Epos - znaky, Homér, Hollý, Hviezdoslav

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 05.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 805 slov
Počet zobrazení: 67
Tlačení: 3
Uložení: 4

EPOS – znaky, druhy, Homér, Hollý, Hviezdoslav

!!! EPOS z gr. slova slovo, reč = rozprávanie, je veršovaný žáner epiky veľkého rozsahu !!!

Dôležitým východiskom – prameňom pre vznik eposu boli staroveké mýty.

Prvé eposy sa opierali o bájoslovie starovekých národov, boli to tzv. hrdinské  - bohatierske eposy.

Najstarší z nich je sumerský Epos o Gilgamešovi a antické: Ilias a Odysea (Homér)

POSTAVY EPOSOV sú:

 • nadprirodzené bytosti: bohovia alebo polobohovia
 • prípadne osoba s výnimočnými vlastnosťami a schopnosťami, ktorá s pomocou bohov koná zázračné činy ovplyvňujúce život celej spoločnosti

!!!!V epose sa prelínajú prvky reality a fantastiky, pozemského a nadpozemského života!!!!

HRDINSKÝ EPOS

Najstaršími pamiatkami gréckej literatúry sú 2 hrdinské eposyILIAS a ODYSEA, ktoré sa pripisujú básnikovi HOMÉROVI ( 9. – 8. stor. pred n. l.). Oba čerpajú z cyklu povestí o Trójskej vojne. Človek, príroda a bohovia v nich tvoria jednotu. Bohovia majú ľudské vlastnosti (ľúbia, nenávidia, bojujú). Človek je proti ich rozhodnutiam bezmocný.

Homérsky – hrdinský epos vznikol pravdepodobne z menších veršovaných povestí ľudového pôvodu, ktoré spojila do jedného celku geniálna osobnosť.

Starogrécky epos predpokladal poslucháča, nie čitateľa, bol určený na ústny prednes, prednášali ho osobitní prednášatelia (rapsódovia) pre veľké zhromaždenie ľudí. Epos existoval najskôr v ústnej podobe, až neskôr vznikli písané eposy.

Rozpráva o dôležitých udalostiach, ktoré mali význam pre život celého národa (napr. Iliada o Tróji).

Epos má:

 • hlavnú dejovú líniu
 • epizódne (vedľajšie) dejové línies mnohými postavami.

HLAVNÁ DEJOVÁ línia sa sústreďuje okolo hlavného hrdinu, ktorý sa vyznačuje mimoriadnymi vlastnosťami a koná mimoriadne činy.Vývin udalostí v epose veľmi často nezávisí od ľudí, ale pôsobia naň bohovia, polobohovia, ktorí zasahujú do deja a majú zásluhu na jeho náhlych zvratoch. Pre epos je príznačná tzv. EPICKÁ ŠÍRKA, ktorá spomaľuje hlavný dej tvoria ju: opisy postáv, prostredia, bitiek, súbojov, predmetov, rozvinuté prirovnania, stále prívlastky.

Príčiny vzniku epickej šírky:

 • potreba znovu a podrobne vyrozprávať mnohé skutočnosti, aby porozumel aj poslucháč, ktorý predchádzajúce časti eposu nepočul
 • potreba odďaľovať koniec deja, kvôli zobrazeniu človeka v čo najväčšej úplnosti (doširoka rozvité prirovnania, rozsiahle epizódy, podrobné opisy)

KOMPOZÍCIA EPOSU !! VEDIEŤ !!

Eposy mali viazanú – veršovanúformu založenú v antickej literatúre na striedaní krátkych a dlhých slabík (časomerný veršový systém) a záväznú kompozíciu, presne normovaný rytmus.

