Slovenská preromantická a romantická literatúra (1830 – 1850)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 16.01.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 474 slov
Počet zobrazení: 7 535
Tlačení: 499
Uložení: 485
Národný a politický program štúrovcov nastolil otázky spisovného jazyka. V júli 1843 v Hlbokom sa Štúr, Hodža a Hurban dohodli o uzákonení spisovného jazyka. Hollý schválil reformu, základom sa stalo stredoslovenské nárečie. Štúrova kodifikácia znamenala dovŕšenie najdôležitejšej etapy v živote Slovákov. Začali sa tlačiť prvé noviny a časopisy v slovenskom jazyku. Janko Matuška napísal revolučnú báseň Nad Tatrou sa blýska, ktorá sa stala slovenskou hymnou. Nové obdobie vo vývine spisovnej slovenčiny začalo založením Matice slovenskej v roku 1863, v tomto období sa jazyk rýchlo rozvinul, prehĺbil sa a používal sa vo viacerých odboroch. V roku 1918 sa slovenčina stala štátnym jazykom na úradoch a súdoch a vyučovacím jazykom vo všetkých stupňoch škôl okrem univerzity, kde sa zväčša používala čeština.
Hlavným literárnym druhom autorov tvoriacich v preromantizme a romantizme je lyrika, ktorou je vyjadrená láska k vlasti. Inšpiráciou je ľudová slovesnosť – ľudová balada z ktorej preberali veršovanú stavbu. Čerpajú z ľudovej slovesnosti, zobrazenie slovenského ľudu a slovenskej histórie.

Ľudovít Štúr – vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia. Bol redaktorom a vydavateľom Slovenských národných novín s prílohou Orol tatranskí v Bratislave. Žiadal zrušenie poddanstva. V roku 1848 vo Viedni utvorila Slovenská národná rada na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom povstanie proti uhorskej vláde. Povstanie bolo potlačené a zrušené a Štúr bol pod policajným dozorom v Modre. Nakoniec zomrel na následky zranení po poľovačke. Pochovaný je v Modre. Potreba uzákonenia spisovnej slovenčiny odôvodňuje v diele Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí. V básni Smlúva Slováku vyjadruje lásku k domovu a k Slovákom. Štúr ako prvý založil intímnu romantickú lyriku. Dielo napísané v nemčine Slovanstvo a svet budúcnosti vyšlo až po autorovej smrti.

Samo Chalupka – je básnikom „priestoru“. Je zakladateľom Spoločnosti česko-slovenskej. Básnikov epitaf: „Pravde žil som, krivdu bil som – verne národ môj ľúbil som.“ – je z básne Branko. Burcoval proti krivde, násiliu a nespravodlivosti. Veršovaná povesť Branko je o zvolenskom zbojníkovi. Boj proti Jelšave je báseň vyjadrujúca víťazstvo Slovákov nad Turkami. Veršovaná povesť Turčín Poničan je dojímavou drámou o živote slovenskej ženy, ktorej odvlečú syna do Turecka. Syn ako dospelý unáša ženu do otroctva, tá v ňom spoznáva vlastného syna. Ona však odmieta, chce žiť a umrieť vo svojej vlasti. Historický námet Mor ho! je z čias panovania cisára Konštantína.

Janko Kráľ – využíval ľudovú slovesnosť a vytvoril nový typ balady. Proti zosadeniu Štúra demonštroval básňou Duma bratislavská. Je predstaviteľom básní Orol a Orol vták. Jeho najznámejšie diela sú: Jarná pieseň, Povesť, Zverbovaný, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko.

Andrej Sládkovič – Marína je ústredné dielo romantizmu. Je to básnická skladba o mladosti, kráse a láske. Prvá časť je vyjadrením hlbokej lásky k Márii Pišlovej. V druhej časti nadobúda spoločenský rozmer. Prelína sa láska k dievčine s láskou k otčine. Premýšľa nad mladosťou. Detvan je epická skladba, ktorej základom je príbeh Martina. Báseň Nehaňte ľud môj je prejavom vlastenectva.

Ján Botto – jeho tvorba je úzko spätá s ľudovou poéziou. Báseň Orol predstavuje zakliatie Slovenska, ľud čaká na osloboditeľa. Báseň K mladosti je revolučnou básňou a báseň Báj na Dunaji autor vypovedá o oslobodení Slovenska. Balada Žltá ľalia vypovedá o manželskej vernosti. Eva sa po manželovej smrti vydá a Adam si ju berie do hrobu. Skladba: Smrť Jánošíkova, Margita a Besná, Ctibor, Zjavenie.
Zdroj: alli
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Slovenská preromantická a romantická literatúra (1830 – 1850)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034