Lyrizovaná próza

Lyrizovaná próza
 
Otázka z literatúry:
Charakterizujte diela lyrizovanej prózy v slovenskej literatúre
- iné názvy: próza naturizmu (lat. natura- príroda, prirodzenosť), vrchárska próza
- vrchol ornamentálnej prózy, v najvyššej miere sa prejavila lyrizácie textu (vnášanie prvkov lyriky do epického textu)
- v slovenskej literatúre vyvrcholila v 30. rokoch 20. storočia, písala sa aj v čase II. svetovej vojny, ktorá však nebola dominujúcim námetom
- po 1948 bola považovaná za anachronizmus, odmietol ju literárny vedec Jozef Felix, posledným dielom je román Nevesta hôľ od Františka Švantnera
 
Znaky:
- využíva prvky lyriky- nekladie dôraz na dej, ale na myšlienky, pocity, nálady atď.
- bohatý básnický jazyk- poetizmy, expresívne slová, epitetá, metafory, metonymie, anafory, epifory, epizeuxy, onomatopoje
- dej sa najčastejšie odohráva vo vrchoch, kopcoch, na holiach a v lesoch
- diela sa odohrávajú v mýtickom, rozprávkovom alebo baladickom svete
- príroda je zdrojom mravnosti, pokoja, čistoty, pozitívnej energie
- odmietanie mesta a jeho morálky
- hlavné postavy sú obyčajne výnimoční ľudia, žijú v dôvernom styku s prírodou, konajú pudovo a emotívne
- nezobrazuje sa historické ani spoločenské prostredie (často nie je určený čas ani miesto deja)
- využívanie prvkov ľudovej slovesnosti, najmä rozprávok
- zameranie na zobrazenie konfliktov dobra a zla a na motívy citovým nábojom
 
Ľudo ONDREJOV
1901-1962
- vlastným menom Ľudovít Mistrík, priekopník lyrizovanej prózy
- písal prózu aj poéziu, do literatúry vstúpil s alegorickou skladbou Martin Nociar Jakubovie (vyjadril v nej svoju životnú filozofiu, dej sa zakladá na symboloch a alegóriách, obsahuje veľké množstvo prvkov naturizmu), okrem toho ešte 3 básnické zbierky Bez návratu, Mámenie Pijanské piesne
- tvoril aj literatúru pre mládež- napr. Rozprávky z hôr, Africký zápisník, Príhody v divočine a i.
- najznámejšia románová trilógia Slnko vystúpilo nad hory
1. Zbojnícka mladosť – patrí k dobrodružnej literatúre pre deti
-  hlavnou posatvou je chudobný chlapec Jerguš Lapin, žije so svojou matkou, súrodencami a psíkom Chvostíkom na samote v horách, otec už nežije, pošepkáva sa o ňom, že bol zbojníkom
-  Jerguš má výnimočné vlastnosti- je šikovný sebavedomý, rozumie si so zvieratami
-  kniha opisuje jeho zážitky z bezstarostného detstva, skladá sa z krátkych kapitol, každá má svoj názov
-  Jerguš zažije trpké skúsenosti v továrni v meste, utečie odtiaľ späť do hôr a stane sa zbojníkom
2. Jerguš Lapin- odohráva sa počas I. svetovej vojny a prvých rokov ČSR, zhrozený podmienkami vo vojne dezertuje z armády a vracia sa k zbojníckemu životu
3. Na zemi sú tvoje hviezdy- len voľne nadväzuje na predchádzajúce 2 časti