Kompozícia eposu:

 1.  PROPOZÍCIAkrátke naznačenie deja - básnik stručne zhrnie obsah diela (viď prvé štyri verše v epose Svatopluk)
 2. INVOKÁCIAvzývanie Múzy/ inšpirácie  alebo bohov, ktoré mali básnikovi pomáhať pri skladaní diela (viď piaty verš v epose Svatopuk: Umko milá...); antický človek vedel, že si týmto spôsobom môže získať náklonnosť nadprirodzených síl
 3. ENUMERÁCIA (predstavovanie) – bojovníkov, postáv; po úvodných častiach autor svojím rozprávaním vpadá priamo do udalostí = IN MEDIAS RES

V epose chýba charakteristika vnútorného - psychického sveta hrdinov. Podrobne sa opisuje ich zovňajšok, oblečenie, výzbroj (viď Homér – Ilias), samotní ľudia sú charakterizovaní iba tzv. stálym prívlastkom.!!! Vnútorný svet hrdinov v starovekých eposoch zastupuje svet bohov, ktorí určujú konanie ľudí, pôsobia na ich rozhodovanie pomocou snov a vnuknutí.!!!

Pre vzťah autora k opisovaným skutočnostiam je príznačná nestrannosť(epickáobjektivita)

 1. OPIS BOJA - predovšetkým opis hlavnej bitky
 2. DEUS EX MACHINA - čiže zásah bohov do deja, bohovia podporujú bojujúce strany alebo im škodia
 3. ovplyvnenie udalostí ZÁZRAČNÝMI (mýtickými) PRVKAMI bez ZÁSAHU BOHOV (viď Epos o Gilgamešovi - had zožral rastlinku nesmrteľnosti Gilgamešovi)
 4. EPIZÓDY  - opis vedľajších udalostí
 5. PERONÁCIA- záver príbehu s dôrazom na poučenie

HRDINSKÝ EPOS  -HOMÉR: ILIAS a ODYSEA (ANTIKA) ! VEDIEŤ !

ILIAS (ILIADA) – má 15 696 hexametrovských veršov, rozpráva o bojoch Grékov proti maloázijskému mestu Trója, ktoré sa nazývalo aj ILION. Nezobrazuje celý priebeh 10 – ročnej vojny, iba jej záver – posledných 51dní (rozhodujúca bitka o Tróju trvala 4 dni)  s početnými retrospektívami (návrat do minulosti, k predchádzajúcim udalostiam), od chvíle, keď sa Achiles vzdal boja, až po zabitie Paridovho brata Hektora.

Príčinou trójskej vojny bol únos.

Paris, syn trójskeho kráľa Priama, za pomoci bohyne Afrodity uniesol manželku spartského kráľa Menelaakrásnu Helenu. Menelaos spolu so svojim bratom Agamemnonom zvolal všetkých Grékov, aby dobyli Tróju.

!!!Ústredným motívom je Achillov hnev. !!! Veliteľ gréckych vojsk Agamemnón mu odňal obľúbenú ukoristenú zajatkyňu, preto Achilles odmietol bojovať a prevahu nadobudli Trójania pod vedením Hektora – Paridovho brata.

 Achilles požičal svoju výzbroj priateľovi Patroklovi, ktorého Trójania považovali za samotného Achilla a dali sa na útek. Hektor ho však spoznal a Patrokla zabil.

!!!Vyvrcholením eposu je súboj Achilla s Hektorom. !!!

Rozhnevaný Achilles pomstil priateľovu smrť tým, že zabil veľa Trójanov i Hektora, ktorého mŕtvolu potupil tak, že ju vláčil priviazanú k vozu okolo Patroklovej mohyly a tábora. Musel prísť až sám kráľ Tróje s darmi a prosiť Achilla, aby mohol svojho syna pochovať. Až po zásahu bohov vydal Hektorovu mŕtvolu kráľovi Priamovi. !!! Epos končí obrazom pohrebu Hektora.!!!

Ukážka z eposu Ilias je XXII. spev HEKTOROVA ZÁHUBA: ! VEDIEŤ rozobrať !

