Stredoveká literatúra (800 – 1 500)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 459 slov
Počet zobrazení: 3 982
Tlačení: 326
Uložení: 353
Stredoveká literatúra (800 – 1 500)

Členenie :
1. Orientálna 3. Slovenská
2. Európska  4. Ústna ľudová slovesnosť
 
Orientálna
Najvýznamnejšie pamiatka – Korán – sv. kniha Moslimov, základné náboženské dielo Arabov a Islamu. Skladá sa z Božích práv, ktoré písali Mohamedovi. Tisíc a jedna noc – orientálne rozprávky a príbehy o kráľovnej Šeherezáde a pribehy z arabského prostredia. Táto kniha ja najprekladanejšia z arabskej literatúry.
 
Európska
Spoločenské podmienky –  a. feudálny spôsob života  b. náboženský svetonázor c. základom bola Biblia d. vzniklo heslo : Ora et labora – modli sa aj pracuj
Literárne podmienky –
-  V literatúre sa kládol dôraz na poznávaciu a náučnú literatúru
-  Synkretizmus  - splývanie umeleckej a vecnej literatúry
-  Dôležitá bola forma literárneho diela, obsah menej dôležitý, využívanie imitácie
-  Štýl bol retorický, využívanie synoným, personifikácie, prirovnaní . . . .
Delenie európskej literatúry – a. náboženská
  b. svetská
c. mestská – svetská
Náboženská
Mala výchovný bohoslužobný cieľ- Postavami boli svätci a zdôrazňovali kresťanské cnosti. Najvýznamnejší predstaviteľ František z Asisi
Náboženské pamiatkySpievanka, Kazne, Legendy, Životopisy svätych, Náboženské divadelné hry
 
Svetská
Hlavným literárnym druhom bola veršovaná epika. Hlavný hrdina bol idealizovaný rytier, šľachtic, bojovník,
Pieseň o Rolandovi – Epos je z obdobia križiackych výprav, kde Roland, rytier Karola Veľkého aj keď padol do pasce, bojoval proti presile. Keďže neprivolal načas pomoc cisár Karol Veľký zvíťazí, ale Rolanda prinášajú domov mŕtveho.
 
Slovo o pluku Igorovom – Hlavná postava Igor, ruské knieža bojuje s kočovnými kmeňmi. Dostane sa do zajatia, podarí sa mu utiecť a pripravuje ďalšiu výpravu.
Pieseň o Tristanovi a Izolde – Hrdinovia sa napijú čarovného nápoja lásky, smrteľne sa zamilujú a zomierajú.
 
Mestská – svetská
Mala zábavnú úlohu a využívala na to kritiku.
Pamiatky  a. Divadelné hry  b. Legendy o náboženských piesňach: Legenda o sv. Štefanovi, Legenda o sv. Benediktovi a Svoradovi, Legenda o sv. Kataríne  c. Kroniky : Dmalimilová kronika, Anonymová kronika, Kozmasová kronika
 
Slovenská (800- 1 780)
Špecifické črty –
a.  Začiatky ľudovej slovesnosti
b.  Imitácia – napodobňovanie Biblie a antickej literatúry, až neskôr to prešlo do topiky
c. Transcendeltálnosť – všetko je určované Bohom
d.  Retorika – rečnícky štýl
e. Mystika – hlboký citový zážitok k Bohu
f. Synkretizmus – spájanie a prelínanie jednotlivých literárnych druhov (napr. liriky, epiky)
 
Ústna ľudová slovesnosť
Bola to literatúra vytvorená obyčajným ľudom.  Šľachta spoznávala ĽS prostrednictvom profesionálnych spevákov – Igricov – (študenti)
1.  Obradový folklór – pracovné piesne, divadelné prejavy(koledy), rodinné prejavy
2.  Balady  - o Zakliatej dcére
3.  Krátke fóroprózy – hádanky, príslovia, porekadlá, báje, miestne povesti, zvieracie rozprávky  
Syntax – skladba
 
Pri jazykovej komunikácií tvoríme prejavy, čiže texty. Text je najvyššou jazykovou jednotkou.
Z jazykových prostriedkov sú pri utváraní textu základnými jednotkami vety.
V syntaxi určujeme tieto jednotky :
a.  Syntagmatické – píše list
b.  Vetné – Peter sa zúčastnil na Hviezdoslavovom Kubíne.
c. Polo vetné – Stála, obzerajú sa dookola.
d.  Súvetné – Ak budem môcť, tak prídem.
Prisudzovacie
Určovanie
Priraďovacie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.040