Slovník literárnych pojmov II

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: lucka123 (14)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.11.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 4 277 slov
Počet zobrazení: 448
Tlačení: 13
Uložení: 20

Slovník literárnych pojmov

index

literárnych pojmov

A

abba

aforizmus

alegória

aliterácia

anafora

anekdota

anticipácia

antiklimax

antiromán

antitéza

antonomázia

antonymá

apostrofa

apoziopéza

arabeska

argot

archaizmy

architektonika

asyndeton

augmentatíva

autorská reč

autorský zámer

B

bábková hra

báj

bájka

balada

balada - ľudová

balada - sociálna

balada - umelá

báseň - epická

báseň - grafická

báseň - lyrická

báseň - lyrickoepická

báseň - príležitostná

básnická otázka

básnický prívlastok

beletria

Biblia

biblizmy

biografický román

bylina

C

cyklus

časomerný veršový systém

činohra

D

daktyl

dej

demunitíva

denník

dermiéra

detektívka

detektívna literatúra

detská populárna pieseň

dialektizmy

dialóg

dialogická forma

dialogizácia

dievčenský román

dityramb

divadelná hra

divadlo

dobrodružná literatúra

dobrodružný román

dráma

dráma - žánre

dramatické dielo

dramaturg

druh - literárny

druhy ľudových piesní

druhy rýmu

E

elégia

elipsa

encyklopédia

epanastrofa

epická báseň

epifora

epigram

epika

epimýtia

epištola

epitaf

epiteton

epiteton constans

epiteton ornans

epizeuxa

epos

esej

eufemizmus

eufónia

európska literatúra

evergreen

exemplum

exotický rým

explicit

expresívne slová

F

facécia

fantastická rozprávka

figúra rečnícka

figúra slovná

figúra štylistická

figúra vetná

figúra zvuková

film

filmová rozprávka

finále

G

generačný román

genitívová metafora

gradácia

grafická báseň

gramatický rým

H

hádanka

heraldická povesť

herci

historická pieseň

historická povesť

historická poviedka

historický román

historizmy

hlavná myšlienka

hlavná postava

hlavný hrdina

homonymá

horor

hra - rozhlasová

hra - televízna

hrdina - kolektívny

hrdina - lyrický

hudobný skladateľ

humor

humoreska

humorné dielo (humor)

hymna

hyperbola

hypokoristiká

charakteristika

charakterová komika

I

idyla

incipit

inotaj (alegória)

