Slovník literárnych pojmov

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: lucka123 (14)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.11.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 4 822 slov
Počet zobrazení: 967
Tlačení: 22
Uložení: 24

Slovník literárnych pojmov

index

literárnych pojmov

A

abba

aforizmus

alegória

aliterácia

anafora

anekdota

anticipácia

antiklimax

antiromán

antitéza

antonomázia

antonymá

apostrofa

apoziopéza

arabeska

argot

archaizmy

architektonika

asyndeton

augmentatíva

autorská reč

autorský zámer

B

bábková hra

báj

bájka

balada

balada - ľudová

balada - sociálna

balada - umelá

báseň - epická

báseň - grafická

báseň - lyrická

báseň - lyrickoepická

báseň - príležitostná

básnická otázka

básnický prívlastok

beletria

Biblia

biblizmy

biografický román

bylina

C

cyklus

časomerný veršový systém

činohra

D

daktyl

dej

demunitíva

denník

dermiéra

detektívka

detektívna literatúra

detská populárna pieseň

dialektizmy

dialóg

dialogická forma

dialogizácia

dievčenský román

dityramb

divadelná hra

divadlo

dobrodružná literatúra

dobrodružný román

dráma

dráma - žánre

dramatické dielo

dramaturg

druh - literárny

druhy ľudových piesní

druhy rýmu

E

elégia

elipsa

encyklopédia

epanastrofa

epická báseň

epifora

epigram

epika

epimýtia

epištola

epitaf

epiteton

epiteton constans

epiteton ornans

epizeuxa

epos

esej

eufemizmus

eufónia

európska literatúra

evergreen

exemplum

exotický rým

explicit

expresívne slová

F

facécia

fantastická rozprávka

figúra rečnícka

figúra slovná

figúra štylistická

figúra vetná

figúra zvuková

film

filmová rozprávka

finále

G

generačný román

genitívová metafora

gradácia

grafická báseň

gramatický rým

H

hádanka

heraldická povesť

herci

historická pieseň

historická povesť

historická poviedka

historický román

historizmy

hlavná myšlienka

hlavná postava

hlavný hrdina

homonymá

horor

hra - rozhlasová

hra - televízna

hrdina - kolektívny

hrdina - lyrický

hudobný skladateľ

humor

humoreska

humorné dielo (humor)

hymna

hyperbola

hypokoristiká

charakteristika

charakterová komika

I

idyla

incipit

inotaj (alegória)

