Staroveká literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec primak (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.09.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 340 slov
Počet zobrazení: 21 766
Tlačení: 960
Uložení: 870

Staroveká literatúra

- vznikla približne 3 500 pred našim letopočtom v Mezopotámii
(územie medzi riekami Eufrat a Tigris) (dnešný IRAK a IRÁN) Starovekú literatúru delíme:
 
a, orientálna
b, antická - staroveká grécka
staroveká rímska

Wechselkurs Iranischer Rial (IRR) - Iran
 
Orientálna literatúra
- je to literatúra, ktorá vznikla na území Mezopotámie a štátu Izrael. Vznikla približne okolo 3 000 p. n. l. v Mezopotámii. Zachovalo sa niekoľko verzií. Vznikla v období Sumerov. Sumeri objavili písmo - klínové písmo (písalo sa na hlinené tabuľky, ktoré vypaľovali).
 
Najznámejšou literárnou pamiatkou orientálnej literatúry je Epos o Gilgamešovi.
Epos sa skladá zo 4 častí.
 
1. časť - obyvatelia Uruku požiadajú bohov o pomoc. Aby mohli bojovať proti nenávidenému panovníkovi Gilgamešovi. Bohovia vytvoria polodivokého človeka, ktorý sa volá Enkidu. Dochádza k súboju medzi Enkidom a Gilgamešom. Súboj skončí bez víťaza. ENKIDU s GILGAMEŠOM sa stanú priateľmi.
 
2. časť - do Gilgameša sa zaľúbi bohyňa Ištar. Gilgameš ju odmietne a preto kliatba padne na Enkida. Napadne ho zákerná choroba a zomiera.
 
3. časť - Gilgameš sa rozhodne, že vyslobodí Enkida z podsvetia. Gilgameš hľadá večný život. Chce získať nesmrteľnosť. Putuje krajinami. Zažije dobrodružstvá. Nesmrteľnosť nezískal, pretože nevydržal bdieť 6 dní a 7 nocí. Hoci nájde rastlinu nesmrteľnosti nevie ju využiť, lebo ju zožerie had.
 
- je to rozhovor medzi Gilgamešom a Enkidom o pochmúrnom živote. Gilgameš pochopí, že človek nesmrteľnosť získa svojou prácou.
 
Druhou najznámejšou literárnou pamiatkou Starovekej orientálnej literatúry je BIBLIA. Skladá sa z dvoch veľkých častí. Starý a Nový zákon.
 
Starí zákon je literárny odkaz o židovskom národe. Skladá sa z 24 kníh. Napísaných po hebrejsky. jednotlivé časti vznikli od 12 s. p. n. l do 2. s. p. n. l (storočia pre našim letopočtom)
Jadrom starého zákona je 5 Mojžišových kníh. Starý zákon sa začína stvorením sveta a človeka. (Genesis) Prvý ľudia ADAM a EVA boli vyhnaný z Raja. Stratia nesmrteľnosť, lebo zjedia jablko zo zakázaného stromu. za ich hriech musí ľudstvo pracovať a stíhajú ich choroby a súženia. Kain syn Adama a Evy zo závisti zabije svojho brata Ábela. Boh potrestá ľudí potopou. Zachráni sa iba Noe so svojou rodinou, ktorú vezme do korábu živočíchov. Keď chce pyšné ľudstvo dosiahnuť stavbou vysokej veže v Babylone nebesia, Boh zmetie jeho jazyky aby sa ľudstvo nemohlo dorozumieť. Tak podľa Biblie vznikli národy. Podľa Starého zákona Židia sa stanú vyvoleným národom. Neskôr Mojžiš vyvedie s Božou pomocou Židovský národ z Egyptského zajatia. Prevezme od Boha 10 božích prikázaní.
 
Nový zákon - skladá sa z 27 gréckych písaných kníh. Vzniká v 2 až 4 storočí nášho letopočtu. Základ tvoria 4 evanjelia. Marek, Matúš, Lukáš, Ján.
 
