Svetová medzivojnová literatúra

Svetová medzivojnová literatúra
 
Otázka z literatúry:
Charakterizujte literárne rpúdy medzi svetovými vojnami
Vyberte si významné diela zo svetovej medzivojnovej literatúry, charakterizujte ich.

- 1914-1945
- medzivojnové obdobie bolo silno poznačené historickými udalosťami:
1. I. svetová vojna a jej dôsledky
2.  rozpad Rakúsko- Uhorska a vznik nových štátov
3.  nové usporiadanie Európy
4.  revolúcia v Rusku (25.10.1917- juliánsky kalendár / 7.11.1917- gregoriánsky kalendár)
5.  počiatok diktatúry boľševikov – Lenin, Trockij, Stalin
6.  vznik ZSSR
-  vznik nového literárneho smeru socialistického realizmu, tento sa stal jediným možným, ktorým sa mohlo tvoriť v socialistických štátoch
- celá medzivojnová literatúra mala pluralitný charakter → vedľa seba existovalo viac literárnych smerov, ale ani jeden sa nepovažoval za dominantný (výnimkou ZSSR po roku 1936)
 
Medzivojnová poézia
 
Dekadencia
- fran. décadence- úpadok
- výraz pôvodne slúžil ako hanlivé označenie francúzskej poézie z konca 19. storočia, ktorá pohŕdala dobovou meštiackou kultúrou a jej tradíciami
- siaha k provokatívnym a tabuizovaným témam- erotika, morbidita, poézia násilia a zla, neúctivý vzťah k Bohu, oslava kultu smrti
-  znaky: subjektivizmus, individualizmus, pesimizmus, zbližovanie s hudbou a maliarstvom
 
Impresionizmus
- lat. impressio- dojem
- smer, ktorý prvotne vznikol v maliarstve- C. Monet, E. Manet, A. Renoir
- v literatúre ho charakterizuje bezprostrednosť a spontánnosť, zvýšená zmyslová vnímavosť
- predstavitelia Paul Verlain, R. R. Rilke, Marcel Proust
 
Symbolizmus
- gr. symbolon- znak
- vznik vo Francúzsku ako reakcia na parnasizmus a impresionizmus
- základom nepriame pomenovanie- symbol
- odmieta objektívnu skutočnosť
- využíva metafory, metonymie, personifikácie
- priniesol voľný verš
- predstavitelia- C. Baudelaire, J. Rimbaud
 
! dekadencia, impresionizmus a symbolizmus sa súhrnne označujú ako modernizmus !
 
Parnasizmus
- podľa hory Parnas v Grécku
- francúzsky lit. smer, snažil sa o dokonalú krásu lit. diela precíznou formou a rozmanitosťou žánrov, za ideál považoval antickú literatúru
 
Futurizmus
- lat. futurus- budúci
- oslava techniky, burácajúcich strojov, sily, pohybu, násilia, odmietanie minulosti (múzeá, galérie)
- vrcholom je oslava vojny, pretože vojny je prostriedok, ktorým sa riadi budúcnosť  → futurizmus patrí medzi dekadentné smery
- vznik 1909 v Taliansku → Filippo MARINETTI vydal Manifest futurizmu (manifest- verejné programové vyhlásenie)
- znaky: zvukomaľba (zvuky strojov, auta ...), zrušenie interpunkcie, zrušenie pravidelného rytmusu a rýmu
- predstavitelia v ruskej literatúre: Marina Ivanovna Cvetajevová  a Vladimir Vladimirovič MAJAKOVSKIJ ( furutistická zbierka Oblak v nohaviciach, titulná báseň hovorí: „Preč s vašou spoločnosťou, preč s vašou morálkou, preč s vaším náboženstvom.“ Majakovskij sa stal veľkým obdivovateľom VOSR, písal poémy, napr. Vladimír Iľjič Lenin)
 
Dadaizmus
- fran. dada – koníček, hračka, náznak detskej reči
- vznikol v r. 1916 vo Švajčiarsku, zakladateľ  Tristan Tzara, vydal prvý dadaistický manifest v Paríži – dadaizmus definoval ako zámernú deštrukciu (rozklad jazyka)
- dadaizmus hlásal nezlúčiteľnosť umenia s logikou, spontánnosť, hru so slovami, slová spájali bez vnútorných súvislosti
- vystupovali proti zaužívaným konvenciám, proti vojne a svoj nesúhlas spájali s anarchiou v kultúrnom a osobnom živote
- zrušili vetnú skladbu, nelogickosť ich textov mala vyjadrovať komickosť doby – smer nemal dlhé trvanie a jeho členovia prešli k iným skupinám (najmä surrealistom)
- návod na vytvorenie dadaistickej básne: „Vezmite noviny, vezmite nožničky. Nájdite v novinách článok, aby mal dĺžku, akú chcete dať svojej básni, článok vystrihnite. Potom starostlivo rozstrihajte všetky slová, ktoré tvoria článok a vložte ich do vrecúška. Skladajte potom jeden ústrižok za druhým presne v poriadku, v akom vyšli z vrecúška. Svedomito odpíšte. Báseň sa vám bude podobať. A vedzte, že ste spisovateľom neskonale originálnej a očarujúcej citlivosti, hoci doteraz nepochopený ľudom.“
 
