Klasicizmus a Slovenské národné obrodenie

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 261 slov
Počet zobrazení: 3 815
Tlačení: 351
Uložení: 412
Klasicizmus
 
Klasicizmus – z lat. classicus (vynikajúci, vzorový, príkladný)
-  tento smer vznikol a vyvrcholil na francúzskom kráľovskom dvore (za vlády Kráľa Slnka – Ľudovít XIV.)
-  Klasicisti videli zmysel umenia v napodobňovaní prírody, ale najmä v tom, čo je v nej podstatné a nemenné
-  Vzorom sa pre nich stalo práve antické umenie
-  Rozlišovali sa vysoké (óda, elégia, epos, tragédia) a nízke(bájka, satira, komédia) žánre
Hrdinovia -  vo vysokých žánroch boli hrdinami príslušníci vysokých vrstiev
-  pre nízky žáner bol príznačný, komický živel a námety zo života nižších vrstiev
-  Klasicisti sa orientovali na racionalistickú literatúra
-  Najvýznamnejšie umelecké literárne diela klasicizmu vznikli vo francúzsku a to v dramatickej tvorbe
-  Klasicistická dráma dodržiavala 3 jednoty 1. Času
2. Miesta
  3. Deja
 
PIERE CORNEILLE
 
Dráma  
Cid – Námet čerpal zo španielskeho rytierskeho prostredia. Cid je príkladom kresťanského rytiera oddaného svojej viere, verný kráľovi, starostlivý vo vzťahu k vlastnej rodine. Dej sa odohráva v 11. Storočí v Serile. Rodrigo (Cid) je synom starého dona Diega, miluje Chimenu. Chimenin otec urazí dona Diega a česť káže pomstiť túto urážku. Zvíťazí Rodrigo, ale Chimena sa za neho nevydá. Kráľ pošle Rodriga bojovať protimaurom v nádeji, že čas všetko vylieči.
 
JEAN BAPSTICE POUGELIN (Moliere)
-  Celý život zasvätil divadlu (autor, režisér, herec, riaditeľ)
-  Na javisku aj zomrel
-  Napísal 33 komédií
Misantrop – je o človeku, ktorý nenávidí ľudí a stráni sa ich
Lakomec – Autor chcel dokázať, že peniaze deformujú prirodzené ľudské vzťahy. Ukázal starého lakomca Harpagona zo všetkých strán. Obmedzuje svoje deti Elisu a Kleanta, intriguje, okráda služobníctvo, strata peňazí pre neho znamená šialenstvo, koniec zmyslu života. Charakter tejto postavy prepracoval do najmenších odtienkov. 

OSVIETENSTVO
-  Je pokrokové hnutie 18 storočia
-  Zakladá sa na osvietenom rozume, na pravde poznanej empíriou – skúsenosťou.
-  Presadzuje slobodu myslenia a presvedčenia
-  Hlása, že ľudia sú od prírody rovní, vládnuť sa má osvietene a nie despoticky
-  Myšlienky osvietenstva podporovalo meštianstvo i aristokrata
Predstaviteľa
JEAN- JACGUES ROUSSEAU
 Román: Emile – je o výchove detí v prírode
DENIS DIDEROT
Encyklopédia
 
DANIEL DEFOE
Robinson Crusoe
 
JONATHAN SWIFT
Gulliverove cesty
 
JOZEF DOBROVSKÝ
Dejiny českého jazyka a literatúry
 
JOZEF JUNGMANN
Slovník česko- nemecký
 
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ OBRODENIE (1780 - 1850)
 
Prvé obdobie: 1780 – 1820
-  Kodifikácia Bernolákovej slovenčiny 1787
-  V Trnave vzniklo : Slovenské učene tovarišstvo  - cieľom bolo šíriť, pestovať, zošľachtovať  spisovný jazyk, organizovať vydavateľskú činnosť, distribuovať knihy a šíriť kultúru.
-  Na čele stál Anton Bernolák a organizačne viedol Juraj Fándly
Druhé obdobie: 1820 – 1835
-  Vyznačuje sa založením Slovenského čitateľského spolku v Pešti
Tretie obdobie: 1835 – 1843
-  Vyriešila sa jazyková otázka a nastal návrat k biblickej češtine
Štvrté obdobie: 1843 – 1848
-  Bolo významné kodifikáciou slovenčiny
 
