Svetová a slovenská baroková literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 28.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 703 slov
Počet zobrazení: 6 730
Tlačení: 413
Uložení: 417
Svetová a slovenská baroková literatúra
J. A. Komenský- Veľká didaktika, Informatorium školy materskej
J. Fándly-Zelinkár
Grimmelhausen- Dobrodružný  Simmplicius Simplicissimus

BAROK (16. - 18. storočie)
Od druhej polovice 16.stor. Európa sa zmietala v živelných pohromách a bojoch( 30-ročná vojna, turecké vpády, náboženské nepokoje)
-ľudia začali strácať nádej, rodí sa pesimizmus, v krutých časoch sa človek obracia viac k Bohu a viere, preto vzniká nový myšlienkový aj umelecký a kultúrny sme – barok
Kolískou baroka je Taliansko a Španielsko
-dôvera v ľudský rozum a pozemské hodnoty sa stráca, čoraz aktuálnejšie je stredoveké vanitas vanitatum  (márnosť nad márnosť) - všetkého je pominuteľné
- baroková literatúra ideovo nadväzuje na stredovekú literatúru
- barok chce človeka ohúriť a zapôsobiť na jeho zmysly: dekoratívnosťou, pompéznosťou, patetickosťou
- skutočnosť sa zobrazuje pomocou znakov, symbolov
- vzniká pompézny štýl so zložitými  trópmi a figúrami, z ktorých najobľúbenejšie sú: hyperbola a antitéza
- typické sú protiklady: dobro a zlo  
túžba po večnom živote a strach zo smrti
   vysoké a nižšie (až ľudové) vyjadrovanie
Literárny barok delíme na: a) náboženský
  b) svetský ( vznikli nové žánre: cestopisy, životopisy, memoáre, denníky)

Nemecká literatúra


CHRISTOFFEL VON GRIMMELSHAUSEN
Dobrodružný Simplicius Simplicissimus
-román sa skladá z prvkov  autobiografickej a historickej prózy, poskytuje pestrý obraz 30-ročnej vojny
-hrdinom je naivný chlapec  Simplicius
-hlavný zmysel románu je humánny: hľadanie pravého človeka, jeho ľudskej existencie
-barokový charakter dotvára kvetnatý rozprávačský štýl, rozsiahle citácie knižných poznatkov, odkazy na Bibliu a diela antických autorov a drsný sedliacky humor
-román má výchovný charakter v duchu vtedajšieho katolicizmu
Dej: Simplicius uteká z domu, ktorý zničili žoldnieri počas 30-ročnej vojny, pred ďalšími krutosťami
-útočisko nájde u zbožného pustovníka, ktorý je v skutočnosti šľachtic a jeho pravý otec. Po jeho  smrti  Simplicius prechádza zničenou bojujúcou Európou, najskôr ako potulný blázon, neskôr ako dobrodruh, ktorý  dosiahne bohatstvo, lásku a slávu
-avšak choroba a nešťastie ho privedú na zbožnú cestu pokorného človeka a po stroskotaní lode sa dostáva na neosídlený ostrov, kde žije ako pustovník
 
Česká literatúra
JAN  AMOS KOMENSKÝ( 1592-1671)
-český filozof, pedagóg, historik, prekladateľ, básnik
-pre svoju pedagogickú činnosť a nadčasové myšlienky  si vyslúžil označenie– učiteľ národov
-jeho diela smerujú k –pansofii- vševede
- domnieval sa, že poznanie odstráni rozpory medzi ľuďmi a privedie ich k večnému mieru
-stredobodom  jeho záujmu je človek ako prameň všetkého dobra ale aj zla
-venuje sa otázkami ľudskej spoločnosti, sociálnym, politickým a náboženským otázkam
 Didactica magna (Veľká didaktika) - najznámejšie a najprekladanejšie dielo obsahujúce všetky zásady modernej pedagogiky a premyslený systém výchovy a vzdelávania
-žiaci sa majú vzdelávať najskôr v materinskom jazyku nie v latinčine, až keď ovládajú materinský jazyk , potom sa učiť cudzie jazyky
-vzdelanie patrí všetkým rovnako  bez rozdielu na:  vek, pohlavie, majetok
-pri vyučovaní postupovať od jednoduchého k zložitému
-vo vyučovaní používať názorné pomôcky
-disciplína je dôležitá ako: „voda na mlyn!“
- jeho zásady pri vyučovaní sa používajú dodnes
 
Informatorium školy mateřské
-prvé dielo sústredené na výchovu detí v predškolskom veku v rodine
Brána jazykov otvorená- prvá učebnica latinčiny
 
SLOVENSKÁ BAROKOVÁ LITERATÚRA(1650-1780)
-protihabsburgské  povstania, rozpínavá politika Habsburgovcov, náboženské boje, hlad, epidémie, reformácia a protireformácia
-slov. barokovú literatúru charakterizoval zvýšený záujem o slovenské dejiny, úcta k slovenskému jazyku
-strediskom vzdelanosti bola univerzita v Trnave
-zásluhu na rozvoji vzdelanosti , školstva a osvety mali:  jezuiti, františkáni ( mníšske  rády)
-výrazné prvenstvo mala náboženská baroková poézia- obracal sa k záhrobnému životu, zdôrazňoval pominuteľnosť, márnosť svetských vecí , opierala  sa o Bibliu. Autori písali: duchovnú poéziu,modlitby, kázne
BENEDIKT SZÖLÖSICantus catholici- Písmne katolické-  je prvý katolícky spevník
 - od konca 17. stor. vznikla aj  svetská baroková poézia- čiastočne sa tvorila v latinčine, slovakizovanej slovenčine alebo v bohemizovanej slovenčine
-bola zachytená v rukopisných spevníkoch a zborníkoch : meštiacka a ľudová
-zborníky obsahujú svetskú ľúbostnú poéziu
-didakticko-reflexívna  poézia: sa  prebásňovali  ľudové  príslovia, ktoré obsahovali mravoučné ponaučenia a návody ako sa zachovať  v akejkoľvek životnej situácii
- zverejňovali sa v rukopisoch, až neskôr verše vydávali tlačou
Predstavitelia: PETER BENICKÝ,  HUGOLÍN GAVLOVIČ (Valaská škola...)
Vedecká spisba- MATEJ BELpolyhistor , bol najväčšou vedeckou osobnosťou  uznávanou aj v zahraničí
-zaoberal sa: uhorskou kultúrou, históriou, jazykovedou, národopisom, zemepisom, hospodárstvom prírodnými vedami – dielo Historicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku- vrcholné dielo encyklopedického zamerania– vyzdvihuje Slovákov a zastáva sa ho
 
JURAJ FÁNDLY (1750-1811)
-typický osvietenský prozaik, slovenský národný buditeľ a vlastenec, propagátor bernolákovčiny
-panstvo a cirkevná vrchnosť mu zazlievali, že píše po slovensky, sledovali jeho kázne, zakázali mu písať, dokonca ho uvrhli do kláštorného väzenia
-pôsobil v chudobných farnostiach - poučoval ľud o tom, ako má prakticky využiť pôdu a prírodné bohatstvo, chcel prispieť k povzneseniu poľnohospodárstva, preto náučné práce písal zrozumiteľne, uvádzal v nich príklady , v tomto duchu je aj jeho kniha - Zelinkár- vyzdvihuje roľníkov a ich prácu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)

Maturitné témy z literatúryZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018