Surrealizmus
- fran. surrealité – nadreálno
- vznikol vo Francúzsku v 20. rokoch 20. storočia, nadviazal na tradície dadaizmu, jeho zakladateľmi boli André Breton a Soupault – vydali 2 spoločné zbierky (Magnetické polia a Spojené nádoby) – manifest surrealizmu
- básnik vníma svet nielen zmyslami (realizmus), ale má aj svoj vlastný vnútorný svet (sen, fantázia, predstavy, asociácie)
- Breton ho definuje ako: „Čistý psychický automatizmus, ktorý sa snaží slovom, písmom alebo akýmkoľvek iným spôsobom zachytiť prúd vedomia.“
- vznikali tzv. automatizované texty
- básnický jazyk surrealistov bol iný, ako v tradičnej poézii, ich cieľom je šokovať
- metafora je najčastejšie v genitíve (ryby smútku, slzy ticha)
- netradičné básnické prívlastky → prvotná nezrozumiteľnosť textu
- vychádza zo psychoanalýzy Sigmunda Freuda
- časté sú témy katastrofizmu, motívy smrti, zániku, samoty a opustenosti
 
! futurizmus, dadaizmus a surrealizmus sa súhrnne označujú ako avantgarda !
avantgarda ( fr. predvoj)- umelecké smery, ktoré stoja proti tradičným smerom ako napr. realizmus, ďalšie avantgardné smery: kubizmus, abstrakcionalizmus, expresionizmus
 
Poetizmus
- lat. poesis- poézia
- vznikol v Česku v 20. rokoch 20. storočia
- za zakladateľov sa považujú Karel Teige (lit. kritik, napísal článok Poetizmus) a Vítězslav Nezval
- návrat k tradičným hodnotám poézie, poézia má byť pekná (má pekne znieť), oslavovať pekné vzťahy, prírodu a malé veci
- poetizmus mal aktívny vzťah k životu, snažil sa ho zachytiť prostredníctvom emócií, fantázie a asociácie autora; zdrojom inšpirácie bola imaginácia (predstavivosť), životná aktivita a objavovanie exotických krajín

- využívali asociatívnu metódu, poézia mala prinášať ľuďom radosť a krásu
- predstavitelia Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert
 
! ďalšie medzivojnové smery: vitalizmus, naturizmus...!
 
česká medzivojnová poézia
Vítězslav Nezval
1900-1958
- v básnickej tvorbe vyskúšal všetky moderné smery:
1. poetizmus- zbierky Pantomima, Podivuhodný kouzelník
2.  báseň Abeceda- podľa tvaru a zvuku písmen
3.  nadrealizmus- Praha s prsty deště, Sklenený havelok (mužský plášť s dlhým rukávom bez goliera), v týchto zbierkach využil pásmo
4.  socialistický realizmus- stal sa poplatným dobe
 
Jiří WOLKER
1900-1924
- sám si napísal epitaf: „Zde leží Jiří Wolker, básnik jenž miloval svĕt a pro spravednost
jeho šel se bít, dřív, než mohl srdce v boji vytasit, zemřel mlád ve věku 24 let.“
- narodil sa v Prostějove
- básnické dielo nie je veľmi rozsiahle:
1. poetizmus- krátke lyrické básne o kráse sveta, človeka, pekných, harmonických vzťahoch, napr. Poštová schránka, Kamna
zbierka Host do domu- báseň Žně- o kráse letného dňa, o piesni, ktorú napísalo slnko a hovorí pritom, že je príliš malý, aby vyjadril jeho krásu
poéma Svatý Kopeček- spomienka na starých rodičov, stali sa preňho oázou pokoja
2. proletárska poézia- zbierka Těžká hodina- ústup od poetizmu, všíma si sociálne problémy robotníkov, prvý krát priniesol sociálnu baladu, za problémy viní nespravodlivú spoločnosť, napr. Balada o námorníkovi, O nenarodenom dieťati, O očiach kuriča
 
Jaroslav SEIFERT
1907-1986
- predstaviteľ poetizmu
- Nobelova cena za literatúru 1984
- prvá zbierka Mesto v slzách, cenu dostal za zbierku Maminka
 
