Literatúra - maturitné témy

  Názov práce Kategória
Slovenčina Umelecký obraz ženy v rôznych literárnych obdobiach Literatúra
Slovenčina 1. svetová vojna v dielach P.O. Hviezdoslava, B.S. Timravy, M. Urbana Literatúra
Slovenčina Slovenská próza po roku 1945 – protifašistická literatúra Literatúra
Slovenčina Tematika lásky a jej umelecké spracovanie v rôznych etapách vývinu slovenskej literatúry Literatúra
Slovenčina Zemianska tematika v tvorbe J. Kalinčiaka, P. O. Hviezdoslava, M. Kukučína Literatúra
Slovenčina Humor a satira v slovenskej literatúre Literatúra
Slovenčina Dramatická tvorba po roku 1945 Literatúra
Slovenčina Avantgardné smery v slovenskej literatúre Literatúra
Slovenčina Mladý človek, jeho svet a problémy v slovenskej literatúre Literatúra
Slovenčina Negatívne zásahy 1. a 2. svetovej vojny do života jednotlivca Literatúra
Slovenčina Dramatická tvorba v medzivojnovom období Literatúra
Slovenčina Román a jeho druhy Literatúra
Slovenčina Sociálno – psychologický realizmus v slovenskej medzivojnovej próze Literatúra
Slovenčina Vývin slovenskej drámy (Chalupka, Palárik, Hviezdoslav, Tajovský) Literatúra
Slovenčina Lyrizovaná próza (naturizmus) Literatúra
Slovenčina Slovenská medzivojnová literatúra (1918 – 1945) Literatúra
Slovenčina Romantizmus – hlavné znaky Literatúra
Slovenčina Slovenská poézia po roku 1945 (Kostra, Horov, Plávka, Mihálik, Válek, Rúfus) Literatúra
Slovenčina Janko Jesenský Literatúra
Slovenčina Literárna moderna Literatúra
Slovenčina Poviedky s dedinskou tematikou (Kukučín, Tajovský, Timrava) Literatúra
Slovenčina P.O. Hviezdoslav – epika Literatúra
Slovenčina P.O. Hviezdoslav – lyrika Literatúra
Slovenčina Klasicizmus a osvietenstvo v slovenskej literatúre Literatúra
0.036