Svetová poézia po r. 1945 - PRÉVERT, BEAT GENERATION

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 05.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 653 slov
Počet zobrazení: 60
Tlačení: 3
Uložení: 6

SVETOVÁ POÉZIA po r. 1945 – J. PRÉVERT, BEAT GENERATION

JACQUES PRÉVERT - BÁSNIK LÁSKY francúzsky básnik, dramatik, textár piesní

Začínal ako surrealista, neskôr si vytvoril osobitý štýl písania, pretože jeho poézia sa priraďuje šansónovej tvorbe. Jeho poézia je zrozumiteľná, používa jednoduché slová. Mnohé verše boli zhudobnené a stali sa populárnymi šansónmi.

Jeho básne sa vyznačujú zmyslom pre humor, emotívnosťou (citovosťou), bezprostrednosťou a vykresľuje čaro všedného dňa. Píše jednoduché básne o najbežnejších veciach ľudského života.

Označujú ho ako !!! BÁSNIKA (lyrika) LÁSKY, pretože ústredným motívom celej jeho tvorby je LÁSKA – a to LÁSKA k ĽUĎOM  ale aj LÁSKA k NAJBEŽNEJŠIM VECIAM. !!!

Prévert vo svojej tvorbe využíva prvky surrealizmu, ale novým spôsobom. Zo surrealizmu využíva automatizovanie jazyka: !!!časté opakovanie tých istých slov alebo vetných konštrukcií, genitívovú metaforu, šokujúcu metaforiku (prekvapivo pospájané obrazy – „červený koník tvojho úsmevu“), neobvyklú - paradoxnú pointu. !!!

Prévertova báseň prestáva byť subjektívna, približuje sa k objektivite.

Často píše !báseň – príbeh ! , alebo nachádzame v básni náznak príbehovosti.

Básne vznikali ako texty k piesňam alebo verše, ktoré boli určené na predčítanie v literárnych kabaretoch.

Z prvých básnických zbierok sú najznámejšie zbierky: Slová (1946) a Príbehy (1946). Bás. zbierka Slová obsahuje básne o láske, každodennom živote, vyjadruje pocity jednoduchých ľudí, ktorí po rokoch vojnového utrpenia našli vieru v lásku, porozumenie, život a prácu. K ďalším zbierkam patria: Dážď a pohoda, Slnko noci, Veci a iné. Slovenský výber Prévertových básní vyšiel pod názvom Tá láska a neláska.

Všetky Prévertove básne obsahujú mnoho tém, píše básne: 

 1. ľúbostné (Pre teba moja láska)
 2. protivojnové
 3. básne o všednom živote (Raňajky, Stratený čas)

Spôsob spracovania tém môže byť rôzny, môže ísť o minidrámu, vtip, báseň – pieseň. Používa ! hovorový jazyk,! do veršov často vkladá útržky ľudových piesnídetské rečňovanky, ktoré ale dáva do prekvapivo nových súvislostí.

Využíva:pravidelný alebo voľný verš, surrealistickú úpravu slohy, nepoužíva interpunkciu a rýmy sú náhodné. báseň PRE TEBA MOJA LÁSKA !! VEDIEŤ rozobrať !!

Išiel som na trh navtákovepifora vtáky -symbolizujú slobodu,

A nakúpil somvtákov voľnosť

refrénovitosťPre teba nespútaná, voľná je aj jeho (ich) láska

moja láska

Išiel som na trh na kvetinykvetiny- symbolizujú krásu,

A nakúpil somkvetinykrásna je aj jeho (ich) láska

refrénovitosťPre teba

moja láska

Išiel som na trh na železo železo, reťaze –symbolizujú, že

A nakúpil som reťaze jeho láska nie je už krásna,voľná

Ťažké reťaze sú to ťažké reťaze, ktorými sa ju snaží

refrénovitosťPre tebak sebe pripútať

moja láska

A potom šiel som na trh na otrokov otrok –symbolizuje, že jeho

A hľadal som ťa láska vo chvíli, keď sa

Lež som ťa nenašiel ju snažil k sebe pripútať, zotročiť

moja láska skončila, stratil ju

TÉMOU básne : je STRATA LÁSKY a jej hľadanie

 • v texte chýba interpunkcia, rým, ide o voľný verš
 • ide o surrealistickú úpravu strofy
 • časté je opakovanie tých istých slov: vtákov, kvetinyalebo celých vetných konštrukcií: išiel som na trh, a nakúpil somrefrénovitosť ako v piesni – šansón : Pre teba moja láska
 • epifora – opakovanie toho istého slova na konci po sebe idúcich veršov

