:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Romantizmus v slovenskej literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 728 slov
Počet zobrazení: 7111
Tlačení: 446
Uložení: 406
Slovenský národ žil v tomto období pod dvojakým útlakom: národnostným maďarským a hospodárskym rakúskym. Na čele slovenského národného života stojí generácia Štúrovcov. Úlohou štúrovcov bolo povznesenie slovenského ľudu, bojovali proti maďarizácii, za rušenie poddanstva, odstránenie feudalizmu, za slovenské školstvo a snažili sa o zjednotenie národa prostredníctvom jazyka.

Zakladali nedeľné školy, spolky miernosti, vzdelávacie spolky. Činnosť mladej generácie sa sústreďovala v spolkoch – najznámejší Spoločnosť česko - slovanská (1829 – Karol Štúr, Samo Chalupka). Spisovným jazykom chceli štúrovci zjednotiť národ rozdelený na prívržencov bernolákovčiny a Kollárovej češtiny. Spisovný jazyk uzákonili r. 1843 v Hlbokom na základe stredoslovenského nárečia, pravopis fonetický. 1. dielo v Štúrovej slovenčine bol 2. ročník almanachu Nitra. Prvý spolok používajúci spisovnú slovenčinu ako úradný jazyk bol spolok Tatrín (predchodca MS). Proti Štúrovej slovenčine vystúpil Ján Kollár v diele: Hlasové o potřebe jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. Spisovnú slovenčinu obhájil Hodža v spise Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo.
Prevláda lyrika, pestuje sa balada, historická povesť, ponáška na ľudovú pieseň a kratšia próza zo súčasného života so satirickým zafarbením, ako aj dumka, krakoviak. Štúrovci používali sylabický verš (slabičník) – rovnaký počet slabík vo veršoch.
 
Ľudovít Štúr
- bol vedúcou osobnosťou slovenského života v období vrcholiaceho národného obrodenia. Narodil sa v Zay Urhrovci v rodine učiteľa, kde získal aj základné vzdelanie. Po štúdiách na nemeckom gymnáziu v Rábe prišiel r. 1829 na lýceum do Bratislavy. Tu sa stal horlivým členom Spoločnosti česko – slovanskej a neskôr vedúcou osobnosťou. Po zrušení Spoločnosti preniesol jej činnosť na Katedru reči a literatúry československej, kde pôsobil ako zástupca profesora Palkoviča. Dvojročný študijný pobyt v Halle nielen prehĺbil vedomosti mladého Štúra, ale upevnil aj jeho vlastenecké cítenie. Po návrate prednášal o slovanských a európskych literatúrach a vystupoval proti pomaďarčovaniu Slovákov. Pre túto činnosť ho r. 1843 odvolali z Katedry. Potrebu uzákonenia spisovnej slovenčiny odôvodnil v spise Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí. V ňom dokazoval, že za samostatný národ možno považovať iba ten celok, ktorý má vlastnú jazykovú, duchovnú a materiálnu svojbytnosť.

Ako vynikajúci jazykovedec sa prejavil v knihe Nauka reči slovenskej, do ktorej zahrnul hláskoslovie, morfológiu, pravopis i skladbu. Jeho Slovenskje národňje novini s literárnou prílohou Orol tatránski sa stali strediskom národného života. Boli to prvé politické noviny, ktoré ponúkali informácie o hospodárskych a politických problémoch. Príčinu biedy slovenského ľudu videl vo feudálnom zriadení. Proti nemu bojoval i ako poslanec za mesto Zvolen na uhorskom sneme. „My chceme slobodu. To je náš cieľ a svätá túžba,“ vyhlásil na smene r. 1847.

Na podnet Štúra, Hurbana a Hodžu sa v máji 1848 v Liptovskom Mikuláši zišli predstavitelia národného hnutia a sformulovali Žiadosti slovenského národa, v ktorom žiadali uplatnenie slovenčiny v úradoch a školách a autonómiu Slovenska v rámci Uhorska. Nová uhorská vláda neakceptovala tieto požiadavky, ale vydala na Štúra, Hurbana a Hodžu zatykač, pre ktorým utiekli do Čiech. V septembri r. 1848 sa utvorila vo Viedni Slovenská národná rada na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom, ktorá organizovala povstanie proti uhorskej vláde. Povstalci verili, že Viedeň splní ich národné požiadavky. Štúrove nádeje však cisár nesplnil.
Posledné roky života prežil v Modre, kde zomrel na následky zranenia pri poľovačke. Tam je aj pochovaný.