introdukcia

inverzia

irónia

J

ja - rozprávanie

jamb

jednoaktovka

K

kakofónia

kalambúr

kaligram

kapitola

klimax

koleda

kolektívny hrdina

komédia

komika - charakterová

komika - situačná

komika - slovná

komiks

kompozícia

kompozičná osnova

kompozičný postup

kompozičný princíp

konflikt

krásna literatúra

kronika

L

laudatíva

legenda

limerick

literárna postava

literárny druh

literárny žáner

literatúra

literatúra - detektívna

literatúra - dobrodružná

literatúra - európska

literatúra - krásna

literatúra - národná

literatúra - náučná

literatúra - populárna

literatúra - svetová

literatúra - umelecká

literatúra - vecná

literatúra - vedecko -fantastická

literatúra faktu

literatúra non fiction

literatúra pre deti a mládež

ľudová balada

ľudová pieseň

ľudové dielo

lyrická báseň

lyrickoepická báseň

lyrický hrdina

lyrika

lyrika - ľúbostná

lyrika - osobná

lyrika - prírodná

lyrika - reflexívna

lyrika - spoločenská

M

madrigal

makrokompozícia

marginálie

melioratíva

metafora

metafora - genitívová

metonymia

metrum

miestna povesť

mikrokompozícia

modlitba

monológ

monológ - vnútorný

móra

muzikál

N

narácia

národná literatúra

náučná literatúra

neologizmy

nepriama reč

nevlastná priama reč

non fiction literatúra

nonsens

novela

nový román

O

obkročný rým

obradová pieseň

obsah literárneho diela

óda

odsek

onomatopoje

opis

opozitá

osnova kompozičná

oxymoron

P

parabola

paradox

parentéza

paródia

paronomázia

pastierske a valašské piesne

pejoratíva

perifráza

personifikácia

pieseň

pieseň - detská populárna

pieseň - koleda

pieseň - ľudová

pieseň - obradová

pieseň - pastierske a valašské

pieseň - populárna

pieseň - pracovné

pieseň - regrútske

pieseň - trávnice

pieseň - vojenské

pieseň - zbojnícke

pieseň - zľudovená

pieseň - žartovné

pleonazmus

poéma

poetizmy

pointa

polopriama reč

polysyndeton

populárna literatúra

populárna pieseň

porekadlo

postava

postava - hlavná

postava - vedľajšia

postup - kompozičný

postupný rým

povesť

povesť - bylina

povesť - heraldická

povesť - historická

povesť - miestna

poviedka

poviedka - historická

poviedka - vedecko-fantastická

pracovná pieseň

pranostika

predpremiéra

premiéra

prerývaný rým

presah

priama reč

príležitostná báseň

princíp - kompozičný

prirovnanie

príslovie

profesionalizmy

prostredie

próza

R

realistická rozprávka

reč - autorská

reč - nepriama

reč - nevlastná priama

reč - polopriama

reč - postáv

reč - priama

rečnícka figúra

rečnícka otázka

rečnícke zvolanie

reflexívna lyrika

refrén

regrútska pieseň

relácia

replika

reportáž

repríza

režisér

ritornel

robinsonáda

román

román - anti

román - biografický

román - dievčenský

román - dobrodružný

román - generačný

román - historický

román - vedecko-fantastický

román historicko - dobrodružný

rozhlasová hra

rozhlasová rozprávka

rozprávač

rozprávanie

rozprávka

rozprávka- fantastická

rozprávka- filmová

rozprávka- realistická

rozprávka- rozhlasová

rozprávka- zvieracia

rozprávka - podľa formy

rozprávka - podľa obsahu

rozprávka - podľa spracovania témy

rým

rým - druhy

rým - exotický

rým - gramatický

rým - obkročný

rým - postupný

rým - prerývaný

rým - striedavý

rým - vnútorný

rým - zdužený

rytmus

S

sarkazmus

satira

scenár

scenárista

SCI-FI

sekvencia

selanka

situačná komika

slang

slovná figúra

slovná komika

sociálna balada

sonet

spoločenská lyrika

spondej

stopa

striedavý rým

strofa

svetová literatúra

sylabický veršový systém

sylabotonický veršový systém

symbol

synekdocha

synonymá

štylistická figúra

T

tektonika textu

televízna hra

text - tektonika

tónický veršový systém

tragédia

trávnice

trochej

trópy

U

umelá balada

umelé dielo

umelecká literatúra

úvaha

úvahová lyrika

V

variácia

vecná literatúra

vedecko - fantastická poviedka

vedecko - fantastický román

vedecko-fantastická literatúra

vedľajšia postava

verš

verš - viazaný

verš - voľný

veršový presah

veršový systém

veršový systém - časomerný

veršový systém - sylabický

veršový systém - sylabotonický

veršový systém - tónický

vetná figúra

viazaný verš

vnútorný monológ

vnútorný rým

vojenská pieseň

voľný verš

vulgarizmy

výpustka

výtvarník scény

western

Z

zberatelia ľudových piesní

zberatelia ľudových rozprávok

zbojnícka pieseň

zdrobneniny

združený rým

zeugma

zľudovená pieseň

znelka

znelkový veniec

zvieracia rozprávka

zvuková figúra

žalm

žalospev

žáner – literárny

žartovná pieseňp

 
   

parabola

tróp, podobenstvo, je rozvinuté prirovnanie udalosti alebo javu k situácii, ktorá sa často opakuje, je blízka alegórii a máva mravné ponaučenie, časté v Biblii, napr. Svätoplukove prúty - podobenstvo o svornosti

paradox

vetná štylistická figúra, neočakávaný a prekvapujúci, zdanlivo nezmyselný a protikladný výrok, má charakter aforizmu s hlbokou myšlienkou, podobný oxymoronu, napr. Čím si nápadnejší, tým si nenápadnejší. Stavitelia ľudských ruín.

parentéza

vetná štylistická figúra, vsuvka, ide o samostatný, do vety vsunutý výraz alebo vetu, ktorá dopĺňa výpoveď, oddeľuje sa čiarkami, pomlčkami alebo zátvorkami pr. Znovu sa zaťal - bola to jeho typická vlastnosť - aby dosiahol svoje.

paródia

komická až satirická napodobenina literárneho diela zachovávajúca jeho vážnu formu, vzniká tak, že sa do nového diela (paródie) preberú obsahové alebo formálne znaky parodovaného diela v zveličenej podobe so zámerom zosmiešniť ho

paronomázia

zvuková štylistická figúra, tvorí sa spojením slov s rovnakým slovným základom, vyvoláva dojem slovnej hry pr. Slavme slavně slávu Slávuv slavných., Ó popol popoludnia...

pastierske a valašské piesne

pozri pieseň-pastierske a valašské

pejoratíva

slová so záporným expresívnym zafarbením, poukazujú na negatívne ľudské vlastnosti pr. hlupák, nafúkanec

perifráza

tróp, je opisné, nepriame pomenovanie, autor nepomenuje predmet, človeka alebo pojempriamo, ale zvýrazňuje jeho najtypickejšiu vlastnosť alebo použije opis, napr. Čierny kontinent - Afrika, Krásavica na Dunaji – Bratislava

personifikácia

zosobňovanie, tróp, druh metafory, pomocou ktorého sa neživým predmetom alebo javom pripisujú ľudské vlastnosti pr. slnko kráča, kocúr sa zasmial...