BEATNICIbítnici (BEAT GENERATION) – zbitá, hlučná generácia  koniec 50. tych – 60. te roky 20. storočia, vznik SAN FRANCISCO (USA)

Je umelecké a literárne hnutie.Skupina mladých amerických básnikov, ktorí svojou tvorbou protestovali proti americkej konzumnej spoločnosti a puritánskej morálke – tzv. Zbitá generácia.

Išlo o americkú poéziu, ktorá vznikla v San Franciscu.

Bolo to neurčité zoskupenie ľudí, ktorých koncom 50-tych rokov spájal „životný pocit“. Hlásali požiadavku intenzívneho vnútorného života, ! vzburu proti kultu materiálnych hodnôt, slobodu, nezávislosť, individualizmus, všetko svoje úsilie zamerali na to, aby ich meštiacka spoločnosť nepohltila !, aby sa do nej nezaradili.

Zdôrazňovali slobodu umeleckej práceslobodu rozhodovania

 • ich pokračovaním bolo hnutie Hippies (hipís) – deti kvetov, bítnická „revolúcia lásky“ pokračovala „revolúciou kvetou“, ktorou chceli zachrániť svet (Kvety nie zbrane)
 • hlásali mier na Zemi a bojovali proti technickému pokroku
 • !!! nenávideli atómové zbrane, rasovú, politickú, sexuálnu diskrimináciuich snom bol voľný život nezaťažený spoločenskými konvenciami !!! Ich nespokojnosť nevyústila do organizovanej revolty !!! odmietli západný štýl života – priklonili sa k orientálnym náboženstvám, provokovali užívaním drog a neprístojným správaním na verejnosti !!!
 • súvisia s hudobným štýlom Big Beat (BEATLES)
 • vznikom Harleyovských motoriek, cesta slobody - Road 66

Zápory: drogy (LSD), voľný sex

Básnici beatnickej generácie písali poéziu, ktorábola určená na prednes, na verejné čítanie a na počúvanie. Bola prednášaná v nočných baroch, krčmičkách, kabaretoch so sprievodom džezovej muziky. Básnik - recitátor sa podobal spevákovi pop-music.

Slovo BEAT má niekoľko významov :

 1. ZBIŤ - pochádza od Herberta Hunckeho, ktorý toto slovo používal v r. 1944 pre stav, v akom sa nachádzal v dobách drogovej závislosti. Znamenalo zbitý, unavený, vyčerpaný
 2. HLUK - podľa Ferlinghettiho beat znamená aj hluk, hlučný
 3. BLAŽENÝ: beatitude (bítitjud) – súvisí s hľadaním inšpirácie v oblasti drog, erotických dobrodružstiev a meditácií

Beatnici nikdy nevytvorili ucelenú generáciu vrstovníkov a ani nikdy nevydali spoločný manifest, hoci za kultovú zbierku beatnikov sa považuje zbierka Allena GINSBERGA – KVÍLENIE a iné básne (Vytie, 1956).

!!! Tvorba beatnikov bola protestom proti americkej konzumnej spoločnosti, provokujú ju svojím správaním (recitácia vlastných veršov spojená s vyzliekaním – Ginsberg, aktivita za práva homosexuálov, odpor proti vojne vo Vietname, vulgarizmami v bás. textoch, drogami, alkoholom). !!!

!!! Cieľom beatnikov bolo dosiahnutie stavu BLAŽENOSTINIRVÁNY !!!, pomocou drog, alkoholu, sexu a zen-budhizmu.

