Román zo štylistického a kompozičného hľadiska

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 28.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 919 slov
Počet zobrazení: 35 946
Tlačení: 630
Uložení: 597
Román zo štylistického a kompozičného hľadiska
Druhy románu: psychologický, sociálny, historický. Sociálny typ postavy, typ rozprávača
M . Kukučín- Dom v stráni
J. C. Hronský- Jozef Mak
J. Hašek- Osudy dobrého vojáka Švejka
S. H. Vajanský – Suchá ratolesť
L. N. Tolstoj- Vojna a mier
M. Urban- Živý bič

ROMÁN
-je prozaický text so zložitou výstavbou, patrí k veľkým epickým žánrom
-zobrazuje široký okruh života, obyčajne v dlhšom časovom rozpätí, preto musí mať i veľký rozsah, ktorý je jeho hlavným vonkajším znakom
-dej románu býva zložitý- okrem hlavnej dejovej línie- sleduje hlavné postavy, môže obsahovať aj línie vedľajšie -sa zúčastňujú vedľajšie postavy
-všetky zložky románového diela musia byť starostlivo usporiadané logicky aj umelecky- musia navonok i vnútorne tvoriť jednotu- t.j. ide o kompozíciu románu
-každý literárny druh aj žáner dodržiava špecifické kompozičné postupy:
 
A) členenie textu na kapitoly, odseky- patrí sem aj názov, úvod, prológ, epilóg...
NÁZOV literárneho diela má nielen informačnú , ale aj estetickú hodnotu, predznamenáva jeho obsah a to :  priamo alebo metaforicky
KAPITOLA – je relatívne samostatná kompozičná jednotka – môže byť uvedená samostatným názvom, alebo číslom
-skladá sa z viacerých odsekov
ODSEK – pozostáva buď z viacerých viet zriedkavo z jednej vety alebo slova
-odsek tvoria obsahovo navzájom súvisiace vety, ktoré zjednocuje nejaká ústredná myšlienka
-môže plniť aj iné funkcie: nap. naznačiť:
-neočakávaný vývin situácie, zvrat v deji
-vstup novej postavy do deja
-presun deja v priestore
-náhly časový presun...
Dôležitá je kategória rozprávača
 
B) členenie textu na : pásmo postáv a na pásmo rozprávača ( používanie reči rozprávača, priamej reči, polopriamej reči, nevlastnej priamej reči, zaradenie  citátov...)
PÁSMO ROZPRÁVAČA- sa rozčleňuje ne pasáže ktoré, - pokiaľ ide o slohový útvar- môžu byť pasážami rozprávacími, opisnými, úvahovými
-rozprávač môže „rozprávať „ príbeh v 3.osobe alebo v 1. osobe
- na základe rozprávačovho vzťahu k postavám sa vydeľujú 4 typy rozprávačov:
1. Autorský (vševediaci) rozprávač – je rozprávač klasického románu
-príbeh rozpráva v 3. osobe minulého času z pozície nezainteresovaného pozorovateľa
-objektívne referuje o všetkom, čo súvisí s príbehom a vnútornom svete postáv
-vidí svoje postavy zvonka i zvnútra, vie všetko o nich, pozná ich najtajnejšie myšlienky
2. Personálny rozprávač- rozpráva príbeh tiež v 3.osobe min. času- ale jeho zorný uhol je ohraničený pohľadom jednej postavy – prostredníctvom ktorej vidí zobrazovaný svet , postavy aj dej
-vnútro postáv neopisuje
3.Priamy-individuálny rozprávač- je jednou z postáv diela
-rozpráva svoj vlastný príbeh v 1.osobe j.č. prítomného času alebo minulého času
-zvyčajne je to hlavná postava diela
-zobrazuje svoje vnútorné pocity, ostatné postavy charakterizuje iba navonok
4.Rozprávač „oka kamery“- je podobne ako oko kamery zameraný len na vonkajšie znaky postáv
-nezobrazuje vnútro, psychiku
PÁSMO POSTÁV- predstavujú úseky textu, ktorých nositeľmi sú postavy
-prehovory postáv môžu byť vyslovené nahlas: dialóg, vonkajší monológ  - sa vyjadrujú vo forme : priamej reči :
Pavol jej siahol na ruku a povedal: „Poď, tu nemôžeš zostať.“
- alebo môžu byť aj myslene, nahlas nerealizované: vnútorný monológ  - sa vyjadrujú vo forme: polopriamej reči , nevlastnej priamej reči, nepriamej reči
a) nevlastná priama reč:
Pavol jej siahol na ruku, po , tu nemôžeš zostať.
b) Nepriama reč:
Pavol jej siahol na ruku a povedal, že tu nemôže zostať.
c) Polopriama reč:
Pavol jej siahol na ruku, nie, tu nemôže zostať.
 
