Prúdy v slovenskej medzivojnovej literatúre (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 330 slov
Počet zobrazení: 1 044
Tlačení: 60
Uložení: 55

Prúdy v slovenskej medzivojnovej literatúre

 • 1918 – 1939
 • 10.1918 – vznik prvej ČSR
  • slovenčina sa stala spisovným jazykom
 • 1918-19 – obnovená činnosť Matice Slovenskej
 • 1919 – založená Univerzita Komenského
 • 1919-20 – vznik SND
  • prvé „kamenné“ = stále divadlo
 • literatúra veľmi pestrá
 • reagovala na avantgardné smery
 • druhový a žánrový synkretizmus = prelínanie, ale aj diferenciácia = rozdeľovanie
 • Ján Smrek založil v Prahe časopis Elán
  • časopis mladých, začínajúcich slovenských autorov, ktorí študovali v Prahe
 • v Bratislave – vznik Umeleckej besedy
  • združenie mladých umelcov (aj hudobných, výtvarných, fotografov), ktorí rozvíjali slovenskú kultúru

Pestrosť lyriky

 • reaguje na svetové smery
 • bola neobmedzovaná

Smery:

 1. Tradicionalisti – prechodná generácia básnikov
  • reagujú na Štúrovcov, Hviezdoslava, Kraska, …
  • národné témy
 2. Neosymbolisti – vo svetovej Baudelaire
  • boli to symbolisti v slovenských podmienkach
 3. Nadrealisti = surrealisti
 4. Ľavicová avantgarda – rozvíjajú sa po vzniku komunistickej strany
  • Novomeský
 5. Katolícka moderna – duchovná, ale nie náboženská
 • boli to individuáli, ktorí sa hlásili k zoskupeniam
 • po 1945-48 sa všetky rozpadli, boli zakázané
 1. Prechodná generácia básnikov – Tradicionalisti
 • osciluje medzi tradíciou a modernou
 • tradičné = národná téma, príroda
  • návrat k ľudovým tradíciám, ľudovej slovesnosti
  • odkazujú na Štúrovcom, Štúrovskú generáciu (romantizmus)

Martin Rázus

 • politicky aktívny
 • odporca čechoslovakizmu
 • zástanca Slovákov

(básnická zbierka) Z tichých búrnych chvíľ

(báseň) O mne i o vás

 • kompozícia – báseň je rýmovaná; ABCB – prerývaný rým
  • pravidelne stroficky usporiadaná, 4-veršové strofy
 • národná, prírodná lyrika
 • lyrický subjekt je autor → nepochopený, tíši svoj bôľ, nový začiatok

Štefan Krčméry

 • historik, vedec, lit. kritik
 • zosystematizoval štúrovskú generáciu
 1. Neosymbolizmus
 • východiská: Charles Baudelaire (symbolizmus)
  • dielo Kvety zla
  • obrazovosť
 • je novátorský, reaguje na avantgardné smery

Predstavitelia:

Ján Smrek – vitalizmus

Emil Boleslav Lukáč – dolorizmus

Ján Smrek

 • bol výrazný v slovenskej poézii
 • vitalizmus = vitae (život)
  • životný štýl, filozofia
  • črta je radosť zo života, optimizmus, elán
  • typické námety/témy sú mladosť, radosť, dynamika
  • príznačný je aj HEDONIZMUS – užívanie si krás života
  • vnášanie prvkov exotiky = mestá (predtým to bol dediny)
 • bol vitalista senzualista
  • senzualizmus = zmyslovosť
 • inovátor v slovenskej poézii
 • v Prahe založil časopis Elán
  • prelomový pre mladých, tvorba reagovala na avantgardy
 • mal ťažké detstvo, vychovávali ho mnísi
  • obaja rodičia mu zomreli; ako malý skoro zomrel
 • študoval teológiu, ale kvôli svojmu presvedčeniu nedoštudoval
 • bol literátom; aj napr. vo vydavateľstve Mladé Letá
 • po 2. svetovej vojne vyjadril svoj názor na totalitný režim → bol umlčaný
 • celkovo jeho hlavná téma je žena
  • ako múza, idol, objekt
  • ženou očarený, až hedonisticky
 • celý svoj život prežil s jednou ženou

(debut = prvotina) Odsúdený k večnej žízni

 • spočiatku smutná, ale posledná báseň „Dnes milujem svoj deň“ má náznak radosti
  • ako nový začiatok jeho básnickej tvorby
 • súčasť hedonizmu = avanturizmus – dobrodružnosť
 • deň – symbol začiatku
 • noc – symbol minulosti
 • orient – exotika

