Slovenská medzivojnová poézia

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: tinuska55
Typ práce: Maturita
Dátum: 31.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 380 slov
Počet zobrazení: 47 903
Tlačení: 870
Uložení: 889
Slovenská medzivojnová poézia 1918-1945
- zmeny: zánik RU, vznik nových štátov (ČSR), sloboda prejavu, nové vzdelávacie a kultúrne inštitúcie (SND, UK- 1919), nové spolky (Umelecká beseda Slovenska), časopisy (Mladé Slovensko, Elán- Ján Smrek, DAV, Svojeť), vydavateľstvá (MS, Slovenské pohľady, Spoločnosť priateľov krásnych kníh, EMSA)  literatúra otvorená Európe
- poézia: 1. GENERÁCIA- PO VOJNE- starší- Jesenský, Rázus- ovplyvnený lit. modernou, symbolizmom- národné témy (ČR vs SR)
2. GENERÁCIA- stredná gen.- Emil Boleslav Lukáč- symbolista, neosymbolista, jeho protiklad Ján Smrek- vitalista
3. GENERÁCIA- Laco Novomeský- davista (sociálne témy, ľavicová tematika), Valentín Beniak- ovplyvnený symbolizmom a poetizmom
4. GENERÁCIA- Rudolf Fábry, Štefan Žáry- nadrealisti (surrealisti)- koniec 30. rokov
5. GENERÁCIA- katolícka moderna- Janko Silan,…- ovplyvnená surrealizmom, poetizmom, symbolizmom
 
MARTIN RÁZUS (1888-1937)
-básnik a prozaik
-autonomistický blok v rámci parlamentu (1935)- hl. predstaviteľ SNS
-postavil sa proti národnostnému útlaku, bol proti čechoslovakizmu v ČSR
-1.zb. Z tichých a búrnych chvíľ (1917)- básne životnej pohody- prírodná + rodinná lyrika (pred vojnou), ale aj básne búriace sa proti národnému, sociálnemu útlaku + protest proti vojne
  b. O mne i o vás
b. Prometeus- cíti sa ako Prometeus, ale prirovnáva k nemu aj sl. národ. Prometeus tiež vzal oheň bohom. Oheň je symbolom horlivosti, entuziazmu, kt. on chce dať sl. národu. Bohovia- vláda. Chce prebudiť národ, ale ten nereaguje.
-zb. To je vojna!- lyrické aj lyricko- epické skladby zväčša baladického rázu, autor odsudzuje krutosť vojny (súdi)
b. Návšteva- prichádza na Zem Ježiš a verí, že jeho obeť stála za to, no jeho  dojmy sa rýchlo menia, zajmú ho a chcú ho popraviť- puká mu srdce, ľudia čakajú na Spasiteľa a keď  príde, tak ho nespoznajú
-Hoj, zem drahá- oslavná zbierka, pozdravuje nár. oslobodenie- symboly prírody
-slová disharmónie- uvedomuje si, že nič nie je také jednoznačné- víťazstvo môžu Slováci oslavovať, len keď budú organizovaní
-zb. Kameň na medzi- jeho reakcia na nový Československý štát, je proti čechoslovakizmu
-zb. Šípy duše-
  b. Rozsievač nôti- chce prebudiť národ- seje oheň do duší
-ľúbostná tvorba:
-bás. skladba- Ahasver (1936)- dramatická báseň- stretáva sa so ženou, aby zviedli súboj s Ahasverom (diabol) o vieru v lásku. L vyhráva ako najvyššia hodnota života
-Stretnutie- má 5 cyklov, venovaných pamiatke svojich rodičov
  b. Hodno bolo spievať?- neľutuje trápenie, jeho práca nebola bezvýznamná
-Krčmársky kráľ- román, v kt. opísal boj o krčmárske licencie na slovenských dedinách
-svoje detstvo a mladosť pôsobivo zobrazil v dvojdielnej autobiografii Maroško a Maroško študuje
 