introdukcia

inverzia

irónia

J

ja - rozprávanie

jamb

jednoaktovka

K

kakofónia

kalambúr

kaligram

kapitola

klimax

koleda

kolektívny hrdina

komédia

komika - charakterová

komika - situačná

komika - slovná

komiks

kompozícia

kompozičná osnova

kompozičný postup

kompozičný princíp

konflikt

krásna literatúra

kronika

L

laudatíva

legenda

limerick

literárna postava

literárny druh

literárny žáner

literatúra

literatúra - detektívna

literatúra - dobrodružná

literatúra - európska

literatúra - krásna

literatúra - národná

literatúra - náučná

literatúra - populárna

literatúra - svetová

literatúra - umelecká

literatúra - vecná

literatúra - vedecko -fantastická

literatúra faktu

literatúra non fiction

literatúra pre deti a mládež

ľudová balada

ľudová pieseň

ľudové dielo

lyrická báseň

lyrickoepická báseň

lyrický hrdina

lyrika

lyrika - ľúbostná

lyrika - osobná

lyrika - prírodná

lyrika - reflexívna

lyrika - spoločenská

M

madrigal

makrokompozícia

marginálie

melioratíva

metafora

metafora - genitívová

metonymia

metrum

miestna povesť

mikrokompozícia

modlitba

monológ

monológ - vnútorný

móra

muzikál

N

narácia

národná literatúra

náučná literatúra

neologizmy

nepriama reč

nevlastná priama reč

non fiction literatúra

nonsens

novela

nový román

O

obkročný rým

obradová pieseň

obsah literárneho diela

óda

odsek

onomatopoje

opis

opozitá

osnova kompozičná

oxymoron

P

parabola

paradox

parentéza

paródia

paronomázia

pastierske a valašské piesne

pejoratíva

perifráza

personifikácia

pieseň

pieseň - detská populárna

pieseň - koleda

pieseň - ľudová

pieseň - obradová

pieseň - pastierske a valašské

pieseň - populárna

pieseň - pracovné

pieseň - regrútske

pieseň - trávnice

pieseň - vojenské

pieseň - zbojnícke

pieseň - zľudovená

pieseň - žartovné

pleonazmus

poéma

poetizmy

pointa

polopriama reč

polysyndeton

populárna literatúra

populárna pieseň

porekadlo

postava

postava - hlavná

postava - vedľajšia

postup - kompozičný

postupný rým

povesť

povesť - bylina

povesť - heraldická

povesť - historická

povesť - miestna

poviedka

poviedka - historická

poviedka - vedecko-fantastická

pracovná pieseň

pranostika

predpremiéra

premiéra

prerývaný rým

presah

priama reč

príležitostná báseň

princíp - kompozičný

prirovnanie

príslovie

profesionalizmy

prostredie

próza

R

realistická rozprávka

reč - autorská

reč - nepriama

reč - nevlastná priama

reč - polopriama

reč - postáv

reč - priama

rečnícka figúra

rečnícka otázka

rečnícke zvolanie

reflexívna lyrika

refrén

regrútska pieseň

relácia

replika

reportáž

repríza

režisér

ritornel

robinsonáda

román

román - anti

román - biografický

román - dievčenský

román - dobrodružný

román - generačný

román - historický

román - vedecko-fantastický

román historicko - dobrodružný

rozhlasová hra

rozhlasová rozprávka

rozprávač

rozprávanie

rozprávka

rozprávka- fantastická

rozprávka- filmová

rozprávka- realistická

rozprávka- rozhlasová

rozprávka- zvieracia

rozprávka - podľa formy

rozprávka - podľa obsahu

rozprávka - podľa spracovania témy

rým

rým - druhy

rým - exotický

rým - gramatický

rým - obkročný

rým - postupný

rým - prerývaný

rým - striedavý

rým - vnútorný

rým - zdužený

rytmus

S

sarkazmus

satira

scenár

scenárista

SCI-FI

sekvencia

selanka

situačná komika

slang

slovná figúra

slovná komika

sociálna balada

sonet

spoločenská lyrika

spondej

stopa

striedavý rým

strofa

svetová literatúra

sylabický veršový systém

sylabotonický veršový systém

symbol

synekdocha

synonymá

štylistická figúra

T

tektonika textu

televízna hra

text - tektonika

tónický veršový systém

tragédia

trávnice

trochej

trópy

U

umelá balada

umelé dielo

umelecká literatúra

úvaha

úvahová lyrika

V

variácia

vecná literatúra

vedecko - fantastická poviedka

vedecko - fantastický román

vedecko-fantastická literatúra

vedľajšia postava

verš

verš - viazaný

verš - voľný

veršový presah

veršový systém

veršový systém - časomerný

veršový systém - sylabický

veršový systém - sylabotonický

veršový systém - tónický

vetná figúra

viazaný verš

vnútorný monológ

vnútorný rým

vojenská pieseň

voľný verš

vulgarizmy

výpustka

výtvarník scény

western

Z

zberatelia ľudových piesní

zberatelia ľudových rozprávok

zbojnícka pieseň

zdrobneniny

združený rým

zeugma

zľudovená pieseň

znelka

znelkový veniec

zvieracia rozprávka

zvuková figúra

žalm

žalospev

žáner – literárny

žartovná pieseň

a

 
   

abba

lyrický žáner, lyrická báseň s námetom ranného lúčenia milencov

aforizmus

stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku pr. Máte hlavu? Alešpendlík ju má tiež!

alegória

pozri inotaj

aliterácia

zvuková štylistická figúra, vzniká opakovaním rovnakých alebo zvukovo podobných hlások (slabík), na začiatku dvoch alebo viacerých po sebe idúcich slov,má estetickú funkciu pr. Lízal jeden lilipután lilavkasté lízatko, chutilo mu trochu sladko, trochu nesladko.

anafora

slovná figúra, opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov alebo viet, opak epifory, napr. Jedno, či náhliš sa /jedno, či ležíš chorý / jedno, či drvíš skaly a prenášaš hory / jedno,či neprijímaš návštevy / jedno, či blúdiš v tme a cestu hľadáš pustatinou / jedno, či sedíš na lavičke v parku / alebo trpíš obrátený stene. (J.Kostra-Každý deň)

anekdota

krátky a vtipný príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti, má neočakávaný záver s humorným vyznením - vtipná pointa

anticipácia

kompozičný postup, schopnosť predvídať udalosti v texte

antiklimax

vetná štylistická figúra, postupne znižuje alebo zoslabuje výraz alebo zmysel vety pr. Ukradli potraviny, ukradli ovocie, jablká, kompóty a nakoniec tam ostala iba slivková kôstka.

antiromán

epický žáner, osobitý druh románu, popiera základné princípy a stavebné prvky klasického románu, označuje sa aj ako nový román, napr. P.Jaroš – Zdesenie

antitéza

tróp, je to prirovnanie rozvinuté protikladom, máva 3 zložky: 1. obraz, konštatovanie 2. popretie obrazu, konštatovania 3. nový obraz, nová skutočnosť, nepoužíva prirovnávacie spojky pr. Už som doma nebol len štyri nedele, narástlo mi žitko zelené na dvore. Nebolo to žitko, lež bola pšenička, nepúšťaj, Anička, zvečera Janíčka. [ľudová pieseň]

antonomázia

tróp, druh metonymie, namiesto mena známej osoby sa použije opis alebo charakteristická vlastnosť, dva druhy: 1. meno sa nahradí charakteristickou vlastnosťou pr. učiteľ národov (Komenský), objaviteľ Ameriky (Kolumbus), 2. meno sa stáva pomenovaním pre istý typ človeka pr. Don Juan (zvodca), Herkules (silný človek)

antonymá

opozitá, slová s opačným (protikladným) významom pr. vysoký – nízky

apostrofa

rečnícka štylistická figúra, ide o oslovenie neprítomnej osoby alebo neživého predmetu, vyjadruje citový vzťah k oslovovanému pr. Pozdravujem Vás hory, lesy, z tej duše pozdravujem vás.

apoziopéza

vetná štylistická figúra, je to významovo a intonačne nedokončená výpoveď pr. Nuž, neprišli sme...