pieseň

najrozšírenejší typ básne, spája poéziu a hudbu

pieseň - detská populárna

pozri detská populárna pieseň

pieseň - koleda

druh obradovej piesne, vznikla v predkresťanskom období, viazala sa najmä k výročným sviatkom zimného slnovratu (Vianoce, vítanie Nového roku)

pieseň - ľudová

nemá autora, je výtvorom neznámeho autora, je kolektívnym výtvorom, zachovala sa ústnym tradovaním, obsahom a melódiou vyjadruje city, nálady, myšlienky a túžby ľudí, najstarší druh lyriky

pieseň - obradová

spájali sa s prírodnými zákonitosťami (pr. Príchod jari, Slnovrat) a s udalosťami v živote človeka ( pr. Svadba, krst, smrť...)

pieseň - pastierske a valašské

zobrazovali spätosť človeka s prírodou, vyjadrovali túžbu po slobode a voľnosti pr. Ja som bača veľmi starý

pieseň - populárna

je v určitom období všeobecne známa a obľúbená pieseň

pieseň - pracovné

spievali sa pri práci - trávnice, pastierske, banícke... pr. Vstávaj Honzo hore, vstávaj

pieseň - regrútske

spievali o násilnom odvádzaní do armády (lapačky) pr. Ej, hora

pieseň - trávnice

druh pracovnej piesne, spievali sa pri kosení a hrabaní trávy pr. Bola som na tráve

pieseň - vojenské

zobrazovali život v kasárňach, na bojisku pr. Prešporská kasáreň

pieseň - zbojnícke

spievali o živote zbojníkov pr. Bol by ten Jánošík

pieseň - zľudovená

vzniká, ak umelá pieseň (ktorej autora poznáme) vyjadruje cítenie ľudu, má formu ľudovej piesne a ľud ju prijal za svoju pr. Ferko Urbánek - Keby som bol vtáčkom

pieseň - žartovné

odzrkadľujú humor a vtip slovenského ľudu pr. Išeu Macek do Mauacek

pleonazmus

slovná štylistická figúra, opakovanie a hromadenie slov rovnakého alebo blízkeho významu pr. tie roztršky ich! Škriepky, zvady, sváry

poéma

lyrický žáner, je rozsiahlejšia básnická skladba lyrickoepickej povahy, lyrické prvky však prevažujú

poetizmy

slová zvláštne svojimi zvukovými kvalitami, zvyčajne ide o jednoslabičné slová potrebné pri výstavbe rytmu pr. nač, sťa, ni, kýs´, čos, luna, skon, vesna...

pointa

prvok mikrokompozície, je výrazné až prekvapivé vyvrcholenie textu (typický najmä pre epigram, aforizmus, anekdotu, vtip, novelu)

polopriama reč

prvok mikrokompozície, súčasť pásma rozprávača, tvorí prechod medzi autorskou rečou a nevlastnou priamou rečou, referuje o myšlienkach postavy, zvyčajne je v 3 gramatickej osobe (podobá sa nevlastnej priamej reči, ale tá doslovne reprodukuje reč postáv)

polysyndeton

vetná štylistická figúra, spočíva v nadmernom opakovaní spojok vo verši alebo strofe, vo vetebez gramatickej potreby, spomaľuje intonáciu, sled textu,pôsobí emocionálne pr. na tvoje oči mátožné a cudné a hlboké a sladké ako studne

populárna literatúra

podsystém literatúry, ktorý je založený na dejovosti, emocionálnosti a senzačnosti, pričom sa využívajú postupy umeleckej literatúry, zameriava sa na neobyčajné životné osudy a hrdinstvá, v poézii sa obmedzuje na historickú a baladickú látku

populárna pieseň

pozri pieseň-populárna

porekadlo

krátky ľudový výrok, vyjadruje životnú skúsenosť, nemá poučný význam pr. Ani čerta sa nebojí! Keď netečie, aspoň kvapká! Akoby hrach na stenu hádzal!

postava

pozri literárna postava

postava - hlavná

pozri hlavná postava

postava - vedľajšia

pozri vedľajšia postava

postup - kompozičný

pozri kompozičný postup

postupný rým

pozri rým-postupný

povesť

epický žáner ľudovej slovesnosti, ich dej sa viaže spravidla na historické udalosti, konkrétne historické osobnosti, miesta, postavy môžu nadprirodzené vlastnosti, môže mať prozaickú i básnickú podobu, má vždy reálny, historický podklad, poznáme: heraldická, historická, miestna

povesť - bylina

pozri bylina

povesť - heraldická

vysvetľuje pôvod erbov napr. J. Melicher - Štiavnické jašteričky

povesť - historická

opisuje významné udalosti národných dejín, hrdinami sú postavy z národnej minulosti pr. J. Domasta - Tri prúty kráľa Svätopluka

