Slovenská medzivojnová literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 177 slov
Počet zobrazení: 8 043
Tlačení: 421
Uložení: 408
Slovenská medzivojnová literatúra
-  28. októbra 1918 vznikla ČSR, v tomto období nastáva veľký kultúrny rozvoj
-  Vznikajú divadlá SND v Bratislave, Košiciach a Martine
-  Vznikajú noviny a časopisy – Dav, Elán, Tvorba, Mladé Slovensko
-  Tento rozvoj sa čiastočne mení 14. marca 1939 keď vzniká samostatný štát pod vplyvom Hitlera
-  Literatúra je inšpirovaná modernou svetovou poéziou a prózou
 
Slovenská medzivojnová poézia
-  ovplyvňovali ju svetové avandgárdne smery najmä surrealizmus, francúzska poézia
-  do poézie sa miešajú nové motívy a témy
-  poéziu tohto obdobia môžeme zaradiť do
Staršej generácie – Martin Kukučín, Krčméry, Štepan, Janko Jesenský
  Mladšia generácia – DAV – idisti, Nadrealizmus, Katolícka moderna, Ján smrek, Valentín Beniak, Emil Boleslav Lukáč, Laco Novomeský, Máša Haľamová
 
EMIL BOLESLAV LUKÁČ
-  študoval na Sortone a v Lipsku
-  bol kaplánom ale vzdal sa pôsobenia v cirkvi, neskôr pôsobil ako učiteľ
-  redigoval viaceré časopisy ako Mladé Slovensko, Tvorba
-  bol predstaviteľom Neosymbolizmu
 
Zbierky
Spoveď – Prevažujú prvky nepoverčivosti, odhaľuje zážitky z detstva a dospievania. Má sklon vyjadrovať sa v protikladoch. Prejavuje sa jeho sklon k dolorizmu – žiaľ, bolesť
Dunaj a Sejna – tu sa stretávame s motívom domova (miestom narodenia), dáva jej prednosť pred Parížom lebo mravnú silu a istotu ma v dedinskom spôsobe života.
O láske neláskavej – Názov je oxymorom a napovedá o básnikovom chápaní lásky. V prvých básňach ironizuje sľub vernosti, nechce sa pútať k jednej osobe, sloboda je dôležitejšia.
 
VALENTÍN BENIAK
-  Narodil sa v Chynoranoch. Štúdium práva zo sociálnych dôvodov nedokončil, pracoval ako notár, bol úradníkom ministerstva vnútra. Po roku 1948 do polovice 60 rokov bol ako básnik umlčaný.
 
Tiahneme ďalej oblaky – básnická zbierka vymedzuje v nej jednu z hlavných tematických línií svojej poézie – vzťah k domovu. Objavuje sa tu aj motív reťaze, ktoré Beniak chápe ako symbol následnosti a zviazanosti jednotlivých generácií i ako symbol plynuciého času.
Poštový holub – zbierka básní zameraná na spoločenské udalosti v pozadí ktorých cíti ohrozenie, vypuknutie vojny, slovník je drsnejší, expresívnejší.
Žofia
Popolec
 
JÁN SMREK
-  vlastným menom Ján Čietek, vyrastal v sirotinci v Modre, pretože mu zomreli obaja rodičia. Počas vojny narukoval do armády, dostal sa do Istanbulu a Palestíny, tu ochorel na maláriu. V Prahe založil EDÍCIU MLADÝCH SLOVENSKÝCH AUTOROV, a časopis ELÁN. V jeho poézií sa prejavuje literárny smer Vitalizmus (Vital - život). Je to smer, ktorý vyjadruje optimizmus a radostný pocit zo života. Jeho celoživotnou inšpiráciou bola žena, opisoval krásu žien, lásku k nim. Do literatúry vstúpil so zbierkou:
 
Odsúdený k večitej žízni – je plná temných a smutných motívov, vyrovnáva sa tu zo svojom detstvom. Táto zbierka končí básňou – Dnes milujem svoj deň a touto básňou začína aj jeho príklon k vitalizmu.
Cválajúce dni
Božské uzly
Iba oči
Hostina
Studňa
Zrno
 
LACO NOVOMESKÝ
-  pôsobil ako učiteľ a novinár. V r. 1925 vstúpil do KČS, Aktívne sa zapojil do SNP, po vojne pôsobil v oblasti kultúry. V r. 1951 bol zatknutý a odsúdený na 10 rokov, kvôli buržoáznemu nacionalizmu. Do literatúry a verejného života sa vrátil v r. 1963, keď bol aj rehabilitovaný. Debutoval zbierkou NEDEĽA, v ktorej prináša poéziu do mesta.
 
Zbierky:
 
Romboid
Otvorené okná
Svätý za dedinou – Je to odozva na nástup fašizmu a reakcia na španielsko občiansku vojnu.
Pašovanou ceruzkou -  napísal ju vo väzení v Ilave.
Vila Tereza – Je pomenovaná podľa veľvyslanectva ZSSR v Prahe.
Do mesta 30 minút – Venoval ju pamiatke Vladimíra Klementisa, ktorý bol spolu s ním obvinený z buržoázneho nacionalizmu a v 50. rokoch popravený.
 