Francúzska medzivojnová poézia
Guillaume Apollinaire- považovaný za jedného zo zakladateľov modernej francúzskej poézie
- autor názvu surrealizmus
- autor nového lyrického žánru pásma → rozsiahla lyrická báseň napísaná voľným veršom, jednotlivé motívy sú podľa asociácií básnika, veľmi často sa striedajú, použil ho prvý krát v zbierke Alkoholy
André BRÉTON- tvorca surrealizmu, zbierka Magnetické polia, próza Nadja
 
Prekliati básnici
- kritizujú dobovú spoločnosť, kladú dôraz na nezvyčajné a vlastné skúsenosti
- Charles BAUDELAIRE- zbierka Kvety zla- sústredil sa na vlastné vnútro, nevšedné pocity, hľadá krásu v ošklivosti, dominuje bohatá obrazotvornosť, lyrizmus, niektoré básne sú považované za dekadentné
Paul VERLAINE- Básnické umenie
Jean Arthur RIMBAUD- Iluminácie
 
Medzivojnová próza
- menej rôznych smerov ako v poézii
- tradícia realizmu
1. kritický
2.  socialistický- ZSSR
- vplyv moderných smerov a avantgardy (napr. expresionizmus)
 
Americká literatúra
- európska verejnosť sa o ňu začala zaujímať prostredníctvom autorov, ktorí prežili I. svetovú vojnu v Európe
- do literatúry vstupuje nový literárno- vedný termín stratená generácia (tvorkyňou novinárka Gertrúda Stein), popisuje:
1. autorov, ktorí bojovali v Európe, vrátili sa a cítili sa nepochopení a osamelí
2.  literárne postavy s rovnakými vlastnosťami
- neskoršie sa tento termín používal aj na autorov, ktorí nepochádzali z USA, ale písali o I. svetovej vojne

Ernest HEMINGWAY
1899-1961
- 1954- Nobelova cena za literatúru (novela Starec a more s prihliadnutím na ostatné diela)
- vo vojne pôsobil ako dobrovoľník- novinár, po návrate žil striedavo v Paríži, USA a na Kube, neskôr sa ako dobrovoľník zúčastnil aj občianskej vojny v Španielsku  
- obľuboval poľovačku, preto niekoľkokrát navštívil Afriku- námet pre knihy Snehy Kilimandžára, Zelené pahorky africké
- zbierka krátkych próz v slovenčine pod názvom 49 poviedok
Zbohom zbraniam
- román, námetom zážitky z I. svetovej vojny
- ja- rozprávanie → dodáva románu autenticitu
- hlavné postavy dôstojník Frederick Henry a ošetrovateľky Catherine Berkley
- motív: láska môže vzniknúť, no nemusí byť vždy naplnená, vojna a jej následky sú silnejšie
Námetom je ľúbostný vzťah anglickej ošetrovateľky Catheriny Barkleyovej a amerického poručíka Fredericka Henryho, ktorí dezertujú z talianskeho frontu do Švajčiarska. Tam Catherine pri pôrode zomiera. Henry odchádzal na vojnu s myšlienkou boja za slobodu. Nemá vysvetlenie na to, prečo prišiel bojovať do Talianska. Skôr to chápal ako nejaké dobrodružstvo. Postupne spoznáva na vlastnej koži šialenstvo vojny, jej hrôzy a začne ju odmietať. Dôsledkom toho je jeho dezertácia z armády. Vojna ho ranila fyzicky – bol ranený – ale oveľa viac psychicky, keď ho zasiahla cez smrť ženy, ktorú miloval. Catherinina smrť navonok s vojnou nesúvisí, ale predsa je dôsledkom jej chaosu, hrôzy. Vzťah Henryho a Catheriny nebol spočiatku založený na láske. Obaja chceli vo svojej spoločnosti zabudnúť na chvíľu na vojnu. Henry tento vzťah pociťoval ako dobrodružstvo a Catherine ako hanebnú hru. Postupne sa stali jeden pre druhého všetkým a verili si. Ich šťastie trvalo ešte niekoľko mesiacov vo Švajčiarsku až do Catherininej smrti.
Komu zvonia do hrobu
- román, reakcia na vojnu v Španielsku
- motto: „...a preto sa nepýtaj, komu zvonia do hrobu, zvonia tebe.“ → touto myšlienkou autor vyjadruje názor na zodpovednosť človeka v ťažkých situáciách- človek môže zutekať, vtedy je zbabelcom, alebo pomáhať a prijať aj osud iných
Hl. postava je Robert Jordan, ktorý sa prihlásil do vojny ako dobrovoľník. Je univerzitným profesorom španielčiny. Uvedomuje si nezmyselnosť vojny, zaľúbi sa do Márie, prežíva šťastné obdobie, ale aj napriek tomu sa rozhodne splniť vojenskú úlohu – vyhodiť most do povetria. Pri úlohe zomiera, obetoval svoj život za záchranu vlastnej vojenskej jednotky.
Starec a more
- novela, autor prejavil obdiv k neskrotnosti prírody, ale aj túžbe človeka všetko zvládnuť
- hlavná postava starec Santiago, na more chodieval s malým chlapcom, ale po štyridsiatich dňoch neúspešného lovu zakázali chlapcovi s ním ísť
- keď bol sám, ulovil veľkú rybu, začal sa súboj ryba- starec- more, rybár sa rozpráva s rybou aj morom, nakoniec sa mu rybu podarilo uloviť, ale kým ju dotiahol na breh, obžrali mu ju žraloky a ostala len kostra
- posledná veta novely „Starcovi sa snívalo o levoch“ dopĺňa jednu z myšlienok novely- človeka možno zdrviť, ale nie poraziť
 