!!!nachádzame tu vplyv mytológie, do deja zasahujú grécki bohovia:  Zues, Tetis – Achillova matka – morská víla, Hefaistos - boh ohňa a kováčskeho remesla, Atena, Apolon...určujú osudy pozemšťanov.

Bohovia sú rozdelení na 2 táboryčasť pomáha Grékom a časť Trójanom. !!!

Achilla posadla jediná túžba pomstiť Patrokla a zabiť Hektora. Matka Tetis mu zadovážila novú blýskavú výzbroj prilbicu, meč, štít, vykovanú samotným bohom Hefaistompomáha Achilovi v boji. Achiles zabil Hektora jedinou ranou. Paris napokon za pomoci boha Apolóna zabije Achilla otráveným šípom, ktorý vedie Apolón na jediné slabé miesto Achilla – do päty.

Epos idealizuje postavy ľudí a zdôrazňuje úlohu OSUDOVOSTI.

 

Homér - Ílias (úryvok) - SÚBOJ vodcu Grékov ACHILLA s vodcom Trójanov HEKTOROM

 

hore Takto to hrdina riekol a meč svoj vytasil ostrý; opis hromadenie epitet

/ meč to bol veľký pevný a visel mu povedľa boku. s

 dole prechodník Skrčiac sa vrhol sa naňho sťa vysoko letiaci orol, ú rozsiahle prirovnanie

ktorý sa z výšiny cez temné oblaky ku zemi spúšťa, b epiteton

prechodník chcejúc buď jahniatko útle, buď plachého zajaca lapiť. o

Podobne vyrazil Hektor a ostrým sa zaháňal mečom.  j

Ale aj Achilleus vyrazil vpred asrdce si divým a metafora

naplnil srdomštítom, tým prekrásne zdobeným dielom,

vpredu si zakryl prsia a na hlave neprestaj kýval deus ex machina (zásah bohov

mytológia prilbicou s hrebeňmi štyrmi a na nej viali mu zlaté do deja) –Hefaistos ukul Achillovi

 srsti, čo Héfaistos posplietal v chochole vo veľkom počte. zbroj: prilbicu, kopiju, štít prirovnanie  Ako sa na nebi jagá, keď vychádza v temnote nočnej personifikácia

 rozsiahle večerná hviezda, tá zo všetkých nebeskýchnajkrajšia hviezda, hromadenie epitet

podobne žiarilo kopije ostrie, čo v pravici svojej

Achilleus držal, keď synovi Priama záhubu chystal,

prechodníkhľadajúc na tele miesto, kde ostrie najlepšie by vniklo.

V ukážke nájdeme:

EPICKÚ ŠÍRKU: detailné opisy výzbroje, súboja medzi Achillom a Hektorom, hromadenie epitet(veľký čin, temné oblaky)a rozsiahlych prirovnaní ( vrhol sa naňho sťa vysoko letiaci orol). = Hektor – sa nebál boja, vedel, že zomrie = výnimočné schopnosti

= rozprávací slohový postup: slovesá, prechodníky

Lexikálne polia: 1. vojna: hrdina, meč vytasil, vrhol sa, štít, prilbica, kopija, záhuba

 1. človek: hrdina, srdce, prsia, na hlave, synovi, na tele  

10 rokov Gréci obliehali Tróju, no bezúspešne. V boji padol i Achilles, keď ho Paridov šíp zasiahol na jediné zraniteľné miesto – do päty. Nakoniec Gréci / DANAJCI dobyli mesto ľsťou. Na návrh itackého kráľa Odysea sa najudatnejší bojovníci ukryli do veľkého dreveného koňa !!! (trójsky kôň – danajský dar: v súčasnom jazyku sa týmto frazeologizmom označuje každý podozrivý dar, od ktorého možno očakávať len nešťastie) !!! a ostatné vojsko predstieralo ústup. Trójania v domnení, že je to dar na rozlúčku, vtiahli koňa do mesta. Ukrytí Gréci v noci otvorili brány, mesto vyplienili a zapálili. O tom sa však dozvedáme až v Odysei.