povesť - miestna

viaže sa k určitému miestu, o udalosti viažúcej sa k danému miestu pr. M. Ďuríčková - Žabia studňa

poviedka

kratšie epické dielo, zachytáva jednu udalosť zo života, vystupuje tu málo postáv, má jednoduchý dej

poviedka - historická

v popredí v nej stoja medziľudské vzťahy alebo iné motívy zasadené do určitého historického obdobia, to slúži na spestrenie deja (je podobná povesti)

poviedka - vedecko-fantastická

pozri poviedka + vedecko-fantastická literatúra

pracovná pieseň

pozri pieseň-pracovné

pranostika

ľudová predpoveď počasia, vznikla na základe dlhodobého pozorovania prírodných javov, ktoré ľudia neskôr zovšeobecnili pr. Studený máj, v stodole raj! Katarína na ľade, Vianoce na blate! Medardova kvapka 40 dní kvapká!

predpremiéra

neoficiálne uvedenie divadelného predstavenia pre novinárov a pozvaných hostí

premiéra

slávnostné uvedenie divadelného predstavenia

prerývaný rým

pozri rým-prerývaný

presah

pozri veršový presah

priama reč

prvok mikrokompozície, prehovor postáv, ktorý sa vyčleňuje úvodzovkami alebo pomlčkami, prípadne obsahuje uvádzaciu vetu

príležitostná báseň

vzniká ako reakcia na výnimočnú časovú udalosť

princíp - kompozičný

pozri kompozičný princíp

prirovnanie

tróp, obrazné pomenovanie, má vlastnosti metafory, ale na rozdiel od nej majú slová priamy význam, porovnávanie dvoch vecí alebo javov na základe podobnosti alebo spoločných znakov, najčastejšie prostredníctvom spojok ako, sťa, ani, jak pr. letí ako kométa, sladký sťa med..., má 3 zložky: porovnávaný člen (sladký), porovnávajúci člen (med), spoločná vlastnosť, ktorá je základom prirovnania (sladká chuť)

príslovie

krátky ľudový výrok, z ktorého vyplýva poučenie pr. Čelom múr neprebiješ! Dobrá práca sa vypláca! Komu niet rady, tomu niet pomoci!

profesionalizmy

slová a výrazy, ktoré sú späté s istou pracovnou oblasťou pr. kaucia, precedens, obhajoba

prostredie

miesto, kde sa dej príbehu odohráva

próza

jedna zo základných foriem (typov) literatúry, v najširšom ponímaní ňou chápeme akýkoľvek písaný neveršovaný prejav, vyznačuje sa neviazanou (neveršovanou) rečou, jej základné žánre: poviedka, novela, román

   

r

 
   

realistická rozprávka

pozri rozprávka-realistická

reč - autorská

pozri autorská reč

reč - nepriama

pozri nepriama reč

reč - nevlastná priama

pozri nevlastná priama reč

reč - polopriama

pozri polopriama reč

reč - postáv

v literárnom diele je realizovaná prostredníctvom monológov a dialógov postáv

reč - priama

pozri priama reč

rečnícka figúra

druh štylistickej figúry, vyjadruje postoj hovoriaceho k adresátovi, má vyvolať napätie (pr. rečnícka otázka, rečnícke zvolanie...)

rečnícka otázka

rečnícka štylistická figúra,básnik položí otázku, na ktorú sám dáva odpoveď na inom mieste v texte pr. A kto by ma v tej chvíli zachránil? Sám som sa musel!

rečnícke zvolanie

rečnícka štylistická figúra, vyjadruje citový vzťah autora k obsahu výpovede, má formu zvolacej vety v rozkazovacom spôsobe pr. A ty, mor ho! -hoj, mor ho! Detvo môjho ľudu

reflexívna lyrika

úvahová lyrika, patria sem básne, v ktorých básnici uvažujú, zamýšľajú sa nad problémami v osobnom citovom živote

refrén

opakovanie verša alebo skupiny veršov na konci strofy v nezmenenej alebo čiastočne zmenenej podobe, zdôrazňuje sa v ňom nejaká myšlienka alebo tvorí jadro celej básne

regrútska pieseň

pozri pieseň-regrútske

relácia

časť programu (rozhlasového alebo televízneho), môže mať podobu správy, oznámenia, predstavenia, podľa obsahu poznáme napríklad zábavné, poučné, súťažné...