John STEINBECK
1902-1968
- nositeľ Nobelovej ceny za literatúru
- zakladateľ sociálno- kritického románu v USA
- romány Ovocie hnevu, Na východ od raja...
 
Theodore DREISER
1871-1945
- prozaik, dramatik, novinár
- pozoroval sociálne pomery, sociálno-kritický realista
Sestra Carrie
- naturalistický román
- hlavná myšlienka: túžba po bohatstve a spoločenskom uplatnení
- Carrie prichádza za prácou do Chicaga, zoznamuje sa s obchodným agentom. Ten ju začne
vydržiavať. Neskôr sa zoznamuje s bohatým obchodníkom, ktorý kvôli nej ukradne peniaze z
firmy. Odchádzajú z Chicaga. Prenasleduje ich polícia. Väčšiu časť peňazí vrátia. Žijú v biede.
Carry začne pracovať ako zboristka v divadle. Dostáva úlohu, stáva sa slávnou herečkou.
Bohatý obchodník spácha samovraždu. Jeho smrť sa jej nedotkne, hoci mu zničila život.

Americká tragédia
- román zo začiatku 20. storočia
- Dreiser v ňom chcel dokázať, že na vine nie je človek- zločinec, ale spoločnosť deformujúca ľudské charaktery
Hlavná postava Clyde Griffith- syn chudobného kazateľa, ktorý túži po bohatstve, peniazoch, sexe, vystrieda niekoľko povolaní, nenávidí chudobu, chce sa dostať do vyšších spoločenských kruhov, začne pracovať v strýkovej továrni na goliere, má tu rôzne ľúbostné pletky s robotníčkami. Clyde sa zaľúbi do robotníčky Roberty. Láska sa naplní a čakajú spolu dieťa. Pre Clyda sa Roberta stane príťažou. Medzi tým sa zoznamuje s dcérou milionára Sondrou, chcú sa zobrať, ale Clyde sa potrebuje Roberty zbaviť. Zoberie Robertu na výlet k jazeru a je odhodlaný spáchať zločin. Loďka sa z časti náhodne a z časti úmyselne prevrhne a Roberta sa utopí. Vyšetrovanie a súdny proces je veľmi dlhý, Clyda obvinia, usvedčia a popravia v elektrickom kresle. V čakaní na smrť si Clyde uvedomuje, že jeho jedinou láskou bola Roberta.

