Podoby lásky v slovenskej poézii, lyrika

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec sp-prace (11)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 479 slov
Počet zobrazení: 6 567
Tlačení: 426
Uložení: 485
Podoby lásky v slovenskej poézii, lyrika
 
Otázka z literatúry:
Vysvetlite, aké podoby lásky prezentuje naša poézia od počiatkov po súčasnosť, zvoľte si autorov podľa vlastného výberu
Charakterizujte lyriku ako literárny druh, vysvetlite pojmy verš, strofa, rým, rytmus, básnický jazyk
 
Ján KOLLÁR
Slávy dcera- básnická skladba o láske k žene a vlasti (viď obrodenie)
 
Andrej SLÁDKOVIČ
- vlastným menom Andrej Braxatoris, patrí k najkultivovanejším a najumeleckejším slovenským básnikom
- narodil sa v Krupine, študoval v Banskej Štiavnici, Bratislave a v Halle, pôsobil ako evanjelický farár, zomrel v Radvani (pri BB)
- počas pôsobenia v Banskej Štiavnici pracoval ako domáci učiteľ v rodine Pišlovcov, kde sa zaľúbil do ich dcéry Márie, no tá sa vydala za bohatého medovnikára Geržu (inšpirácia Maríny)
- písal príležitostné básne: V slzách matička sedela, Hojže, Bože, Nehaňte ľud môj! (obrana slovenčiny a Slovákov)
- ako jediný zo štúrovcov nevyužíva formu z ľudovej slovesnosti
Marína
- vrcholné Sládkovičove dielo, veľmi obľúbené
- oslava lásky (k žene, vlasti, Bohu), mladosti a krásy
- pozostáva z 291 10-veršových strof, jazyk veľmi bohatý na básnické prostriedky
- obsahovo má Marína 2 časti: v prvej básnik spomína na šťastné dni lásky, vyslovuje svoj ideál krásy, ktorým je Marína, láska k nej sa prelína s láskou k vlasti:
„Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne,
Marínu drahú v pekne otčine,
a obe v jednom objímať!“
- druhá časť je reflexívno-symbolická, básnik ospevuje mladosť, ktorá však nemusí byť fyzická, ale skôr mladosť ducha
- láska, ktorá všetko spája, je láska k Bohu
- Marína sa postupne mení na  vílu a láka básnika do neba, v tom však zvíťazí láska k pozemskému životu:
„Víla ty zostaň tam vo svojom nebi,
mňa ešte zemské viažu potreby
a vlasť moja je tu na zemi.“
 
Pavol Országh- HVIEZDOSLAV
Mňa kedys´ zvádzal svet- láska k vlasti a slovenčine
Žalmy a hymny- cyklus, láska k Bohu
 
Ivan KRASKO
Vesper dominicae- láska k matke
 
Emil Boleslav LUKÁČ
Taedium urbis- láska k domovine
O láske neláskavej
 
Ján SMREK
Básnik a žena- básnická skladba
 
Maša HAĽAMOVÁ
- zbierky Dar, Červený mak, Smrť tvoju žijem- láska k prírode, mužovi
 
- láska k Bohu- katolícka moderna
 
Milan RÚFUS
-  láska k Bohu, vlasti, rodičom
 
Lyrika
lyrika- jeden zo základných literárnych druhov, vyjadruje subjektívne autorove pocity, myšlienky a nálady, chýba v nej dej, je najmä básnickým druhom
lyrické žánre:
1. staršie: óda, elégia, hymnus, žalm, epigram, epitaf, sonet, príležitostná báseň, pieseň
2.  novšie. Pásmo, cyklická báseň, kaligram
- podľa prístupu autora je delíme na:
náladovú (impresívnu)
opisnú (deskriptívnu)
úvahovú (reflexívnu)
- delenie podľa základných tém:
osobná (intímna)
prírodná
spoločenská
tieto typy sa obvykle nevyskytujú v čistej podobe
 
verš- celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu. Je to jeden riadok básnického diela, založený na výrazne rytmickej organizácii
strofa- alebo sloha je relatívne samostatná, uzavretá básnická jednotka. Skladá sa z viacerých veršov. Najmenší počet veršov strofy sú dva. Podľa toho, či sa básne členia na strofy, rozlišujeme básne strofické a nestrofické
rým- zvuková zhoda dvoch alebo viacerých slov na istých bodoch veršov, najčastejšie na ich koncoch, druhy: združený: aabb, obkročný: abba, striedavý: abab, prerývaný: abcb, postupný: abcabc
rytmus- striedanie prízvučných a neprízvučných slabík v básni
básnický jazyk- použitie básnických prostriedkov v literárnom diele? 
Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032