POP poézia

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: filomena (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 24.11.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 056 slov
Počet zobrazení: 40
Tlačení: 2
Uložení: 2

POP poézia 

Charakteristika jednou vetou:

Žáner, ktorého názov je zložený zo slov poézia a pop (z latinského „populus“ - zrozumiteľný ľudu), pomohol poézii získať masovú popularitu tak, že populárni speváci začali zhudobňovať texty básnikov a básnici zasa začali tvoriť básne určené priamo na zhudobnenie.

Najvýznamnejší slovenskí autori textov populárnych piesní:

Jozef Urban, Kamil Peteraj, Tomáš Janovic, Boris Filan, Ján Štrasser.

Boris Filan

Od začiatku svojej tvorby bol známy ako textár modernej populárnej hudby, je tiež prozaikom a scenáristom.

Životopisné údaje:

Narodil sa 30. 6. 1949 v Bratislave. Vyštudoval scenáristiku a dramaturgiu v Bratislave na VŠMU. Pôsobil ako drama- turg v televízii, od 60. rokov sa venuje písaniu textov populárnej hudby a iných žánrov. Žije v Bratislave.

Diela:

 Boris Filan patrí spolu s Kamilom Peterajom k zakladateľom modernej slovenskej textovej tvorby. Začiatky jeho pôso- benia v tejto oblasti sa spájajú so skupinou Prúdy. Napísal niekoľko piesní už pre ich prvú platňu Zvonky, zvoňte (1969). Jeho piesňová tvorba sa rodila najmä v spolupráci so spevákmi a skladateľmi P. Hammelom, M. Vargom, J. Rážom a skupinou Elán a knižne ju vydal vo výberoch Túlavý psík (1987) a 69 textov (1996) V 80. rokoch sa Filan venoval najmä prozaickej tvorbe, napísal knihu poviedok Paternoster (Príbehy o hudbe, láske a basketbale), cestopis- né črty a úvahy Tam-tam, Nový Tam-tam a Tam-tam tri. Je televíznym autorom, scenáristom, moderátorom. Autorsky pripravil scenár filmového muzikálu Rabaka (1989) so skupinou Elán. Píše o bežných veciach, hovoria mu aj „majster lapidárnej skratky“ – to čo chce vyjadriť, vie povedať maximálne hutne, výstižne, bez zbytočných slov. Odmieta vyumel- kovanú metaforu, je majstrom úderného sloganu a účinnej pointy. Jeho texty sa vyznačujú prirodzenou hudobnosťou.

Myšlienky:

„Píšem texty o tom, aký som (texty pre P. Hammela) a aký by som chcel byť (texty pre skupinu Elán).“ (Boris Filan)

 Tomáš Janovic Básnik, textár, tvorca detskej literatúry, aforizmov, epigramov, prekladateľ. Irónia a satira v jeho textoch odráža vynika- júce schopnosti autora pozorovať našu národnú povahu – slabosti, zápecníctvo, zakomplexovanosť, pritom však po-

zorne registruje aj pozitívnejšie črty našej povahy.

Životopisné údaje:

Narodil sa 22.5. 1934 v Bratislave. Na Filozofickej fakulte UK študoval slovenčinu a dejepis. Od roku 1960 pracoval v humoristickom časopise Roháč. Od roku 1991 je v slobodnom povolaní. Žije v Bratislave.

Diela:

Hoci sa Tomáš Janovic od začiatku svojej tvorby profiloval ako humorista a satirik, debutoval zbierkou lyrických básní Život je biely holub, v ktorej reagoval na svoje vojnové detstvo. Nasledujúce knihy Epigramatika a Podpisy analfa- betov sú už zbierkami aforizmov, epigramov a bájok. Aforizmy a iné prózy obsahuje aj zbierka Posledná večera z roku 1969, epigramy a aforizmy vydal tiež v knihách Óda po zet a Ko(z)mické piesne. V zbierkach z rokov 1991 - 1996 Moje najmilšie hriechy, Smutné anekdoty, Najsmutnejšie anekdoty, Ruka majstra, Nikoho nezabije pokračuje v mapovaní ľudských neduhov v novej spoločenskej situácii. Janovic je tiež úspešným autorom detských kníh, napr. Rozprávkové varechy, Drevený tato, Dín a Dán a iné. Aj v detskej literatúre používa vyjadrovacie prostriedky ako irónia, sebairónia, komický nonsens. V roku 2001 vydal Tomáš Janovic knihu sentencií, bonmotov, epigramov a krát- kych životných postrehov Dostal rozum.