Nový zákon sa zaoberá životom Ježiša Krista. opisuje šírenie kresťanstva, činnosť apoštolov a rôzne cirkevné spisy. Slovo Biblia je gréckeho pôvodu. Znamená Kniha. Biblia je z historického hľadiska najrozšírenejším literárnym dielom. V Biblii sa do popredia dostáva staroveké myslenie, staroveký svet a miesto človeka v ňom.
 
Antická literatúra
(od 9 stor. p. n. l do 5 stor. nášho letopočtu)
 
Slovo Antika znamená Starobylý
 
a, Staroveká grécka literatúra - vzniká v 9 stor. p. n. l. Staroveké Grécko sa nachádzalo na Balkánskom polostrove, na ostrovoch Egejského mora, na Kréte, Cypre, na Západnom pobreží Malej Ázie a na území Južného Talianska a Sicílie.
 
HOMÉR
- najznámejší predstaviteľ starovekej gréckej literatúry. Preslávil sa eposmi - Ilias a Odysea
(Ilion - trója)
 
1. časť - Ilias
Epos hovorí o poslednom roku Trójskej vojny, ktorá trvá 10 rokov. Trójsky princ Paris uniesol spartskému kráľovi manželku krásnu Helenu. Preto vypukla vojna medzi Grékmi a Trójanmi. Na strane Grékou bojovali slávny hrdinovia ako napr. Achiles. Na strane Trójanov bojoval Parisov brat Hektor. Po vojne zomierajú všetci hrdinovia aj Achileus, ktorý má jediné zraniteľné miesto na svojej päte. Nakoniec je Trója dobytá lesťou. Gréci na Odyseovu radu postavia veľkého koňa, do ktorého sa skryli. Trójania si mysleli, že je to dar od bohov. Vtiahli koňa do mesta a Gréci večer dobili mesto.
 
2. časť - Odysea
Epos hovorí o dobrodružstvách itackého kráľa Odysea, ktorého sa po skončení Trójskej vojny chce vrátiť domov z vôle bohov, blúdi 10 rokov. Doma ho čaká verná manželka Penelopa, ktorú nútia nápadníci aby si z nich jedného vybrala a a by sa tak niektorý z nich stal kráľom. Penelopa statočne odoláva. Odyseus sa konečne vráti domov, dobyje nápadníkov a žijú šťastne so svojou manželkou. Obidva eposy oslavujú hrdinské činy Grékov, ktorých osudy riadia bohovia. Obidve diela sú napísané v časomiere. (Verš sa volá Hexameter)
 
EPOS - je rozsiahla výpravná báseň. Zachytáva činy hrdinov, ktorým bohovia dali mimoriadne vlastnosti. Do deja zasahujú bohovia. EPOS bol doprevádzaný lýrou. (hudobný nástroj)
      
Staroveká grécka literatúra
 
Grécka tragédia - divadlo
Grécka dramatická tvorba okolo 5 st. p. n. l. Predstavenia sa hrali v amfiteátroch s výbornou akustikou. Divadelné predstavenia sa konali na počesť Dyonýza. Na predstaveniach hrali len muži, aj ženské úlohy. Na tvárach mali masky.
 
SOFOKLES
- Najznámejším predstaviteľom gréckeho divadla bol Sofokles
- jeho najznámejšie tragédie sú:
a, Antigona
b, Kráľ Oidipus
c, Elektra
 
Antigona – odohráva sa v Tébach, začína sa vojnou medzi Oidipovimy synmi. Vojna sa skončila smrťou obidvoch bratov. Oidipov nástupca – Kreon nechce pochovať jedného z bratov, toho ktorý bojoval proti nemu. Antigona, sestra obidvoch bratov nerešpektuje Kreonov zákaz, považuje ho za odporujúcim božím zákonom. Napriek zákazu brata pochová zo všetkými poctami. Keď sa to Kreon dozvie, rozhodne sa, že ju zaživa zavrie do skalnej hrobky. Kreona pre odpustenie márne prosí aj vlastní syn, Antigonín snúbenec, ktorý po nevydarenom pokuse napadnúť svojho otca sa prebodne s mečom. Keď sa to dozvie jeho matka, spácha samovraždu. Kreon je takto potrestaný za to že pohrdol starými božskými zákonmi.
 
