Barok v Európe

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: veronikka16
Typ práce: Referát
Dátum: 29.05.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 609 slov
Počet zobrazení: 5 491
Tlačení: 399
Uložení: 482
Barok v Európe:
Umelecký smer, ktorý panoval od polovice 16.st v Taliansku a Španielsku a v 17.st sa rozšíril do Európy. Z renesancie preberá túžbu po poznaní, zmyslovosť, ale zároveň sa prejavuje neviera v človeka, v pozemský svet, pocit pominuteľnosti a márnosti. Človek je zmietaný neistotou bytia, stupňovanou vojnami a sociálnymi nepokojmi- platnosť nadobúda vanitas vanitatum(márnosť nad márnosť).

Torquato Tasso:
Jeho dielo odráža rozpor medzi renesančnou zmyselnosťou a náboženstvom. Celý život bol prenasledovaný výčitkou, že jeho dielo je nábožensky bezúhonné, strach z kacírstva ho dohnal k šialenstvu.. Oslobodený Jeruzalem – hrdinský epos o osudoch prvej križiackej výpravy.

John Milton:
Vynikal ako bystrý pozorovateľ politického diania. Písal diela hlavne o slobodnej demokracii a pedagogické spisy. Preslávil sa eposmi Stratený raj (podáva biblický príbeh o stvorení sveta), Raj znovu nájdený( tu pokračuje v biblickom námete pokúšania Krista v púšti)

Ján Ámos Komeský:
Pôsobil ako učiteľ v Přerove a vo Felneku. Od roku 1620 sa skrýval. 1620 odišiel do Exilu, do Čiech sa už nikdy nevrátil. Zomrel v Amsterdame, pochovaný je v Naardene. Vo svojom diele sa venoval filozofii, teológii, pedagogike, českému jazyku a literatúre. Jeho dielo smeruje k pansofii(vševeda). Domnieval sa, že poznanie odstráni rozpory medzi ľuďmi a dovedie ich k večnému mieru. Labyrint světa a raj srdce- nábožensko- filozofické dielo.

Sprievodcovia: Vězvěd Všudybud- zobrazuje úsilie človeka poznávať
Mámení- charakterizuje, zosobňuje človeka pohodlného, ktorý sa prispôsobuje klamom.

Spoločensko historické pomery:
- rozpínavá politika Habsburgovcov, náboženské boje, hlad, epidémie, mor
1635- vznikla katolícka univerzita v Trnave, ktorá bola jedinou nielen na Slovensku ale i v Uhorsku. Zakladateľom bol Peter Pázmaň- arcibiskup, ktorý bol veľkým protireformátorom. 1630- dal vybudovať kolégium. Evanjelici mali už v tej dobe Prešovské kolégium a Bratislavské lýceum.

Náboženská literatúra:
Autori zdôrazňujú pominuteľnosť a márnosť svetských vecí písali duchovnú poézie, modlitby, kázne. Benedikt Sološi – Cantus Catholici(Písne katolícke).- prvý katolícky spevník. Prevládajú piesne českého pôvodu s teologickým zameraním ale uplatňujú sa aj ľudové prvky.

Peter Benický:
Bol členom družiny. Udelili mu titul ,,zlatej ostrohy´´. Slovenské verše- je typickou ukážkou tvorby na prechode od renesancie k baroku.

Svetská literatúra:
Písala sa v latinčine, v slovakizovanej češtine, bohemizovanej slovenčine. Zachytená je v rukopisných slovníkoch a zborníkoch: Svätská ľúbostná poézia, Jarmočná poézia, Didakticko reflexívna poézia

Hugolín Gavlovič:
Ako 20ročný vstúpil do františkánskej rehole. Pôsobil ako kazateľ a vychovávateľ. Bol vzdelaný a poznal antických autorov. Napísal: Valaská škola mravúv stodola. Venoval veľa miesta tomu, čo by sme mohli označiť za základnú výchovu človeka, k slušnosti. Netají sa nechuťou voči pánom.

Baroková próza:

Dominovala memoárová a cestopisná próza, objavujú sa aj chváli slovenského národa a obrana slovenského jazyka.
Bola tu: 1. Memoárová a cestopisná próza
2.Dobrodružná literatúra
3.Vedecká a popularizačná spisba
4.Chvály slovenského jazyka a obrany slovenčiny
Samuel Hruškovic- Život Samuela Hruškovica
Daniel Krman- Itinearium (cestovný denník)
Matej Bel - Historicko- zemepisná vedomosť o novom Uhorsku(vyšli iba 4 zväzky)
-polyhistor, rektor. Najväčšia vedecká osobnosť uznávaná aj v zahraničí. Písal v mnohých jazykoch- latinský, nemecký, maďarský, český.
Chvály slovenského národa:
Daniel Sinatius Horčička – Nový trh latinsko – slovenský (Zbierka prísloví- 500 latinských i slovenských)
Adam František Kollár – O pôvode a stálom používaní zákonodarnej moci(kritizuje zlé postavenie poddaných. Za toto dielo mu hrozilo vyhnanstvo, značná časť bola spálená)

Ján Baltazár Magin – Ostne............... alebo obrana (Polemizuje so znevažujúcim názorom, maďarského profesora, bráni slovenskú šľachtu, duchovenstvo, mešťanstvo... )
Slovenská baroková dráma:
Školské hry, najskôr zapustili korene na protestantských školách, neskôr ich prevzali jezuiti. Písali sa po latinsky, menej po slovensky. Uvádzali sa hry z biblickou tematikou a historické drámy.

Ústna ľudová slovesnosť:
Poéziu tu reprezentovala piesňová lyrika. Sociálne piesne pripomínali kontrasty medzi chudobnými a bohatými. Najvýraznejšia zbojnícka postava bol Juraj Jánošík. V ľudovej tvorbe sa rozvíjali aj ľúbostné, vojenské, žartovné piesne i balady.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015