Literárne obdobia znaky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: katyp (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.10.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 800 slov
Počet zobrazení: 55
Tlačení: 3
Uložení: 3

Literárne obdobia znaky 

Staroveká literatúra (3000 pnl. – 500 nl.)

Znaky:

- kalokagatia – duševná aj fyzická krása - ideál

- hlavný hrdina - je spätý s prírodou a pozemským životom

- nezobrazuje sa vnútorný jeho vnútorný svet

- idealizovaný – má mimoriadne vlastnosti

- viera v početných bohov

- jednotný celok (človek, príroda a bohovia)

Žánre: - Epos

- Bájka

- Mýtus

- Podobenstvo

Stredoveká literatúra (5. – 15. st.)

Znaky:
- Heslo: Ora et labora – Modli sa a pracuj ; dominantné postavenie má biblia

- významné postavenie malo kresťanstvo – cirkev

- rozdelenie spoločnosti na tri stavy : duchovných, pánov a poddaných

- ľudský svet sa chápe iba ako odraz toho nadpozemského

- alegória a symbolika napr: čísla : 3, 7, 9 a zvieratá : baránok, holubica, líška

- idealizované postavy – typ svätca, ktorý sa vyznačuje silou viery, múdrosťou, odvahou a askézou

- literárne útvary boli určené predovšetkým na hlasné čítanie – rétorika

Žánre: - Legenda

- Exemplum

- Piesne
- Fabliaux

Humanizmus a renesancia (14. – 17. st.)

Znaky:

- odklon od Boha, návrat k antickým ideálom – radostné užívanie pozemského života

- racionalizmus – úcta k rozumu

- individualizmus – zameranie na človeka, viera vo vlastné sily

- spočiatku sa používa iba latinský jazyk – rétorická štylistika; neskôr národné jazyky

- v popredí náučná literatúra – životopisy, cestopisy, rozkvet lyriky

- hrdina – obyčajný človek

- témy zo skutočnosti – pravdivo zobrazované


Baroková literatúra (16. – 17. st)

Znaky:

- heslá: „Vanitas, vanitatum“ - márnosť nad márnosť - všetko je pominuteľné

„Memento mori!“ – pamätaj na smrť 

- návrat k Bohu, túžba po večnom živote, strach zo smrti

- v dielach nájdeme vždy protiklady dobra a zla

- prezdobenosť, zveličenie, nádhera, nadnesenosť

- cieľ: zapôsobiť na city človeka

Žánre: - náboženská lyrika

- ľúbostná lyrika

- sonety, elégie

- náučné diela

Klasicizmus (17. – 18. st.)

Znaky:

- racionalizmus - rozum sa povýšil na vrchol ľudského snaženia

- pravidlá umeleckej tvorby Nicolas Boileau: „ Lárt politique“ – umenie básnické

  1. krásne je iba to čo je pravdivé
  2. rozum na prvom mieste, je nadradený nad citom, rozpor medzi povinnosťou a citom – povinnosť vždy vyhrá
  3. žánre sa delia na a) Vysoké - tragédia, epos , óda

- Hrdinovia: šľachta, vládcovia, vojvodcovia

- Námety: historické

  1. b) Nízke - komédia, satyra, bájka

- Hrdinovia: z nižších vrstiev, ľudské postavy

- Námety: z ich súčasnosti

Nepripúšťalo sa prelínanie žánrov!

  1. Hrdina je idealizovaný – má byť vzorom
  2. Aristotelova trojjednota miesta času a deja

Žánre: - komédia

- óda, hymnus

- epos

Romantizmus (18. – 19.st)

Znaky:

- rozpor medzi snom a skutočnosťou

- hrdinovia - titanizmus – je ochotný obetovať sa za svoje ideály

- sú v rozpore so svetom, búria sa proti spoločenským zákonom

- stávajú sa vydedencami, zbojníkmi, väzňami, tulákmi, žobrákmi, vyhnancami z vlasti

- zo všetkých spoločenských vrstiev

- Autori vkladajú do svojich postáv autobiografické črty

- žánrový synkretizmus – prelínanie žánrov

- Básnici sa inšpirujú ľudovou slovesnosťou - hovorový jazyk, symbolické významy slov – alegória