Dobroslav CHROBÁK
1907-1951
- typické znaky jeho prózy: na začiatku niečo tajomné, zvláštne, v závere jasné, pekný poetický jazyk, jednoduchý dej, preniknutie do psychiky postáv
- zbierka poviedok/noviel Kamarát Jašek
Návrat Ondreja Baláža
- na začiatku je hrdina bez mena, bez tela, postupne sa vynára
-  Ondej Baláž sa vracia po 17 rokoch z vojny a chce ísť navštíviť svoju ženu
- žena ho po toľkých rokoch nespoznáva, už má nový život aj nového muža, v jej predstavách ostal Ondrej múdry a šikovný
- Ondrej sa jej neprizná, že žije, pretože nechce narušiť ženin nový život → autor ho nazýva spravodlivým človekom
Katarína
- krehký príbeh manželského páru Kataríny a Ondreja, ich šťastie je narušené tým, že nemôžu mať deti
- tento nedostatok viedol k narušeniu ich manželstva, muž rezignoval, prestal sa starať o gazdovstvo, Katarína sa zbláznila, začala vykonávať monotónnu prácu- čistila zemiaky a predstavovala si, že Ondrej je jej syn a dokonca sa začala tešiť na vnúčatko
Drak sa vracia
- románová novela
- nesie charakteristické znaky naturizmu: využívanie lyriky, odohráva sa v prírode, dej má rozprávkový charakter atď.
- autor dielo považuje za rozprávku, je uvedené mottom: „Hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery ľudí tvorí vhodnú látku pre hrdinskú rozprávku.“
- skladá sa z 12 kapitol a epilógu
- postavy: Martin „Drak“ Lepiš, Šimon Jariabek a jeho žena Eva
Dej:
Draka našli ako malé dieťa pohodené na ceste. Jeho opatrovateľom bol hrnčiar Lepiš. Po dedine sa povrávalo, že ho neskôr zabil. Drak opúšťa milú Evu (čaká s ním dieťa) a odchádza z dediny. Po rokoch sa vracia späť do dediny. S jeho príchodom sú spojené suchá a lesné požiare. Drak sa podujme zachrániť dedinský dobytok. Dedina mu nedôveruje, posiela s ním jeho najväčšieho nepriateľa Šimona Jariabku. Šimon najprv Drakovi neverí, no postupne zisťuje, že v stávke nie je len Eva, ale aj Drakova česť. Drakovi sa čriedu podarí priviesť a získava tým stratenú dôveru. Eva pochopí, že má rada Šimona. (konflikt so stádom). Šimon zapáli Drakovi chalupu, lebo ho podozrieva, že stádo predal Poliakom. Avšak Drak sa vráti aj so stádom a svojou milou Zoškou, Eva zistí, že ten, kto ju má skutočne rád je jej muž Šimon. Z epilógu sa dozvedáme, že tento príbeh rozpráva Eva ako stará žena svojmu vnukovi.
(pozn. prečítať obsah v Príručke slovenskej literatúry, str. 74)
 
Margita FIGULI
1909-1995
- miesto na narodenia Vyšný Kubín (rodný dom Hviezdoslava)
- do literatúry vstúpila zbierkou noviel Pokušenie
- počas vojny napísala historický román Babylon, ktorý opisuje postupný rozklad Chaldejskej ríše
- po dlhšom čase vydala autobiografický román Mladosť- zachytila v ňom svoje detstvo na chudobnej Orave počas rokov I. svetovej vojny, v centre románu postava jej matky
Tri gaštanové kone
- románová novela
- príbeh je ja-rozprávaním, postavy sú rozdelené na dobré a zlé
- autorka sleduje najmä vnútorný svet postáv a ich vzájomné vzťahy, čas deja nie je dôležitý
- motív koní má v diele kľúčový význam
 - v čase komunizmu bolo dielo cenzurované- je uvedené citátom z Biblie
- môžeme ho vnímať ako:
1. legendu- motív svätca a asketického života, motív koní motívom 3 božských čností- viere, nádeje a lásky
2. rozprávku- symbolika 3, boj dobra a zla, dobro víťazí nad zlom
- hlavné postavy: Peter, Magdaléna, Jano Zápotočný
Dej:
Peter prichádza do dediny, kde žije Magdaléna. Cestou stretne Jána a Jozefa, ktorí pašujú kone z Poľska a prenasledujú ich žandári. Podarí sa im utiecť, ale jeden kôň je zranený. Peter ho chce zastreliť, aby kôň netrpel, ale Jano mu v tom bráni. Ale Peter ho aj napriek tomu zastrelí. Na druhí deň prídu do dediny Magdalénini rodičia, ktorí neradi vidia Petra. Ako zať sa im páči bohatý Jano. Príde sviatok Jána, kedy sa pália ohne a táto noc sa považuje za magickú. Peter spolu s Magdalénou idú páliť ohne. Cestou sa porozprávajú a dohodnú sa, že Peter pôjde domov, začne robiť a postaví dom. Dohodnú sa, že Peter sa vráti k nej na 3 gaštanových koňoch. Tieto kone budú symbolom stretnutia a bohatstva. Peter dva roky pracuje, postaví dom a vracia sa s koňmi k Magdaléne. Cestou sa však Peter dozvedá, že Magdaléna je vydatá za Jana, lebo v ten istý večer, keď sa rozprávala s Petrom, Jano ju znásilnil. Magdaléna čakala dieťa. Tým pádom ju rodičia donútili vziať si Jana. Peter príde do domu Jana, ale tam nik nie je,  a preto ide za nimi na pole. Už zďaleka vidí ako Jano mláti koňa. Magdaléna drží koňa za uzdu.