EMIL BOLESLAV LUKÁČ (1900-1979)
-neosymbolista- nová vlna symbolizmu, nasledovníci moderny
-silne viazaný na matku (nemanželský syn)
-bolesť v tvorbe ( v mene Boleslav)
-ovplyvnený: Rázusom, Kraskom, fr. symbolistami, prekliatymi básnikmi
--medzivojnové obdobie- redigoval Mladé Slovensko
-b.zb. Spoveď- bolesti, smútok- blízkosť vojny- nedokázal sa znova dostať do života, je skeptický k budúcnosti
b. Dravý pocit- vášeň k žene, žiadostivosť, nie potešenie ale trýznenie muža, aj v intímnej poézii je trýznenie, všetko čomu sa človek neubráni
b. Autobiografia- smútok, trpí za seba a všetkých ostatných
-b.zb. Dunaj a Seina- ohraničenie 2 ťažiskových tém- Slovensko + jeho starosti (Dunaj) a cudzina (Seina)- protiklad - dedina vs. veľkomesto, má negatívny vzťah k cudzine- morálka, dáva prednosť svojej chudobnej dedine- hodnota rodného kraja
  b. Taedium urbis- protiklad domova s nástrahami a špinou veľkomesta
-b.zb. Hymny k sláve Hosudarovej- náboženská téma, nadčasové témy- bytie človeka…
b. Hymna svetla, b. Hymna bytia
-b.zb. O láske neláskavej- ľúbostná tematika, ale ťažké chvíle, rozchody, dočasnosť lásky
b. Paradoxon- snaží sa lásku ovládať, chce aby pomalšie prchala, lebo sa bojí vyvrcholenia priateľke radí aby bola tvrdšia a aby mrazila viac
-b.zb. Križovatky- spoločenské témy, situácia v EU
b. Kroky- svet sa chce niekam dostať, ale nevidí východisko- labyrint, niet ani opory, čo dáva istotu- len tápame v tme- vo svete
-b.zb. Elixír- motívy vojny, spoločenská nadosobná problematika
-b.zb.- Moloch- (fenický boh s detskými a panenskými obetami), predvída 2. sv. vojnu- kritika, vidí v tom záhubu
b. Moloch- pohanskí kňazi- tí kt. vykonávajú obety sa obeťami nikdy nestanú!, kvôli 1 človeku obetujeme sny a budúcnosť o slobode, tie sny osvietencov
b. Belvedere- (zámok, kde bola podpísaná V. arbitráž)- obetovanie Slovenska v 2. sv. vojne, nikto neprichádza na pomoc, musíme teda čakať 
-b.zb. Bábel- 3 časti: 1. opisuje roky vojny, 2. sklamanie po týchto dejinných udalostiach, 3. preklady
-výrazné protifašistické zameranie, odmieta vojnu, nacizmus
 
JÁN SMREK (1898-1982)
-vl. menom- Ján Čietek
-pôsobil v EMSA, časopis Elán
-b.zb. Odsúdený k večitej žízni- ešte symbolická zbierka, doznievanie vojny
b. Dnes milujem svoj deň- naznačil smerovanie k vitalizmu, ospevuje život, vnímanie všetkými zmyslami (podobne ako poetizmus), využíva prírodné a ľúbostné motívy, snaží sa zachytiť premenlivé časti života
-dnes je iný deň a teší sa, že bude bojovať so životom, teší sa, že sa prebudil do rána, nechce, aby sa noc vrátila- aj keď váha, lebo nevie, či je už čas
-b.zb. Cválajúce dni- zmenila medzivojnovú poéziu ako najlepšia zbierka, radosť zo života, optimizmus- tu sa prikláňa k vitalizmu,
  b. Cválajúce dni- vykresľuje minulosť vojny a to zlé, čo priniesla
-teší sa životu, aj keď nevie, čo prinesie, nechce byť taký, ako driemajúca väčšina, chce život žiť a nie prežívať
b. Village and city- ospevuje mesto, spoločnosť má ju rád, človek je totiž stvorený pre spoločnosť a nie samotu
  b. Tahiti- téma exotiky, chce si naplno užívať život
-zb. Božské uzly a Iba oči- oslava ľúbosti a zmyslového vnímania sveta, sú tu aj básne z potuliek cudzinou a básne o vysťahovalectve
-30. roky- venuje sa viac dedine, Slovensku- pocity, že zradil vlasť tým, že nebol doma, že sa venoval často exotickým témam
-básnická poviedka. Básnik a žena- je oslavou ženy, je rozhovorom muža a ženy počas 4 roč. období
-žena je vyčlenená úvodzovkami a muž bez
-skladba zachytáva vznik, vývin a oslabenie vzťahu medzi mužom a ženou
-v skladbe je okrem lásky k žene aj definícia básnictva, poézie a vitalizmu
· V zasneženom parku- stretáva ženu, tá ho pozýva na čaj
· Pokračovanie jarné- všetko sa prebúdza- prvé bozky a dotyky
· Letná noc na vode- je pokorný a hrdý- dostal to, čo chcel
· Padajúce listy- jeseňou prichádza aj koniec- žena má iného
· Po desiatich rokoch- opäť sa náhodou stretávajú
-vitalistické zbierky- Božské uzly, Iba oči
-zb. Zrno- posledná vitalistická zb., posledná z kníh mladosti, vracia sa z mesta do domoviny, je odhodlaný zrazu zasiahnuť do sit. v Československu, prikláňa sa k rod. kraju- k dedine a má pocit, že predtým zradil
-postoj v rokoch 2.sv. vojny vyjadril v zb. Studňa a Hostina (odklon od vitalizmu, b. Bacardi- lepšie bude na svete, keď sa bude miesto bojovania piť) protest proti vojne len v alegóriách a symboloch
-po vojne- výber- Moje najmilšie, Poézia moja láska
· Smreka charakterizuje: láska, krása, radosť zo života