C) SPÔSOB DEJOVEJ VÝSTAVBY ( sujet)
- kompozícia prozaických diel sa zakladá na časovom slede motívov
- spisovateľ si môže zvoliť postup:
1. lineárny- chronologický . je jedna dejová línia, resp. jedna časová rovina, motívy sú zoradené tak, ako za sebou nasledujú- zachováva sa časová postupnosť
2. paralelný: rozvíjajú sa najmenej 2 a viac dejových línií- uplatňuje sa viac časových rovín
3. retrospektívny- sa narúša časová postupnosť dejových prvkov, resp. dej sa odvíja spätne, nap. dielo sa môže začať smrťou hlavného hrdinu, až potom sa opíšu okolnosti okolo nej, autor sa vracia do minulosti-  napr.  pri detektívkach
Spojením viacerých románov do jedného celku vznikajú  dilógie – dva  romány,  trilógie – tri romány a románové cykly. Obsiahle románové zobrazenie významnej etapy vo vývine spoločnosti sa nazýva epopeja (l. N. Tolstoj- Vojna a mier)
 
Romány môžeme členiť na základe :
-témy na:  psychologický, spoločenský,  sociálny, životopisný, výchovný, dobrodružný,  science- fiction ,detektívny...)
-podľa časového určenia deja na: historický, zo súčasnosti, utopický...)
-podľa výpovednej formy na: román v listoch, denníková forma, dialogický román...)
-podľa deja: a) reálne možný- môže obsahovať skutočný príbeh, ktorý aj keď vymyslel autor v ničom neprekračuje hranice reality
b) nereálny- prekračuje hranice reality- obsahuje prvky fantastiky
- podľa literárnych smerov: renesančný, barokový, sentimentálny, realistický, naturalistický, expresionistický....
 
Prvý román vznikol v antike – DAFNIS A CHLOÉ
-aj staroveku sa v próze používala : historická, dobrodružná či ľúbostná tematika
-v stredoveku sa písali hlavne veršované epické skladby napr. príbeh o TRISTANOVI A IZOLDE
-orientálna lit. :  Rozprávky z tisíc a jednej noci
-za dôležitý medzník sa pokladá  Rabelaisov  ( francúzska renesančná liter.)  román - GARGANTUA A PANTAGRUEL- čerpal námety z karnevalových slávností, počas ktorých sa mohlo všetko zosmiešniť ( kráľ, cirkevní hodnostári)
Ešte väčší vývin románu ovplyvnil román- Miguela de Cervantes– Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha
-paródiu zosmiešňuje rytierske romány, využíva humor a satiru
-autor použil postupy :  PIKARESKNÉHO ROMÁNU : -hlavná postava je šibal, ktorý sa vyznačuje chytráctvom, je sluha a putuje od jedného pána k druhému, pričom im prechádza cez rozum. Tento typ románu vznikol v 16.-17. storočí v Španielsku. Z tohto románu vznikli v 2. polovici 18. storočia.: výchovný román a filozofický- v ktorých sa vyskytuje najmä dobrodružstvo
-hlavný hrdina, rytier Don Quijote, putuje z miesta na miesto so svojím sluhom , Sanchom Panzom- praktický sedliak
-Don Ouijot je  heroikomický typ- smiešny hrdina. Je pomätený čítaním rytierskych románov, chce obnoviť zašlú slávu potulného rytierstva, a preto sa na vychudnutom koňovi, ktorý je v jeho predstavách
sa nádherným tátošom, vypraví sa spolu so svojím odvrávajúcim zbrojnošom Sanchom do sveta, aby vykonal hrdinské činy na oslavu dámy  svojho srdca( v skutočnosti je kraviarka). –aby pomáhal utláčaným, chránil vdovy a siroty. Prežíva mnoho dobrodružstiev: bojuje s veternými mlynmi, ktoré považuje za obrov ,útočí na stádo oviec, pokladajúc ich za nepriateľské vojsko
-po mnohých zážitkoch sa vracia domov, kde zo svojho poblúznenia vytriezvie
 