Hoci chceli byť originálni, inšpirovali sa tvorbou:

 1. amerického básnika W. Whitmana (Vaitmena), ktorý priniesol poéziu civilizmuobčiansku poéziu a vytvoril voľný verš blízky hovorovej reči
 2. francúzskymi „prekliatymi básnikmi“ – Ch. Baudelaire (Bodlér), A. Rimbaud (Rembó)
 3. surrealizmom – Appollinaire: Pásmo + voľný verš

ZNAKY TVORBY BEATNIKOV: !!! VEDIEŤ !!!

 • spontánnosť a improvizácia - spontánny básnický text (voľný tok myšlienok)
 • automatizované texty (psychický automatizmus) bez rozumovej kontroly (zápis myšlienky skôr, než sa sformuluje do vety)
 • asociatívna metóda - voľné spájanie predstáv (zo surrealizmu)
 • vyjadrujú sa útržkovite
 • nepoužívajú tradičné útvary, básne majú často podobu Pásma, ale pokúšajú sa aj o kaligram (báseň – obraz), schodíkové verše
 • nepoužívajú interpunkciu, uplatňuje sa voľný verš
 • využívajú hovorový jazyk, často slang, vulgarizmy, technické odborné výrazy, reklamy – používajú jazyk ulice (s mnohými vulgarizmami a tabuizovanými slovami)
 • často je používaný refrén – vychádza z hudby

Predstavitelia:Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Jack Kerouac - najväčší prozaik beat generation,NA CESTE autobiografický román;Biblia beatnikov“ = manifest, ukazuje životný štýl beatnikov

LAWRENCE FERLINGHETTI (1919)

Spolu s Ginsbergom sa pričinil o to, že sa poézia dostala z akademických inštitúcií do ulíc, kabaretov a kaviarničiek. Spočiatku písal kratšie básne, v ktorých vidieť vplyv francúzskej surrealistickej poézie, najmä PRÉVERTA. Básnická zbierka:

 • OBRAZY DÁVNEHO SVETA (1955) – poukazuje na rozpor medzi spoločnosťou a beatnikmi, využíva slang, refrén

Beatnická poézia:

 • LUNAPARK MYSLE – básnická zbierka, v ktorej život prirovnáva k cirkusu, ľudí k šašom; veľa národných myšlienok, vo veršoch využíva refrén, slang, vulgarizmy. Záver: odsúdenie spoločnosti
 • VYCHÁDZAJÚC ZO SAN FRANCISCA – lyrická zbierka, obsahuje 20 básní; lyrický hrdina cestuje vlakom po Amerike a všade nachádza len vyľudnenú pustatinu – chaos, strach, odcudzenie; východisko hľadá v minulosti: v indiánskych legendách, mystike a utópii

Znaky zbierky:

 1. básne za sprievodu klavíra
 2. voľný verš
 3.  žiadna interpunkcia
 4. poézia Pásma
 5.  využitie slangu a vulgarizmov
 6.  využíva litánie
 7. pesimizmus: odsudzuje civilizáciu, rasizmus, atómové zbrane
 8. inšpirácia: zen-budhizmus, tradičná japonská poézia, francúzsky surrealizmus
 • Smutná nahá jazdkyňa – slovenský výber autorovej poézie

!!!!! L. Ferlinghetti založil v roku 1953 v San Franciscu„paperbackové“ nakladateľstvo a kníhkupectvo City Lights Books. V ňom vyšla väčšina kníh beatnikov.Sám seba Ferlinghetti za beatnika nepovažuje. !!!!

OBRAZY DÁVNEHO (Zmiznutého) SVETA – !!!! Vedieť rozobrať !!!!


Ó svet je skvelé miestorefrén, irónia
kam sa narodiť
ak len vám nie je veľmi proti srstinaturalizmus, metafora – myslí tým
pár mŕtvych mozgovpolitikov, vlády, ktoré určujú
hore aký je svet
alebo pár bombičiekzdrobnenina, ironizácia
ktoré
vám sem-tam vletia do ksichtuslang, hovorový jazyk
a iné podobné vylomeniny
čo zožierajúzákony robia politici, vlády len pre seba
našu Zákonom chránenú spoločnosťa chránia toto:
i jej veľké zvieratá- politikov
iľudí predurčených pre kata- vrahov, chránia zločinnosť
i jej kňazov- falošnosť, pretvárku
a iných policajtov
i jej rozličné segregačné poruchy- odborný termín
a kongresové výsluchy
 a iné zápchy a záduchy- naturalizmus
čo patria k našej
hlúpej telesnosti

Názov súvisí s obrazom americkej spoločnosti, ktorá beatnikom nevyhovovala, lebo bola morálne zdevastovaná. Ide o rozpor medzi spoločnosťou a beatnikmi. Autor zdôrazňuje myšlienku, že ak si nebudeme chrániť svet, zmizne skôr, ako zomrieme sami.