DRUHY EPOSOV:

Na homérske grécke eposy nadviazal rímsky epos  AENEIS od Vergília, v stredoveku sa píšu hrdinské a rytierske eposy: Pieseň o Rolandovi, Pieseň o Nibelungoch, Pieseň o Cidovi, Tristan a Isolda

 1. HISTORICKÝ EPOS: HOLLÝ – SVATOPLUK - na rozdiel od bohatierskeho eposu, ktorý tematicky čerpá zo starovekých povestí a mytológie - !!!historický epos čerpá námety z histórie – zo skutočných dejinných udalostí !!!

Obdobie renesancie a klasicizmu: sa snažilo dodržiavať čistotu antických eposov (napr. historický epos Svatopluk). Obdobie romantizmu: epos zosubjektívňuje, a tak spôsobuje rozklad pôvodnej epickosti (napr. A. Miczkievicz: Konrad Wallenrod).

 1. IDYLICKÝ EPOS - tematicky sa viaže na udalosti z dedinského života, ktorý je blízky prírode, napr. Kuzmányho: Bela
 1. KOMICKÝ EPOS -vznikol parodovaním (posmešným napodobovaním vážneho, napr. hrdinského eposu), stavebné a štylistické prostriedky eposu sa použili na vyrozprávanie bezvýznamného deja - vznikol už v antickej gréckej literatúre
 1. ZVIERACÍ EPOS - je meštianskou obdobou rytierskeho eposu,hrdinami sú zvieratá

- vznikol v stredoveku z ľudových rozprávaní o zvieratách (O nepriateľstve lišiaka a vlka)

 1. DUCHOVNÝ EPOS - čerpal námety z Biblie -svojim obsahom slúžil potrebám kresťanského náboženstva, ale častokrát sa stal prostriedkom na vyjadrenie aktuálnych dobových názorov - podobá sa historickému eposu z umeleckej stránky. John Millon: Stratený raj, Raj znovu nájdený, Dante Alighieri: Božská komédia, Ján Hollý: Cyrilometodiáda
 1. MODERNÝ EPOS (reflexívny) - týmto spôsobom sa označujú veľké epické skladby od čias romantizmu, keď sa začalo uplatňovať básnikovo osobné cítenie.Zobrazovaniu osobných zážitkov zodpovedajú viac postupy lyrické ako epické, preto vznikajú lyricko – epické skladby = diela

Moderný epos z obdobia romantizmu sa nazýva aj lyricko-epická básnická poviedka (Childe Haroldova púť, Eugen Onegin, Máj, Smrť Jánošíkova, Detvan, Hájnikova žena)

Znaky moderného eposu:

 • umelecky stvárňuje najzákladnejšie problémy doby
 • čerpá námety zo života spoločnosti
 • epický dej je často prerušovaný: opisom duševných stavov hrdinov

opisom prírody

rozsiahlymi úvahami autora

HISTORICKÝ EPOS - JÁN HOLLÝ (KLASICIZMUS) je autorom 3 rozsiahlych eposov:

SVATOPLUK (1833), CIRILLO-METODIADA (1835) - majú historický základ, témy pre ne čerpal z dejín Veľkomoravskej ríše

a historického eposu SLÁV (1839) - má vybájený dej, odohráva sa v dávnej minulosti

 

Hollý nazýva svoje eposy "víťazskými básňami" - to znamená bohatierskymi eposmi. Vzorom kompozície, formy i jednotlivých epizód boli pre básnika Homérove a Vergíliove eposy. Začínajú sa propozíciou (autor tu naznačuje obsah a zámer, prečo dielo napísal) a invokáciou (vzývanie vyššej moci, múzy, ktorú prosí o pomoc a inšpiráciu ).