arabeska

epický žáner, druh poviedky, obsahuje veľa ozdobných prvkov, vyznačuje sa ľahkosťou a humorom

argot

druh slangu, charakteristický pre príslušníkov spoločensky izolovaných vrstiev (zlodejov, tulákov...) pr. mariška - marihuana, bubáky – peniaze

archaizmy

sú zastarané slová alebo slovné spojenia, ktoré sa v súčasnom jazyku už nepoužívajú, ale majú za seba náhradu (synonymum), pr. mrazivo-zmrzlina, richtár-starosta, v diele sa využívajú pre charakterizáciu postáv, doby, prostredia, sú štylisticky príznakové

architektonika

zahŕňa vonkajšiu výstavbu textu, v prozaickom diele sú to kapitoly a diely, v básni strofy a spevy, v dramatickom texte výstupy a dejstvá

asyndeton

vetná štylistická figúra,bezspojkové spájanie slov alebo viet pr. autiaky, rušne, parolode, stroje

augmentatíva

zveličené slová, ktoré svojou príponou vyjadrujú väčší rozmer, mieru vlastností, môžu mať aj kladný charakter pr. chlapisko, lotrisko, dobráčisko

autorská reč

v literárnom diele sa ňou označujú komentáre autora, ktorými dovysvetľováva príbeh (text)

autorský zámer

pozri hlavná myšlienka

   

b

 
   

bábková hra

je divadelná hra, ale namiesto hercov tu vystupujú bábky, predvádza sa na javisku, bábky poznáme: maňušky, marionety, javajky

báj

mýtus, epický útvar, odráža primitívny názor človeka na svet, vznikli, pretože si ľudianevedeli vysvetliť prírodné javy (búrku, blesky...), považuje sa za najstaršiu podobu ľudovej prózy, vysvetľuje vznik sveta, rastlín, vrchov, človeka,,,, napr. Tatranská Kikimora (slovenská báj)

bájka

veršovaná alebo neveršovaná malá epická žánrová forma, najčastejšie čerpá zo života zvierat, tie sú nositeľmi ľudských vlastností, obsahuje mravné poučenie, využíva inotaj a personifikáciu, satiru

balada

epický žáner ľudovej slovesnosti, má jednoduchý dej, ktorý je pochmúrny, smutný, zvyčajne sa končí tragicky, poznáme: ľudovú a umelú baladu

balada - ľudová

autor je neznámy, dej má rýchly spád, využívajú sa magické čísla (3, 7,12...), často vystupujú nadprirodzené bytosti, končí tragicky, pôvodne sa spievala pr. Išli hudci horou

balada - sociálna

sú balady, ktoré riešia problémy vojny, biedy, osamelosti ľudí pr. P.O.. Hviezdoslav - Zuzanka Hraškovie

balada - umelá

autor je známy, začali vznikať koncom 18. st. a v 19. st., zdrojom boli ľudové balady, povesti, báje pr. Ján Botto - Lucijný stolček

báseň - epická

pozri epická báseň

báseň - grafická

pozri grafická báseň

báseň - lyrická

pozri lyrická báseň

báseň - lyrickoepická

pozri lyrickoepická báseň

báseň - príležitostná

pozri príležitostná báseň

básnická otázka

pozri rečnícka otázka

básnický prívlastok

pozri epiteton

beletria

pozri umelecká literatúra

Biblia

Sväté písmo, posvätná kniha kresťanov, má dve časti: Starý zákon (je v hebrejskom jazyku a hovorí o pôvode sveta, rôznych národov) a Nový zákon (je v gréckom jazyku a hovorí o živote Ježiša)

biblizmy

slová a slovné spojenia pochádzajúce z náboženskej literatúry, často majú podobu alegórií a symbolov pr. Modlitba, kríž, Kristus...

biografický román

pozri román-biografický

bylina

označenie pre ruské ľudové národné povesti, hrdinami sú bohatieri, napr.Uzdravenie Iľju Muromca

   

c - č

 
   

cyklus

pozri znelkový veniec

časomerný veršový systém

je založený na striedaní krátkych a dlhých slabík (obdobie klasicizmu Hollý, Kollár)

d

 
   

daktyl

-uu, stopa skladajúca sa z jednej prízvučnej a dvoch neprízvučných slabík

dej

hlavný znak epického literárneho diela, tvoria ho udalosti, ktoré autor opisuje, o ktorých rozpráva

demunitíva

pozri zdrobneniny, majú kladné zafarbenie

denník

literárny žáner, krátke denné záznamy písané chronologicky (v časovej postupnosti), zachytáva udalosti a zážitky z osobného a spoločenského života, nepíše sa, ale vedie pr. S.Towsendová - Tajný denník 13 a 3/4-ročného Adriana Molla

dermiéra

posledné uvedenie divadelného predstavenia

detektívka

pozri detektívna literatúra

detektívna literatúra

detektívka (z lat. détegere - odkrývať, odhaľovať),druh literatúry, vyznačuje sa dejovosťou a jednoduchou kompozíciou založenou na zločine a pátraní po páchateľovi, základom je motív záhady a víťazstva dobra nad zlom, hlavnou postavou je detektív, ktorý sa snaží vyriešiť prípad, chytiť zločinca pr. Agatha Christieová - Diomedove kone

detská populárna pieseň

básnický útvar určený na spievanie, veselé, hravé texty, aj s poučným významom, vzniká zhudobnením básne, na jej tvorbe sa podieľajú: textár-autor básne a hudobný skladateľ, pr. P.Nagy - J. Kinček - Prečo krava nenosí žiadnu kravatu

dialektizmy

nárečové alebo miestne slová, slovné spojenia, frazeologizmy viažuce sa k istému regiónu, slúžia ako charakterizačný prostriedok pr. Prinésev sem ti zemáky, abys mala čo deckám richtuvac.