Prvý slovenský román napísal Jozef Ignác Bajza: René mládenca príhody a skúsenosti- vznikol koncom 18. storočia
-rozvoj slovenského románu spadá do 19. stor. Významnými slovenskými románopiscami boli: S. H. Vajanský - Suchá ratolesť, Koreň a výhonky, M. Kukučín- Dom v stráni
-najväčší rozmach dosiahol slov. román v 20. Storočí: M. Urban: Živý bič, J. C. Hronský : Jozef Mak, F. Hečko: Červené víno, P. Jaroš - Tisícročná včela, V. Šikula: Majstri...
 
Epiku rozdeľujeme na : veľkú:  román, epos
strednú: novela , humoreska, poviedka
malú:  bájka, báj, rozprávka, povesť, legenda, vtip
 
PSYCHOLOGICKÝ ROMÁN- autor sa sústreďuje na vnútorný svet postáv, ktorý býva v rozpore so skutočnosťou
-býva oslabený dej, viac úvahovosť
- využíva vnútorný monológ
-zakladateľ :  Fiodor Michailovič Dostojevskij ( ruská lit.)
 
SOCIÁLNY- SPOLOČENSKÝ ROMÁN
-realistický stvárňuje skutočnosť,  spoločenské a kultúrne prostredie ,dominantné postavenie mal v 19. storočí v období realizmu
-prevláda sociálna tematika, uplatňuje sa kritickosť na spoločnosť
- v dielach vystupujú obyčajní ľudia s prirodzenou mravnou prevahou nad nadriadenými
 
HISTORICKÝ ROMÁN
-orientuje sa na historické fakty
-zámer : sprostredkovať obraz minulosti súčasnému čitateľovi
-rozvoj v prvom desaťročí 19. storočia
-zakladateľ angl. spisovateľ Walter Scott
 
NATURALISTICKÝ ROMÁN
-do popredia človeka, ktorý sa riadi biologickým- pudovým
-zakladateľ Emil Zola
 
EXISTENCIONALISTICKÝ ROMÁN
-prejav ničotnosti, absurdnosti, odcudzenia človeka
 Sarte, Camus
 
POSTMODERNÝ ROMÁN
-60-té roky
- pocity skepsy, vyčerpanosti
-parodujú skutočnosť, absurdné situácie
-U. Eco . Meno ruže
Satre: Hnus
R.Sloboda,  D.  Mitana,  D.Dušek- slovenskí spisovatelia
 
 NOVÝ ROMÁN( antiromán)
-vznikol vo Francúzsku v polovici 50-tych rokov 20. storočia
-pokúsili sa zmeniť klasické zásady románu: odmietli- dej, postavy, kompozíciu
-snažili odpsychologizovať postavy dej redukovať na minimum
-postupovali tak, ako keby oko kamery zaznamenávalo iba holé fakty, predmety, pohyby...
- klasický dej nahradili len „útržkami dej
-nesnažili sa nič analyzovať, vysvetľovať vzťahy medzi ľuďmi, len ich konštatovali
-písali racionálne bez uplatnenia fantázie, nevstupovali do deja, nekomentovali postavy ani dej
- vyzdvihovali význam dialógov, odmietali vnútorný dialóg
- predstavitelia: A. R. Grillet, Nathalie Sarrautová, M. Butor...
- v slovenskej literatúre : 60-tych rokoch 20. stor.- J. Johanides, P. Jaroš...
 