LACO NOVOMESKÝ(1904 – 1976)
- zaraďuje sa medzi Davistov (prvá vlna básnickej avantgardy – zložená z jednotlivcov), hnutie zaradené do ľavicového spektra politiky aj literatúry – proletári. DAV: Daniel Okáli, Andrej Sirácky a Vlado Clementis
- uverejňoval v časopisoch Vatra a Svojeť, v proletárskych novinách Pravda chudoby, kde pôsobil ako redaktor nedeľnej prílohy Proletárska nedeľa
- spolu s Jánom Robom Poničanom založil bratislavskú bunku Voľné združenie študentov socialistov
- 1924 – založili časopis DAV – snažili sa o zmenu
- 1925 – vstúpil do KSČ; pracoval a prispieval do Pravdy
- 1936 – v Trenčianskych Tepliciach na 1. kongrese slovenských spisovateľov, kde sa slovenská verejnosť vyjadrila proti fašizmu, vystúpil s hlavným referátom
- počas 2. svetovej vojny sa zúčastnil na ilegálnej činnosti proti fašistom – väznený
- po vojne pôsobil v školstve – štátny predstaviteľ, poslanec SNR, poslanec komunistickej strany
- predseda Matice slovenskej, predseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS)
- 1950 – buržoázny nacionalizmus – Novomeský s Husákom – politická úchylka – boli odsúdení, v 1954 Novomeský na 10 rokov, ale v 60. rokoch bol rehabilitovaný
 
- ovplyvnený poetizmom – 1. zbierka Nedeľa -1. zväzok knižnice DAV-u – sociálna tematika, poézia je pre neho sviatkom, nie každodennou záležitosťou

  - báseň Nedeľa – pásmo (Appolinaire) – voľný verš, voľné spájanie predstáv
  - báseň Slúžka – obmedzovanie slobody („na čo oči, keď sa nemôžem pozerať“) – človek je obmedzovaný spoločnosťou
  - báseň Fiasko – odsúdenie sociálnej situácie – fiasko spoločnosti. Krajčírka sa pozerá na šaty, ktoré ušila, ale nemôže ich nosiť
  - báseň Báseň – báseň o ňom, opisuje čas ako fenomén, ktorý doslova letí
 

- zbierka Romboid (nepravidelný geometrický útvar) – využíva najmä poetizmus; túto zbierku venoval zašlej pamiatke Janka Kráľa, tvorcovi slovenskej poézie

  - báseň Romboid – plynutie času, uplynutie detstva, spomienok, ktoré sa nikdy znova nepremenia na realitu. Veci neakceptovateľné pre spoločnosť, ktoré ľudia robia sú, na rozdiel od detstva, ničivé. Guľa je dokonalý geometrický útvar, symbolizujúci detstvo - guľa sa časom rozbije a vznikne mnoho romboidov  dieťa začne chápať zložitosť života a jeho detský pohľad naň sa už nikdy nevráti.
 