Všetky eposy sa rozdeľujú na spevy. Pred každým spevom sa nachádza stručný obsah predchádzajúceho spevu.

Verš vo všetkých eposoch je rovnaký: HEXAMETER (časomiera založená na striedaní dlhých a krátkych slabík.)

SVATOPLUK(1833) -!!VEDIEŤ!! HRDINSKÝ epos, má 12 spevov. Námetom mu boli konkrétne historické udalosti z 9. storočia. Zobrazuje boj 2 svetov: germánskeho a veľkomoravského, opísal konflikty medzi bohmi a ľuďmi, rozviedol obrazy zrady, nenávisti a pomsty. V epose sa prelína svet ľudí a bohov – okrem pohanských a slovanských bohov sú tu prítomní aj kresťanskí svätí: Konštantín a Metod + z pekiel prichádza na Devín pohanský boh Černobog.

Vnútorná kompozícia (má 4 časti):

 1. časť - PROPOZÍCIA (naznačenie deja, obsahu, zámeru - prvé 4 verše)
 2. časť – INVOKÁCIA (vzývanie vyššej moci, múzy, ktorú prosí o pomoc a inšpiráciu –

Slovanská Umka): „ Umko milá.....“

 1. časť - DEDIKÁCIA (poďakovanie mecenášovi Jurajovi Palkovičovi)
 2. časť – IN MEDIAS RES (vstup priamo do deja)

Je toprvé literárne dielov slovenskej literatúrezaoberajúce sa dejinami Slovákov. Dej sa odohráva na DEVÍNE a na dvore nemeckého cisára KAROLMANA.

Dejovou osnovou eposu je postupná Svätoplukova cesta k víťazstvu nad Nemcami a boje medzi slovenskými a nemeckými vojskami.

Epos začína Svätoplukovým bavorským (nemeckým) uväznením. V žalári prosí Svätopluk Boha o vyslobodenie. KAROLMAN, panovník Nemcov, má sen, v ktorom mu Boh prikáže oslobodiť Svätopluka. Urobí to za cenu jeho zrady. Ožení ho so svojou dcérou, postaví ho na čelo nemeckých vojsk a sľúbi mu vládu nad Veľkou Moravou, ale pod podmienkou, že skutočným vládcom zostane on. Svätopluk súhlasí. Slováci na čele so Slavomírom a slovanským snemom sú sklamaní jeho zradou.

 1. spev zachytáva hostinu, ktorú usporiadal Karolman. Na nej Svätopluk hovorí o pôvode Slovanov, o ich živote v pravlasti (Indii) a príchode do Európy po veľkom suchu.

Svätopluk na čele nemeckých vojsk prichádza pod Devín, tu zatúži po samostatnosti a osobnej moci, tajne prejde na stranu slovenského vojska a stáva sa ich veliteľom. Dochádza k nerozhodnej bitke medzi slovenským a nemeckým vojskom. Svätopluk preto vyzve na osobný súboj vodcu nemeckého vojska Britwalda a epos napokon končí jeho víťazstvom a prijatím kráľovskej koruny.

ŠTRUKTÚRA DIELA:

Je zaľudnený množstvom postáv, okrem historických (SVÄTOPLUK, CYRIL, KAROLMAN) v ňom vystupujú i vymyslené postavy a bohovia ( pohanský boh ČERNOBOG, BOH prítomní cez svätcov Konštantína a Metoda ).

!!! Hlavný konflikt eposu je v zrážke slovenských a nemeckých vojsk.!!! Okolo neho zosnoval rad ďalších konfliktov medzi bohmi a ľuďmi, načrtol obrazy zrady, nenávisti a pomsty.