Evanjelici sa sústredili v Učenej spoločnosti Malohonskej Učenej spoločnosti Banského okolia. Na evanjelickom lýceu v Ba bola založená Katedra Reči a literatúry česko – slovenskej.
Noviny a časopisy: Prešpurské noviny
Staré noviny literarního umiení
 
ANTON BERNOLÁK 1762- 1813
-  Študoval teológiu v Trnave, vo Viedni a v Ba
-  Pôsobil ako kaplán v Ceklísi (dnešne Bernolákovo) a ako tajomník arcibiskupa v Trnave.
-  Uzákonil spisovnú slovenčinu v r 1787 na základe západoslovenského jazyka.
Jazykovedné diela
Jazykovedno – kritická razpráva o Slovenských písmenách
Slovenská gramatika
Etymológia slovanských slov
Slovár slovensky – česko – latinsko – nemecko – uherský
-  Bernolákovčinu používali slovenský katolíci a evanjelici používali biblickú češtinu.
 
JURAJ FÁNDLY 1750 – 1811
-  Je príkladným typom národného buditeľa a vlastenectva, ktorý celý život venoval ľudu
-  Fándlyho spisy predstavujú populárnu encyklopédiu poľnohospodárskych vedomostí 18 storočia
Diela:
Piľní domajši a poľní hospodár Zelinkár
O úhoroch a včelách
Slovenskí včelár
Ovčár
Dúverná zmluva medzi mníchom a diablom – Schvaľoval zrušenie reholi, ktoré sa nezaoberali školskou alebo sociálnou činnosťou. Príčiny vidí predovšetkým v tom, že mnísi upustili od prvotných  rehoľníckych zásad najmä chudoby a telesnej práce. Obviňuje mníchov z udržania ľudu v zaostalosti. Spis vyvolal veľké pobúrenie vysokých cirkevných hospodárov. Cirkev výtlačky zhabala a Fándlymu zakázala akúkoľvek literárnu činnosť. Fándlyho odsúdili na dva týždne o chlebe a vode. Dielo je napísané vo forme dialógu : zhovárajú sa v ňom uštipačný diabol Titinilus s mníchom Atanáziom. Paradoxne je, že autor (osvietenský farár) hovorí ústami diabla.
 
JOZEF – IGNÁC BAJZA  1755 – 1836
-  Narodil sa v Predmiery, teológiu študoval vo Viedni
-  Zomrel v Ba a pochovaný je v kryple domu svätého  Martina
René mláďenca príhody a skusenosťi – V dvojzväzkovom románe opisuje cesty a zážitky Reného, syna bohatého benátskeho kupca a jeho učiteľa Van Stiphouta. V prvom zväzku zažívajú dobrodružné príbehy v Turecku, Egypte a Taliansku. V druhom zväzku cez Viedeň prichádzajú na Slovensko a putujúci po slovenských dedinách. Odkrývajú chyby všetkých spoločenských vrstiev od poddaných až po zemepánov. Je to prvý román v slovenskej literatúre.
Slovenské dvojnásobné epigrammata
 
JÁN HOLLÝ  1785 – 1849
-  Narodil sa v Bórskom Mikuláši pri Šatíne.
-  Vyštudoval teológiu v Trnave a stal sa katolíckym kňazom.
-  Ako kňaz najdlhšie pôsobil v Maduniciach pri Piešťanoch, kde písal pod storočným dubom.
-  Po požiari oslepol a odišiel na faru k priateľovi Lachovičovi na Dolnú vodu, kde aj zomrel
-  Prekladal antických klasikov Hómera, Ovídia, Vergília.
-  Nazýva svoje eposy bohatierskymi eposmi.
Diela:
Svätopluk – je víťazná báseň v 12 spevoch. Veľkomoravský panovník Rastislav úspešne čelí náporu Východopánskej ríše, ktoré si chce podmaniť Slovenské kmene na Morave a Slovensku. Rastislavov synovec Svätopluk vydá Rastislava nemcom, oslepia ho a zatvoria do kláštora. Svätopluk víťazí  na devínskom bojisku, získava kráľovskú korunu. Slovania vystupujú ako charakterný, pracovitý, mierumilovný a pohostinný národ.
Cyrilo – Metodiata – Pozaostáva zo 6 spevov, opisuje príchod svätcov Cyrila a Metoda na VM, ich život a pôsobenie.
Sláv – Hrdina Sláv víťazí v boji Tatrancov s čudmi, ktorým velí kráľ Bondor.
Selanky – Sú menšie epické skladby, v jednom súbore je ich 21. Hlavnými postavami sú pastieri žijúci vo voľnej prírode, ktorej sa venujú práci, spevu zábave a hrám.
V Hollého tvorbe sa vyskytujú elégie (žalospevy), ktorých témou je smutný príbeh o ubiedenosti slovenského národného života.
Ódy (chválospevy) na svätských a cirkevných hodnostárov Juraja Pálkoviča a Antona Bernoláka.
 
