Svetový realizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec sp-prace (11)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 309 slov
Počet zobrazení: 11 343
Tlačení: 461
Uložení: 510
Svetový realizmus
 
Otázka z literatúry:
Charakterizujte pojem literárny realizmus v tvorbe európskych autorov.
Podľa vlastného výberu v ukážke vysvetlite charakteristické znaky realizmu. Porovnajte romantické a realistické prvky v obraze postáv, prostredia, typického konfliktu.

- 1830-1900, v každej literatúre inak, za vrchol sa považuje druhá polovica 19. storočia
- nazýva sa aj klasická literatúra
- nástup realizmu ovplyvnilo:
1. priemyselná revolúcia
2.  objavy v prírodných vedách (napr. evolučná teória)
3.  marxistická filozofia( Karl Marx a Friedrich Engels → teória vzniku nadhodnoty, vznik bohatej buržoáznej vrstvy)
4.  vznik pozitivizmu ( filozofický smer, tvorca Francúz Auguste Comte, skutočné je iba to, čo sa dá overiť, preto sa realisti snažili o objektívne videnie sveta, pozitivizmus dal podnet na vznik sociológie)
 
Definície realizmu:
1. Človek v realizme žije v zhode i v konflikte, v reálom prostredí ním formovaný i deformovaný
2. Typická postava v typickom prostredí.
 
- v realizme dochádza k vývinu literárneho typu → literárna postava sa mení a vyvíja, vplýva na ňu prostredie a ľudia v pozitívnom aj negatívnom zmysle
- z literárnych druhov v realizme dominuje epika a dráma
- z literárnych žánrov poviedka, novela, najmä román a činohra ( divadelná hra, v ktorej sa riešia závažné ľudské a spoločenské  problémy, nekončí sa smrťou ( v renesancii názov komédia))
 
Delenie realizmu
1. opisný realizmus- počiatok, kedy sa autori snažili opísať skutočný svet, nevnikajú do hĺbky problémov
2.  kritický realizmus- autor zachytil dôležité javy v spoločnosti, navrhol riešenie konfliktov a vyjadril svoj názor, vrchol naturalizmus → vznikol vo Francúzsku, autori si viac všímajú negatívne vlastnosti a život nízkej vrstvy
3.  socialistický realizmus- vznik v 1. polovici 20. storočia
 
Anglická literatúra
- predstavitelia: Charles Dickens,
Charlotte a Emily Brontë ( ich tvorba prechod romantizmu a realizmu → realistický opis prostredia, konfliktov, romantické riešenie)
- Anglicko v 19. storočí moderná a bohatá krajina s množstvom kolónií, priemyselná revolúcia tvrdo zasiahla do života obyčajných ľudí → nárast chudoby, prehĺbenie sociálnych rozdielov ale aj rast strednej vrstvy vďaka politike kráľovnej Viktórie
- typickým javom chudobince a sirotince, v chudobincoch väčšinou deti, ktoré mali rodičov vo väzení, veľmi časté väzenia pre dlžníkov
- typický je aj anglický spôsob vzdelávania → internátne školy
 
Charles DICKENS
1812-1870
- prežil detstvo typické pre veľké množstvo detí toho obdobia → dostal sa do chudobinca (nadradené správanie vychovávateľov, hlad a kruté zaobchádzanie), no veľmi túžil po vzdelaní → študoval, pôsobil ako novinár, a pokračovanie uverejňoval krátke príbehy ´, keď však začal kritizovať pomery najmä vo väzeniach, zakázali mu publikovať
- príbehy sa stali základom pre knihu Kronika Pickwickovho klubu
- veľkú popularitu si získal krátkymi prózami Vianočná koleda a Svrček na kozube, v ktorých predstavil kresťanské riešenie problémov (milosrdenstvo a odpúšťanie)
- Dickensove romány: David Copperfield, Veľké nádeje, Malá Doritka
Oliver Twist
- román, má klasickú stavbu →skladá sa z kapitol, na začiatku každej kapitoly je krátke zhrnutie deja – dodržiava požiadavku klasicizmu
- zvláštnosťou románu je rozprávač, ktorý komentuje a dopĺňa dej
- autor detailne opisuje prostredie aj postavy, často s nádychom humoru
- Oliver Twist sa narodil v chudobinci, život tam je poznačený hladom ale aj nedostatkom lásky
- Olivera dali za učňa vo výrobni truhiel, no on odtiaľ ušiel, vysníval si, že sa musí dostať do Londýna, kde sú vraj pozlátené ulice a nikto tam nechodí hladný, jeho prvé stretnutie s Londýnom bolo sklamaním → dostal sa do najchudobnejšej štvrte do skupiny mladých vreckových zlodejov, ktorým velil Žid Fagin → kázal im kradnúť vreckovky, tabatierky, hodinky
- keďže Oliver bol drobnej postavy, bol určený na kradnutie v domoch
- rôznymi cestami, pri ktorých okúsil aj bitku a trápenie, sa dostal ku svojim strateným príbuzným
- Olivera prostredie nezdeformovalo, cez túto postavu Dickens načrtol kresťanské riešenie sociálnych problémov
 