dialóg

prvok mikrokompozície, rozhovor dvoch alebo viacerých postáv, musí obsahovať minimálne dve repliky

dialogická forma

pozri dialóg

dialogizácia

postup, pri ktorom sa dá prozaický alebo básnický text pretvárať na formu rozhovoru (dialógu)

dievčenský román

pozri román-dievčenský

dityramb

lyrický žáner, oslavná báseň (hymna) na počesť boha Dionýza, oslava života a krásy

divadelná hra

pozri dramatické dielo

divadlo

je audiovizuálne (sluchovo-zrakové) umenie, ktoré kladie dôraz na sluchové vnímanie textu, + pozri dramatické dielo

dobrodružná literatúra

podsystém literatúry, ktorý sa vyznačuje pútavým, dramatickým dejom vystupňovaným do nečakaných kolízií so silne zdôraznenými motívmi nebezpečenstva

dobrodružný román

pozri román-dobrodružný

dráma

základný literárny druh, jej základnými vlastnosťami sú dialogická forma, dialóg musí byť dramatický, prostredníctvom neho sa vytvárajú charaktery postáv adramatický konflikt, ktorý vyvoláva dramatické napätie, charakteristické znaky: verš/próza, sujetovosť, dejovosť, prítomný čas, dynamické motívy, dialogickosť, hovorovosť, obraznosť, dianie (akčnosť), na základe spôsobu realizácie ju delíme: divadlo, film, televízna hra, rozhlasová hra, vznikla vstarovekom Grécku z náboženských osláv Dionýza, boha vína

dráma - žánre

komédia, tragédia, činohra

dramatické dielo

literárny text, ktorý je prispôsobenýna realizáciu na divadelnej scéne, aby sa literárne dielo premenilo na dramatické, musí sa uskutočniť jeho inscenácia, na realizácii sa podieľajú: dramaturg, režisér, herci, výtvarník scény, hudobný skladateľ, zvukári, kostyméri, osvetľovači..., delí sa na dejstvá, ktoré sa skladajú z menších častí-výstupov, divadelná hra má zvyčajne 3 dejstvá

dramaturg

osoba, ktorá vyberá dielo na divadelnú realizáciu

druh - literárny

pozri literárny druh

druhy ľudových piesní

uspávanky, ľúbostné, zbojnícke, vojenské, regrútske, žartovné, obradové, pracovné

druhy rýmu

pozri rým: združený, obkročný, striedavý, prerývaný, postupný, exotický, gramatický, vnútorný

   

e

 
   

elégia

lyrický žáner, žalospev, má pochmúrny charakter, je smutná, melancholická

elipsa

vetná štylistická figúra, výpustka, ide o vynechávanie slov, ktoré si možno z kontextu domyslieť, najčastejšie sa vynechávajú slovesá pr. Aký otec, taký syn, aké drevo, taký klin.

encyklopédia

literárne dielo, krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru,využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí, niekedy sa označuje aj ako náučný slovník

epanastrofa

slovná štylistická figúra, je opakovanie toho istého slova alebo slovného spojenia na konci jedného a na začiatku nasledujúceho verša alebo vety, napr. ...na Dunaji pláva húska biela, / húska biela s červenými ústy. (J. Botto-Báj na Dunaji)

epická báseň

má základné črty epického rozprávania - príbeh, dej, hrdinu, dá sa prerozprávať jej obsah

epifora

slovná štylistická figúra, opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na konci za sebou idúcich veršov alebo viet, opak anafory, napr. ...nech kto jak chce o nich húta / na každom je krv prischnutá / srdca môjho krv prischnutá... (I. Krasko-Kritikovi)

epigram

lyrický žáner, stručne a duchaplne vystihuje nejakú životnú pravdu

epika

základný literárny druh, charakteristické znaky: próza, sujetovosť, dejovosť, minulý čas, dynamické motívy, dialogickosť, hovorovosť, rozprávanie

epimýtia

kompozičný postup, moralizujúci dodatok k bájke, má isté ponaučenie

epištola

lyrický žáner,list adresovaný nejakej známej (môže byť aj fiktívnej) osobe

epitaf

lyrický žáner, nápis na náhrobnom kameni, vznikol z epigramu, mal by vystihovať pochovaného

epiteton

tróp, básnický prívlastok, umelecký jazykový prostriedok, obrazné pomenovanie, ktoré obsahuje citový (emocionálny) význam, vyjadruje príznak podstatného mena pr. so srdcom obrodeným, na mladých lúkách, zlaté nite... dva druhy: epiteton ornans, epiteton constans

epiteton constans

druh epitetonu, stály prívlastok, tvorís podstatným menom stabilné spojenie, najmä v ľudovej slovesnosti pr. Ej hory, hory, horičky zelené.

epiteton ornans

druh epitetonu, ozdobný prívlastok, prívlastok podstatných mien oživujúci a konkretizujúci text pr. Stromy žialili hlbokým hlasom, čudné chmúrne žalmy.

epizeuxa

slovná figúra, opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov za sebou v básni (aj v próze) pr. sivé oči, sivé, povedzže mi, povedz

epos

epický žáner, predchodca románu, postavy eposov tvoria nadprirodzené bytosti, prelínajú sa v ňom prvky reality a fantastiky, má záväznú stavbu a rôzne typy eposu, napr. hrdinský, idylické, komické, duchovné,...