Štúrova básnická zbierka je rozsiahla. Už ako študent uverejnil v češtine cyklus básní Dumky večerní. Zaznieva v nich romantický smútok, prameniaci z rozporu medzi snom a skutočnosťou. Vyjadrením svojich pocitov, lásky k domovu vytvoril v romantickej literatúre prvú osobnú a reflexívnu lyriku. Už na začiatku básnickej tvorby Ľ. Štúra vidieť jeho odhodlanie bojovať za Slovákov i za cenu života. Dôkazom toho je báseň Smlúva Slováku.
Ať padneme, však padneme, hodní svého rodu,
vnukum našim nabudeme volnost a svobodu.

Je to jedna z prvých revolučných básní v slovenskej literatúre. Až v r. 1853 vychádzajú jeho Spevy a piesne, ktoré predstavujú tvorbu z porevolučných rokov. Sú to epické i lyrické prevažne elegické básne. Názory na literatúru Štúr vyjadril v knihe O národních písních a pověstech plemen Slovanských, ktorú vydal po česky v Prahe. Vyslovil myšlienku, že Slovania vniknú do budúcnosti národnou poéziou, ktorej prameňom je ľudová slovesnosť,  pretože v nej vyťaží obetavosť a láska za vlastný národ. Odsudzoval západoeurópsky subjektivizmus a individualizmus na pritom zdôrazňoval, že: „v napodobňovaní nič nie je v opravdivom zmysle umeleckého.“
Sklamanie z výsledkov revolúcie, kritiku Rakúskej ríše a vieru v jej rozpad vyjadril v diele Slovanstvo a svet budúcnosti, ktoré napísal po nemecky a vyšlo až po autorovej smrti v ruskom jazyku. V slovenčine vyšlo až roku 1994.

Svojou všestrannou literárnou a publicistickou tvorbou, organizátorskou a politickou činnosťou bol Ľ. Štúr vedúcou osobnosťou slovenského národného hnutia i celého obdobia slovenskej romantickej literatúry.
Otec Ľ. Štúra pôsobil ako učiteľ v Trenčíne. Matka Ľ. Štúra je pochovaná v Trenčíne. R. 1836 vychádzka štúrovcov na Devín – k vlastným menám prijali slovanské – (Ľ. Štúr – Velislav). V Halle ovplyvnilo Ľ. Štúra Herderovo učenie (Herder je nemecký filozof, hlásal, že svet speje k humanizácii a na čele humanistického vývoja budú slovanské národy).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3.8)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Romantizmus v slovenskej literatúre - Motív vzbury Referát 1830 slov 7.7
Slovenčina Romantizmus Ťahák 1576 slov 5.8
Slovenčina Svetový romantizmus Maturita 1811 slov 7.8
Slovenčina Romantizmus v európskej literatúre Referát 991 slov 4.3
Slovenčina Romantizmus + autori a diela Referát 3096 slov 7.5
Slovenčina Romantizmus – hlavné znaky Referát 2525 slov 7.8
Slovenčina Romantizmus Poznámky 3901 slov 6.3
Slovenčina Európsky romantizmus Referát 668 slov 0
Slovenčina Slovenský romantizmus Referát 1351 slov 0
Slovenčina Svetový romantizmus Maturita 2565 slov 0
Slovenčina Slovenský romantizmus Maturita 1397 slov 5.8
Slovenčina Európsky a slovenský romantizmus Maturita 2299 slov 6.6
Slovenčina Romantizmus Referát 702 slov 5.2
Slovenčina Romantizmus vo svetovej literatúre Referát 1929 slov 10
Slovenčina Slovenský romantizmus Referát 2304 slov 9.5
Viac podobných prác (30) »
0.087