replika

prehovor jednej postavy, prvok mikrokompozície, základná jednotka dialógu

reportáž

epická žánrová forma, autor sprostredkúva fakty, pridŕža sa ich, ale ich aj súčasne hodnotí, je subjektívna-autor v nej vyjadruje svoje názory a využíva štylisticky príznakové slová

repríza

ďalšie uvedenie divadelného predstavenia

režisér

človek, ktorý podľa scenára pripraví spolu s hercami konkrétne dramatické dielo, je tvorcom koncepcie a stvárnenia divadelnej hry

ritornel

lyrický žáner, stredoveká strofická forma so schémou aba/adc/efe

robinsonáda

dobrodružné epické dielo, témou je boj jednotlivca alebo malej skupiny za záchranu života na opustenom mieste pr. Daniel Defoe - Robinson Crusoe

román

rozsiahle epické dielo, má zložitý dej s mnohými odbočeniami, mnoho dejových línií,vystupuje v ňom veľa postáv - je zaľudnený, podľa témy spracovania poznáme: sci-fi román, historický román, dievčenský román...

román - anti

pozri antiromán

román - biografický

autor v ňom vychádza zo životopisných prameňov, pri nedostatku faktografických údajov ich môže doplniť údajmi z historickej skutočnosti alebo fikciou pr. Ľ. Zúbek - Skrytý prameň

román - dievčenský

hlavnou postavou je hrdinka, ktorá pri prekonávaní životných prekážok nadobúda mravné hodnoty, orientuje sa na citovú stránku života, prostredím je najčastejšie škola a rodina, obsahom je určený najmä dievčatám pr. L.M.Montgomeryová - Anna zo zeleného domu

román - dobrodružný

vyznačuje sa pútavým dejom, ktorý je vrstvený do prekvapujúcich dramatických situácií, motív nebezpečenstva pr. F. C. Kubernát - Rysie kože

román - generačný

autor v ňom zachytáva osudy viacerých generácií (starí rodičia, rodičia, deti) v dlhšom časovom úseku pr. P.Jaroš - Tisícročná včela

román - historický

čerpá námet z dávnej minulosti, zobrazuje jednotlivcov, dejinné a historické udalosti, historické fakty a udalosti autor prispôsobuje svojmu zámeru pr. J. Hrušovský – Jánošík

román - vedecko-fantastický

pozri román + vedecko-fantastická literatúra , pr. Jules Verne - Cesta na mesiac, Wiliam Kotzwinkle - E.T.Mimozemšťan

román historicko - dobrodružný

čerpá námet z dávnej minulosti, a vyznačuje sa dobrodružným dejom

rozhlasová hra

je literárno - dramatický žáner využívajúci iba zvukové prostriedky, je to audiálne umenie (sluchové), bez možnosti využitia zrakového princípu, hlavným prvkom je zvuk a zvukové efekty, iba prostredníctvom týchto dvoch zložiek sa tlmočia poslucháčovi určité významy alebo sa citovo umocňuje obrazovosť jazykových prostriedkov

rozhlasová rozprávka

pozri rozprávka-rozhlasová

rozprávač

nevstupuje priamo do konfliktov postáv, ovplyvňuje názor poslucháča alebo čitateľa, dokresľuje, objasňuje, urýchľuje dej

rozprávanie

narácia, makrokompozičný prostriedok výstavby textu, je založený na slovesách, na príbehu a dejovosti, možno v ňom rozlišovať priamu reč, formy reči rozprávača, je preň charakteristické časové rozdelenie motívov, aktualizácia príbehu

rozprávka

krátky epický útvar, jednoduchý dej, šírila sa ústnym podaním z pokolenia na pokolenie (tradovaním), vyjadruje túžbu človeka po dobre a spravodlivosti, vždy víťazí dobro nad zlom, krása nad škaredosťou... (výnimku tvoria iba moderné rozprávky), obsahuje ustálené formulky: Kde bolo, tam bolo... Žili šťastne, až kým... A na konci bol zvonec...

rozprávka- fantastická

čarovná, čarodejná, vystupujú tu nadprirodzené bytosti s čarodejnou mocou (víly, draky, ježibaby...), hrdina môže zomrieť a znovu ožiť, premeniť sa na zviera..., používajú sa magické predmety (čarovné prútiky, prstene, sedemmíľové čižmy...)

rozprávka- filmová

dramatický žáner, východiskom pre ňu je literárna predloha, ktorú spracuje scenárista, aby ju mohli herci hrať na javisku (vo filme, v rozhlase)

rozprávka- realistická

dej sa v nej približuje každodennému životu, prevláda vtip a múdrosť ľudových hrdinov

rozprávka- rozhlasová

literárno-dramatický žáner, chýba vizuálna stránka, ktorá je nahradená poslucháčovi podrobnejším uvedením do deja, opisom postáv, ich konania, miesta, času, obraz nahrádzajú zvukové efekty (fúkanie vetra, dážď, dupot koní...), + pozri rozhlasová hra

rozprávka- zvieracia

nositeľmi deja sú zvieratá, ktoré myslia, konajú ako ľudia, hovoria, vnímajú a cítia ako ľudia

rozprávka - podľa formy

a)prozaická - neviazaná umelecká reč

b)básnická - viazaná umelecká reč (verše)

c)dramatická - upravená pre dramatizáciu (divadlo, rozhlas)

rozprávka - podľa obsahu

fantastická, zvieracia, realistická, humorná, démonologická, legendová...