esej

žáner náučnej literatúry, úvaha, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná , najmä kultúrna problematika, zaujímavo, príťažlivo, esteticky, vtipne a vecne chce presvedčiť alebo poučiť čitateľa, poznáme rôzne: literárnohistorické, jazykovedné, prírodovedné... slovenskí esejisti napr. Alexander Matuška, Ján Števček, Vladimír Mináč

eufemizmus

melioratíva, zjemnený význam slova, výrazu, nahrádza sa nimi priame pomenovanie nepríjemných predstáv, negatívnych stránok života (smrť, staroba, alkoholizmus...) pr.odišiel na večný odpočinok (zomrel)

eufónia

zvuková výstavba básnického textu, je to umelecky pôsobivé usporiadanie hlások založené na opakovaní hlások, prípadne slabík alebo skupiny hlások pr. Horí ohník, horí, na Kráľovej holi (o-í-o-í-o-í // a-á-o-e-o-i).

európska literatúra

predstavuje súhrn literatúr, ktoré neboli vždy navzájom späté, ale vyrástli zo spoločného európskeho ducha

evergreen

je staršia populárna pieseň, ktorá osloví poslucháča aj v súčasnosti

exemplum

krátky epický žáner, vyskytoval sa v stredovekých kázňach, prostredníctvom rozprávania príbehu sa moralizovalo a "vychovávali" sa veriaci

exotický rým

pozri rým – exotický

explicit

kompozičný postup, posledná veta, verš, replika v texte

expresívne slová

sú slová citovo zafarbené, môžu mať kladné alebo záporné hodnotenie (demunitíva, pejoratíva, vulgarizmy)

   

f

 
   

facécia

epický žáner, krátky humoristický alebo satirický príbeh, žartovná poviedka, populárna bola hlavne v období humanizmu a renesancie

fantastická rozprávka

pozri rozprávka-fantastická

figúra rečnícka

pozri rečnícka figúra

figúra slovná

pozri slovná figúra

figúra štylistická

pozri štylistická figúra

figúra vetná

pozri vetná figúra

figúra zvuková

pozri zvuková figúra

film

dramatický žáner, ktorý v sebe spája obraz, slovo, hudbu a zvuk, môže byť celovečerný, krátky, hraný, animovaný, prírodopisný, dokumentárny...

filmová rozprávka

pozri rozprávka-filmová

finále

kompozičný postup, záverečná situácia, v ktorej dej vrcholí

   

g

 
   

generačný román

pozri román-generačný

genitívová metafora

druh metafory, ide o spojenie slov pochádzajúcich z významovo vzdialených oblastí, je to spojenie substantív v Genitíve, často je založená na kontraste alebo protiklade pr. Hoci dni sťa slzy voskovíc, ešte po prúdoch sa rinú, sestra radosť hojdá ma, jak dáma krinolínu.

gradácia

vetná štylistická figúra, stupňovanie deja, často v rozprávkach, podobné ako klimax, ale zasahuje skôr do kompozície textu - stupňovanie deja k vyvrcholeniu, pointe

grafická báseň

lyrický žáner, osobitý, usporiadanie textu v básni vytvára grafický obraz, novšie pomenovanie pre tento druh básne je kaligram

gramatický rým

pozri rým – gramatický

   

h - ch

 
   

hádanka

skryto (v inotaji) pomenúva predmety alebo javy na základe ich vonkajších znakov, vnútornej podobnosti alebo inej súvislosti, je to otázka, na ktorú treba odpovedať, pr. Čo beží bez nôh? (čas)

heraldická povesť

pozri povesť-heraldická

herci

osoby, ktoré stvárňujú postavy literárneho diela

historická pieseň

epický žáner, stredoveký, mali oslavný ráz, ale zároveň plnili funkciu dnešnej publicistiky, najčastejšie obsahovali informácie o bojoch

historická povesť

pozri povesť-historická

historická poviedka

pozri poviedka-historická

historický román

pozri román-historický

historizmy

sú zastarané slová, ktoré sa v súčasnom jazyku už nepoužívajú, zanikli spolu s predmetom alebo javom, ktorý pomenúvali, pr. grifeľ-nástroj na písanie, v diele sa využívajú pre charakterizáciu postáv, doby, prostredia

hlavná myšlienka

autorský zámer (čo tým chcel autor povedať)

hlavná postava

sústreďuje sa okolo nej celý dej, vystupuje v celom diele

hlavný hrdina

pozri hlavná postava

homonymá

slová, ktoré sú rovnozvučné, t.j. rovnako znejú, ale majú iný význam pr. Koruna - stromu, platidlo, prah - prach, plod – plot

horor

epický žáner, patria sem diela vyvolávajúce zdesenie, hrôzu a strach, dej je vymyslený, typická je gradácia anapätie, napr. A.Hitchcock-Vtáky

hra - rozhlasová

pozri rozhlasová hra

hra - televízna

pozri televízna hra

hrdina - kolektívny

pozri kolektívny hrdina

hrdina - lyrický

pozri lyrický hrdina

hudobný skladateľ

tvorca scénickej hudby, ktorá podfarbuje situáciu na javisku

humor

pozri humorné dielo

humoreska

epický žáner, veselá poviedka, kritizuje spoločenské javy, má protispoločenské zameranie

humorné dielo (humor)

je literárne dielo, ktoré využíva na vykreslenie postáv alebo opis situácií humor, vyvoláva smiech

hymna

lyrický žáner, druh ódy, pôvodne oslavovala bohov, má charakter velebenia, chvály, viaže sa ku konkrétnej udalosti, téme, napr. J. Matúška - Nad Tatrou sa blýska

