Slovenská stredoveká, humanistická a renesančná literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 768 slov
Počet zobrazení: 5 722
Tlačení: 487
Uložení: 459
Slovenská stredoveká, humanistická a renesančná literatúra
 
Otázka z literatúry:
Charakterizujte stredovekú, humanistickú a renesančnú literatúru na Slovensku. Uveďte typické vlastnosti hrdinov v obdobiach, nájdite spoločné a odlišné znaky.

Stredovek (800-1500)
- delenie na 2 vývinové obdobia:
- začiatky slovenskej literatúry- Staroslovienska literatúra (800-1000)
- po latinsky a slovakizovanou češtinou písaná stredoveká literatúra (1000-1500)

Staroslovienska literatúra- Veľkomoravské obdobie (800-1000)
- vznik literatúry vo Veľkomoravskej ríši → prvý štátny útvar založený na území Slovenska v 9. storočí kniežaťom Mojmírom I., kniežatá Mojmír a Rastislav bojovali proti politickému a kultúrnemu vplyvu z Východofranskej ríše (franskí kňazi šírili latinskú liturgiu)
- Rastislav sa snažil upevniť samostatnosť ríše → v r. 862 požiadal byzantského cisára Michala III., aby vyslal na VM misionárov, ktorí by šírili kresťanstvo → r. 863 príchod kňazov a misionárov Konštantína a Metoda
-  bratia pochádzajúci z Macedónie z mesta Solún zo vznešenej gréckej rodiny
 
Prínos K a M:
- zostavili prvé slovanské písmo hlaholiku z malých písmen gréckej abecedy (ešte pred príchodom)
- vytvorili prvý slovanský spisovný jazyk- staroslovienčinu (na základe macedónsko- bulharského nárečia z okolia Solúnu) !!! staroslovienčina jazykom úradným, liturgickým a literárnym, nie však hovorovým !!!
- zaviedli staroslovienske bohoslužby
- vytvorili prvú slovanskú prekladovú a pôvodnú literatúru
 
K a M boli obvinení franskými kňazmi z bohorúhačstva → odišli do Ríma obhajovať starosloviensku bohoslužbu → pápež Hadrián II. ju schválil a Metoda menoval za arcibiskupa, Konštantín v Ríme vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a zomrel. Metod sa vrátil na VM, no tu začal vládnuť Svätopluk, ktorý podporoval franských kňazov →  Metod uväznený, po prepustení znova získal súhlas od pápeža Jána VIII.. Po Metodovej smrti bohoslužbu zakázal  Štefan V. → Svätopluk vyhnal Metodových žiakov. Tí sa uchýlili do Čiech, Srbska a Bulharska, kde pokračovali v staroslovienskej tradícii. V Bulharsku v 10. storočí vznikla cyrilika → písmo zostavené z veľkých písmen gréckej abecedy (dodnes používané Rusmi, Bulharmi...).
 
Prekladová literatúra:
- určená najmä na liturgické účely, K a M preložili:
- misál (omšová kniha)
- žaltár (zbierka žalmov)
- spevník
- breviár (modlitebná kniha kňazov)
- evanjeliá (NZ)
- SZ
- preložili aj Súdny zákonník pre svetských ľudí
 
Pôvodná literatúra:
Proglas- predslov, napísal K, veršovaný predslov k prekladu svätého evanjelia, prvá slovanská báseň, autor v nej oslavuje preklad Písma a obhajuje práva Slovanov na vlastný liturgický jazyk.
Moravsko- panónske legendy- umelecká próza a zároveň historický dokument, nie sú to legendy v pravom zmysle slova, autori sa pridŕžajú faktov, obsahujú len 2 legendy:

- Život sv. Konštantína- autor Kliment, viacej sa venuje jeho životu pred príchodom na VM, obsahuje obhajobu staroslovienskeho jazyka
- Život sv. Metoda- autor asi Gorazd, je kratšia, vecnejšia, umelecky jednoduchšia, takmer bez legendických prvkov, obšírnejšie sa zaoberá jeho činnosťou na VM