JÁN KOLLÁR  1793 – 1852
-  Narodil sa v Mošovciach
-  Vyštudoval gymnázium v Kremnici, BB, Ba
-  Na vyššie filozofické a bohoslovecké štúdia odišiel do nemeckej Jeny.
-  Ako evanjelický kňaz účinkoval 30 rokov v Budapešti.
-  Zomrel vo Viedni.
Diela :
 
Básne Jána Kollára – Náplňou tejto prvej básnickej zbierky sú znelky (sonety), v ktorých ospevuje Mínu, alebo vyslovuje v nich vlastenecké myšlienky. Cenzúra viaceré básne nedovolila publikovať.
Slávy dcéra – V konečnej podobe vyšla v roku 1832 a obsahovala Predspev a 5 spevov:
I. Sála IV. Lethé
II.  Labe, René, Vltava V. Acheron
III. Dunaj
V prvom speve básnik spomína na krásne časy lásky v Jene a lúči sa s Mínou. V druhom a treťom speve putuje po slovanských krajoch opisuje svoje dojmy z pobaltských a našich krajín. V štvrtom speve prechádza s Mínou, medzitým údajne matnou po slovanskom nebi, aby oslávil všetkých vynikajúcich slovanských dejateľov. V piatom speve sa dostáva do pekla a zatracuje všetkých nežičlincov Slovanov a odrodilcov. Z hľadiska myšlienkového vyznenia Predspev predstavuje mimoriadne spôsobilú elégiu nad slovanskou minulosťou, v ktorej víťazilo násilie nad spravodlivosťou.
 
Zbieraním a vydávaním ľudových piesní, ktoré v rokoch 1834 – 35 vyšli pod názvom Národnie zpievanky čili písne svetdké Slováku v Uhrách.
Takto nepriamo kliesnil cestu do literatúry slovenčine, ptori ktorej sa neskôr tak postavil.
 
JÁN CHALUPKA 1791 – 1871
-  Bol dramatikom, pôsobil ako farár v Brezne.
Kocúrkovo – Len aby sme v hanbe nezostali – Podtitul autor vykresľuje prostredie slovenského malomestu, v ktorej prostredníctvom postáv odhaľuje smiešne stránky života vtedajšej spoločnosti. Humorne sú vykreslené postavy a ich charaktery. V Kocúrkove je rada oprávnená na voľbu nového učiteľa. Čižmársky majster Tesnošil Jánoš podporuje susedovho syna Martina, ktorý sa má oženiť s jeho dcérou Aničkou. Svoj hlas si presadil cirkevný inšpektor – pán Schudobíc, ktorý podporil voľbu Turčána Slobodu, ktorého sa snažila získať pre svoju dcéru pani Tesnosílová. P Chudobíc ho nútil, aby učil deti po maďarsky. Sloboda sa nechcel zaväzovať ženbou s Aničkou, lebo ľúbi dcéru bývalého učiteľa- Nesúhlasil učiť deti po maďarsky, lebo je uvedomený slovák!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bendegus
Pikareský román
Všetko na opak
Trasorítka
13. komnata
 
PAVEL JOZEF ŠAFÁRIK
Básnická zbierka:
Tatranská múza s lýrou slovanskou
Jazykové diela:
Dejiny slovanskej reči a literatúry
Slovanské starožitnosti
Slovanský národopis
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030