Kráľ Oidipus - bol synom Tébskeho kráľa. Keď sa narodil, vyveštili mu, že zabije svojho otca a vezme si za ženu svoju matku. preto ho rodičia zavrhli, keď bol malý. Našil ho pastier, ktorý ho odovzdal Korintskému kráľovi, ktorý ho vychoval. Keď sa ako dospelý dozvedel o veštbe, odišiel z domu, aby sa veštba nenaplnila. po ceste zabije neznámeho človeka, ktorý bol jeho vlastný otec. Prišiel k Tébam, rozlúštil záhadu sfingy a tak oslobodil mesto od obludy. Vďačný občania mu dali za ženu vdovu, jeho matku. Na Téby padol mor, všetci pátrali po príčine. Oidipus zistil, že príčinou je on sám. Oslepil sa a manželka sa obesila. Odišiel z Téb ako pustovník.
 
Ďalším významným gréckym dramatikom bol
 
AISCHILOS
- najznámejšia jeho hra bola Pripútaný Prometeus
Prometeus - priniesol ľuďom oheň z Olympu, za to ho Bohovia potrestali, prikovali ho ku skale, napokon po hrozných útrapách bol oslobodený hrdinom Heraklom.

Grécka próza - Ezop - písal bájky, kde vystupujú zvieratá, ktoré majú ľudské vlastnosti.
 
Kritizuje nimi ľudské charaktery.
Najznámejšie: Líška a hrozno, Zajac a korytnačka, Lev a myš...
 
Grécka lyrika - Básne v starovekom grécku sa recitovali za doprovodu líry. Najznámejší predstavitelia:
 
a, Anakreon - písal veselé básne, piesne o láske, víne priateľstve.
b, Sapfo - autorka písala oslavné piesne o láse a žalospevy. Žila na ostrove Lesbos.
c, Alkaios
 
Staroveká rímska literatúra
Rímska literatúra sa začína rozvíjať v čase, keď už grécka literatúra prekvitala. Preto hovoríme, že staroveká rímska literatúra je mladšou sestrou starovekej gréckej literatúry.

Rímska lyrika -
 
VERGILIUS
- jeho najznámejšie dielo je epos Aeneas. Je pokračovaním Homérovho eposu Ilias.
 
Aeneas - po skončení trójskej vojny hľadá trójsky hrdina Aeneas so svojimi ľuďmi novú vlasť. Po rozličných útrapách a dobrodružstvách sa usadí na území.
 
Vergilius - epos napísal na objednávku rímskeho cisára Augusta, aby tak mohol odvodiť svoj vznešený pôvod. Aeneas je stelesnením ideálu osobnej dokonalosti. Celé dielo je napísané na oslavu cisára Augusta.
 
Ďalšie diela Vergilia -
a - Bucolica - pastierkse idylické piesne
b - Georgica - roľnícke piesne
 
HORÁCIUS
 
Ódy - zbierka básní, kde poúča mladých ľudí, poukazuje na mravné hodnoty, na túžbu po bohatstve, kritizuje egoizmus
 
Disty - zbierka zahadzuje človek dopúšťajúceho sa chýb, ktorý hľadá životné cesty.
 
OVIDIUS
 
Lásky - smutné básne a žalospevy, kritizuje dobrodružnú lásku
Listy Heroín - 21 listov slávnych mýtických hrdiniek písaných svojim vzdialeným mužom
Metamorfózy - (premeny) - zbierka 250 básní, ktorá spracováva najslávnejšie grécke rímske báje. (Daidalos a Ikaros)
 
Najznámejším predstaviteľom rímskej drámy je
 
PLAUTUS
 
Písal komédie, ktoré sa síce odohrávali v Grécku, ale týkali sa problémov hiamanov.
Jeho najznámejšie komédie:
1. Komédia o hrnci
2. Chvastavý vojak

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.5)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014