rozprávka - podľa spracovania témy

a)klasická - zachovávajú sa znaky klasickej rozprávky pr. Zlatí bratkovia, rozprávky H.CH.Andersena b)moderná - narúšajú sa charakteristické znaky rozprávky, humor, vtip, nevíťazí vždy dobro, atď., pr. Štikútko, Alica v krajine zázrakov, Ako čertík Froliš pomáhal v nebi

rým

zvuková zhoda slabík (niekedy aj celých slov) na konci verša, prípadne polverša, druhy rýmov - pozri druhy rýmu

rým - druhy

pozri druhy rýmu

rým - exotický

rýmujú sa dve slová cudzieho pôvodu alebo má cudzí pôvod aspoň jedno z nich, napr. Treba avndgarde / stále robiť garde? (T. Janovic-Treba)

rým - gramatický

vytvárajú ho slová toho istého slovného druhu a v tom istom gramatickom tvare, napr. Nic sou nemeškali, šatry postavili / Nový zámek vukol oblíhat počali / nevolným kresťanúm spočinout nedali / hned dne zítrejšího oblíhat počali. (Píseň o Nových Zámkoch)

rým - obkročný

abba, ak sa v básni rýmuje prvý a štvrtý verš, druhý a tretí verš, napr. A národ oboril sa na národ / s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. / Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá. / Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd. (P.O.Hviezdoslav-Krvavé sonety)

rým - postupný

abcabc, ak sa v básni rýmujú postupne verše dvoch strof, napr. Kráčame spolu obdobiami / Z jari do leta / Ovocie sa o nás triezvo vyjadrilo / Hlavy nám babie leto mámi / Hlasy posplieta / Opitý október smoklí za aprílom. (L.V.Gavorníková-O nerozdielnej rozdielnosti)

rým - prerývaný

abcb, ak sa básni rýmujú verše nepravidelne v rámci strofy, napr. Ja šiel som - neviem prečo / sám v cudzí, veľký svet / nájsť vari mieru poklad / snáď blaha rudý kvet. (V.Roy-Ja šiel som)

rým - striedavý

abab, ak sa v básni rýmujú dva párne a dva nepárne verše,napr. Nehaňte ľud môj, že nemá dejov / slávy svojej minulej sklad / on ešte peknou skvitne nádejou / budúcnosť má jeho poklad! (A.Sládkovič-Nehaňte ľud môj)

rým - vnútorný

tu dochádza k rýmovaniu slova alebo slovného spojenia z prvého polveršia s koncom verša pr. Démon kýs´škaredý, chvost vlečúc po zemi. Jak sa mu korili mestá i dediny.

rým - zdužený

aabb, ak sa v básni rýmujú dva za sebou idúce verše, napr. Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia / ponad vysoké hory, ponad rovné polia / preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu / sadli tam za pomedzím slovenského rodu. (S. Chalupka-Mor ho!)

rytmus

pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík, striedanie zvukových prvkov v reči

   

s - š

 
   

sarkazmus

tróp, uštipačný, bezohľadný výsmech, cynický postoj autora, najvyšší stupeň irónie

satira

je ostrý, uštipačný a útočný výsmech

scenár

osobitý žáner literárneho a dramatického umenia slúžiaci ako predloha pre inscenáciu televíznej alebo rozhlasovej hry a film, má svoju stavbu: na ľavej strane sú inštrukcie pre realizáciu hry(pohyb, gestá, hudba, výprava), na pravej strane je slovesný (dialogizovaný text)

scenárista

je to autor, ktorý prozaický text spracuje do dialógov a monológov a zároveň napíše svoju predstavu, ako sa to má hrať

SCI-FI

science-fiction, pozri vedecko-fantastická literatúra

sekvencia

rad obrazov vo filme, ktoré vyjadrujú ten istý motív

selanka

pozri idyla

situačná komika

pozri komika-situačná

slang

súhrn všetkých nespisovných slov a slovných spojení, ktoré používa skupina ľudí s rovnakými záujmami alebo povolaním (lekári, študenti, vodiči...), v literatúre slúžia ako charakterizačný prostriedok literárnych postáv, prostredia, pr. Litika, matika, slovina, profák...

slovná figúra

druh štylistickej figúry, zakladá sa na opakovanítých istých slov alebo pojmu (pr. anafora, epifora, epizeuxa), má ozdobnú a kontextovú hodnotu