!!! Hrdinom eposu nie je Svätopluk, ale celý národ, kniežatá, ktoré viedli Slovanov do boja za získanie národnej slobody. Autor sa tu odchýlil od historickej pravdy, chcel však vyzdvihnúť veľkosť slovanskej minulosti, najmä zdôrazniť boj Slovákov za slobodu. !!! Hollý charakterizuje Slovanov ako národ pracovitý, mierumilovný a pohostinný, ktorý po cudzom nebaží, svoje si však nedá a radšej volí „smrť slavnú a hrdinský úmor“ ako žiť v otroctve.

Hlavná dejová línia eposu: väzenie Svätopluka, Karolmanov sen, v ktorom mu Boh prikáže oslobodiť Svätopluka, pochod Nemcov k slovenským hraniciam, boj Svätopluka po boku Nemcov, príchod na Devín, dohoda so Slavomírom, boj na čele slovenského vojska, súboj s vodcom nemeckého vojska Britwaldom, víťazstvo Svätopluka – teda Slovanov

Vedľajšia dejová línia: napr. línia Černoboga, príchod z pekiel, premena do podoby kňaza Rastislava, získavanie ľudí na svoju stranu po celom území Slovenska, zahnanie do pekiel

VPLYVY ANTIKY v diele : (klasicistické znaky) !!! VEDIEŤ !!!

 • výber žánru - ide oepos, časomerný veršový systém
 • v kompozícii eposu - je napísaný podľa Homérovej lliady
 • vznešená téma – pravdivá alebo pravdepodobná
 • rozprávač nevstupuje do deja, nekomentuje činy hrdinov
 • !!! podrobné opisy bojovpodrobný opis súboja Britwalda a Svätopluka,zbraní, odevov vojakov !!!
 • v zásahoch bohov do konania postáv - autor obmedzil zasahovanie nadprirodzených síl do rozhodovania ľudí – Svätopluk vo svojom konaní nepodlieha vplyvu božstiev.
 • v epickej šírke mnohé dejové pásma s množstvom postáv hlavných a vedľajších
 • Kompozíciu hlavnej dejovej línieBOJ, dopĺňajú odbočenia (napr. spev na hostine u Karolmana Svätopluk hovorí o pôvode Slovanov ), opisy (napr. opis štítu, ktorý daruje Karolman Svätoplukovi, opisy bojov - autor ich vykresľuje veľmi podrobne a verne, opisom postáv však nevenuje pozornosť).
 • v epose nájdeme peripetiu(nečakaný zvrat deja) napr. Svätoplukovo rozhodnutie opustiť Nemcov a pridať sa na stranu Slavomíra, dejové pásmo bohov (pohanský boh Černobog)
 • Vstup do deja: IN MEDIAS RES (uprostred veci) – bez úvodu do deja, pretože na začiatku je propozícia
 1. Hollý : SVATOPLUK !!! VEDIEŤ ROZOBRAŤ !!!

Spívám jak hroznú Svatopluk na Karolmana védel PROPOZÍCIA - naznačenie deja, obsahu,

- - / - - / - U U/ - U U/ - U U/ - - / S+S+D+D+D+S celého eposu, prvé 4 verše

vojnu, i jak víťaz, seba aj svój od jeho vlády HEXAMETER

osvobodiv národ, nepodlehlý stal sa panovník

a zmužilých veľké založil královstvo Slovákov.

Umko milá, jestliž si v mých kedy prispela pesňách, INVOKÁCIA -vzývanie vyššej moci - Múzy:

včil najvác prispej na pomoc; tebe všecky ti dobre slovanská UMKA, ktorú prosí o pomoc a inšpiráciu

známí sú bojové, ponevač sama buďto na Bílých

nekde horách, buď nad Kobylú, v tvém bydle sedícá, spomína konkrétne slovenské územie +

aj na Devín, aj na hrozné mohla vojska si patriť. minulosť

MODERNÝ EPOS  -  P. O. HVIEZDOSLAV: EŽO VLKOLINSKÝ (REALIZMUS)

Hviezdoslavovi zemianski hrdinovia nie sú tak zaťažení majetkami ako márnou zemianskou hrdosťou a zaťatosťou. Materiál pre oba eposy Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinský čerpal zo spomienok na život, aký vídal kedysi vo svojom rodisku, pretože Vlkolín je iba krycím pomenovaním jeho rodiska Vyšného Kubína. Jeho otec bol zeman, avšak vykonávajúci roľnícku prácu.