MARITN KUKUČÍN ((1860-1928)
-vlastným menom Mudr. Matej  Bencúr
-zakladateľ realizmu v slovenskej próze
-písal : črty, poviedky, romány, cestopisy, divadelné hry
-do literatúry uviedol : ľudové postavy, ľudovú reč
-dedinského človeka opisoval s chápavým , láskavým humorom
- diela: Rysavá jalovica, Neprebudený, Veľkou lyžicou, Keď  báčik z  Chochoľova  umrie...
V Dom Stráni – román : vrcholné dielo
Dej románu sa odohráva V Dalmácii na ostrove Brač. Je kronikou jedného roka života na tomto ostrove
-proti sebe stoja rodiny težaka Mateho Beraca, ktorý predstavuje patriarchálny sedliacky svet a šory(pani) Anzuly Dubčicovej, ktorá stelesňuje zemiansku triedu
-Mete celý život tvrdo pracoval, je hrdý sedliak, teší sa autorite
-základným motívom je láska dvoch mladých  ľudí, a otázka, či sa láskou dajú prekonať rozdiely medzi sedliakmi a zemanmi, autor odpovedá, že je to nemožné
-román sa delí na 4 časti, ktoré sledujú vznik lásky  medzi Katicou a Nikom a jej postupný zánik. Túto líniu umocňujú striedanie ročných období, ktoré zdôrazňuje večný kolobeh života
Obsah
-vzájomný vzťah medzi  Matem a  Anzulou naruší láska ich detí Katice a Nika. Hlavne mate je veľmi nešťastný a radšej by  Katicu videl mŕtvu než s Nikom. Aj šora Anzula už pre Nika vybrala nevestu – zemianku Doricu. Obaja rodičia sa však dohodnú, že mladým nebudú brániť, predpokladajúc, že aj tak sa sami rozídu. Šora  Anzula navyše organizuje situácie, v ktorých vidno rozdiely medzi Katicou a Doricou.Šora  Anzula pripraví hostinu, na ktorú pozve Katicu aj Doricu. Kým Dorica je jemná, kultivovaná, Katica je naivná, nevie sa správať .Niko  si napokon uvedomí, že sa s Katicou k sebe nehodia. Rozíde sa s ňou a vezme si Doricu.
Ich láska sa nemohla naplniť nielen preto, že pochádzali z rozličných vrstiev, ale aj preto, že každý ju prežíval inak: Niko bol naozaj najskôr zaľúbený , a potom rozmýšľal, Katica najskôr premýšľala nad výhodami vzťahu, až neskôr sa zamilovala.
Katica si napokon zoberie, na odporúčanie svojho otca, prvú lásku, sedliaka Paška Bobicu.
 
Štruktúra diela:
Dej je priamočiary, dynamický.
Autor využíva ON- Rozprávanie, v prvej časti aj retrospektívu
-zachytil 3 spoločenské vrstvy: sedliakov  ( Mate Berac)
-zemanov  ( šora  Anzula)
- novú vrstvu veľkopodnikateľov – obchodník  Zandome
-budúcnosť videl v novej vrstve podnikateľov
 
JOZEF  CÍGER -  HRONSKÝ  (1896-1960)
-najvýznamnejší medzivojnový prozaik
- písal zbierky poviedok: U nás Domov, Medové srdce – boli orientované na dedinu
- zbierky noviel: Podpolianske rozprávky, Tomčíkovci – téma dediny , aj sociálne a psychologické prvky
Jozef Mak
-sociálno- psychologický román o obyčajnom človekovi z dedinského prostredia
- dej sa odohráva v rokoch 1900-1930 v chudobnom dedinskom prostredí
-Jozef sa narodil ako nemanželské dieťa  chudobnej vdove
- jeho starší brat Jano, vyhadzuje Jozefa z domu.
- zamiloval sa do peknej Maruše a ona do neho, rozhodol sa pre nich postaviť dom. Pri ťažkej práci ochorel. Jeho radosť z domu netrvala dlho, musel narukovať na front.Po návrate ho čaká ďalšie sklamanie- Maruša sa vydala za jeho brata Jana a žili v chalupe, ktorú postavil Jozef. Maruša sa veľmi zmenila – po chorobe zostal škaredá , zanedbaná a dala sa na alkohol. Jozef si po čase zobral škaredú ale dobrú a pracovitú Julku, ktorú nemal rád a keď ju konečne začína ľúbiť Julka zomiera.
- hlavným hrdinom je Jozef Mak - „človek milión“ –zrnko maku, ktorý prijíma svoj osud, koná v súlade so svojou povahou a s ohľadom na okolnosti znesie všetky životné útrapy: zradu milej, zradu brata, matkinu smrť, ženinu smrť: v závere diela sa autor prihovára Jozefovi: „ Trp, Jozef Mak. Človek – milión si, nuž vydržíš všetko, keďže nie je pravda, že najtvrdší je kameň, najmocnejšia je oceľ, ale pravda je, že najviac vydrží na svete obyčajný Jozef Mak.“
Štruktúra diela:
-román sa vyznačuje bohatým lyrizmom: využíval – personifikácie, prirovnania, metafory, epitetá
-autor v diele je ako vševediaci rozprávač, radí postavám, čo majú robiť, hovorí za ne, prihovára sa hlavnej postave
- uplatnil vnútorný monológ
-použil kontrasty: Jozef – Jano, pekná Maruša – kalika (mrzáčka) Julka
- zobrazil duševné pocity svojich hrdinov
 