- zbierka Otvorené okná – program celej jednej generácie umelcov: Slovensko má byť otvorené celej Európe, otvorili sa nové možnosti po vzniku ČSR

  - báseň Štyri verše – chlapec mal podivné sny a túžby po diaľkach a to ho zničilo
  - báseň Aeroplán nad mestom – reakcia na spoločnosť – z nadhľadu vidno situáciu realisticky, ale keď sa v nej interesuje, je ovplyvňovaný a stráca prehľad

- zbierka Svätý za dedinou – odozva na španielsku občiansku vojnu, obraz sveta rútiaceho sa do skazy

  - báseň Svätý za dedinou – zbytočnosť a nezmyselnosť vojny, pocit neschopnosti, nedokáže zmeniť dobu; básnik je nepotrebný, človek je cudzí človeku
 
- zbierka Pašovanou ceruzkou – patrí medzi priečinkovú literatúru, mohla vyjsť až po vojne, protest proti fašizmu nacizmu

- poéma (dlhšia oslavná báseň) Vila Tereza – 1963, až po uväznení – obhajoba umeleckej avantgardy 20. rokov, obhajuje svoju generáciu; oslava októbrovej revolúcie v 1917. Je presvedčeným komunistom, napriek tomu, že bol väznený.

- poéma Do mesta 30 minút – venovaná Clementisovi
- zbierka Stamodtiaľ a iné – jeho osobné zážitky z väzenia, stále verí v ideológiu

 
 
Nadrealizmus
- polovica 30. rokov – 2. vlna básnickej avantgardy
- na rozdiel od 1. vlny je to kolektívne hnutie, lebo ako jednotlivci boli nepovšimnutí
- podnietil ho francúzsky surrealizmus
- predstavitelia: Rudolf Fábry, Vladimír Reisel, Štefan Žáry, Július Lenko, Pavel Bunčák, Ján Rak
- teoretici a kritici – Michal Považan, Mikuláš Bakoš. Považan: nadrealizmus je nový vývojový článok progresívnej slovenskej poézie
 
- zborník Áno a nie – prvý spoločný počin (1938) – povedali áno všetkému pokrokovému v slovenskej literatúre; nie všetkým formám zotročovania ducha – ideológiám
- ďalšie zborníky: Vo dne v noci, Sen a skutočnosť, Pozdrav – almanach poézie
 
RUDOLF FABRY
· zbierka Uťaté ruky – prvá nadrealistická zbierka (1935). Využíva základnú surrealistickú metódu – automatické texty – automatický záznam do podvedomia
- obsah je zanedbateľný, podstatné je šokovať a dôležitá je forma; básne sú pre niektorých len hrou a nehľadajú niečo viac
- zbierka bola považovaná za provokáciu – negatívne ohlasy
- báseň Smrť slávikom a pinkavám – cieľom tvorby je šokovať človeka, ktorý si zvykol, je usadnutý – facka spoločnosti; využíva kalambúr – slovná hračka založená na zvukovej podobnosti významovo rozdielnych slov
- báseň Pokazený písací stroj – žiadne pravidlá, nadpis je no konci
 
· zbierka Vodné hodiny hodiny piesočné – vracia sa do detstva, do spomienok, ale nie na bezstarostné detstvo; objavuje sa tu aj smrť jeho otca ;chcel by, aby sa to, čo ho trápi, presýpalo
 
· poéma Ja je niekto iný (1946) – 4 časti. Hlavné časti – Prvé stretnutie s Féneom, Druhé stretnutie s Féneom. Féneo – fiktívna zázračná bytosť, sprievodca básnika. Putujú spolu po rozvojnenej zemi a rozprávajú sa, Féneo túži po poznaní a je zvedavý. Básnik je vlastne Féneo – rozdvojená osobnosť – dialóg sa stáva monológom.