Francúzska literatúra
Romain ROLLAND
1866-1940
- nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (za román Očarená duša)
- pokračoval v tradícii kritického realizmu
- osobný priateľ rus. spisovateľa Maxima Gorkého (udržiavali rusko- francúzske vzťahy podobne ako Flaubert a Turgenev v realizme)
- profesor dejín hudby na Sorbone
- posledný predstaviteľ „humanizmu“ → hľadal v dejinách kultúry a politiky takých predstaviteľov, ktorí by slúžili ako vzor, snažil sa vytvoriť ideál európskeho vzdelanca, podľa neho by mal mať európske vzdelanie a východné náboženstvo
- napísal 4 knihy esejí (esej- literárny žáner, ktorý podáva vedecky podložené fakty umeleckým spôsobom) : Tolstoj, Beethoven, Ghándí, Michelangelo
rozsiahle romány- Ján Krištof, Očarená duša (román-rieka → šírku mu dodávajú filozofické úvahy, hlavná postava Aneta Riverová)
Peter a Lucia
- novela, reakcia na bombardovanie Paríža na konci I. svetovej vojny, podľa Rollanda je príčinou vojny sebectvo- „vyprahnutosť srdca“
- vytvorený na kontraste láska-smrť-život → „Láska sa zrodila pod krídlami smrti.“
- autor pri rozprávaní o láske využíva veľmi jemný a citlivý jazyk, keď hovorí o vojne, využíva veľmi expresívne až vulgárne slová, napr. „prasnica požierajúca svoje mláďatá“, ľudia sú „hmýriace sa larvy“
 presné časové rozpätie 2 mesiacov → od stredy večera 30.1.1918 do 29.3.1918
- hlavé postavy sú mladí ľudia Peter Aubert a Lucia, príbeh sa odohráva v Paríži
- Peter - 18. ročný chlapec, pochádza z meštiackej rodiny, vie, že o pol roka musí ísť na front ako jeho brat Filip a stať sa ďalšou obeťou zabíjania
- otec je úradník, ktorý nemá vlastný názor, matka je dobrá kresťanka
- vrstvu, z ktorej Peter pochádza- bohaté meštianstvo – autor považuje za tých, čo majú vyprahnuté srdce, táto vrstva musí zaniknúť
- Lucia - jej matka sa zaľúbila do učiteľa z gazdovského rodu, rodina ho nechcela prijať za zaťa, matka sa proti vôli rodičov vydala a rodina s ňou prerušila akékoľvek styky
- jej otec ťažko ochorel, matka musela ťažko pracovať vo fabrike na muníciu
- po otcovej smrti si jej matka našla priateľa, Lucia jej nevie odpustiť, že chce žiť vlastným životom, zarába si obkresľovaním obrázkov, pretože pre nedostatok financií nemôže
študovať, obrázky predáva v malých obchodoch, nikdy nedodržuje farby na predlohe
- medzi Petrom a Luciou vznikne láska, trvá ale veľmi krátko, pretože zomierajú počas
bombardovania pod troskami kostola- zrúti sa na nich stĺp
 
Nemecká literatúra
- veľkú časť tvorili autori židovského pôvodu → počas silnenia vplyvu nacizmu mnohí autori emigrovali do USA a ich diela boli verejne spálené
- známi autori:
Thomas MANN- zbierka poviedok Príbehy života a smrti (napr. novely Mário a kúzelník, Smrť v Benátkach), za román Buddenbrookovci získal Nobelovu cenu
Heinrich MANN- brat Thomasa Manna
Stefan ZWEIG- romány Balzac, Svedomie proti násiliu (o Jánovi Kalvínovi), Mária Staurtová, Mária Antoinetta
Arnold ZWEIG
Lion FEUCHTWAGER
 
Erich Maria REMARQUE
1898-1970
- vlastným menom Erich Maria Kramer (snažil sa utajiť svoju nemeckú príslušnosť)
- pracoval ako kníhviazač, emigroval do USA
- už za života bol veľmi slávny, jeho štýl bol čitateľsky zaujímavý, patrí k najprekladanejším a najčítanejším nemeckým autorom
- romány s tematikou I. svetovej vojny: Na západe nič nové, jeho voľné pokračovanie Cesta späť, Traja kamaráti (autobiografický), Čierny obelisk
- romány s tematikou II. svetovej vojny: Čas žitia a čas umierania
- romány s tematikou emigrácie: Víťazný oblúk, Noc v Lisabone
Na západe nič nové
- motto: „Táto kniha nechce byť ani obžalobou, ani vyznanie. Chce sa iba pokúsiť vydať svedectvo o generácii, ktorú zničila vojna, i keď unikla jej granátom.“
- román bol populárny najmä medzi mužmi, pretože zobrazil I. svetovú vojnu takú, aká naozaj bola- surová a drastická, ich osudy boli totožné s osudmi lit. hrdinov
- román je možné považovať za historický dokument
- rozprávačom je Paul Bäumer, 19-ročný študent gymnázia, kniha je písaná ako ja-rozprávanie, hlavný hrdina rozpráva o sebe, svojich 7 spolužiakoch a ďalších vojakoch
- román sa skladá z krátkych kapitol, ktoré ako mozaika vytvárajú obraz vojny
- sugestívnosť textu autor dosiahol lexikou (jazykom) a syntaktickými prostriedkami  → krátke vety, zvolacie a opytovacie vety
Mladí gymnazisti odišli zo školských lavíc na front 1. sv. vojny pod vplyvom triedneho profesora Kantorka. Zažili tvrdý výcvik a potom boli nasadení na front. Keď zistili, že musia zabiť, keď chcú prežiť, spoznali vojnovú filozofiu a pravdu. V románe postupne kamaráti zomierajú jeden za druhým a posledný zomiera Paul Bäumer – zomiera absurdne v čase oddychu, keď si kreslí
obrázok a vojenský rozhlas hlási správu: „Na západe nič nového“ –  október 1918. V románe je opísaná vojna chlap proti chlapovi, bojovalo tam množstvo vojakov. Je zobrazený pomalý postup vojska a po bitke aj pomalý ústup. V románe sú zaujímavé niektoré príbehy, napr. Paul Bäumer zabil francúzskeho vojaka vo chvíli, keď si uvedomil, že ak to neurobí on, tak zabije Francúz jeho. Má však výčitky svedomia a prezerá si jeho preukaz, predstavuje si, ako dlho ešte bude chodiť pošta jeho manželke. Má úmysel pomôcť jeho rodine. Ďalší príbeh je stretnutie nemeckých vojakov s francúzskymi dievčatami – idú k nim na návštevu, vezmú im jedlo a snívajú o tom, čo s dievčatami prežijú. Zisťujú, že sa v tejto situácii ešte správať nevedia. Paul Bäumer je vďačný životu aj za toto poznanie. V ďalšom príbehu spoznávame konanie postáv, ktoré silno pociťujú pud sebazáchovy, prejaví sa to pri návšteve nemocnice zriadenej v kostole – kamaráti idú pozrieť operovaného spolužiaka a zistia, že mu amputovali nohu. Jeden zo spolužiakov si chcel vypýtať jeho čižmy s odôvodnením, že mu budú zbytočné a on má veľmi bolestivé otlaky a potrebuje o 1 číslo väčšie, ale ostatní mu v tom zabránili.
- záver románu je konštatovanie: „Paul Bäumer zomrel, no smrť človeka je už taká všedná, že správa z bojiska je len na západe nič nové.“
 