Francúzska literatúra
- predstavitelia: Honoré de Balzac, Stendhal, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Emile Zola
- v 30. rokoch 19. storočia vo Francúzsku vedľa seba existovali romantizmus (Hugo) a realizmus (Balzac) → romantizmus postupne zanikol, neexistuje prechod medzi romantizmom a realizmom
 
Honoré de BALZAC
1799-1850
- predtým, ako sa stal spisovateľom , túžil byť kníhtlačiarom → niekoľkokrát zbankrotoval
- Blazac v dielach iných umelcov: Auguse Rodin-  socha Balzac, Stefan Zweig- kniha esejí Balzac
- Balzac je tvorcom tzv. balzacovského typu románu, vyznačuje sa:
1. postupne sa zrýchľujúcim tempom deja (končí sa tragickou kapitolou)
2.  tomuto podriadený aj opis postáv a prostredia →na začiatku veľa opisov, vystupuje veľa postáv, v závere opis nie je dôležitý a vystupujú len hlavné postavy, túto teóriu nazval Balzac „teória kameňa padajúceho po svahu“
- pre Balzacove romány je typické, že postavy prestupujú z diela do diela (napr. o otcovi Goriotovi zmienka aj v novele Gobseck)
- chcel zobraziť parížsku spoločnosť so všetkými vrstvami, svojej predstave dal názov Ľudská komédia → cyklus románov, ktoré môžeme rozdeliť na:
1. štúdie mravov- Otec Goriot, Lesk a bieda kurtizán, Stratené ilúzie, Bratranec Pons, Sesternica Beta, novela Gobseck
2.  filozofické štúdie- Sagrénová koža
3.  analytické štúdie- zbierka Rozmarné poviedky, Fyziológia manželstva
Otec Goriot
- román o nevýslovnej láske otca k dcéram
- otec Goriot bol robotník, cestovinár, peniaze získal veľmi tvrdou a poctivou prácou
- ako obchodník bol šikovný, ako človek nekultúrny a v iných oblastiach nevzdelaný
- oženil sa a mal 2 dcéry Anastasiu a Delphine, skoro ovdovel a všetky peniaze venoval dcéram najprv na výchovu a potom na veno
-  dcéry sa dobre a bohato vydali, Goriot odišiel bývať do penziónu → najskôr ako boháč, no keď rozdal všetky peniaze, bol z neho chudák
- v penzióne sa stretáva so študentom Rastignacom, ktorý zistil, že poctivou prácou nezíska majetok → získa ho nepoctivo a stretáva sa s Delphinou, Gpriot ho odporoval v stretávaní, vypytoval sa na dcéru
- Rastignac bol pri jeho smrti, odhalil nevďačnosť dcér, jeho záverečná veta „A teraz uvidíme kto z koho“ je rečníckym zvolaním, či sa Rastignac prispôsobí bohatej spoločnosti alebo sa jej vzoprie a pôjde vlastnou cestou
Gobseck
- novela, hovorí o úžerníctve
- Gobseck je bohatý bankár, má schopnosť presvedčiť ľudí, že si potrebujú kúpiť určité veci a veľmi ochotne požičia peniaze, dotyčný však nedokáže splácať pôžičku a Gobseck získa jeho majetok
Eugenia Grandetová
- román, protiklad k Otcovi Goriotovi, je štúdiou skúposti
- pán Grandet je skupáň, bohatý, kupuje najmä šperky, svojím najbližším žene a dcére však prísne každý deň vyčleňuje peniaze
- ide o ňom chýr, že je bohatý a že by sa s Eugeniou dalo vyženiť bohaté veno, no on odmieta, preto Eugenia ostáva slobodná a Grandet umiera
- zaujímavou je scéna jeho smrti, prichádza k nemu kňaz a žehná ho, Grandet si chce privlastniť kríž, ktorým ho žehná
- peniaze podľa Balzaca ovplyvňujú myslenie a skutky ľudí
 