(2. zbierka) Cválajúce dni

(báseň) Cválajúce dni

 • pohyb, dynamika, aktivita
 • motív slobody
 • je o mladých ľuďoch, o mladosti → energická mladá generácia (ako to on vníma)
 • krasojazdci –tí, ktorí sú odvážni, nezastavia sa, užívajú si, možno porušujú pravidlá norm. ľudí

(báseň)Mne dedinčanka stepilá 

 • téma ženy
 • stepilý = energický, extrovertný
 • o ženách, banuje, že odišiel z domu
 • aj téma hrdosti na národ

(zbierka) Božské uzly

(báseň) Balada čerešňových kvetov

 • o dvojiciach
 • ľúbostný typ lyriky, prírodné motívy
 • o prvej láske, prvom milovaní
 • rty = poetizmus, čechizmus
 • pocel = bozk (z ruštiny)
 • ako emócie valcujú rozum

(zbierka) Iba oči

(báseň) Pieseň

 • slová majú veľkú hodnotu – „som ako rytier v pancieri“

(báseň) Oči

 • žena vo všetkých podobách
  • mladá – zaľúbená
  • staršia – vzácna
  • matka – najdôležitejšia

(vrcholné dielo = básnická skladby) Básnik a žena

 • = dialóg básnik so ženou
 • forma: veršovaná poviedka
 • kompozícia: 5 častí
  1. V zasneženom parku
  2. Pokračovanie jarné
  3. Letná noc na vode (=vyvrcholenie)
  4. Padajú listy (=kríza, rozchod)
  5. Po 10 rokoch
 • vývin vzťahu muža a ženy
 • žena ho pokladá za nestáleho, rozšafného

Emil Boleslav Lukáč

 • veľmi dobrý kamaráti so Smrekom
 • tiež študoval teológiu
 • predstaviteľ neosymbolizmudolorizmu
  • dolorizmus – dolores = latinsky bolesť
 • poeta doctus = básnik filozof
 • venoval sa aj diplomacii
 • venoval sa štúdiu jazykov = prekladal hlavne z francúzštiny
  • študoval vo Francúzsku – žil v Paríži

(básnická zbierka) Spoveď

(báseň) Dravý pocit

 • chce dosiahnuť lásku, ale veľmi mu to nejde
 • radšej sa nechá strhnúť vášňou až dravo, hrubo
 • je rozporuplný – nenávidí sa za tie pocity

(zbierka) O láske neláskavej

(báseň) Paradoxon

 • o tom, že prekážky lásku viac prehĺbia
 • téma lásky: živočíšna, dravá
 • hĺbavosť, na rozdiel od Smreka si kladie prekážky (v láske)

(zbierka) Dunaj a Seina

 • Dunaj – Bratislava, Seina – Paríž

(báseň) Taedium urbis = „Hnus z mesta“

 • porovnanie rodnej krajiny a cudziny, mesto a dedinu
 • kompozícia: sonet (4-4-3-3, 4-4-6)
 • má 3 časti – Petrarcova (Sonety pre Lauru) kompozícia sonetu:
  1. téza – načrtnutie hlavnej myšlienky
  2. antitéza – popretie myšlienky
  3. syntéza – zhrnutie témy
 • bohatstvo veľkomesta ↔ čarokrásny domov
 • „veľkomestá, ich rozkoš, mam a jed
  ich sláva, sprzna, slasť
  len hukot odporný čuť
  veľkých hypodromov“

(zbierka) Moloch

 • moloch – niečo veľké, obluda, zosobnenie zla

(báseň) Moloch

 • pohŕdanie
 • o ľuďoch a vojne
 • motívy: vojnové, pochmúrne
 • typ: reflexívna lyrika
 1. Nadrealisti
 • = slovenský surrealizmus
 • zdroje lyrizmu, poézie hľadá v sne a v podvedomí
 • skôr na konci medzivojnového obdobia (→ chaos, 2. sv. vojna)
 • hlásili sa programovo:
  • vydali zborníky Áno a nie
   • áno“ = nové snahy v umení, revolta voči tradícii
   • „nie“ = nie nacizmu a vojne
  • „Sen a skutočnosť“
  • „Vo dne a v noci“
  • „Pozdrav“
 • inšpirácia: Appolinaire (kubofuturizmus, surrealizmus), Andre Breton (teoretik surrealizmu), Tristan Tzara (dadaizmus)
  • zo slovenských: Janko Kráľ, Ivan Krasko, Laco Novomeský
 • snažili sa o poéziu nového myslenia
 • využívali podnety z psychológie = básnici snov
  • psychoanalýzy (podvedomie)
  • inšpiráciu k lyrizmu hľadali vo sne a v podvedomí
 • Znaky:
  • snaha o novátorstvo – tvorba nových obrazov v básni
   • experiment s jazykom
  • odmietnutie tradičných hodnôt
  • odmietnutie nacizmu a vojny
  • psychický automatizmus – spontánny text
   • písali v polosne → automatické písanie
  • polytematickosť – logický neviazaný prúd motívov
  • tvorba novej metafory – postavená na alogickosti
   • spojenie slov nedáva jednoznačný zmysel
  • voľný verš – forma básne je netradičná
  • genitívna metafora – v G
   • „sprievodca smrti“, „kohút detí“, „krajec bez múch“
  • snažia sa o čistú poéziu, nie umelú