JAROSLAV HAŠEK ( 1883-1923)
- český prozaik, tvorca humoristickej a satirickej prózy
- jeho dielo bolo preložené do 23 jazykov
Osudy dobrého vojáka Švejka
-heroikomický román o 1. svetovej vojne a nezmyslených nariadeniach Rakúsko- uhorskej armády, ktorej sa autor vysmieva
-hlavnou postavou je heroikomický ľudový hrdina Jozef Švejk – nie je hrdinom v pravom slova zmysle
-absurdnej moci vojenskej mašinérie  sa bráni tým , že presne do bodky plní nezmyselné predpisy a rozkazy
-so  Švejkom , úradne vyhláseným „blbom“ , sa stretávame tesne po sarajevskom atentáte na následníka trónu Ferdinanda d´Este
-súdni lekári prehlásili Švejka za človeka s vrodeným kretenizmom, skončí na psychiatrii a ako beznádejný prípad ho prepustia
-na začiatku vojny Švejka povolajú na odvod, kam ho ako reumatika dovezie jeho domáca na invalidnom vozíku
-na vojne sa stane sluhom u nadporučíka Lukáča, oboch prevelia za trest do Českých Budějovíc, pretože Švejk ukradol  pre  Lukáča psa, ktorý patril plukovníkovi
-cestou Švejk zatiahne záchrannú brzdu vo vlaku, aby sa presvedčil, či funguje, a tak ho vysadia a vyšetrujú
-bez  dokladov sa vydá peši do Českých Budějovíc- horliví žandári ho považujú za ruského zveda a zatknú ho, ale opäť sa dostane k Lukáčovi
-keď Švejk hľadá pre svoj oddiel nocľah, narazí na ruského vojaka, kúpajúceho sa v rybníku. Chce vyskúšať, ako by mu svedčala ruská uniforma, a tak si ju oblečie. Chytia ho , márne sa snaží vysvetliť, že je to omyl, hrozí mu trest smrti
-Švejk doháňa svojich nadriadených k zúrivosti tým, ako horlivo plní rozkazy
-zdrojom komiky je aj jazyk
-známa je Švejkova veta na fronte, keď sa strieľa kričí: „ Nestrieľajte, veď sú tu ľudia!
 
SVETOZÁR HURBAN-  VAJANSKÝ  (1847-1916)
-bol  slovenským básnikom, prozaikom, politikom, literárnym teoretikom, kritikom, novinárom – predstaviteľ realizmu
-najznámejšie básnické zbierky: Tatry a more, Verše..
Suchá ratolesť- román
-suchou ratolesťou na národnom pni sú práve zemania
-hlavná postava  je Stanislav Rudopoľský,  ktorý v závere románu súhlasí, aby jeho zemiansky rod prestal byť „ suchou ratolesťou“ na strome slovenského národa a zapojil sa do národného života
-Stanislav Rudopoľský – zeman a umelec, posledný potomok zemianskej rodiny z Rudopolia,  študoval právo vo Viedni, veľa cestoval po Európe a k slovenskému národu nemal žiadny vzťah
-Rudopoľského  príchod do kaštieľa sa stáva udalosťou v celom kraji
-Stanislav sa postupne zoznamuje s miestnou smotánkou a imponuje mu pekná vdova Adela Rybárička, do ktorej sa zamiluje a ktorú si vezme za ženu
- spoznáva učiteľa Tichého, ktorý je silný národovec a s presvedčí Stanislava , že aj v slovenskom národe sú výnimoční ľudia, taktiež spoznáva ďalšieho národovca statkára Vanovského
- pod ich vplyvom sa stáva  jedným  z nich  a zapojí sa do národného života
Štruktúra diela:
-dej je situovaný do polovice 70-tych rokov 19. storočia
-rozprávač i postavy hovoria kultivovanou rečou s cudzími slovami-postavy sú detailné charakterizované zvonku, ale chýba im vlastný vnútorný svet- chyba Vajanského