Česká literatúra
- predstavitelia: Vladislav VANČURA, Jaroslav HAŠEK, Karel ČAPEK, Franz KAFKA
 
Karel ČAPEK
1890-1938
- do literatúry vstúpil so svojím bratom Jozefom, spoločne napísali niektoré divadelné hry, Jozef sa neskôr venoval výtvarnému umeniu
- poviedky a fejtóny: Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Anglické listy, Krakonošova záhrada
- romány: Továrna na absolutno, Krakatit, Válka s Mloky
- divadelné hry: R.U.R., Bílá nemoc, Matka
Bílá nemoc
- alegorická hra
- odohráva sa v neurčitom štáte a čase (pravdepodobne Nemecko)
- na čele štátu stojí diktátor, zbrojí, pripravuje vojnu
- v tomto štáte prepukne choroba, prejavuje sa bielymi škvrnami, ktoré sú necitlivé, človek sa postupne rozpadol ako malomocný
- choroba sa šíri ako mor
- jediný, kto vynašiel lieky je doktor Gallén
- jeho úspešnosť v liečbe je veľmi vysoká, ale odmieta liečiť bohatých
- touto chorobou ochorie diktátor
- Galllén sa rozhodne, že ho vylieči pod podmienkou, že prestane zbrojiť a pripravovať sa na vojnu
- Gallén prináša lieky, ale sfanatizovaný dav, ktorý sa chystá na vojnu ho ušliape
- je to hra, ktorá varuje ľudstvo pred 2. svetovou vojnou
Matka
- odohráva sa na neznámom mieste v neznámom čase
- príbeh matky, ktorá vo vojne stratí muža a troch synov, preto štvrtého Tonyho nechce pustiť na vojnu
- s mŕtvymi vedie fiktívny rozhovor, na základe ktorého sa rozhodne pustiť Tonyho, hoci vie, že sa až nevráti
R.U.R.
- Rossumovi univerzálni roboti
- alegorická hra, v ktorej bol prvý krát použitý termín robot
- odohráva sa na ostrove blízko USA, kde sa vyrábajú roboty, ktoré vyzerajú ako ľudia, no nemajú ľudský cit, sú určení na vykonávanie všetkej práce, zaplavia celý svet
- roboty si uvedomia svoju prevahu nad človekom a vyhubia celé ľudstvo okrem jedného človeka Alquista
- hlavná myšlienka- svet bez lásky a pochopenia nemôže existovať
Krakatit
- utopicko-alegorický román
- signalizuje nástup fašizmu, hlavná postava inžinier Prokop, ktorý vynájde výbušninu, ktorá môže zničiť svet
Válka s Mloky
- antimilitaristický, antifašistický a alegorický román
- cez mloky podáva alegóriu vzniku a šírenia fašizmu
- skladá sa z 3 kníh: Andreas Schenzeri, Po stupních civilizace, Válka s mloky
 