Po latinsky a slovakizovanou češtinou písaná stredoveká literatúra- nové konštituovanie stredovekej literatúry (1000-1500)
- zánik VM ( začiatok 10, storočia) → slovenské územie súčasťou feudálneho Uhorského štátu
- orientácia na latinskú kultúru → latinčina literárnym, administratívnym aj náboženským jazykom, od začiatku 15. st. vyššie vrstvy aj čeština
- kultúrnymi strediskami sa stali kláštory, cirkevné školy a univerzity
- literatúra v službách feudalizmu a kresťanstva, typický synkretizmus
 
Náboženská literatúra:
- jeden z najpopulárnejších žánrov legenda
Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi- autor mních Maurus, spĺňa všetky znaky stredovekej legendy (asketickí mnísi z kláštora na Zobore odišli do pustovne na Skalku pri Trenčíne)
Legendy o sv. Štefanovi
 
Svetská literatúra:
-najmä po latinsky písané kroniky:
Anonymova kronika
Kronika Šimona z Kézy
- po česky písané najmä náboženské piesne, modlitby, svetské piesne, mestské knihy, listy, listiny
 
Ústna ľudová slovesnosť:
- literatúra poddaného ľudu
- najskôr spätá s mágiou
- kalendárny- obradový folklór- pracovné piesne, obradové piesne
- dramatické prejavy
- rodinný obradový folklór- svadobné piesne...
-najstarší žáner balada
- prozaické žánre: hádanky, príslovia, porekadlá, báje, bájky, rozprávky, povesti...
 
Humanizmus a renesancia (1500-1650)
- vývin v nepriaznivom období (turecké vpády, bitka pri Moháči, reformácia...)
- rozvoj najmä zásluhou kráľa Mateja Korvína, ktorý založil Academiu Istropolitanu (1465) → univerzita na vysokej úrovni, vyučovacím jazykom latinčina
- humanistická literatúra na nízkej úrovni
- v tomto období rozvoj aj svetskej  literatúry
- literárne jazyky humanizmus- latinčina
renesancia- slovakizovaná čeština a biblická čeština (vznikol evanjelický preklad Biblie v Kraliciach)
 
Latinská humanistická poézia
Martin RAKOVSKÝ- 2 rozsiahle básne O svetskej vrchnosti, O spoločenských vrstvách v štáte
Jakub JAKOBEUS- žalospev podľa vzoru antického eposu Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa
 
Renesančná poézia v češtine
- písaná v češtine/ slovakizovanej češtine
 
1. náboženská poézia
Ján SILVÁN- Nové piesne na kajúce žalmy
 
2. historické piesne
- zobrazujú protiturecké boje, protihabsburské povstania, štýl blízky ľudovej slovesnosti , autor väčšinou neznámy, napr.
Píseň o zámku muránském
Píseň o Sigetskom zámku- o dobíjaní zámku Sihoť, postava Mikuláš Zríni
Píseň o Modrom kameni, Divíne a Zvolene
 
3. ľúbostná poézia
Píseň o dvúch uherských pánoch a tureckého cisára dcére ( Siládi a Hadmáži)
Zborník ľúbostných piesní (zozbieral Ján Job Fanchalli)
 
Humanistická veda
Ján Jessenius (prvá verejná pitva)
Ján Vavrinec Benedikt Nedožerský (systematická gramatika češtiny)
 
Renesančná dráma
- školské hry-  výchovný charakter
- náboženské hry- o narodení Ježiša, Pašie
 
Juraj Tesák MOŠOVSKÝ
- hra Ruth
 
Pavel KYRMEZER
- Komedia česká o bohatci a lazarovi
- Komedia nová o vdově- hovorí o rozdelení spoločnosti na chudobných a bohatých, je dôležité čo čaká človeka po smrti
Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8)

Diskusia: Slovenská stredoveká, humanistická a renesančná literatúra

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016