hyperbola

tróp, je to slovo alebo slovné spojenie, ktorémá zveličujúci význam, zvýrazňuje určitú vec, jav alebo vlastnosť, patrí k metonymii pr. A keď si od zeme chlapci zadupkajú, dvanástim stoliciam žilky zaihrajú. (J.Botto-Smrť Jánošíková)

hypokoristiká

laudatíva, expresívne slová používané v rodinnom dôvernom styku, majú kladný charakter, sú názornéa konkrétne, patria sem aj domáce pomenovania rodných mien,napr. Vierka, Miško, Jakubko, mamička, oculík

charakteristika

makrokompozičný prostriedok výstavby textu, je to opis vlastností postavy, okrem vzhľadu aj povahové a charakterové vlastnosti, ak autor charakterizuje postavu cez jej konanie - hovoríme o nepriamej charakteristike, ak o jej vlastnostiach hovorí sám alebo prostredníctvom postáv - hovoríme o priamej charakteristike

charakterová komika

pozri komika-charakterová

   

i

 
   

idyla

lyrický žáner, selanka (pomenovanie v slovenskej literatúre), lyrická báseň menšieho rozsahu, v ktorej sa vyzdvihuje dedinský spôsob života a príroda

incipit

kompozičný postup, je to v texte prvá veta, verš, replika, ktorá orientuje čitateľa

inotaj (alegória)

tróp, druh rozvitej metafory, nepriameho pomenovania obrazu alebo deja, ktoré sa nemôže alebo nesmie vyjadriť priamo (autor nevysloví svoj názor priamo, ale iba obrazne - nepriamo, utajene), je blízka symbolu, napr. v bájkach

introdukcia

kompozičný postup, ide v texte o vstupnúsituáciu, je charakteristická pre novely (stručnéa výstižné uvedenie do deja)

inverzia

vetná štylistická figúra, vzniká zamenením slovosledu vo vete pr. Že kríž môj vidieť musela si

irónia

tróp, druh nepriameho pomenovania, v ktorom kladné hodnotenie má negatívny, pejoratívny význam

   

j

 
   

ja - rozprávanie

hlavná postava sa stotožňuje s osobou rozprávača príbehu, rozprávač reprodukuje reč inej postavy v 3. osobe, zvyčajne si rozprávanie zachováva minulý čas

jamb

u-, stopa skladajúca sa z jednej neprízvučneja z jednej prízvučnej slabiky

jednoaktovka

dramatické dielo tvorené iba jedným dejstvom

   

k

 
   

kakofónia

opak eufónie, je nepríjemné znenie niektorých slabík pr. Bŕŕ! Dážď fŕka. Každý smrká, v krpcoch čvŕka, v bruchu škvŕka.

kalambúr

slovná štylistická figúra, slovná hračka, založená je na zvukovej podobnosti významovo odlišných slov pr. asi miluje - asimiluje, tak - akt, nehodný – nevhodný

kaligram

pozri grafická báseň

kapitola

architektonická jednotka menšia než diel (zväzok), medzi kapitolami je isté odstupňovanie, rozoznávame kapitoly: kulminačné (vrcholí v nich dej), kľúčové (dej sa zásadne mení), paralelné (sú založené na súbežnom odvíjaní deja), digresívne (vybočuje sa v nich z hlavnej dejovej línie), rámcujúce (nachádzajú sa zvyčajne na začiatku a na konci deja), otvorené (plynulo sa prechádza z jednej kapitoly do druhej, kde sa dej ďalej rozvíja)

klimax

vetná štylistická figúra,ide o stupňovanie významu za sebou idúcich synonymných i nesynonymných slov alebo slovných spojení pr. Tlieskali deti, mamičky, babky, celá sála, podobný gradácii, ale vzťahuje sa skôr na slová a slovné spojenia

koleda

pozri pieseň-koleda

kolektívny hrdina

ak hlavným hrdinom nie je iba jedna postava, ale skupina postáv pr.S.Chalupka - Mor ho! (družina junákov)

komédia

dramatický žáner, jeho podstatou je komickosť s cieľom vyvolať u diváka smiech

komika - charakterová

hovoríme o nej, ak komicky pôsobia postavy literárneho diela

komika - situačná

hovoríme o nej, ak sa vo vážnom rozprávaní vyskytnú humorné situácie pr. Bak sa hrá so snehovými guľami namiesto toho, aby vyhrabával ľudí zasypaných lavínou

komika - slovná

smiešnosť a žartovnosť pri nej spočíva vo vhodnom výbere a použití slov

komiks

epický žáner, druh literatúry, ktorý je založený na príbehu vyjadreného prostredníctvom za sebou idúcich obrázkov, prehovory postáv sú v tzv. bublinách

kompozícia

usporiadanie tematických a jazykovo - štylistických prostriedkov do jednotného systému, celku, z jazykovo - štylistického hľadiska rozlišujeme makrokompozíciu a mikrokompozíciu textu

kompozičná osnova

prvok tektoniky textu, tvoria ju: 1.expozícia (úvodná časť) 2.kolízia (zauzľovanie deja, zápletka) 3.kríza (vyvrcholenie deja) 4.peripetia (nečakaný obrat) 5. katastrofa (tragické riešenie konfliktu)

kompozičný postup

prvok tektoniky textu, dáva ucelený charakter celej štruktúre textu, patrí sem anticipácia, incipit, introdukcia, finále, explicit, epitýmia

kompozičný princíp

prvok tektoniky textu, je to istý jednotiaci spôsob vnútornej výstavby umeleckého textu, je ich viac, napr. princíp presýpacích hodín (postava sa v priebehu deja mení zo zlej na dobrú alebo naopak), sukcesívny princíp (objasňuje ten istý jav z viacerých hľadísk),...

