do pekla dal všetkých bohatých (aj kráľov) a zlých ľudí, ktorí tu pykajú za svoje priestupky. Do raja dal vlasten-
cov a ľudí bojujúcich za pravdu.
Giovanni Boccaccio
Život : založil taliansku renesančnú prózu
Dielo : Dekameron
100 noviel, ktoré si rozpráva 10 mladých ľudí počas 10 dní na Florentskom vidieku, kam ušli pred morom. Má
samopašné erotické námety. Postup je rôznorodý, autor skutočnosť zobrazuje smiešne až satiricky.

Španielska Humanistická & Renesančná literatúra
Lope de Vega
Život : bol spisovateľ, písal historické a náboženské hry, komédie
Diela : Učiteľ tanca , Záhradníkov pes
Miguel de Cervantes Saavedra
Život : bol básnik, prozaik, dramatik
Diela : Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha
Je to paródia na rytiersky román (pikareskný román). Je dvojväzbový, autor kritizuje španielsku spoločnosť a sa-
tiricky opisuje feudálny svet. Hlavná postava je don Quijote, potulný pomätený rytier, ktorý odkrýva obraz celej
upadajúcej španielskej monarchie, chce konať dobré skutky na počesť milovanej Dulcinei. Chce chrániť vdovy,
siroty, všetkých utláčaných. Cestuje na svojom “ koni “ Rocinante, s prostým a prefíkaným Sanchom Panzom,
ktorý ho vyťahuje z kaše. Rytier túži po spravodlivosti, láske, má nereálne predstavy. Nakoniec sa vracia domov,
kde ochorie a pred smrťou sa zbaví pomätenia. Známe sú Boj s veterným mlynom a Zápas s kŕdľom oviec.

Anglická Humanistická & Renesančná literatúra
Vzniká na konci 14. storočia, rozvíjala sa až v neskoršom období.
William Shakespear
Život : bol najvýznamnejšia osobnosť anglickej literatúry. Bol herec, písal hry a sám ich režíroval, spolumajiteľ
Glóbusu, bol aj básnik.
Diela : Komédie
Hrdinovia v nich bojujú o svoje osobné šťastie a o prirodzené vzťahy medzi nimi.
Sen noci svätojánskej , Večer trojkráľový , Veselé panie z Winsoru , Ako sa vám páči , Benátsky kupec ,
Skrotenie zlej ženy , Mnoho kriku pre nič .
: Tragédie
Zobrazujú konflikty dobra so zlom a podlosťou, hrdinovia sú dramaticky vykreslený. Autor odhaľuje ich vnú-
torný svet, myšlienky, túžby, vášne, ich myslenie sa vyznačuje silnými protikladmi, a neprie zlému osudu sa ne-
vzdávajú svojich ideálov.
Rómeo a Júlia , Hamlet , Othello , Magbeth , Kráľ leár
Hamlet
Syn dánskeho kráľa, má pomstiť smrť svojho otca, ktorého zabil Claudius, jeho brat, aby získal trón a krá -
lovnu . Hamlet vykoná pomstu po dlhom váhaní a popri vinníkoch zomierajú aj nevinní ( Ofélia ). Hamlet je
renesančný hrdina, ktorý verí vo veľké ideály a čisté ľudské vzťahy, ale styk s drsnou skutočnosťou v ňom
postupne vyvolá pesimizmus. Preňho je charakteristický monológ ( Byť, či nebyť, kto mi odpovie ).
Othello
Je to čierny vojvodca benátskeho vojska, ktorý v žiarlivosti podľahne intrigám karieristu Jága a zabije svoju
nevinnú bielu ženu Destemónu.
Megbeth
Je ctižiadostivý vojvodca, ktorému čarodejnice predpovedali slávu zabije za pomoci manželky škótskeho
kráľa Duncana.
Kráľ leár
Starý otec chce rozdeliť majetok trom dcéram. Staršie sa mu líškajú a získajú majetok. Úprimnú najmladšiu
vydá za francúzskeho kráľa a on ostane bývať so staršími. Po čase im začne prekážať, a tak ho vyženú. Go-
neril (najstaršia) zavraždí Regan (prostredná) a spácha samovraždu. Gordélia (najmladšia) prichádza otcovi
na pomoc, lebo sa dozvedela celú pravdu, no unesú ju a vo väzení zavraždia. Otcovi pukne srdce.
: Historické hry
Henrich VI. , Richard III.