Katolícka Moderna
-  V 30. Rokoch minulého storočie okrem nadrealistov vstúpil do literatúry kat. moderna. Nebola to generácia ani literárna skupina v pravom slova zmysle, pretože autori sa hromadne nikdy nestretli. Sami sa nepovažovali za členov nejakej skupiny, nevydávali spoločné manifesty a ani nemali spoločný program. Väčšinou to boli katolíci a mnohý z nich boli kňazi. Boli ovplyvnený poetizmom, symbolizmom, často využívajú motívy z Biblie, mytológie ale ovplyvnil ich aj existencionalizmus.
Znaky :  Využívajú protikladný motív svetla a tmy. Svetlo je symbolom života bez hriechu, čistoty a nádeje. Tmu predstavuje hriech a diabol. Motív ženy nie je to však konkrétna žena, ale žena, ktorý je obrazom biblickej spoločnosti – Panna Mária. Motív cesty – cesta je vždy chápaná ako hľadanie Boha a smerovanie k nemu. Motív vlasti, rodnej krajiny a domova. Väčšina týchto autorov po roku 1945 emigrovalo do zahraničia.

Predstavitelia:
RUDOLF DILONG
PAVOL GAŠPAROVIČ HLBINA
JANKO SILAN
KAROL STRMEŇ
MIKULÁŠ ŠPRINS

SVATOSLAV VEJDL
 
RUDOLF DILONG
-  Po absolvovaní katolíckej teológie bol v Nitre vysvätený za kňaza. V r. 1945 emigroval , žil v Ríme, Argentíne a v U. S. A. Napísal viac ako 100 zbierok.
Budúci ľudia
Slávne na Holiach
Dýchajte lazy
= sú zbierky básní, z ktorých sála mladosť, optimizmus, prostredníctvom tradičného videnia stvárnil tému dediny a sedliackeho života.
Mesto s ružou
Mladý svadobník
 
Nadrealizmus
-  Je to literárna skupina, ktorá sa začala formovať pod vplyvom francúzskeho serrealizmu, zhrnula v sa v 30. rokoch 20. Storočia. Predstavitelia sa snažili o poéziu nového videnia, neuznávali žiadnych svojich predchodcov v poézií okrem prekliatych básnikov ČS poetizmu a Janka Kráľa. Dominuje u nich motív smrti, samoty, katastrofy a Apokalypsy. Ako literárna skupina sa stretávali a vydávali spoločné zborníky: Áno a nie , Sen o skutočnosť , Vo dne a v noci , Pozdrav
Znaky : Snaha o novátorstvo. Odmietanie tradičných hodnôt. Protest proti fašizmu. V ich poézií dominuje generatívna metafora (je to slovná zásoba vznikajúca spojením dvoch podstatných mien, jedno je v Nominatíve a druhé v Genitíve – kašeľ komínov, smaragdové tváre. ) Písali formou psychologického automatizmu.

Predstavitelia:
RUDOLF FÁBRY
ŠTEFAN ŽÁRY
VLADIMÍR REISEL
PAVEL BUNČAK
JÁN RAK
 
RUDOLF FÁBRY
-  Považujeme ho za vedúceho skupiny nadrealistov. Do literatúry vstúpil so zbierkou Uťaté ruky – Táto zbierka je považovaná za manifestantov, tu experimentuje, odmietol klasickú poéziu a literárne tradície. Úvodná časť prológ – je prečiarknutý, tým chcel vyjadriť snahu o tvorenie nového typu poézie, riadi sa heslom : ,,  za cenu umenia, vzdávali sa umenia ,,
Vodné hodiny, hodiny piesočné
Je to niekto iný
 
PAVEL BUNČÁK
-  Orientoval sa na prízvukovanie univerzitných ľudských hodnôt. Častým motívom  - spor srdca a rozumu
Neusínaj zažni slnko, S tebou a sám, Zomierať zakázané, Útek a návrat  

Bernolákov a Štúrov pravopis

 
Anton Bernolák
Skutočným uzákoniteľom (autorom 1. kodifikácie) sa stal až Anton Bernolák 
-Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách 
- Slovenská gramatika
 
- Slovár Slowenskí, Česko - Latinsko - Nemecko - Uherskí 
Bernolákov pravopis má tieto znaky: 
- odmietol etymologický pravopis a zaviedol fonetický pravopis

- píše sa iba i / každé podstatné meno sa píše s veľkým písmenom / ď, ť, ň, ľ sa pred e, i označujú mäkčeňom: Kňižki, rozľičních ... / g sa číta ako j : gazik, dvojité w ako v - označuje sa ľ: veľmi piľnem ... / neexistujú dvojhlásky : posilagú, Rečám 

- z hľadiska vetnej stavby - dlhé súvetia
- Bernolákov spisovný jazyk šíril svojimi populárno - vedeckými spismi

Ľudovít Štúr
Pravopis:
-   píše sa iba „i“ / rozdiel medzi zvukmi „d, t, n“ a „ď, ť, ň“ sa všade graficky vyznačuje / dvojhláska „ô“ sa rozpisuje ako „uo“ / dvojhlásky „ia, ie“ sa píšu „ja, je“ / v tvare genitívu mn. čísla, inštrumentálu j. čísla a osobných zámen sa zvuk „v“ píše ako „u“ („králou, sluhou, kostolou, hroznou, víchricou, svojou formou“) V iných prípadoch sa píše všade „v“ - aj tam, kde sa vyslovuje ako „u“ („prauda, dáuno, rouní“) 
Hláskoslovie: / nemá „ľ“ (iba „l“) / namiesto „ä“ má „a“ alebo „e“ / namiesto „iu“ má len „ú“ (božú, znameňú) / namiesto „é“ má „je“ (dobrjeho, dobrje; výnimka céra) / rytmický zákon sa uplatňuje dôsledne (oňi slúža, hlása, vába, spálac, kvjeťim) / particípiá minulé majú podobu „mau, volau, robiu“ 
Tvaroslovie: Prídavné mená odvodená od vlastných mien sa píšu veľkými písmenami (Francúski, Tatránski, Europejskí)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036