Tematické okruhy z predmetu slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Maturita
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 534 slov
Počet zobrazení: 612
Tlačení: 58
Uložení: 40

Tematické okruhy z predmetu slovenský jazyk a literatúra

1. LITERATÚRA

- Obraz človeka v umeleckej literatúre od najstarších čias až po súčasnosť. Porovnanie jednotlivých literárnych období.

- Staroveká literatúra

- Staroslovienska literatúra.

- Osvietenské myslenie a jeho obraz v slovenskej klasicistickej literatúre. Tvorba Jána Hollého. Idea všeslovanskej vzájomnosti v diele Jána Kollára.

- Človek v boji za slobodu a humanizmus v nemeckej, anglickej, francúzskej a ruskej literatúre romantizmu.

- Všestranná osobnosť Ľudovíta Štúra.

- Ľudová slovesnosť a jej vplyv na umelú literatúru.

- Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode v slovenskej a českej romantickej literatúre. S.Chalupka, J.Kráľ, J.Botto.

- Obraz slovenského ľudu a šľachty, ich morálne postoje a konanie v dielach A.Sládkoviča a P.O.Hviezdoslava.

- Konflikty v dramatickej tvorbe J.Palárika a J.G.Tajovského.

- Svetový realistický román a poviedka – obraz spoločenských pomerov v 19.storočí.

- Obraz zemianstva a príčiny jeho zániku v umeleckej tvorbe M.Kukučína a P.O.Hviezdoslava.

- Lyrický hrdina literárnej moderny (svetovej a slovenskej) ako obraz osobných a spoločenských konfliktov. Ch.Baudelaire, I.Krasko

- Sociálne a mravné problémy dediny v dielach B.S.Timravy a J.G.Tajovského.

- Analýza spoločenských pomerov a života mestského človeka v próze J.Jesenského a dramatickej tvorbe I.Stodolu.

- Obraz 1.svetovej vojny v slovenskej a českej literatúre. B.S.Timrava, P.O.Hviezdoslav, M.Urban, D.Chrobák, J.Hašek, ...

- Slovenská medzivojnová poézia – tvorba E.B.Lukáča, J.Smreka, L.Novomeského,...

- Obraz 1. a 2. svetovej vojny vo svetovej literatúre. R.Rolland, E.M.Remarque, E.Hemingway, K.Čapek.

- Autori varujúci pred totalitnou mocou. D.Tatarka,L.Mňačko, B.L.Pasternak, A.Solženicyn, G.Orwell

- Lyrizovaná próza, jej vývin a miesto v slovenskej literatúre.

- Človek v zápase o národné a sociálne oslobodenie a v boji proti fašizmu v slovenskej a českej próze –R.Jašík, L.Mňačko, A.Bednár

- Najvýznamnejšie umelecké smery v západoeurópskej a americkej literatúre 20.storočia. J.Steinbeck, J.Salinger, A.Moravia, neorealizmus, existencializmus, nový román, ...

- Motív lásky k domovu, k rodnému kraju a úcty človeka k človeku v slovenskej povojnovej poézii. M.Válek, M.Rúfus, ...

- Obraz doby a medziľudských vzťahov v slovenskej próze po roku 1945.

F.Hečko,D.Tatarka, P.Jaroš, L.Ballek, V.Šikula, D. Dušek, D. Mitana...

- Konflikty súčasného človeka v slovenskej dramatickej tvorbe po roku 1945. I.Bukovčan, P.Karvaš,

- Podoby lásky v dielach svetových a slovenských autorov.

- Ženské postavy v svetovej a slovenskej literatúre.

- Vývin slovenského románu od jeho vzniku až po súčasnosť.

- Vývin dramatického žánru od antiky po súčasnosť.

- Umenie ako špecifický ľudský výtvor, jeho rozmanité podoby a význam pre kultúrnu spoločnosť.

2. JAZYK

Všeobecné poznatky o jazyku

- funkcia jazyka

- jazyková kultúra

- komunikácia

- indoeurópske jazyky – rozdelenie slovanských jazykov

- kodifikácia spisovnej slovenčiny a úpravy spisovnej normy: A.Bernolák, Ľ.Štúr, M.Hatalla

Lexikológia, tvorenie slov

- systém slovnej zásoby

- frazeologizmy

- slovníky

Morfológia

- slovné druhy

- gramatické kategórie

Syntax

- druhy viet

- interpunkcia

Zvuková a grafická stránka jazyka, prozodické vlastnosti reči

Štylistika, štýl

- funkčné jazykové štýly ( hovorový, administratívny, náučný, publicistický, rečnícky,

umelecký)

- slohový postup (informačný, rozprávací, opisný, výkladový, úvahový )

- slohové útvary (žiadosť, životopis, správa, interview, súkromný list, konspekt,

rozprávanie, opis, opis pracovného postupu, charakteristika, výklad,

diskusný príspevok, úvaha, príležitostný prejav,...)

- požiadavky slovenskej štátnej normy na písomnosti administratívneho štýlu

Spracovanie informácií

- vyhľadávanie informácií

- spracovanie informácií

- uchovávanie informácií

- učenie sa

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#okruhy #hašek timrava


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015