Ako postupovať pri rozbore, interpretácii textu

Ako postupovať pri rozbore, interpretácii textu

  1. Po prečítaní textu pomenujeme, stanovíme tému, ktorá v texte dominuje (prevláda).
  1. Vytvárame lexikálne polia (významové okruhy), ktoré tému bližšie určujú a dopĺňajú motívy, ktoré tému spoluvytvárajú.

(lexikálne pole s názvom samota obsahuje slová a slovné spojenia napríklad opustený, púšť v duši, osamel, kôl v plote, sirota, prázdno, jediný a pod.)

  1. Na základe lexikálnych polí určujeme výrazové prostriedky textu a charakter textu.
  1. Definujeme druh rozprávača.

s ním.

  1. Charakterizujeme postavy (pri umeleckých textoch), pomenujeme jazykové výrazové prostriedky, ktoré nám pomáhajú pri charakteristike postáv.
  1. Vysvetlíme vzťah nadpisu a obsahu
  1. Charakterizujeme text po formálnej stránke.
  1. Celkové zhodnotenie textu. Môžeme sa zamerať na viaceré aspekty:

Tento postup používame pri akomkoľvek texte, môže byť umelecký i odborný. Uplatníme tu znalosti z teórie literatúry, ale aj gramatiky (lexikológia, morfológia, štylistika). Súčasne obhajujeme svoje názory, učíme sa argumentovať, cvičíme si kultúru reči.

Lexikálne prostriedky

Pri analýze lexikálnych prostriedkov si najprv všimneme samotný výber slov. Na jeho základe môžeme zhodnotiť text z hľadiska kritickosti, oslavnosti alebo neutrálnosti, teda akým spôsobom je vyjadrená téma, aké pocity, city vyjadruje, či je téma podaná objektívne alebo subjektívne.

Príklad:lexikálne pole napr. sporu vyjadruje negatívne pocity a city (nenávisť), zdôrazňujú sa, čím sa podčiarkuje subjektívnosť – rozprávač sa zameriava na pocitovú stránku postáv.

Štylistické figúry

Prostredníctvom týchto prostriedkov môžeme opäť text hodnotiť ako kritický, oslavný alebo neutrálny (opakovaním sa zdôrazňuje zámer autora) a obohacujú text o originálny pohľad na danú tému.

Príklad:onomatopoja, syntaktická epifora, epizeuxa – svedčia o zdôraznení lexikálneho poľa napr. sporu, zvýrazňujú originálny postoj autora, podporujú umeleckosť textu.

Zafarbenie textu negatívne / pozitívne

Povrdzuje kritický, oslavný alebo neutrálny charakter textu.

Príklad: - zmizni, búchala, výstrel – negatívny význam

- nespraví to, nemyslel, nezáležalo – negatívna predpona potvrdzuje lexikálne pole sporu (negatívna emócia)

Konotácia

Znamená to, že pomenovanie nie je vyjadrené priamo a jednoznačne, ale sprostredkovane. Miera konotácie v texte hovorí o originalite textu a súčasne dopĺňa náš názor na charakter textu.

Príklad:žlté lístie – asociácia jesene – v rámci kontextu nemôžeme hovoriť o kritickom alebo oslavnom postoji k ročnému obdobiu. Môže ísť napr. o vyjadrenie pokoja a vyrovnanosti

sa s osudom. O originalite textu svedčí napr. spojenie dvoch pomenovaní do prirovnania.

Určenie miesta a času

Pomôže situovať tému do konkrétneho času a priestoru.

Príklad: - žlté lístie – jeseň

- strom, piesok, slnko, voda – príroda, možno záhrada, park – podľa kontextu

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/18832-ako-postupovat-pri-rozbore-interpretacii-textu/