konflikt

rozpor medzi jednotlivými postavamiv texte, podľa vzťahu postavy a okolia môže byť: a)postava - iná postava b)postava - spoločnosť c)postava v konflikte sama so sebou

krásna literatúra

pozri umelecká literatúra

kronika

stredoveký epický žáner, chronologické radenie historických udalostí bez opisu príčinných súvislostí

   

l

 
   

laudatíva

pozri hypokoristiká

legenda

veršovaný alebo prozaický epický útvar, hovorí najčastejšie o živote svätých, hlavnou postavou je svätec, ktorý trpí na zemi, aby dosiahol odmenu v posmrtnom živote, najznámejšie: Legenda o sv. Svoradovi a sv. Benediktovi, Legenda o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi

limerick

lyrický žáner, anglický veršovaný útvar írskeho pôvodu so schémou aabba

literárna postava

je v epických a dramatických dielach vystupujúca, konajúca postava, podľa dôležitosti konania poznáme: hlavné a vedľajšie postavy

literárny druh

je nadradený jednotlivým literárnym žánrom, tri základné literárne druhy: lyrika, epika, dráma, literárne texty sa do jednotlivých literárnych druhov začleňujú na základe tematických a jazykovo - štylistických postupov, ktoré sú v nich uplatnené

literárny žáner

súhrnný názov pre literárne diela, ktoré majú spoločné tematické, kompozičné a štylistické znaky, napr. poviedka, óda, novela,...

literatúra

(z lat. littera - písmeno) v širšom slova zmysle je to súhrn všetkých slovesných diel (umeleckých aj neumeleckých), v užšom slova zmysle sú to diela umelecké - písané s estetickým zámerom

literatúra - detektívna

pozri detektívna literatúra

literatúra - dobrodružná

pozri dobrodružná literatúra

literatúra - európska

pozri európska literatúra

literatúra - krásna

pozri umelecká literatúra

literatúra - národná

pozri národná literatúra

literatúra - náučná

pozri náučná literatúra

literatúra - populárna

pozri populárna literatúra

literatúra - svetová

pozri svetová literatúra

literatúra - umelecká

pozri umelecká literatúra

literatúra - vecná

pozri vecná literatúra

literatúra - vedecko -fantastická

pozri vedecko-fantastická literatúra

literatúra faktu

literatúra non-fiction, vecná literatúra, druh literatúry, spracúva dokumentárne materiály, vedecké fakty a historické udalosti, pričom využíva výrazové prostriedky a postupy beletrie, opisuje vždy skutočnú, vedecky poznanú a overenú udalosť (tým sa líši od umeleckej lit.)

literatúra non fiction

pozri literatúra faktu

literatúra pre deti a mládež

druh literatúry, diela sú zámerne písané pre detského príjemcu, niekedy sem však prechádzajú aj diela pôvodne určené dospelému čitateľovi pr. D. Defoe - Robinson Crusoe

ľudová balada

pozri balada-ľudová

ľudová pieseň

pozri pieseň-ľudová

ľudové dielo

autor je neznámy, resp. je kolektívnym výtvorom

lyrická báseň

vyjadruje pocity, myšlienky a nálady autora, nemožno prerozprávať jej obsah

lyrickoepická báseň

prelínajú sa v nej lyrické aj epické prvky pr. S. Chalupka - Mor ho!

lyrický hrdina

autor prostredníctvom neho vyjadruje v básni svoje pocity, myšlienky a nálady

lyrika

základný literárny druh, autori vyjadrujú svoje pocity, myšlienky nálady, najčastejšie prostredníctvom lyrického hrdinu, charakteristické znaky: verš (rytmus), nesujetovosť, nedejovosť, gnómický čas, statické motívy, monologickosť, obraznosť, opis, reflexia (úvaha),podľa obsahu ju môžeme rozdeliť: osobná (pr.J. Smrek - Oči), prírodná (pr.M. Haľamová - Jar), spoločenská (pr.Ľ. Štúr - Uvítanie), reflexívna, ľúbostná

lyrika - ľúbostná

druh poézie,v ktorej autor prostredníctvom svojich pocitov a myšlienok opisuje tematiku lásky

lyrika - osobná

druh poézie, v ktorej sa autor vyjadruje k témam, ktoré sa bezprostredne týkajú

lyrika - prírodná

druh poézie, opisuje sa príroda, jej krása a premeny

lyrika - reflexívna

pozri reflexívna lyrika

lyrika - spoločenská

pozri spoločenská lyrika

   

m

 
   

madrigal

lyrický žáner, je to pôvodne pastierska, neskôr ľúbostná báseň stredovekej poézie, pozostávajúca z dvoch dvanásť veršov s voľným radením rýmu

makrokompozícia

za makrokompozičné prostriedky v literárnom texte pokladáme rozprávanie, opis, úvahu, charakteristiku

marginálie

lyrický žáner, podobný glose, autor tvorí na istú tému báseň akoby na "okraj", tému neobsiahne v celku, ale iba niektoré jej časti