Gustave FLAUBERT
1821-1880
- prostredníctvom známosti s I.S. Turgenevom zoznamovali svoje okolie s francúzskou/ruskou literatúrou
- pohľad na svet mu ovplyvnilo povolanie otca, ktorý bol chirurg → Flaubert sa denodenne stretával s bolesťou, jeho pohľad na svet bol pesimistický
- napísal novely November, Bláznove pamäti a romány Citová výchovaPani Bovaryová (spôsobil verejný škandál, keď odhalil pokrytectvo inštitúcie manželstva)
 
Ruská literatúra
- nepoužíva sa termín realizmus, ale naturálna škola alebo ruská klasická škola
- väčšina realistov publikovala v časopise Sovremenik (Súčasník) → bolo jednoduchšie publikovať v časopise ako vydať knihu
- predstavitelia: N.V. Gogoľ, I.S. Turgenev, F.M. Dostojevskij, L.N. Tolstoj, A.P. Čechov
 
Výtvarné umenie:
- v 2. polovici 19. storočia existovala v Rusku skupina maliarov, ktorí svoje diela nevystavovali oficiálne v galériách, ale putovali s nimi po mestách, všímali si život obyčajných ľudí, dostali pomenovanie peredvižniky
- veľkú pomoc im poskytol kupec Tretjakov →dal základ jednej z najznámejších svetových galérií Tretjakovova galéria v Moskve
 
Nikolaj Vasilievič GOGOĽ
1809-1852
Revízor
- divadelná hra- komédia
- hra má jednoduchý dej, malé mesto očakáva revízora, mestskí úradníci mali obavy, lebo brali úplatky, mali na úradoch neporiadok, klamali a pili
- do mesta prišiel mladý, vyparádený Ivan Alexandrovič Chlestakov, zneužil situáciu a podvodom získal peniaze
- o svojej skúsenosti a dôverčivosti ľudí napísal výsmešný lista a všetkých v ňom skritizoval
- mešťanosta v závere hry sa obracia nielen do javiska, ale aj do hľadiska s replikou „Nad čím sa smejete? Sami nad sebou sa smejete.“
Mŕtve duše
- román, skladá sa z 2 častí:
1. časť je skutočným obrazom Ruska, mladý Čičikov chce získať od štátu pôžičku, dajú mu ju len vtedy, ak bude vlastníkom nevoľníkov, od statkárov chce kúpiť mená mŕtvych ľudí, aby nemusel za ne platiť dane, navštevuje niekoľkých statkárov, cez ich obrazy ukázal Gogoľ vidiecke Rusko
2.  diel mal byť predstavou, ako bude Rusko vyzerať v budúcnosti, predstavoval si ho ako veľkú, silnú trojku, ktorú čaká skvelá budúcnosť, zachovala sa iba táto predstava, lebo zvyšok Gogoľ spálil
Taras Buľba
- krátka historická povesť/novela
- je zo života ukrajinských kozákov (mali za úlohu chrániť hranice), ich život mal prísne patriarchálne pravidlá
- Taras Buľba mal 2 synov Ostapa a Andrej, Ostap poslúchol otca, bol ochotný za slobodu kozákov dať vlastný život
- Andrej sa zaľúbil do Poľky, kvôli láske zradil vlastných → otec ho za to potrestal- zabil ho
v závere povesti má Taras Buľba možnosť získať slobodu, ale musí zradiť vlastný národ, vlastnú slobodu si necení a radšej zomrie
- v súvislosti s týmto dielom je známy literárny pojem ruská duša→ symbol toho, že človek je ochotný položiť život za svoju vlasť ( láska k vlasti väčšia ako k sebe)
 