Žánre: - rozvoj poézie a drámy

- romány


Realizmus (druhá polovica 19.st)

Znaky:

- autor zobrazuje skutočný svet, problémy doby

- kritika spoločnosti, honby za majetkom, kariérou

- hrdina - obyčajný človek s obyčajnými vlastnosťami – zástupca kolektívu

- zo všetkých spoločenských vrstiev

- prostredie – spoločnosť – mesto

- porovnávanie svet dediny a mesta

Žánre: - poviedka

- román

Literárna moderna (19. - 20. St)

- umelecké smery z konca 19. storočia

Symbolizmus Impresionizmus

Znaky: Znaky:

- autori sa vyjadrujú prostredníctvom symbolov - zachytenie dojmov, atmosféry

- básne sú subjektívne pocity autora - nezobrazovali reálny, objektívny svet

- básnici využívali asociáciu, voľný verš. - senzualizmus – zmyslové poznávanie skutočnosti

 - Ch. Baudelaire – Kvety zla - Rimbaud – V zelenej krčmičke

Povojnová avantgarda (koniec 19.st.)

-avantgarda- široká škála programov so spoločným odporom k spoločnosti mešťanov a jej hodnotám

-zosilnenie realizmu, zoslabenie symbolizmu aj impresionizmu

Expresionizmus

Znaky:

-protiklad impresionizmu

-vyjadruje pocit k rozpadajúcej sa spoločnosti

- silné kontrasty

- túžba po bratstve celého ľudstva

Dadaizmus

Znaky:

- vznikol ako protest proti mrzačeniu ľudstva

-výsmech nezmyselného kapitalistického sveta

-slová bez významu

Poetizmus

Znaky:

- zdôrazňuje aktívny vzťah k životu

- využíva sa fantázia a sen

- Jiří Wolker

Surrealizmus

Znaky:

- automatické písanie- báseň nekontrolovaná rozumom

- báseň sa prelína so snom a skutočnosťou

- vynechanie rýmu a rytmu

Umelecké smery a prúdy v literatúre po roku 1945

Existencializmus

Znaky :

- vnútorný život človeka

- osobná sloboda jednotlivca

- pocity a vzťah jednotlivca k svetu

- život človeka závisí len od jeho voľby

- spoločnosť je pre človeka nepriateľská, vnucuje mu morálku

- hrdina sa ocitá v krajnej situácii a musí prebrať zodpovednosť za svoje činy

- neuznávajú existenciu Boha

- v živote hlavného hrdinu zohráva veľkú úlohu náhoda

- J. P. Sartre – Múr, A. Camus

Antiromán

Znaky :

- chýbajú príčinné a chronologické súvislosti

- nedochádza k rozuzleniu deja, ale k jeho zahmleniu

- postava je bezcitnou osobou bez mena (väčšinou iniciálky)

- dialógy – žiaden vnútorný monológ

- Allan Robbe Grillet – žalúzie

Neorealizmus

Znaky :

- rozvíja postupy, prostriedky a žánre kritického realizmu

 - kritizuje fašizmus a taliansku meštiacku spoločnosť

 - netradičné výrazové prostriedky – vulgarizmy, slang

- Hrdinovia – jednoduchí ľudia z vidieka i veľkomesta

- Alberto Moravia – Vrchárka

Magický realizmus

- založený na magickom, mytologickom vyjadrení skutočnosti

- prelína sa realita s fantáziou

- G. Marquéz – 100 rokov samoty

Postmoderna

Znaky:

- odmietanie konzumnej spoločnosti

- pluralita názorov a ich zrovnoprávnenie

- hrdinom je antihrdina – klamár, násilník, vrah

- Autori nedodržiavajú žánrovú čistotu a parodujú samotný žáner; dielo označené ako román nemá znaky románu

- Irónia, sebairónia, výsmech napr. vojna

-princíp montáže - text akoby bol zmontovaný z rôznych textov

- Umberto Eco – Meno ruže

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012