V básni využíva:

 1. refrénovitosť(„Ó svet je skvelé miesto kam sa narodiť“), refrén súvisí
  s hudbou jednak jazzovou, ale aj s tvorbou Préverta, ktorým bol autorovplyvnený
 2. časté je opakovanie veršovnadmerné hromadenie spojok (i, a) = asyndeton
 3.  nepoužíva interpunkciu, využíva voľný verš = pripomína bežnú reč
 4.  ide o psychický automatizmus – podobne ako u surrealistov (prúd myšlienok), tvorba je prebeatnikov vecou chvíle (spontánnosť, improvizácia)
 5. schodíková výstavba verša, ktorá člení verš na dve polovice (začínajú
  spojkami)
 6. autor člení verš podľa rytmu hovorovej reči: využíva slang (ksicht),
  odborné výrazy (segregačné poruchy – oddeľovanie sa od druhých – príslušníkov farebných rás – Černochov, Indiánov od bieleho obyvateľstva, myslí tým rasovú diskrimináciu), vulgarizmy, naturalizmy (mŕtve mozgy, zápchy a záduchy)
 7. častá je irónia = na svete vlastne nie je dobre(„Ó svet je skvelé miesto kam sa narodiť“) a pointaukrytá v poslednom verši („Keď konečne začneme žiť, zomrieme“)

ALLEN GINSBERG (1926) – bol vedúcou osobnosťou beatnikov

Pochádzal z rusko – židovskej rodiny a po vyštudovaní vystriedal niekoľko zamestnaní (robil lodníka, poslíčka, umývača riadu ). Viedol bohémsky život, veľa cestoval, prednášal svoje básne – pričom sa vyzliekal. V roku 1954 precestoval Európu, Afriku, Antarktídu a Mexiko. Po návrate do San Francisca vyvolala jeho prvá zbierka KVÍLENIE a iné básne (1956)obrovský škandál. Na rozličných literárnych čítaniach či politických demonštráciách sa Ginsberg stáva symbolom americkej „protikultúry- kritika americkej spoločnosti, čím sa dostal do rozporu so zákonom. Bojoval za práva gayov, proti vojne vo Vietname.

V r. 1965 navštívil aj ČSSR, bol však vypovedaný, osobný priateľ Václava Havla.

 • KVÍLENIE a iné básne (1956) na Slovensku vydaná pod názvom Vytie – zbierka lyrických básní, ktoré tematicky súvisia s úvodnou básňou Vytie.

Obsahuje: -  negatívne témy

 - vyjadrovanie vlastných pocitov

- výsmech tradičným americkým hodnotám

- odpor proti atómovej vojne, rasizmu a sociálnym rozdielom

- cieľom je dosiahnuť blaženosť pomocou zen-budhizmu, alkoholu, sexu, drog

Zbierka má 3 časti + Poznámka pod čiarou:

 1. časť: bezprostredné pocity, výkriky, zúfalstvá
 2. časť: oslovenie Molocha, ktorý sa pričinil o neľudskú civilizáciu; záchranu vidí v pohybujúcich sa masách
 3. časť: rozpráva o šialencovi Karolovi Solomonovi, ktorý je na psychiatrii, má vidiny apokalypsy sveta

Poznámka pod čiarou: litánie - je to vzývanie sviatosti každodenných vecí = obracia sa na mrakodrap, saxofón, chodník, rieku

V zbierke nachádzame vplyv:Whitmana, Rimbaua, zen-budhizmu

KADIŠ – básnická skladba (kadiš je tradičná židovská modlitba za mŕtveho); zo vzťahu k matke, jej chorobe a smrti vyrastá poznanie o národe, ktorý je zajatcom ilúzií v bezcitnej dobe

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky z literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020