Lev Nikolajevič TOLSTOJ
1828-1910
- ruskej literatúre mu dávajú prívlastok gróf Tolstoj
- bol šľachticom, narodil sa  na panstve Jasná Poľana a prakticky celý život tam prežil
- staral sa o svojich nevoľníkov- postavil školu, vydal šlabikár, učil ich, venoval sa poľnohospodárskym prácam, tento spôsob života sa nepáčil jeho žene, jeho osobným lekárom bol Ružomberčan a člen vzdelávacieho spolku Detvan Dušan Makovický
- keďže bol dosť bohatý, venoval sa písaniu, stanovil si pre seba prísny poriadok
- jeho dielo veľmi rozsiahle, napísal autobiografickú trilógiu Detstvo, Chlapčenstvo, Junošstvo, poviedky, novely Kreutzerova sonáta, Sevastopoľské poviedky a veľké romány Vojna a mier, Anna Kareninová, Vzkriesenie
Anna Kareninová
- spoločenský a psychologický román, v ktorom autor zachytáva ženskú dušu , Anna patrí k najkrajším hrdinkám ruskej literatúry
- dielo sa začína citátom z Biblie → „Moja je pomsta, moja odplata.“
- Anna opúšťa manžela aj dieťa, pretože sa zaľúbi do grófa Vronského, majú spolu dieťa, šťastie Anny však netrvá dlho, pretože si uvedomí, že je v spoločnosti odmietaná (nie je rozvedená a žije s iným mužom), trpí aj preto, že sa nemôže stretnúť so synom , vzťah s Vronským narúšajú nedorozumenia, Anna vidí východisko v smrti- skončí pod kolesami vlaku
- v románe môžeme nájsť niekoľko rovín:
1. rovinu silnej lásky a vášne- prekoná aj spoločenské predsudky
2.  psychologickú rovinu- zobrazuje najvnútornejšie zážitky a emócie
3.  moralistickú rovinu- Anna sa previnila, keď bola neverná a opustila syna
- ideálny manželský pár zobrazil Tolstoj vo vzťahu Kitty a Levina
- román zachytáva aj obraz Ruska v 2. polovici 19. storočia
- v postave Anny zobrazil nielen tragiku ženy, ktorá hlásala právo na lásku, ale aj falošnosť a dvojtvárnosť spoločnosti, Annu za neveru odsudzovali, ale sami potajomky konali rovnako
Vojna a mier
- historicko- spoločenský román, odohráva sa v presnom čase, zachytil skutočné udalosti , vyjadril svoj názor na chod dejín
- odohráva sa od roku 1805, kedy sa uskutočnila bitka pri Slavkove  pri Brne a končí sa 1820 víťazstvom Ruska v bitke pri Borodine (generál Kutuzov)
- je to román-rieka →veľké epické dielo, ktorému šírku dodávajú nielen hlavná a vedľajšie dejové línie, ale najmä filozofické úvahy
- k hlavným postavám patrí Andrej Bolkonskij- pochádzal zo starej šľachtickej rodiny s dlhou vojenskou tradíciou, viedli ho k tomu, aby získal vojenskú slávu, po zranení v bitke pri Slavkove si uvedomil, že svetská sláva je márnosť, je potrebné pomáhať ľuďom
- ďalšou postavou je Nataša Rostovová→ obraz čistej, úprimnej a neskazenej mladej ženy, nielen v ruskej, ale aj v svetovej literatúre sa považuje za jednu z najkrajších lit. postáv
- v závere románu po smrti Andreja sa vydala za jeho priateľa Petra Bezuchova a starajú sa o syna Andreja
 
Anton Pavlovič ČECHOV
1860-1904
- bol lekár, svoje skúsenosti z pozorovania ľudí využil najmä v krátkych prózach, dostal prívlastok Majster krátkej poviedky
Tučný a chudý
- dvaja priatelia sa stretli a keď chudý zistil, že tučný má vysoké postavenie, prešiel z ty na vy, nazýva kamaráta Blahorodím, jeho tón je podlízavý
Vaňka
- sujet poviedky je komplikovaný- delíme na 3 časti:
1. úvod rozprávača- neutrálny
2.  list- realita- expresívne slová, opis ťažkého života, túžba po návrate
3.  spomienky- príjemné, tragédiu chlapca je, že list dedko nikdy nedostane, lebo neudal adresu
- Čechov- dramatik písal lyrické drámy → nemjú napínavý dej, ale hocoria o pocitoch ruského vzdelanca, ale aj šľachtica na konci 19. storočia
- jeho hrdinovia sú veľmi vzdelaní, ale často bez peňazí, túžia sa z vidieka dostať do Moskvy
- napísal hry Tri sestry, Čajka, Ujo Váňa
 