Slovenská Humanistická & Renesančná literatúra
Jej nástup sprevádzali turecké vpády, šľachtické povstania a protireformné boje. Zakladali sa školy a kníhtlačiarne.
Používala sa latina a slovakizovaná čeština (evanjelici). Mala nevýraznú formu. Autori nemali podporu mešťanov,
preto boli zväčša z vyšších vrstiev. V renesančnom období je menej autorov, vyjadruje vzťah k pozemskému životu
a používa sa “národný jazyk“. Jej žánre : Humanistická poézia a veda, Renesančná
poézia a dráma.
Jakub Jukobeus
Dielo : Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa
Pokrokové dielo, kde sa sťažuje Matka Slovákov na svoj osud (pohromy chcú zničiť jej národ). Slovenské
pokolenie vymiera a ona prosí o pomoc nebesá.
Takéto národno-vlastenecké myšlienky sú na svoj čas v slovenskej literatúre celkom výnimočné.
Je písaná hexametrom v daktyle, využíva prirovnania a rétorický štýl.

Ján Jesenius
Život : Bol lekár, profesor na Karlovej univerzite a Prahe, pôvodom Slovák, urobil prvú verejnú pitvu v Čechách
Vavrinec Benedikt z Nedožier
Diela : jazykovedné Dve knihy českej gramatiky

Pavol Kyrmezer
Diela : Komedia česka o bohatci a Lazarovi
Biblický príbeh o boháčovi, ktorý nechce zmierniť biedu Lazara a nakoniec ho odvezú do pekla.
Komedia nová o vdově
Je sociálne útočná, vraví o prenasledovanej vdove za dlhy kupcovi a poukazuje na rozdiely medzi bohatými a
chodobnými.

Barok

Vznik
Začal sa šíriť v Španielsku a v Taliansku. Bol to umelecký, myšlienkový a kultúrny prúd. Vznik za 30-ročnej vojny a
pretrvávajúcich tureckých vpádov (pesimizmus, nedôvera v pozemský život). Heslo je „Márnosť nad márnosť“ a delí
sa na náboženský a svetský barok. Myslenie a umenie neuznávalo bezprostredné poznanie a zobrazovanie skutoč-
ností, ale opäť sa pozemský svet chápal ako obraz nadpozemského.
Literárny barok
Preberá črty barokového umenia a je veľmi protikladný.
a) Duchovný a náboženský mysticizmus ale pozemská až naturalistická zmyslovosť
b) Pominuteľnosť a márnosť, ničotnosť svetských vecí ale dychtivosť po svetskej nádhere a daroch života.
c) Neprirodzený pátos ale prežitá vnútorná emociálnosť.
d) Upevňovanie starých literárnych žánrov ale vytváranie nových.
e) Obrovská priepasť medzi umelou a ľudovou literatúrou.
Štýl
Hyperbolizácia, dekoratívny, pompézny, knižný štýl so zložitými štylistickými obrazmi a s nezvyčajnými jazykovými
prostriedkami, jednoduchý až strohý umelecký štýl.
Rokoko
V polovici 18. storočia, ozdoba z lastúr. Barok doň prerástol istou časťou. Vznikla galantná pastierska poézia s temati-
kou idylického života, hravej lásky pastierov a pastierok.

Matej Bel
Bol polyhistor, venoval sa histórii, zemepisu, národopisu, ...
Historicko-zemepisná vedomosť a novom Uhorsku
Všestranne opisuje niekoľko stolíc, o ich zvykoch, jazyku, pracovitosti, ...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022