Staroslovienska literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 608 slov
Počet zobrazení: 3 376
Tlačení: 283
Uložení: 322
Staroslovienska literatúra
 
Slovania prišli na územie pod Tatrami v šiestom storočí, ale začiatky literatúry súvisia až s príchodom kresťanstva na Veľkú Moravu v 9. Storočí.
Literatúra sa delí na dva obdobia : 1. Latinská – kresťanstvo hĺásali franský kňazi, ľud tomuto jazyku nerozumel preto sa šíril pomaly  2. Šírenie kresťanstva z východu Konštantínom a Metodom, ktorý ovládli Slovanskú reč a naši predkovia im dobre rozumeli.
Činnosť K a M :
- V roku 863 panovník Rastislav požiadal Byzanského cisára o vierozsvädcov
- Michal III. poslal K a M – dvoch bratov, gréckych učencov zo Solúna
- Už pred príchodom na VM zostavili z malej gréckej abecedy prvé slovanské písmo – HLAHOLIKU!!!!
- V prvom slovanskom jazyku, ktorý sa nazýval staroslovienčina bola preložená prvá veta evanjelia sv. Jána : Na začiatku bolo slovo, to slovo bolo v Bohu i Boh bol slovo!
- Franský kňazy sa chceli zmocniť VM a preto obvinili K a M z bohoruhactva
- K a M sa vybrali do Ríma k pápežovi Handrichovi II. obhájiť staroslovienčinu
- Boli aj najďalej prenasledovaný a hoci pápež M vymenoval za arcibiskupa, franský kňazi ho uväznili, znova musel obhájiť starosloviensky jazyk a až pápež Ján VIII ho potvrdil
- K odišiel do Kláštora a prijal meno Cyril a za krátko zomrel
- Po M smrti pápež Štefan V zakázal slovanskú Bohoslužbu, kňazi sa utiahli do Bulharska kde zostavili z veľkej gréckej abecedy ciriliku
Prekladový literatúra
Mysal  - omšová kniha
Evanjelia – nový zákon
Breviár – modlitebná kniha pre kňazov
Žaltár – zbierka žalmov
Spevník
Zákon súdnyj ljuden – občianský zákonník
Časť starého zákona
 
Pôvodná literatúra
-  Vznikla na veľkomoravskom a Bulharskom území
Proglas – napísal Konštantín. Prvá Slovanská báseň. Veršovaný predslov k prekladu sv. evanjelia, v ktorom K oslavuje slovanský preklad písma a vyzdvihuje domáci jazyk. Je napísaná obrazným štýlom a popletkavaná biblickými citátmi.
Pochvala Cyrilovi filozofovi
Pochvalne slovo na Cyrila a Metoda
Moravsko – pánonská legenda
1.  Časť – Život sv. K (autor - Kliment)
2.  Časť – Život sv. M (Gorard)
Život sv. K – Hovorí o K detstve a jeho nadaní na učenie preto ho nazývali filozof. Vynikal vo filozofii, teológii a jazykovede. Rozoberá misijne pôsobenie na východe pre čiernom mori, účinkovanie na VM, cesty do Ríma, predčasná smrť a pohreb. Významnou časťou legendy je boj K proti trojjazyčníkom  - kňazi, ktorí uznávali len tri jazyky (latinsky, grécky, hebrejsky). K bránil starosloviensky jazyk a hovoril, že právo každého národa je chváliť Boha vlastnou rečou. Vyvrcholením obrany slovanského jazyka bolo povolenie sláviť bohoslužby v staroslovienčine. V legende, okrem náboženských a jazykových problémov sa zaoberá aj spoločenskou situáciou na VM. Štýl je vznešený, retorický, využívajú sa rečnícke otázky, prirovnania, kontrasty, biblické citáty a podobenstvá.
Život sv. M – Je kratší, menej legendový. Nezaoberá sa M mladosťou, ale činnosťou na VM. Obsahuje historické dokumenty o schválení slovanskej liturgie a vymenovaním M za arcibiskupa. Veľmi citlivá je pasáž z M pohrebu. Štýl je jednoduchý, neobsahuje zázraky a je prínosom pre formovanie nášho národa.
 
Zánik VM
1.  Slovanské územie sa stalo súčasťou Uhorska od 10. Storočia
2.  Slováci boli na vyššom stupni vývoja ako Maďari a preberali od našich predkov kultúrne hodnoty a slovnú zásobu
3.  V Uhorsku sa presadzuje latinská kultúra
4.  Slováci začali používať ako spisovný jazyk češtinu.. Vznikla Univerzita ISTROPOLITÁNA - Matej Korvín. V tomto období vznikla pieseň Gaudamus Igitu – radujme sa kým sme zdraví
 
Latinská literatúra
- Strediskami vzdelanosti boli cirkevné a svätské školy a kláštory. Úradným jazykom bola latinčina. V kláštoroch sa odpisovali listiny a rukopisy. Pamiatky pozostávajú z kázní, modlitieb a piesní.
Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi: Zobrazuje udalosti zo života oboch mníchov. Svorad žil v pustovni na skalke pre Trenčíne , kde zachovával pôst a trýznil sa. Jeho žiakom bol Benedikt, zomrel krátko po Svoradovi, keď ho bojovníci v nádeji, že má peniaze zabili a hodili do Váhu. Oboch pochovali v Nitrianskej bazilike. Legenda Idealizuje najmä Svoradovu osobu.
Slovenčina
 
-   patrí do skupiny západoslovanských jazykov (spolu s češtinou, poľštinou a lužickou srbčinou).
 
Nárečia
Slovenské nárečia sa navzájom značne rôznia a delia sa na 3 skupiny:
•  západoslovenské nárečia (najbližšie češtine).
•  stredoslovenské nárečia (v južnej časti majú niekoľko znakov spoločných s južnoslovanskými jazykmi)
•  východoslovenské nárečia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

1.550