Jaroslav HAŠEK
1883-1923
- sám seba označoval za anarchistu, veľmi často sa správal neviazane, budil pohoršenie
- pracoval ak novinár, písal krátke humoristické poviedky, v slovenčime vyšli pod názvom Dekameron humoru a satiry
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
(portrét vytvoril Josef Lada, vo filme ho stvárnil Rudolf Hrušínský
- román mal byť pôvodne kritika Rakúsko- Uhorska, neskôr ho autor prepracoval, no nestihol ho dokončiť
- román sa skladá zo 4 častí: V zázemí, Na frontě, Slavný výprask, Pokračování slavného výprasku
- román sa stal slávnym hneď prvou vetou: „Tak nám zabili Ferdinanda.“
- hlavný hrdina Josef Švejk je heroicko-komická postava, nie je však hrdinom, len bezducho plní príkazy
- Hašek sa z vojny nevysmieva, len zobrazil obyčajného českého človeka a jeho pohľad na vojnu a Rakúsko- Uhorsko
- ústami Švejka autor podáva vlastné názory na dobu, dej je obohatený Švejkovými príhodami z civilného života
- jazyk je netradičný- využíva nespisovné pražské výrazy, vulgarizmy a nemecké dialógy

Franz KAFKA
1883-1924
- predstaviteľ českej literatúry písanej po nemecky
- vyštudoval právo, pracoval v rôznych advokátskych kanceláriách
- jeho tvorbu ovplyvnil prísny otec a srdečná matka
- bol uzavretej povahy, túžil po rodinnom kruhu, no nikdy sa neoženil
- v testamente zakázal, aby sa jeho dielo publikovalo, čitatelia mali poznať len niekoľko poviedok, ktoré dovolil publikovať, jeho priateľ Max Brod porušil závet a vydal poviedky aj romány
- jeho dielo nepatrilo k často vydávaným, počas totality nevychádzalo
- vo všetkých dielach sa odzrkadlila komplikovanosť jeho povahy až natoľko, že niektorým postavám nedáva meno, iba ich označí iniciálami
- pre jeho práce je typické, že nie všetko v živote sa dá vysvetliť, človek akoby unikal osudu
- napísal romány Amerika, Zámok, Proces
Proces
- hlavná postava občan Jozef K., pracuje ako prokurista v banke, v deň svojich 30-tych narodenín je zatknutý, ale nikto mu nepovedal dôvod ani mu nepredniesol obvinenia
- Jozef K. nikdy nevidel svojich sudcov a nepočul svoj rozsudok
- V predvečer 31. narodenín ho dvaja muži odvádzajú z bytu a v opustenom kameňolome ho zabíjajú nožom do srdca
- v texte chýbajú priame charakteristiky → K. je všeobecný človek, nepoznáme jeho vlastnosti
Premena
- Kafkova najznámejšia poviedka
- groteskno- strašidelný príbeh premeny obchodného cestujúceho Gregora Samsu na obludný hmyz. Celá rodina sa ho štíti a obmedzuje styk s ním na najmenšiu mieru. O jedlo sa mu stará sestra Margita. Gregor sa o seba nestará, prepadá animálnemu spôsobu života v súlade so svojou hmyzou podobou, ale svoju ľudskú podstatu nestráca, je stále schopný citových prežitkov. S plynúcim časom rodinná nenávisť voči Gregorovi rastie, lebo stála prítomnosť postihnutého v dome im prekáža. Sestra hrá novým podnájomníkom na husle a Gregor, očarený jej hudbou, sa vkradne do miestnosti. Tí, zdesení pohľadom na Gregora, dávajú výpoveď. Sestra trvá na tom, že sa musia nešťastníka zbaviť. Rodina ho zamkne v miestnosti. Gregor s dojatím a láskou spomína na svojich blížnych, sily mu ubúdajú a nakoniec umiera. Posluhovačka oznamuje jeho skon slovami: “Poďte sa pozrieť, ono to zdochlo, leží to tam načisto zdochnuté...”. Rodina túto správu prijíma s úľavou a spoločne si po niekoľkých mesiacoch vyjdú za mesto a rozprávajú sa o vyhliadkach do budúcnosti.
 
Anglická literatúra
- veľká časť predstaviteľov sa zaoberala otázkami ďalšieho osudu ľudstva
Virginia WOOLFOVÁ- nadviazala na Jamesa Joyca, román K majáku
 
John GALSWORTHY
1867-1933
- čerpal námety zo skutočného života, zobrazoval všetky spoločenské vrstvy
- Nobelova cena za celoživotné dielo
Sága rodu Forsytovcov (Sága rodu Forsytovcov, Moderná komédia, Koniec kapitoly)
- jeho najznámejšia trilógia, zobrazuje život zámožnej rodiny od viktoriánskej éry až po 30-te roky 20. storočia
 
James JOYCE
1882-1941
- zbierka básní Komorná hudba
- poviedky Dublinčania
Odyseus alebo Ulysses
- román, vychádza z antiky
- hlavné postavy novinár Leopold Bloom ako Odyseus, Stephen Dedalus ako Odyseov syn Telemach a Molly Bloomová ako Penelopa
- autor využil prvky impresionizmu a expresionizmu→ prúd vedomia, vnútorný monológ...
 