- v epickom diele rozlišujeme:
1. fabulu- obsah, ktorý môžeme vyrozprávať, keď prečítame celé dielo
2.  sujet- kompozícia, spôsob, akým je dej vyrozprávaný, môže byť
a.  jednoduchý- dej je vyrozprávaný v časom slede od začiatku do konca
b.  zložitý- sujet diela je komplikovaný
 
Fjodor Michajlovič DOSTOJEVSKIJ
1821-1881
- patrí ku priekopníkom psychologického románu
- jeho životné udalosti spôsobili, že viac sa zaoberal vnútrom človeka a jeho trápeniami
- bol členom revolučného krúžku Petrasevcov → mysleli si, že atentátom na cára sa dá zmeniť spoločenské zriadenie a zbaviť sa tyranie
- napísal krátke prózy, ktorých hrdinami boli obyčajní úradníci ale aj veľké romány Ponížení a urazení, Bratia Karamazovci, Zločin a trest, Idiot
Chlapček na hodoch u Krista
- príbeh možno formálne rozdeliť na 2 časti:
1. časť opis krutého pozemského života, hovorí o chlapčekovi v zdrobneninách, aby vyjadril svoj súcit, žije v brlohu, okrem chlapca tam žije jeho mama, starenka, ktorá zomiera a opilec, chlapcovi je zima a je hladný, von je ľahostajný strážca, za sklom vidí svet bohatých, chlapec zamrzne
2.  časť- nebo- vyriešenie konfliktu, dostali sa sem chudobné deti a ich hriešne matky
Zločin a trest
- rozsiahly psych. Román, v ktorom autor skúma dušu človeka, ktorý spáchal zločin
- mladý Raskoľnokov zabije starú ženu- úžerníčku, peniaze nechce pre seba, ale chce pomôcť iným
- vo svojom vnútri vyhovára, že nezabíja človeka, ale princíp zla a bohatstva, ktoré bolo získané nespravodlivo
- za zločinom však vždy nasleduje trest → Raskoľnikov sa sám priznal a je odsúdený na nútené práce
Zápisky z Mŕtveho domu
- autor opísal svoje skúsenosti zo života trestancov
 
Česká literatúra
- podobná situácia ako na SK → odpor voči germanizácii, zobrazovanie histórie aj súčasnosti
- 2 významné časopisy a zároveň spolky autorov:
1. Ruch- ruchovci- zobrazovanie histórie
2.  Máj- májovci- viac sa venovali súčasnosti, názov podľa skladby Máj od K.H. Máchu
- v českej literatúre prevláda zobrazovanie mesta
 
Alois JIRÁSEK
- najvýznamnejší predstaviteľ ruchovcov
- zozbieral zbierku Staré povesti české
Psohlavci
- román, rozpráva históriu Chodov →národ, ktorý žil na juhu Čiech a mal za úlohu chrániť české hranice od Nemecka
- nemecký pán Lomikar neuznával pána Chodov a ich vodcu Jána Sladkého- Kozinu dal popraviť
- Kozina sa mu pred smrťou vyhrážal, že aj Lomikar zomrie do roka a do dňa, jeho slová sa splnili
 
Jan NERUDA
- predstaviteľ májovcov
- bol novinárom, básnikom, prozaikom, najznámejšie Povídky malostranské
 
Poľská literatúra
Henryk SIENKIEWICZ
Quo vadis
- historický román z obdobia prenasledovania kresťanov v starovekom Ríme
- hlavné postavy
Vinitius- mladý rímsky občan, na začiatku sebecký, no zmenil sa a stal sa kresťanom
Lýgia- germánska zajatkyňa, svojou vierou a dobrotou zmenila Vinitia
Petronius, Nero, Ursus, sv. Peter a Pavol
- názov románu znamená Kam kráčaš
Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016