Humor, satira, paródia

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: ursula (19)
Typ práce: Maturita
Dátum: 02.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 382 slov
Počet zobrazení: 2 925
Tlačení: 224
Uložení: 221

HUMOR, SATIRA, PARÓDIA

Jednou z foriem emocionálního hodnotenia javov je komično. Komično je estetická kategória, je protipólom tragična. Komično má rôznu hĺbku i rôzny spoločenský dosah, rozlišujeme niekoľko druhov komična: humor, satira, paródia, tragikomično, groteskno, absurdno.

Humor a satira sú nástrojomspoločensskej kritiky.

Humor je jedna z foriem komična, jeho doménou je úsmevné achápajúce odnotenie javov a osob.

Humor vyznieva láskavosťou, úsmevnosťou, chápavým a múdrym, zhovievavým smiechom nad ľudskými nedostatkami, slabosťami, omylmi, chybami. Humor nezatracuje.

Prítomnosť humoru v diele autor dosahuje dvoma spôsobmi: slovný humor alebo situačný humor

Humor je prítomný vo všetkých literárních žánroch. Dominantné postavenie má však v humoreske, komédii, humoristickom románe.Hlavní hrdinovia sú predstavení vo svetle svojich nedostatkov, t. j. smiešnych vlastností, ktoré ale pre mravné hodnotenie postavy nie sú dôležité. K slabostiam hrdinov sa stavia autor zhovievavo, představuje ich jako slabosti vlastné každému človeku a preto vicmenej sympatické.

(Pozri tieto diela: M. Kukučín-Rysavá jalovica, J. Jesenský – Slnečný kúpeľ, Štvorylka, Pani Rafiková, J. Chalupka –Kocúrkovo, J.Palárik – Zmierenie alebo dobrodružstvo při obžinkoch.)

Satira je báseň, próza alebo dráma vysmievajúca sa nedostatkom a chybám spoločnosti alebo tiež individuálnym ľudským pokleskom a chybám. Na rozdiel od zhovievavého humoruje to tvorba odsudzujúca, kriticky hodnotiaca zobrazované javy, s ktorými sa autor nestotožňuje, odmieta ich..Jedovatý výsmech je nejvyšším stupňom humorua nazýva sa sarkazmus. Charkteristickým pre sarkazmus je cynizmus a nenávistný postoj autorom nijak nezastieraný. Ironické vyjadrenia môžu pôsobiť ešte priateľsky a dobromyseľne, ale nie v sarkazme.

Irónia je spôsob zosmiešnenia vyjadreného využitím slov opačného významu. Hovoríme pozitívne, ale myslíme to ináč.. Výsmech skrytý za predstieranú vážnosť, výrok, ktorý zámerne vyjadruje opak mysleného.

Paródia je zosmiešnenie literárních postáv, štýlov a diel. Tento žáner napodobňuje určité literárne dielo zvýraznením niektorých typických jeho rysov.

Tragikomično – niekedy sa ním rozumie vážny dej s humorným rozuzlením, inokedy komediálna zápletka ústiaca do vážneho alebo tragického riešenia.

Groteska – dramatický žáner s groteskným dejom. Grotesknosť dosahuje zveličením situácie sa natoľko hyperbolizujú, že prekročia hranice reality.

Grotesknosťje základom grotesky. Grotesknosť je estetická kategória, v ktorej sa mieša skutočné s fantastickým, text obsahuje prekvapivé až šokujúce prvky. Za divadelnú grotesku sa sa pokladajú texty absurdnej drámy. Filmová groteska využíva gagy – založené na neočakávanom zvrate vyplývajúcom zo situácie.

Absurdno vypovedá o pocitochbezmocnosti osamoteného člověka, ktorý stráca schopnosťdorozumíť sa s ostatnými ľuďmi, človeka odcudzemého svojim výtvorom aj sebe samému, podriadeného a ohrozovaného mechanizmami modernej civilizácie a inštitúciami, ktoré sám vytvoril.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.037