EŽO VLKOLINSKÝ (1890) - v epose zobrazil obdobie, v ktorom začína proces splývania zemianstva a sedliackeho ľudu. Dej je jednoduchý. Láska zemianskeho mládenca Eža k sedliackej dievčineŽofke Bockovie, zaťatý hnev Ežovej matky Estery, zarytej zemianky, ktorá sa nevie zmieriť s tým, že jej syn si vybral obyčajnú sedliačku a nie dievča zo zemianskej rodiny. Ežovi pohrozí, že ho vydedí „tú ledačinu nikdy nevezmeš i v záveti ti prísne zakážem“, a preto Ežo odíde z domu.

Prichýli ho pyšný zeman - strýko Eliáš. Ten naprotiveň svojej švagrinej, s ktorou má už dávnejšie spory mu vystrojí svadbu. Obraz svadby, ktorá je jadrom eposu (trvá 4 dni) dáva možnosť ukázať prednosti sedliactva a jeho morálne víťazstvo nad zemianstvom. Obšírne opísal rozdielne zvyky týchto 2 spoločenských vrstiev (pytačky, svadba).

Na svadbe si začne vymieňať názory strýko Eliáš so starým sedliakom Blažkom, a keď ich spor nadobúda hrozivé rozmery a zemania v ňom dokazujú svoju nadradenosť nad sedliakmi, Ežo sa prejaví ako zásadný odporca feudálnych prežitkov. !!!  Ežo pred všetkými povie, že už niet výsad zemanov, ľudia sú si rovní pred Bohom i svetom a musia vedľa seba žiť: !!!

„Sme rovní! Áno - zeman nezeman, v tom rozdielu viac niet.“

Záver skladby končí zmierením matky so synom po niekoľkých rokoch zásluhou vnúčaťa Benka a súčasne !!!definitívnym víťazstvom roľníctva nad zemianstvom. !!!

Dielo je rámcovanéobrazom rodostromu na začiatku a zdravej jablone v závere skladby. Práve jabloň svojimi plodmi pritiahne vnúča za starou materou a súčasne symbolizuje životaschopnosť sedliactva

Pavol Országh Hviezdoslav - Ežo Vlkolinský (úryvok)

...Tak to išlo z reči do reči,

i bezmála by bolo všakove

sa dialo, ale vtom vstal Ezechiel

a utíšiv ich, takto preriekol:

,,Sme rovní! Áno - zeman-nezeman, Ežo pred všetkými povie, že už niet výsad zemanov

v tom rozdielu viac niet. Kto inakšie ľudia sú si rovní pred Bohom i svetom a musia vedľa seba žiť:

dnes vraví, nezná časy, alebo

 je zatvrdlý, čo je nerozum.

Bo rovnosť má byť v svete, ako je

pred Bohom rovnosť, všetci ľudia sme.

Ak predsa žiada si kto prednosti,

to nech ju hľadá v sebe jedine,

a bárs ju nájde - môž´ sa zjavovať

napríklad v pekných skutkoch a statočnom

plnení povinností, čoho bez

otázky i ten roľník schopný je ... "

 

Nuž stojí: rozumní čo pokazia,

napravia často deti nevinné;

hej, ony poslovia sú z neba...

Tak,

čo rozdvojilo s Bohom človeka

hen v raji: tu, hľa, šťastne spojilo jabĺčko pritiahne vnúča za starou materou a spojilo syna

so synom matku - šumné jabĺčko. s matkou - symbolizuje životaschopnosť sedliactva

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#hlavná dejová línia

Maturitné otázky z literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.029