Rudolf Fabry

(básnická zbierka) Uťaté ruky

 • radšej by si uťal ruky ako keby mal tvoriť ako starí básnici
 • hrá sa so slovami, chce aby sa hral aj čitateľ, nechce aby boli jeho básne brané vážne
 • ironizuje tradičné básne – umelo vytvára rým

(báseň) Pokazený písací stroj

 • má šokovať
 • vysmieva sa tradičným básnikom
 • text nemá formu, čitateľ i ho môže prečítať ako chce
 • upozorňuje na umelé vytváranie rýmu

 (básnická zbierka) Vodné hodiny, hodiny piesočné

(básnická skladba) Ja je niekto iný

 • Féneus – na jednej strane diabol, na druhej strane básnik sám
 • časti:
  1. stretnutie s Féneom
  2. stretnutie s Féneom
 • pochmúrny text, obrazy smrti, zániku, zmaru

„a blúdili po asfodelových lúkach, kde každá prvosienka značí vraždu“

„hľa tu sú obrazy skazy, franforce krutosti“

 • expresívne až naturalistické obrazy

Štefan Žáry

(básnická zbierka) Slnečný šialenec

 • óda na Van Gogha
 1. Ľavicová avantgarda
 • obraz sociálnych tém – ľavicové témy
 • → boli na strane chudobných, nižších spoločenských vrstiev
 • všímajú si z pohľadu chudobných nespravodlivosť sveta

Ladislav Novomeský

 • politik, novinár, spisovateľ
 • vyštudoval učiteľský ústav v Modre
 • neskôr sa angažoval v politike
 • 1925 – vstúpil do komunistickej strany ČSSR
  • verí v sociálne ideály
 • 1944 – člen oficiálnej delegácie Slovenskej národnej rady v Londýne
 • aktívne sa zapojil do SNP
 • po 2. sv. vojne pracuje na ministerstve kultúry
 • spolupracoval s významnými politikmi:
  • Vladimír Clementis
  • Andrej Sirácky
  • Daniel Okáli
  • → zvaní DAVISTI
  • zakladatelia skupiny DAV – aktívnym členom aj Novomeský
  • snažili sa o ľavicovú prevahu (so sociálnym zámerom)
 • 1950 – Novomeský vníma negatívne ako strana preniká k ľuďom => kritický
 • → obdobie vykonštruovaných procesov
  • kto nesúhlasil s režimom → bol mučený, popravený (Clementis)
 • boli odporcovia buržoázneho racionalizmu (=umelo vykonštruovaný pojem, mal zakryť pomyselné zlo ideológie komunistickej strany
  • Novomeský odsúdený na 10 rokov väzenia, ale stále ostal verný svojim ideálom
 • bol básnik:
  • sociálnych tém
  • mestských témcivilista
  • ovplyvnený futurizmom, dadaizmom, surrealizmom
 • 1963 – stal sa opäť súčasťou socialistického aparátu

(básnická zbierka) Nedeľa

(básnická zbierka) Romboid

 • výrazný vplyv surrealizmu

(básnická zbierka) Svätý za dedinou

(báseň) Nohami hore

 • ústredný motív: tanec, tanec je vlastne vojna
 • vojna je obrátený tanec, tanec naruby = nie ako niečo uvoľňujúce
 • ako vojna vniesla chaos do života ľudí, ako slová použité vo vojne sú vnímané inak ako v mieri
 • prevrátenie hodnôt človeka, dehumanizácia vzťahov
 1. Katolícka moderna
 • vychádza z kresťanských koreňov
  • duchovné motívy
  • motív cesty, putovanie
  • obraz dobra a zla – svetlo a tma
  • obraz ženy ako matky
 • reflektujú duchovno
 • ale reagujú na súčasné smery

Rudolf Dilong

Pavol Ušák-Oliva

 • veľmi reagoval na avantgardy

(básnická zbierka) Oblaky

(báseň) Oblaky

 • postavená na anafore, prirovnaní
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018

Diskusia: Prúdy v slovenskej medzivojnovej literatúre (maturitná téma)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015