Slovenská básnická tvorba medzi dvoma svetovými vojnami

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 23.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 211 slov
Počet zobrazení: 8 970
Tlačení: 631
Uložení: 708
Slovenská literatúra medzi dvoma svetovými vojnami
Situácia po roku 1918 našla ohlas najmä v poézii. Slovensko sa stalo demokratickým štátom (vznik ČSR) a získalo tak národnú slobodu. Je tu problém čechoslovakizmu. Tematicky sa venovali vojne a slobode.

V poézi sa vyvíja množstvo prúdov:
staršia generácia – využíva tradičné motívy (národno obranné) – nie sú aktuálne – nadväzujú na poéziu Hviezdoslava a Kraska, teda na tradičnú realistickú formu (H) a na symbolizmus (K). Patrí tu napr. M. Rázus, J.Jesenský, V. Roy, A. Žarnov. Autori ktorí mali len časť tvorby traičnú V.Beniak, M.Haľamová proletárska poézia – začali tvoriť v 20r 20stor. – predst. literárna skupina DAV - *1924, založili ju Daňo Okáli, Andrej Sirácky, a Vlad Klementis (literárny kritici). Patrí tu aj L.Novomeský, Ján Rob Poničan a Fraňo Kráľ. V dielach prevláda sociálna tematika, kt je však čoraz viac ovládaná ideológiou KSČ a preto mnohé diela strácajú na lit. hodnote. Tam kde prevláda ideológia a politika nad umením diela nie sú veľmi hodnotné (F:Kráľ). Veľkú literárnu hodnotu majú diela L:Novomeského nadrealizmus – rozvíjal sa na pozadí svetových avantgárd – surrealizmus, hl úlohu tu zohrali mladí autori, kt svoj vzťah k životu, svoje postoje a cítenie vyjadrovali formou básnických obrazov, vo svojich dielach využívali náhodu bez logiky. čerpali zo surealizmu, odmietajú tradíciu, nelogická hra so slovami, využitie básnických obrazov tzv. supermetafora (1 vec 100 spôsobmi) genitívna metafora (do skál, údolie sĺz), básnický ideál = kŕčovitá krása, program vyšiel v zborníku Ano a nie, kritik Michal Považan, metafori sa stali šifrou – vyjadrovanie protestu proti fašizmu. Hl. predstavitelia – Rudolf Fábry, Vladimír Reisel, Ján Rak slovenská katolícka moderna – sústreďuje autorov, ktorí využívajú tradičné duchovné hodnoty (kresťanstvo), kt. má základ už v staroslovienskom období, využíva tu avantgardné prvky, symbolizmus a poetizmus. Patria tu Janko Silan, Rudolf Dilong. Skupina R10 – Ján Kostra, Dobroslav Chrobák, Alexander Matuška Autori ktorých je ťažko zaradiť: Ján Smrek, Emil Boleslav Lukáč

Martin Rázus
- patrí k prechodnému obdobiu
- úvodné zbierky: Z tichých a búrnych chvíľ; To je vojna; Hoj, zem drahá – zobrazuje búrlivé chvíle 1.sv. vojny a ich dopad na slovenský národ, kritizuje neutešený stav slovenského národného života, využíva tu alegóriu a biblické podobenstvá. V prvej zbierke sa objavujú aj osobné motívy – vlastné spomienky.
- zbierka - Kameň na medzi – národno obranný ráz, kritika čechoslovakizmu v mladej ČSR
- zbierka – Cestou – sklamanie nad nepochopením jeho túžob, vydobiť rovnoprávne postavenie pre svoj národ v ČSR
- básnická skladba – Stretnutie – vyšla posmrtne, hlavný motív je návrat k rodinnej tematike, návrat domov, autor tu vyjadruje aj záujem o osud svojho národa. Táto skladba je tvorená formou fiktívneho dialógu medzi matkou a synom, využivá tu patetický verš, ide tu o humanistický pátos

Štefan Krčméry

- patril k prechodnej generácii
- prvá zbierka Keď sa sloboda rodila – hl. motívom týchto básní sú očakávania národnej slobody
- zbierka Herbárium - prevládajú básne osobnej lyriky, stotožňuje svoje smútky s pustou prírodou, tmavou nocou, čo bolo príznačné pre symbolizmus. Istoty hľadá v domove, tvorivej práci pre národ.
- zbierka Piesne a balady - básne rôzneho druhu. Veľa pozornosti v nej venoval slovenským národným dejinám. Autor hovorí, že od chaosu súčasnosti chce isť k hodnotám minulosti. Krásu hľadá v prírode a v činorodej práci, využíva tradičnú formu
- zbierka Pozdrav odmlčaného básnika – myšlienkový súhrn jeho tvorby a odrážajú sa tu básnikove zdrvotné problémy