Aforizmy:

Krv nám môžu darovať

iba ľudia

s rovnakou krvnou skupinou pijú nám ju

ľudia

s celkom inou

Vrážame si nože do chrbta, aby sme mohli obedovať strieborným príborom.

Cudzia zlomenina nás zabolí až vtedy, keď nás niekto udrie rukou v sadre.

Kamil Peteraj Slovenský básnik a textár – píše aforistickú, hravú poéziu, ktorá sa dotýka prevažne vzťahu muža a ženy, patrí medzi zakladateľov modernej slovenskej piesňovej tvorby.

Životopisné údaje:

Narodil sa 18. 9. 1945 v Bratislave. Po maturite na konzervatóriu (odbor husle) vyštudoval dramaturgiu na Divadelnej

fakulte VŠMU. Pracoval ako dramaturg spevohry Nová scéna. Neskôr bol spisovateľom v slobodnom povolaní. V sú- časnosti žije v Bratislave a podniká v oblasti reklamy.

Diela:

Kamil Peteraj debutoval v roku 1965 básnickou zbierkou Sad zimných vtákov, v ktorej podobne ako v ďalších dvoch zbierkach Čas violy a Kráľovná noci nadväzoval na poetiku konkretistov, v ktorej išlo o zmyslovú názornosť. Poézia týchto zbierok sa vyznačuje bohatou asociatívnosťou a obraznosťou. V zbierke Vychádzka s večernicou obohatil svoj pohľad o tému detstva, lásky a prírody. Zbierka Lipohrádok je jedinečná v tom, že približuje život „malej prírody“ (bylín, kvetov, chrobákov), ide mu o poetické vyjadrenie potreby harmónie v ľudskom bytí. V zbierke Faust a margaréty sa poetika zmenila, lyrická výpoveď sa viaže na dobovú civilizačnú tému. Od zbierok Minútové básne a Útechy /maximy/ telegramy začína mať Peterajova poézia výrazne aforistický charakter. Nasledovali knihy Lode v delíriu, Motýľ z iného neba a Breviár lásky. Rovnocennou a neodmysliteľnou súčasťou Peterajovej tvorby sú texty populárnej hudby. Vyda- né boli v knihách Texty, Bosá láska a Pop texty. Píše ich od polovice 60. rokov pre najvýznamnejších slovenských interpretov – jeho začiatky sa spájajú s bigbítovou skupinou Prúdy a P. Hammelom, písal texty pre M. Žbirku, M. Gom- bitovú, R. Grigorova a ďalších. Pre jeho textársku tvorbu je charakteristické tematická objavnosť, nekonvenčný, origi- nálny básnický jazyk, básnická metafora a nesentimentálny prístup. (Medzi najznámejšie patrí pieseň V slepých ulič- kách) Peteraj je tiež autorom kníh pre deti a spoluautorom muzikálu Cyrano z predmestia.

Úryvok:

Chvíľočku – zo zbierky Pop texty

Chvíľočku mi čítaj z dlane Nazri ako do studne

Do studne kde všetci máme skryté nitky osudné

Chvíľočku mi čítaj z dlane Z mojej dlane tajomnej

Ktoré šťastie raz ma sklame? Kam vedú tie čiary v nej?

Chvíľočku mi čítaj z dlane Možno že sa dozvieme čo sa z našej lásky stane raz na konci jesene

Chvíľočku mi čítaj z dlane V zime je vždy horúca

Sú v nej dobre poskrývané tiché cesty do srdca

Chvíľu – zo zbierky Pop texty Chvíľu byť voľný

bez oprát

Celú ťa jemne rozobrať Mechanizmus zipsov gombičiek a spôn

v tichu pod zhasnutou zápalkou

Dotknúť sa dotyku Zlomiť dych

Byť s tebou pre teba tak trochu nik

Učiť sa dávať teda brať

v hodine malých poloprávd

Keď áno zamkneme do izby nie a to čo nevie sa

zrazu sa vie

Myšlienky:

„...ži tak, aby si každý deň so sebou vládal držať krok, aby ťa vykladali správne tvoje slová, vstávajúce z mŕtvych vždy po krviprelievaní myšlienok.“ (Kamil Peteraj)

„...Nečakajme od piesne zázraky, smelé umelecké novátorstvo či hlbokú analýzu života, ale nepodceňujme ani jej reál- ny dosah, úctyhodnú šírku pôsobnosti, čo aj len dočasnú, trvajúcu jednu sezónu či jednu generáciu...“

(Valér Mikula – v doslove ku knihe Pop texty)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.032