Básnické figúry a trópy

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: vierix
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 263 slov
Počet zobrazení: 62 513
Tlačení: 2 091
Uložení: 1 976
Figúry - štylistický prostriedok, ktorý plní estetickú funkciu
- výsledok úsilia o ozvláštnenie reči
- väčšina figúr sa zakladá na opakovaní hlások, slabík, slovných
spojení, na zmene slovosledu, inotácie alebo ide o vypustenie výrazu
z vety

zvukosled - ak sa v literárnom texte opakujú tie isté hlásky alebo fonicky podobné hlásky (pohladkal dlaňou blýskavý lemeš, pohol kolieskom...)

onomatopoja
- napodobňovanie prírodných alebo pracovných zvukov (šu - šu - šu, cvendžíme/zuníme/zvoníme/skosíme.../

paronomázia - hromadenie takých pomenovaní vo verši, ktoré majú rovnaký slovný základ (slavme slavně slávu Slávúv slavných)

aliterácia - opakovanie hlások alebo skupiny hlások na začiatku za sebou nasledujúcich slov (z popola popolníka)

kalambúr - zvukovo podobné alebo rovnaké, ale významovo rozdielne i protikladné pomenovania (čo asimiluje - asi miluje)

anafora - opakovanie rovnakého slova na začiatku veršov, viet (Letel poľom, letel dolom, letel horou ako strela)

epifora - opakovanie rovnakého slova na konci veršov, viet (nech kto jak chce o nich húta/na každom je krv prischnutá/srdca môjho krv prischnutá)

epanostrofa - kombinácia anafory a epifory - (Na Dunaji pláva húska biela, húska biela s červenými ústy)

epizeuxa - bezprostredné opakovanie slov vo verši, vete (sloboda, sloboda, slobodienka moja)

refrén - opakovanie rovnakého verša alebo niekoľkých rovnakých veršov na konci jednotlivých strof básne

oxymoron - spojenie dvoch pomenovaní, ktoré sa navzájom vylučujú (živá mŕtvola, mnohovravné ticho)

TRÓPY - nepriame pomenovania
metafora - nepriame pomenovanie - prenášanie významu z javu na jav na základe ich vonkajšej podobnosti (tak tíško mesiac dvíha biele čelo)

prirovnanie - druh básnického trópu, ktorý má vlastnosti metafory
alegória - inotaj - utajený zmysel básne

personifikácia - prenášanie ľudských vlastností na neživé predmety

menonymia - prenášanie významu z javu na jav na základe vnútotnej podobnosti (čítať Hviezdoslava)

epiteton - básnicky prívlastok (koník vravný, zlatistý svit)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017