Emil Boleslav Lukáč
- v tvorbe prevažujú temné, hlboké tóny, tragika a pesimizmus, meditatívnosť, ktorá je typická pre jeho tvorbu
- zbierka Spoveď – bolestné spomienky na vojnu, utieka sa k meditáciám a často až k nerálnym a paradoxným úvahám
- zbierka Dunaj a Seina - porovnáva vzťah „domov – Dunaj“, ale aj cudzina – Seina“. V paríži je mu clivo, všetko je tu cudzie nevie si zviknúť na veľkomesto. Porovnáva ho s krásami domova, kt. pre neho znamená trvalú hodnotu a mravnú istotu. Je tu ostrý kontrast medzi cudzinou a domovom.
- zbierka Hymny k sláve Hosudarovej – na pozadí kresťanskej morálky poukazuje na osobné a spoločenské problémy
- zbierka O láske neláskavej – (oxymoron – básnický prostriedok v ktorom stoja vedľa seba dve slová protikladného významu). V popredí sú erotické a zmyslové motívy a autor tu vyjadruje túžbu muža po žene. Už samotné pomenovanie zbierky vystihlo problémovú podstatu ľúbostného stavu, kt. kolíše medzi láskou a nenávisťou, medzi očarením a blúdením, zbližovaním a cudzotov, sladkosťou a trpkosťou. Svedčí o tom aj báseň Paradoxon: „...Nesmiem byť šťastným, lebo šťastím uplynie šťastie, len z kyprej pôdy pochybností nám láska rastie.“
- zbierka Moloch - tragické udalosti Mníchova a Viedenskej arbitráže. Trápi ho blížiaca sa vojna, fašizmus kt potiera humanistické zmýšlanie
- zbierka Bábel – protivojnová, využíva podobenstvá, alegóriu a symboly, ako šifru na zakrytie myšlienok
- povojnové zbierky: Óda na poslednú a prvú; Parížske romance, Srdce pod Kaukazom - v ktorých zobrazuje zápas ľudstva o naplnenie myšlienok o slobode, rovnosti a bratstve

Ján Smrek
- vlastným menom Ján Čietek. Básnik životného optimizmu.
- prvotina Odsúdený k večitej žízni - doznievajú smútky ťažkého detstva a čias vojny
- zbierka Cválajúce dni - očarenie krásami sveta, nová filozofia vitalizmus – ospevuje život, aktivitu človeka, životný elán. V centre pozornosti stojí mladosť láska dychtivosť po nových vedomstiych, búrlivosť, radosť, optimizmus,...
- zbierka Iba oči – opiera o svoje zmysly – využíva senzualizmus. Opisuje ľúbostné prírodné aj cestovateľské zážitky
- skladba Básnik a žena – básnikova oslava ženy Je to lyrický príbeh rozvrhnutý do štyroch ročných období, z ktorých každé symbolizuje jeden stupeň zo života človeka. Využíva dialóg medzi mužom a ženou a láska je tu stály motív.
- zbierka Zrno - je návratom k istotám rodnej zeme. Oslavuje tu domov a krásu prírody. Vie že sa mu domovina nikdy neodcudzí, aj keď žije už dlhšie v Prahe, hoci má isté obavy ako ho vlasť príjme. Touto zbierkov zakončil vitalistické obdobie. Hoci tento názor nemenil ani neskôr, v jeho básňach sa už objavil pesimizmus ako reakcia na vojnové obdobie tzv. krvavá téma. Stále verí v to že tieto hrôzy vojny skončia a hovorím o lyrike vzdoru v zbierke
- zbierky Hostina; Studňa – spomína na staré vojnové časy, využíva hudobné motívy, reaguje na vojnové udalosti
- Heydrichiáda – ako hudobný motív využíva Smetanovu operu Vltava a využíva symboly, alegóriu, metaforu, kt. mu dovolili vytvoriť diela, kt by inak nemohol v čase neslobody vytvoriť.
- zbierky Obraz sveta; Struny a Nerušte moje kruhy -

Ladislav Novomeský
- predstaviteľ proletárskej poézie
- prvotina – zbierka Nedeľa – sociálne ladené básne v kt vyjadruje smútok nad rozdelením sveta na bohatých a chudobných
- zbierka Romboid – soc. ladené básne, Je očarený cestami a diaľkami, putovaním za poznaním. Tvorí aj takým spôsobom že oživuje jednoduché veci
- zbierka Otvorené okná - názov básnickej je symbolický, pretože „otváranie okien“ do Európy bolo programom mladej umeleckej generácie v medzivojnovom období. Symbolizuje otvorenie okien do veľkého ale aj malého sveta, do diaľok ale aj do domova. Roztvorenie okien do sveta znamená prínos nových myšlienok, prúdov a do malého sveta spoznávanie problémov domova.
- zbierka Svätý za dedinou – odráža pochmúrne chvíle a tragickú situáciu v r 1939 t. j. okupácia. Vyjadruje zážitky zo španielskej občianskej vojny, kde sa sám zúčastnil. Celou zbierkov sa nesie neotrasiteľná viera v rozum, proti ničivým silám vojny tu kládol pokojnú prácu roľníka, ktorá predstavuje istotu.
- zbierka Pašovanou ceruzkou – protifašistické a protivojnové básne
- v 60. rokoch poéma Vila Tereza – venuje sa spomienkam na oslavu VOSR v 30rokoch vo Vila Tereza, spomienka na obete stalinského teroru
- poéma Do mesta 30 minút – venovaná priateľovi Vlad.Clementisovi, nespravodlivo obvinen. a popravenému v 50. rokoch.
- zbierka Stamodiaľ a iné - rezonujú v nej osobné tragické motívy, spomienky na tragické chvíle 50tych rokov keď stratil svoju občiansku slobodu. Zdôrazňuje tu humannosť a mravnosť.
- zbierka Dom, kde žijem – spomienky na najdôležitejšie udalosti v jeho živote

Rudolf Fábry
- zbierka Uťaté ruky – debut, je nadrealistická, skladá sa z niekoľkých pásmových skladiev, kde čerpá z momentálnych nápadov, chýba interpunkcia
- dielo Vodné hodiny Hodiny piesočné- reakcia na spol. situáciu
- zbierka Ja je niekto iný – 2 pásma,2 stretnutia s Feneom – raz je diabol raz básnik,odcudzuje vojnu,prikláňa sa k humanizmu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018