George Bernard SHAW
1856-1950
- významný predstaviteľ drámy, písal sociálno-kritické hry
- nositeľ Nobelovej ceny
- jeho hry sú nadčasové a hrajú sa dodnes
Pygmalion
- inšpirácia v antike
- kritizuje spoločenské predsudky a horlí za emancipáciu žien, vysmieva sa spoločenským konvenciám
- hlavné postavy profesor Higgins a Eliza Doolittlová
- predloha pre muzikál F. Loewa My Fair Lady
Svätá Jana
- o Jane z Arcu, sleduje osud jednotlivca, ktorý vykonal hrdinský čin
 
Ruská literatúra
- prelomovou udalosťou bola VOSR (Októbrový puč) v noci z 24. na 25. októbra 1917, vedúca osobnosť V.I. Lenin
- po revolúcii vypukla v Rusku občianska vojna, krvavým spôsobom boľševici získali moc
- do r. 1929-1930 existovala v literatúre pluralita názorov, neskôr bol za dominujúci vyhlásený socialistický realizmus, ovplyvnil všetky druhy umenia
- smery, ktoré existovali na konci 19. a začiatku 20. storočia boli vyhlásené za cudzie a nepotrebné
 
Maxim GORKIJ
1868-1936
- vlastným menom Alexej Peškov
- patril k najvýznamnejším osobnostiam literatúry, zakladateľ socialistické realizmu románom Matka
- napísal autobiografickú trilógiu Detstvo, Medzi ľuďmi, Moje univerzity (univerzitami nazval svoje putovanie po Rusku, pretože do školy nikdy nechodil)
- písal krátke romantické príbehy zo života tulákov, cigáňov, vyšli v súboroch Makar ČudraStarena Izergiľ
Legenda o Dankovom srdci
- krátka poviedka/povesť
- v nemenovanej krajine je nemenovaný národ napadnutý nepriateľom, mohol si vybrať- buď ostať v otroctve alebo odísť preč
- Danko sa ponúkol, že bude viesť svojich, kráčali hustým lesom, ľudia sa na Danka hnevali, že ich vedie do záhuby a chceli ho zabiť
- Danko si vytrhol srdce, ktoré svietilo ako fakľa, aby vyviedol ľudí z lesa, no jeden človek srdce pristúpil
- poviedka vyjadruje túžbu spisovateľa osláviť hrdinstvo
 
Michail Alexandrovič ŠOLOCHOV
1905-1984
- nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (za román Tichý Don)
- narodil sa v rodine donských kozákov, ktorých úlohou bolo chrániť hranice, sami sa riadili vlastnými pravidlami
- romány: Tichý Don (románová epopeja- zahŕňa veľké časové obdobie, o občianskej vojne a revolúcii), hlavná postava je Grigorij Melechov, hľadá miesto u červených aj bielych, u každých nachádza chybu, zostáva sám, pre toto riešenie bol román v Rusku odmietaný), Rozoraná celina (o kolektivizácii, celina- dlho neobrábaná pôda, najprv ju dalo obrobiť obyčajným ľuďom a potom im ju zobrali), Bojovali za vlasť (nedokončený)
Donské poviedky
- zbierka poviedok, skladá sa z krátkych príbehov, kde prichádzajú do konfliktu zástancovia „mravných hodnôt a poriadku“ s nositeľmi nových revolučných myšlienok, veľakrát spor otca a syna, napr. v poviedke Zásobovací komisár → syn sa pridal k červeným  podľa príkazov rabuje, berie aj u vlastného otca, keď si otec chráni svoj majetok, využíva právo sily→ dá otca zastreliť
Osud človeka
- novela
- hlavnou postavou je obyčajný vojak Andrej Sokolov, dej je vyrozprávaný retrospektívne, Sokolov rozpráva svoj príbeh a zážitky z vojny prievozníkovi
- Sokolov prežil život obyčajného ruského človeka, pracoval, oženil sa, mal deti, v čase vojny sa prihlásil na front, prežil nemecké zajatie, no vo vojne prišiel o všetko a stratil zmysel života
- nový zmysel našiel v starostlivosti o malého chlapca Vaňku, tento čin neurobil v mene vznešených komunistických ideálov, ale z ľudskosti- tým dal Šolochov návod na život aj ostatným ľuďom
- príbeh bol sfilmovaný Sergejom Bondarčukom
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/5029-svetova-medzivojnova-literatura/