VALENTÍN BENIAK
- nezačlenil sa do žiadnej skupiny, začal písať až ako 34-ročný, mal už veľa za sebou
- po 2. svetovej vojne bol umlčaný (angažoval sa v službách Slovenského štátu), až v 60. rokoch začal zasa tvoriť
- bol ovplyvnený sčasti poetizmom, ale bol to „básnik presiaknutý tragickým pocitom života“
- najčastejšia téma – domov, Slovensko
- vo vrcholnej tvorbe hovorí o 2. svetovej vojne
- téma cudziny – keď žil v zahraničí, ale vždy uprednostňoval Slovensko (podobne ako Andrej Žarnov)
- motív reťaze – stále sa objavuje – plynutie času, nadväzovanie
 
· prvotina Tiahnime ďalej oblaky – zbierka – téma domova a sociálna tematika
· zbierka Kráľovská reťaz – vplyv poetizmu, motív reťaze, plynutie času; biblické motívy
· zbierka Poštový holub – pesimistická vízia budúcnosti (1936)
· zbierka Bukvica – najrozsiahlejšia zbierka. Vzdáva pocty mnohým slovenským básnikom, dejateľom; časové básne – reagujú na súčasné domáce a svetové udalosti
 
· 3 vrcholné diela – pásma – počas 2. svetovej vojny
- Žofia – cyklická básnická skladba, ktorá rozvíja základnú tému (vojna) – apokalyptické obrazy sveta. Považuje sa za objektívneho – hľadí na obraz sveta „v krútňave vojny“. Na konci – vidina mieru
  - sú tu: pásmo, piesne, sonet, sylabotonický verš
 
- Popolec – vnútorná dráma človeka, rýchly sled pocitov a udalostí – subjektívnejšia
 
- Igric (spevák, herec v stredoveku) – autor sa štylizuje do igrica – spieva o láske a vytúženom pokoji – vracia sa k postaveniu básnika vo vojne – žiadne nie je

MAŠA HAĽAMOVÁ (1908 – 1995)
- jedna z mála žien, ktoré tvorili v tomto období a zachovala si svoj štýl, ktorý nebol ovplyvnený žiadnymi smermi
- jednoduché básne, vykreslila svoje osobné pocity, zážitky – často sú venované manželovi

- zbierka Smrť tvoju žijem – spomienky na manžela, vyznanie; téma manželstva a manželskej lásky

- báseň Snívali sa mi tvoje ruky
- báseň Červený mak – láska, ľúbostný zážitok, životné hodnoty
 
Katolícka moderna
- skôr jednotlivci, väčšinou kňazi
- 20. roky – ovplyvnení poetizmom a surrealizmom, almanachom Tovarišstvo – 3 diely na konci 19. storočia
- rôzne štýly, v básňach je viditeľná silná viera, katolicizmus; korene – duchovná lyrika, spevníky
- prispievali do časopisov: Vatra (do 20. rokov), Rozvoj (20. – 30. roky), PostupPrameň – mladšia generácia
- R. Dilong – Almanach III. literárnej generácie (1930) – zozbierané všetky diela
  - Antológia mladej poézie slovenskej (1933) – tak isto zozbierané diela
- väčšinou literatúra intelektuálne náročná, reflexívna (úvahová)
- prekladali diela Appolinaira, Poea, Allighieriho; preklad knihy Abbého Bremonda Modlitba a poézia pomohol rozvoju slovenskej duchovnej poézie, poéziu porovnáva s vnútornou modlitbou: „modlitba je duchovná poézia“
- časová aj nadčasová tvorba
- predstavitelia: Rudolf Dilong, Pavol Gašparovič Hlbina, Ján Haranta, Janko Silan, Svetolsav Veigl, Mikuláš Šprinc, Gorazd Zvonický, Karol Strmeň, Pavol Ušák – Oliva
 
RUDOLF DILONG
- františkánsky mních; silne ovplyvnený modernými smermi, poetizmom
- básne pôsobia poeticky, ale sú myšlienkovo veľmi hlboké
- katolícka hierarchia nepodporovala katolícku modernu – oficiálna kritika
o zbierka Hviezdy a smútok – prelom v jeho poézii. Bol veľký idealista, chcel vážnosť poézii, katolíckych myšlienok
o zbierka Helena nosí ľaliu (1935) – programovo sa venuje žene, symbol lásky, smrti, vyslobodenia; pozdravuje smrť ako svoju paniu
o zbierka Mladý svadobník – najsurrealistickejšia, bol za ňu ocenený
o zbierka Oslava rodu – oslava samostatnosti
 
- po 1945 prestal byť akceptovaný a emigroval do Talianska, Argentíny a USA
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.081