Umelecké jazykové prostriedky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: lenka
Typ práce: Referát
Dátum: 25.05.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 336 slov
Počet zobrazení: 28 943
Tlačení: 1 042
Uložení: 1 097
Slovné figúry
Umelecké jazykové prostriedky, ktoré majú ozdobnú funkciu v umeleckých dielach.

Epizeuxa: opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov za sebou v básni. Lyrický hrdina: prostredníctvom tejto postavy autor vyjadruje svoje pocity, nálady a myšlienky.
Sonet ( znelka ): obsahuje 14 veršov ( 2 4 + 23 ).
Anafora: opakovanie rovnakého slova na začiatku veršov.
Aliterácia: vzniká opakovaním rovnakých al. zvukovo podobných slabík. Ľúbostná poézia: spočiatku sa šírila ústnym podaním. Básnik v nej využíva rôzne jazykové prostriedky.
Lyrika: v lyrickej poézii sa autor často stotožňuje s hrdinom, prostredníctvom ktorého vyjadruje svoje pocity, nálady a myšlienky.

Trópy

Nepriamo označujú predmety al. javy.
Sú to: epiteton, metafora, alegória, personifikácia, symbol, prirovnanie, metonymia. Figúry: plnia estetickú funkciu. Sú to : Aliterácia, anafora, rečnícka otázka. Lyrizovaná próza: je lit. smerom 20. storočia, kt. využíva trópy, rozprávkové motívy.

Kompozícia: usporiadanie tematických a jazykovo-štalistických prostriedkov do jedného celku.
Expresívne slová: slová, kt. môžu byť kladné al. záporné.1.) kladné : deminutíva ( slniečko, rúčka )2.) záporné: pejoratíva (hlupák, nafúkanec ).
Vulgarizmy: negatívne citové zafarbenie.
Pásmo rozprávača: rozprávač je nositeľom rozprávania.
Pásmo postáv: postava je nositeľom deja al. príbehu.
Denník: za denník pokladáme dielo monografického charakteru písané formou denných záznamov. Autor zachytáva zážitky z osobného a spoločenského života.
Paródia: komická až satirická napodobnenina lit. diela zachovávajúca jeho vážnu formu.
Dialektizmy: nárečové al. mieste slová, slovné spojenia, kt. slúžia ako charakterizačný prostriedok v reči postáv.

Podľa funkcie delíme lit. na 1.) vecnú, 2.) umeleckú.
Vecná lit.: súbor písomných prejavov, kt. cieľom je sprostredkovať poznatky a informácie.
Vecnú lit. delíme na : 1.) odbornú, 2.) publicistickú, 3.) administratívnu. Vecná lit. má byť presná a jednoznačná vo vyjadrovaní, a to prostredníctvom odborných výrazov ( termínov ). Lit. faktu: má poznávaciu funkciu. Od vecnej lit. sa líši tým, že poznávacia stránka sa v nej umocňuje pôsobivosťou osobného zážitku.
Relácia: časť programu, kt. môže mať podobu správy, oznámenia, predstavenia. Môže byť: zábavná, poučná, súťažná...
Reflexívna lyrika: básnik v nej uvažuje, zamýšľa sa nad tým, čo ho trápi. Spoločenská lyrika: úvahy o udalostiach v spoločnosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016