Peter sa rozbehne na pomoc Magdaléne. Ale je neskoro, nakoľko ju buchne kôň kopytami. Peter sa pobije s Janom, ktorý omdlie. Peter odnesie Magdalénu do dediny. Jano zo zúrivosti stále týra kone a najmä toho, ktorého doviedli z Poľska. Stotožňuje koňa tuláka s Petrom. Peter ostane v dedine, kým  Magdaléna nevyzdravie. Magdaléna vyzdravie, ale je slabá. Jano zúri, lebo Peter je v dedine. Koňovi na bok vypáli meno Tulák, ale to mu stále nestačí. Zase prinúti Magdalénu podržať koňa, nakoľko chce vypáliť koňovi aj oko. Magdaléna ho neudrží tak ho drží Jano sám. Kôň Jana zabije. Magdaléna sa vzdá Janovho majetku, ktorý dá Janovej sestre. Magdaléna odchádza s Petrom na 3 gaštanových koňoch.
(pozn. prečítať obsah v Príručke slovenskej literatúry, str. 75)
 
František ŠVANTNER
1912-1950
- jeho dielom próza naturizmu v SK literatúre končí
- napísal naturistickú zbierku noviel Malka (8 noviel s tajomnou atmosférou, príroda sa stáva organickou súčasťou deja) , román Nevesta hôľ, zbierku noviel Dáma (ovplyvnená existencializmom) a román Život bez konca (kritický realizmus)
Malka
- titulná novela, zakladá sa na tragickom nedorozumení, má baladický charakter
- postavy sú zahalené tajomstvom, o ich minulosti a vlastnostiach sa v podstate nič nedozvedáme
Dej:
Dej novely sa odohráva v dedine, prípadne na neďalekom salaši. Rozprávačom a zároveň hlavným hrdinom príbehu je mladý valach, ktorý spoznáva dievča  Malku a zaľúbi sa do nej. V jeho vnútri sa náhle objavujú pocity šťastia, s ktorými akoby harmonizovala aj okolitá príroda. Objaví sa však tajomný muž Šajban, ktorý sa motá okolo salaša. Tohto tajomného muža vidia prichádzať so zakrvavenou košeľou, čo vzbudzuje v hlavnom hrdinovi podozrenie. Približne v tom istom čase ktosi zavraždí a olúpi dedinského krčmára. Valach v ľúbostnom ošiali ponúkne Malke manželstvo. Ona viac menej súhlasí, len sa chce poradiť s bratom. Dohodne sa s valachom, že mu dá odpoveď  večer, keď sa stretnú pod starým stromom. Malka na stretnutie nepríde, ale pošle valachovi lístok s textom, že sa za neho nevydá. Lístok mu prinesie chlapec ktorý povie valachovi že Malku videl so Šajbanom. Valacha začne zožierať žiarlivosť (v tú noc, keď sa valach dozvie o Malke a Šajbanovi sa strhne veľká búrka. Podobnú búrku prežíva aj hlavný hrdina vo svojom vnútri). Rozhodne sa, že pôjde do mesta a udá Šajbana. Keď sa vráti z mesta dozvie sa, že Šajban je Malkin brat a že krčmára olúpil aby získal peniaze na cestu do Ameriky pre seba, aj pre sestru. V tom čase už žandári naháňajú Šajbana. Valach sa tomu snaží zabrániť, snaží sa zmiesť žandárov a odviesť ich pozornosť od Šajbana. Pri chytaní Šajbana však žandári zastrelia Malku. 
Nevesta hôľ
- román, vrchol prózy naturizmu, nemá napínavý dej, ktorý má iracionálny a mýtický charakter
- autor personifikuje každú zložku- prírodu, vrchy atď.
Dej:
Hlavným hrdinom a rozprávačom príbehu je mladý lesník Libor, ktorý sa pri svojej práci stretáva s tajomnou ženou Zunou. Zuna je mlynárova dcéra, o ktorej sa hovorí, že ju jej otec upísal diablovi. Jedného dňa zhorí mlyn aj s mlynárom a zmizne Zuna. Jej zmiznutie väčšina ľudí považuje za normálne, hovoria že diabol si iba prišiel pre sľúbenú odmenu. Jedine Libor sa snaží racionálne vysvetliť zmiznutie Zuny, ale nedarí sa mu ho objasniť. V diele vystupuje aj tajomná postava Tava, ktorý žije v lese, venuje sa páleniu uhlia a vysvetľuje Liborovi zákony prírody. V závere mu vysvetlí aj zmiznutie Zuny : „Hole ju vychovali, nuž si ju aj vzali. Lebo aj ony majú svoje nevesty.“
(pozn. prečítať obsah v Príručke slovenskej literatúry, str. 77)
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/5038-lyrizovana-proza/