melioratíva

pozri eufemizmus

metafora

tróp, obrazné pomenovanie, vzniká zámenou jedného slova alebo slovného spojenia iným slovom alebo slovným spojením, a to na základe vonkajších podobností javov, vlastností, pohybu, funkcie a pod., vyniká originálnosťoupr. pole jedna živá tvár (pole s množstvom kvetín pripomína ľudskú tvár)

metafora - genitívová

pozri genitívová metafora

metonymia

tróp, obrazné pomenovanie založené na prenášaní pomenovania javov na základe vnútornej väzby medzi nimi (vecnej alebo logickej súvislosti) pr. čítať Kukučína, kúpiť si Tatarku, vypiť fľašu, živiť sa rukami

metrum

označuje ideálnu schému básnického rytmu, otázkami verša a jednotlivých veršových systémov sa zaoberá vedná disciplína – metrika

miestna povesť

pozri povesť-miestna

mikrokompozícia

členenie a odstupňovanie textu, členenie umeleckej prózy na pásmo rozprávača a pásmo postáv, radíme sem: vnútorný monológ, priamu reč, polopriamu reč, nevlastnú priamu reč, nepriamu reč, odsek, monológ, dialóg, repliku, pointu

modlitba

rozhovor s Bohom alebo svätými, prosba o splnenie nejakej žiadosti, ďakovanie za niečo

monológ

prvok mikrokompozície, je to samostatný prehovor (prehovor jednej postavy), je vlastný lyrickému subjektu (hrdinovi), v epike ho tvorí rozprávač, opak dialógu

monológ - vnútorný

pozri vnútorný monológ

móra

základná jednotka časomerného verša, je to čas, za ktorý sa vyslovkrátka slabika, dlhá slabika obsahuje dve móry (aj slabiky, za ktorými idú dve alebo viac samohlások, interpunkčné znamienka alebo pauza) napr. jedna móra: peň, zlo, hra

muzikál

žáner hudobného divadla, ktorý je syntézou slovesného textu, hudby, spevu a tanca

   

n

 
   

narácia

pozri rozprávanie

národná literatúra

predstavuje súhrn pôvodných literárnych diel, ktoré napísali autori jedného národného spoločenstva

náučná literatúra

literatúra faktu, druh literatúry,texty hovoria o vedeckých objavoch, historických faktoch, má poznávaciu funkciu, okrem poučenia prináša aj estetický zážitok + pozri literatúra faktu

neologizmy

nové slová alebo slovné spojenia v jazyku, ktoré vznikajú s cieľom aktualizovať, ozvláštniť výraz pr. koľajnicovanie, sedmoostrý, krasomluva...

nepriama reč

prvok mikrokompozície, je súčasť pásma rozprávača, prostredníctvom nej sa reprodukuje prehovor niektorej postavy, rozprávač väčšinou pomenúva postavu, v uvádzacej vete sú spravidla slovesá: vravel, šepkal, hovoril - nasleduje po nich vedľajšia predmetová veta so spojkou že

nevlastná priama reč

prvok mikrokompozície, je to reč postavy včlenená do pásma rozprávača, nie je osobitne vyčlenená úvodzovkami a netvorí ju ani samostatný odsek, najčastejšie sa používa 1. osoba singuláru, prípadne plurálu, doslovne reprodukuje reč postáv (voľakedy sa vyčleňovala apostrofmi)

non fiction literatúra

pozri literatúra faktu

nonsens

odborný názov pre nezmysel v literatúre, ale aj lyrický žáner (báseň) založený na spájaní zdanlivo nezmyselných jednotlivín do celkov

novela

žáner prózy, epické dielo, má krátky až stredný rozsah, málo postáv, rozprávanie je zamerané na jeden pútavý príbeh, podáva sa dramaticky, bez ďalších dejových odbočení, často prekvapujúci záver, dej odráža každodenný život,pr. E. Hemingway - Starec a more

nový román

pozri antiromán

   

o

 
   

obkročný rým

pozri rým-obkročný

obradová pieseň

pozri pieseň-obradová

obsah literárneho diela

je tvorený hlavnou myšlienkou a témou, realizuje sa v niektorej literárnej forme (lyrická báseň, epická báseň, poviedka, román...)

óda

lyrická báseň, ktorá vyniká nadnesenosťou a pátosom, oslavným spôsobom sa vyjadruje o nejakej téme-národ, príroda, mladosť..., témou a obsahom patrí k reflexívnej lyrike

odsek

prvok mikrokompozície, významovo ucelená časť textu, ktorý zjednocuje jedna myšlienka, vyznačuje sa ním presun deja, nový motív,... Graficky sa vyznačuje odsadením prvého riadku alebo pomlčkou

onomatopoje

zvukomalebné slová (citoslovcia), ktoré napodobňujú prírodné a pracovné zvuky pr. buch-buch, čvirik-čvirik, cŕŕŕn

opis

makrokompozičný prostriedok výstavby textu, ide o vykreslenie vlastností objektu, predmetu, nejakého javu, opak rozprávania - vylučuje dej, obsahuje subjektívny postoj autora, text opisu je charakteristický všeobecnosťou, vymenovávaním jednotlivých prvkov, ich zameniteľnosťou, statickosťou, nedejovosťou

opozitá

pozri antonymá

osnova kompozičná

pozri kompozičná osnova

oxymoron

vetná štylistická figúra, ide o spojenie dvoch výrazov, ktoré sa významovo popierajú alebo vylučujú (zvyčajne podst. m. + príd. m.) pr. Pomaly ďalej zájdeš. Tvár blčala mrazivou horúčkou.

   
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.051