 

slovná komika

pozri komika-slovná

sociálna balada

pozri balada-sociálna

sonet

znelka, lyrická básnická forma, skladá sa zo 14 veršov zoradených do 2 štvorveršových a 2 trojveršových strof, v prvom štvorverší je téza, v druhom štvorverší sa nachádza antitéza, posledné dve strofy tvoria syntézu,na konci je výrazná pointa, vyvrcholenie alebo zhrnutie myšlienky

spoločenská lyrika

patria sem básne, v ktorých autori zaujímajú postoj k vážnym spoločenským problémom a udalostiam

spondej

"– – " , stopa skladajúca sa z dvoch prízvučných slabík

stopa

najmenšia rytmická jednotka, ktorá sa opakuje alebo strieda v rámci verša, skladá sa z dvoch alebo z troch slabík, prízvučnú slabiku (tzv. ťažkú dobu) označujeme: - , neprízvučnú slabiku (tzv. ľahkú dobu) označujeme: u, základné stopy v slovenčine sú: daktyl, trochej, jamb, spondej

striedavý rým

pozri rým-striedavý

strofa

skupina veršov oddelená od inej skupiny veršov medzerou

svetová literatúra

predstavuje súhrn diel rôznych literatúr, ktoré sa pre svoje umelecké kvality stali spoločným majetkom celého ľudstva

sylabický veršový systém

je založený na rovnakom počte slabík vo verši (najviac sa využíval v romantizme, opiera sa o ľudovú slovesnosť)

sylabotonický veršový systém

je založený na striedaní prízvučných a neprízvučných slabík a na zachovávaní rovnakého počtu slabík v jednotlivých veršoch (Hviezdoslav a ďalší)

symbol

tróp, ( z gréc.-znak, znamenie) slovo zastupujúce význam iného slova, vznikána základe zaužívaného označenia pr. čierna mačka - nešťastie, srdce - láska, kominár - šťastie...

synekdocha

tróp, druh metonymie, založená je na prenášaní pomenovania na základe kvantitatívnych vzťahov medzi javmi pr. Spisovateľ sa živí perom. , najčastejšia je zámena časti za celok (synekdocha pars pro toto, pr. A ty´s zatiaľ vyčkávala na mňa, verná rodná hruda kamenistá - hruda ako krajina), alebo celku za časť (synekdocha totum pro parte, pr.Anglicko vyhralo túto šachovú partiu.)

synonymá

slová, ktoré sú rovnoznačné, t.j. označujú tú istú vec, ale inak sa píšu, rozdielne znejú pr. návršie - výšina, vŕšok, kopec, pahorok, vyvýšenina

štylistická figúra

je to slovo alebo slovné spojenie, ktoré je odchýlkou od bežného vyjadrovania a v umeleckom texte plní estetickú funkciu, má viacero druhov: zvuková, slovná, vetná, rečnícka

t

 
   

tektonika textu

tvoria ju tri samostatné okruhy: kompozičné princípy, kompozičné postupy, kompozičná osnova textu

televízna hra

dramatický žáner, technické audiovizuálne umenie, dôraz sa kladie na sluchové (audiálne) vnímanie textu, v porovnaní s filmom, je viac založená na slove, vyznačuje sa malým časovým a priestorovým rozpätím, menší počet postáv, tematicky spracováva domáce, rodinné príbehy, spoločenské udalosti

text - tektonika

pozri tektonika textu

tónický veršový systém

je založený na rovnakom počte prízvukov v jednotlivých veršoch, počet slabík môže byť rozdielny (najmä anglická a ruská poézia)

tragédia

(z gréc.tragoidiá-capí spev) najstarší dramatický žáner, boj jednotlivca (alebo skupiny) s nepriateľom, pričom hlavný hrdina zomiera, lebo nie je schopný zvíťaziť nad nepriateľom, klasická tragédia má záväznú formu (zvyčajne 5 dejstiev): a) expozícia - uvedenie diváka do deja a prostredia b) kolízia - zápletka, zauzľovanie deja c) kríza - vyvrcholenie, samotný konflikt d) peripetia - nečakaný obrat v priebehu deja e) katastrofa - tragické vyvrcholenie deja

 

trávnice

pozri pieseň-trávnice

trochej

-u, stopa skladajúca sa z jednej prízvučnej a jednej neprízvučnej slabiky

trópy

skupina výrazových prostriedkov, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy a na základe podobnosti prenášajú pomenovanie z jedného javu na druhý, patria sem: epiteton, metafora, alegória, personifikácia, metonymia, symbol, prirovnanie...

   

u - ú

 
   

umelá balada

pozri balada-umelá

umelé dielo

autorské, autor je známy

umelecká literatúra

beletria, krásna literatúra, vychádza z reality, ale pri jej umeleckom stvárnení využíva fikciu, fantáziu autora, jej zámerom je vytvárať estetické hodnoty

úvaha

makrokompozičný prostriedok výstavby textu, autor pomocou nej rozoberá alebo vysvetľuje už známu vec z nového hľadiska, pričom sa opiera o životné skúsenosti a zážitky, má zvyčajne filozofujúci ráz, je prítomný subjektívny postoj autora

