Dráma, žánre drámy, dramatická kompozícia a znaky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: 8888
Typ práce: Maturita
Dátum: 13.03.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 567 slov
Počet zobrazení: 118 089
Tlačení: 2 345
Uložení: 2 004
Dráma je jedným zo základných druhov umeleckej literatúry popri lyrike a epike. Základným znakom drámy je neprítomnosť rozprávača. Dramatické žánre sú určené na scénickú realizáciu.

Základ drámy tvoria dialógy a monológy. Bývajú veršované i neveršované. Autor svoju predstavu o mieste deja i o konaní a pohybe postáv naznačuje v autorskom komentári alebo v tzv. scénických poznámkach.

Dramatické literárne dielo, ktoré je vhodné na divadelné predvádzanie sa nazýva divadelná hra. Dráma nemá možnosť zobrazovať udalosti zo života človeka v celej ich šírke. Podáva len isté výseky udalosti zo života ľudí, a preto musí mať premyslenú vnútornú výstavbu.

Vonkajšiu výstavbu drámy charakterizuje jej členenie na dejstvá a výstupy.
Základné žánre dramatického literárneho druhu sú tragédia, komédia (veselohra) a činohra. Dráma je základný literárny druh. Vznikla v starovekom Grécku z náboženských osláv Dionýza, boha vína. Vyvinula sa z dialógu medzi hercom a zborom. Zbor neskôr nahradil jeden herec a neskôr Sofokles pridal 3. a 4. herca.

Jej základnými vlastnosťami sú:


a. dialogická forma - dialóg musí byť dramatický, prostredníctvom neho sa vytvárajú charaktery postáv
b. dramatický konflikt - ktorý vyvoláva dramatické napätie.
Charakteristické znaky:
• verš/próza
• sujetovosť
• dejovosť
• prítomný čas
• dynamické motívy
• dialogickosť
• hovorovosť
• obraznosť
• dianie (akčnosť)

Kompozícia drámy:
1. vonkajšia - dejstvá
- scény (výmena osôb)
- výstupy (zmena počtu osôb)
2. vnútorná – úvod = expozícia
- zápletka = kolízia
- vyvrcholenie = kríza
- dejový obrat = peripetia
- rozuzlenie = katastrofa

Tragédia: jej hrdina hynie v boji s nepriateľskými silami. Pôvodnú klasickú tragédiu nahradila činohra. V slovenskej literatúre sa o klasickú tragédiu pokúsil P. O. Hviezdoslav (Herodes a Herodias).

Komédia: zobrazuje sa v nej smiešnosť, komickosť a nezmyselnosť niektorých stránok ľudského života. Ostrie jej humoru je zacielené hlavne na negatívne rysy ľudských charakterov, prípadné na záporné javy spoločenského života. Je významným prostriedkom boja proti zlu.

Druh komédie, v ktorej prevláda situačná komika a zveličovanie sa nazýva fraška. Vyznačuje sa zobrazovaním nepravdepodobných zápletiek a situácií, využívaním slovných hračiek, násilnou komickosťou. Fraška má rýchle dejové tempo. V slovenskej literatúre medzi najvýznamnejších tvorcov veselohier patria J. Chalupka, J. Palárik, J. G. Tajovský

Činohra: je vcelku vážna, avšak jej zakončenie nie je tragické. V činohre sa zobrazujú vážne a aktuálne spoločenské problémy. Hrdinami sa stávajú ľudia bežného života.

V období realizmu bol typickým predstaviteľom činohry J. G. Tajovský
Absurdná dráma: chýba v nej dej, zápletka i rozuzlenie. Skladá sa obyčajne z veľkého množstva obrazov, ktoré nie sú dejové skĺbené. Jej základom je obyčajne neskutočný, absurdný príbeh odohrávajúci sa v bližšie neurčenom čase a priestore. Postavy konajú bez motívu, stávajú sa hračkou akýchsi síl. Jazyk postáv je chaotický, dlhé monológy naznačujú neschopnosť komunikovať s iným človekom. Výpovede a situácie sa často opakujú- monotónnosť života, zdôrazňuje sa pocit beznádeje. K najznámejším predstaviteľom patrí S. Beckett- čakanie na godota. V slovenskej literatúre sú to Milan Lasica, Július Satinský.

Monológ - je samostatný prehovor osoby.
Vnútorný monológ je špecifická výpoveď osoby, kt. táto adresuje sama sebe. Zachytáva myšlienky človeka vo chvíli zrodu t.j. v ich prvotnej ešte jazykovo nespracovanej podobe.

Dialóg je rozhovor medzi dvoma alebo viacerými osobami. Musí mať aspoň 2 repliky. Kontakt medzi replikami sa zabezpečuje aj jazykovými prostriedkami, a to nadväzujúcimi na predchádzajúci repliku.

Replika je základná jednotka dialógu. Ide o prehovor jednej osoby alebo literárnej postavy.

Rozprávanie je hovorenie, slovné vyjadrovanie dojmov, zážitkov, predstáv.
Rozprávač je autor, ktorý pútavo a nepriamo podáva nejaký príbeh, alebo osoba, ktorá príbeh rozpráva a zaujímavo či vzrušujúco rozpovedá.
Rozprávač v svojom rozprávaní využíva rečové zvraty a väzby tak, aby jeho vyrozprávanie deja bolo príťažlivé.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017