Verš, voľný verš, rým

Verš, voľný verš, rým 

RÝM - je zvuková zhoda slabík na konci verša.

Rým môže byť:

striedavý - abab

združený - aabb

postupný - abcabc

prerývaný - abcb

obkročný - abba

Rým 

- je zvuková zhoda na konci slov alebo skupín slov na konci veršov prípadne polveršov

1. Združený rým je rýmové spojenie dvoch za sebou nasledujúcich veršov podľa schémy aa/bb/cc

2. Prerývaný rým vzniká pravidelným spojením určitých veršov, napr. druhého a štvrtého verša, kým ostatné verše sa navzájom nerýmujú
-schéma abcb

3. Striedavý rým je rýmové spojenie dvoch párnych a dvoch nepárnych veršov v strofe podľa schémy abab

4. Obkročný rým je v štvorverši rýmové spojenie prvého so štvrtým a druhého s tretím veršom podľa schémy abba

VOľNÝ VERŠ
- nemá pevnú stavbu verša

Verš 

- je základná jednotka básnického rytmu, spravidla jeden riadok básnického textu

- vyznačuje sa zvukovým usporiadaním, ktoré je založené na pravidelnom rozložení prízvučných a neprízvučných slabík alebo dlhých a krátkych slabík

- podmienkou je rytmický impulz – t.j. očakávanie, že po skupine rytmických jednotiek, organizovaných určitým spôsobom, bude nasledovať jednotka organizovaná podobne alebo zhodne

- najjednoduchšou zložkou rytmického impulzu je dvojdielna intonačná schéma, čiže rozčlenenie verša na dve polveršia

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/2747-vers-volny-vers-rym/