úvahová lyrika

pozri reflexívna lyrika

   

v - w

 
   

variácia

opakovanie jedného motívu vo viacerých dielach s istými obmenami

vecná literatúra

súbor písomných prejavov (okrem umeleckej literatúry), poskytuje informácie zodpovedajúce realite, podľa odboru, praktického poslania a príznakových štylistických prostriedkov sa delí: odborná, publicistická, administratívna, = literatúra faktu

vedecko - fantastická poviedka

pozri poviedka-vedecko-fantastická

vedecko - fantastický román

pozri román-vedecko-fantastický

vedecko-fantastická literatúra

sci-fi, druh literatúry, v ktorej autori využívajú poznatky o vede a technike, vízie (predstavy) o budúcnosti, žánre: vedecko-fantastická poviedka a vedecko fantastický román, začiatky má u Julesa Verna

vedľajšia postava

vystupujú len v niektorých častiach diel, nesústreďuje sa na nich hlavný dej

verš

zvyčajne jeden riadok básne, základná jednotka básnického rytmu

verš - viazaný

pozri viazaný verš

verš - voľný

pozri voľný verš

veršový presah

je nezhoda medzi rytmickým a vetným členením veršov (verš môže končiť na začiatku druhého), napr.Zášť - fakľu sváru - medzi plemeny / zdus! Nedaj stretať sa viac s mladou vdovou. (P.O.Hviezdoslav-Krvavé sonety)

veršový systém

usporiadanie veršov, rozoznávame 4 veršové systémy, ktoré sú základom jednotlivých metrických systémov: časomerný, sylabický, sylabotonický, tónický

veršový systém - časomerný

pozri časomerný veršový systém

veršový systém - sylabický

pozri sylabický veršový systém

veršový systém - sylabotonický

pozri sylabotonický veršový systém

veršový systém - tónický

pozri tónický veršový systém

vetná figúra

druh štylistickej figúry, vzniká neobvyklým spojením slov, slovných spojení a viet, často bez obvyklých spojok alebo s nadmerným opakovaním spojok, vyvoláva dejové a citové napätie (pr. klimax, apoziopéza...)

viazaný verš

má pevnú stavbu veršov, podľa istej schémy, zakotvenej v konkrétnom veršovom systéme

vnútorný monológ

prvok mikrokompozície, myslený, ale nahlas nevyslovený prehovor postavy, môže sa vyjadriť polopriamou rečou, nevlastnou priamou rečou, niekedy aj priamou rečou, 3 druhy: úvahový, spomienkový (retrospektívny), dejový (postava preberá funkciu rozprávača)

vnútorný rým

pozri rým – vnútorný

vojenská pieseň

pozri pieseň-vojenské

voľný verš

nemá pevnú stavbu veršov, narúšajú sa pravidlá viazaného verša

vulgarizmy

slová s výrazným negatívnym zafarbením, charakterizačná funkcia, vyjadrujú rozhorčenie, odpor, nesúhlas pr. somár, osprostel, debil

výpustka

pozri elipsa

výtvarník scény

tvorca scény, na ktorej sa divadlo hrá

western

dobrodružné epické dielo, čerpá námety z čias osídľovania Divokého západu, z prostredia kovbojov, Indiánov, hlavnou myšlienkou je boj za spravodlivosť pr. Karl May - Poklad na striebornom jazere

z - ž

 
   

zberatelia ľudových piesní

Ján Kollár, Andrej Halaša, Karol Plicka, Mikuláš Schneider-Trnavský, Viliam Figuš-Bystrý

zberatelia ľudových rozprávok

Pavol Dobšinský - Prostonárodné slovenské povesti, Samo Czambel - Janko Gondášik a Zlatá Pani

zbojnícka pieseň

pozri pieseň-zbojnícke

zdrobneniny

slová, ktoré sa používajú na vyjadrenie nežného citu, zjemňujú význam slov, vyjadrujeme nimi kladný citový vzťah k inej osobe alebo veci (kladný postoj hovoriaceho) napr.: synáčik, kvieťa, hviezdičky..., môžu mať zjemňujúci charakter napr. stodvadsaťkilová osôbka

združený rým

pozri rým-združený

zeugma

vetná štylistická figúra, násilná elipsa, vzniká tak, že sa z vety vypustia slová, ktoré by sa mali kvôli väzba uviesť pr. Vidieť a hovoriť s niekým. - správne: Vidieť niekoho a hovoriť s ním.

zľudovená pieseň

pozri pieseň-zľudovená

znelka

pozri sonet

znelkový veniec

inak cyklus, skladá sa z 15 zneliek, obsahuje 210 veršov

zvieracia rozprávka

pozri rozprávka-zvieracia

zvuková figúra

druh štylistickej figúry, využíva opakovanie rovnakých alebo zvukovo podobných hlások, slabík (pr. aliterácia, paronomázia)

žalm

lyrický žáner, náboženská pieseň kresťanskej liturgie, má elegický charakter

žalospev

pozri elégia

žáner - literárny

pozri literárny žáner

žartovná pieseň

pozri pieseň-žartovné

   
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.041