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ (1828-1910)
-ruský realistický spisovateľ
-stal sa zástancom roľníctva a hlásateľom filozofie – neprotivenia  sa zlu násilím
-najznámejšie romány: Anna Kareninová, Vojna a mier
Anna Kareninová
–román o hľadaní zmyslu rodiny a lásky
-psychologická sonda do ženskej duše
- obraz pomerov v Rusku v 2. polovici 19. storočia
Anna opúšťa svojho manžela i dieťa, zamilovala sa do druhého muža
.jej manžel sa staral len o svoju kariéru, nedotkla sa ho ani Annina nevera., ale viac sa obával spoločenského škandálu
-Annu opúšťa nakoniec aj jej milý a ona končí život samovraždou( pod kolesami vlaku)
 Vojna a mier
-román epopeja- je román rieka, rozsiahly román s mnohými postavami, hlavným dejom aj s dejovými odbočkami, ktoré sa v závere spoje do jedného celku
-je  o osudoch ruskej spoločnosti na pozadí európskych dejín
- dej sa dohráva na pozadí napoleonských vojen, zachytáva bitku pri Slavkove, výpravu do Ruska, vpád Napoleona do Moskvy, ktorú  Kutuzova- veliteľ ruských vojsk , dal vyprázdniť, a tak Francúzov porazil- hladom a zimou bez boja
-zachytil život vyššej ruskej spoločnosti- aristokratov v prvej tretine 19. Storočia
-zobrazil ich osobný aj spoločenský život, vidiek , mesto, prírodu
-vystupujú tu skutočné historické osobnosti- Napoleon, Kutuzov, cár Alexander...
 
MILO URBAN ( 1904-1982)
-prozaik medzivojnového obdobia
-písal novely:  Výkriky bez ozveny, Z tichého frontu, Za vyšným mlynom - stala sa neskôr predlohou pre libreto E. Suchoňovej opery : Krútňava

Živý bič
-najvýznamnejší román slovenskej medzivojnovej literatúry o prvej svetovej vojne a jej dopade na obyvateľstvo
-je  unanimistický ( una  anima- lat. jedna duša )  román- s kolektívnym hrdinom. Dedina je zobrazená ako jednoliaty celok – jedna bytosť
 -je sociálno- psychologickým románom
-je jednou z najväčších výstrah proti vojne
-odsúdenie vojny je tiché – symbolizuje ho postava Ondreja Koreňa, ktorému vojna – bič – zanechala stopu na ústach a nemôže hovoriť
-dej sa odohráva počas 1.svet. vojny v hornooravskej dedine Ráztoky,  ktorá leží ďalej od fontu
Skladá sa z 2 častí:
Stratené ruky- zobrazuje vplyv vojny na dedinu a ľudí. Stratené ruky sú ruky , ktoré chcú siať, chýbajú na poli, pri práci a vo vzťahoch
Adam Hlavaj v tejto časti sa hnev mení na výbuch pomsty
Hlavným zámerom autora bolo vystihnúť vnútorný svet ľudí vo vojne, keď sa trhali tradičné vzťahy a menili pravidlá spolunažívania
Obsah
-Rázstočania-  spočiatku vôbec nechápali, čo im vojna prinesie
-front bol ďaleko, polia , domy neboli zničené
-až keď sa domov vrátil nemý a zmrzačený Ondrej koreň, začínali chápať. Postupne sa z frontu vracali ďalší, niektorí už neprišli nikdy
1. časť -  Stratené ruky
-vojna im však spôsobila bolesť aj nepriamo. Najviac sa to ukázalo na Eve Hlavajovej. Jej muž Adam je na vojne a ona veľmi chce, pretože ho miluje,  aby sa vrátil domov a tiež  nevládze ťažko pracovať  na poli.. A tak ide poprosiť notára  Okolického, aby vybavil návrat manžela z frontu.. Notár je bezcharakterný človek, využije situáciu a prinúti Evu, aby sa mu oddala. Eva čaká od neho dieťa. Okolický sa jej  pohrozí, že ak prezradí meno otca, nikdy si muža neuvidí .Keďže  mlčí dedinčania ju odsúdia, nik jej nepomôže okrem Ondreja Koreňa  a Ilčíčky, ( ktorá mala jediného syna a zabili jej ho na vojne ) napriek tomu nevládze obrobiť polia a spolu so synkom hladujú. Po pôrode sa obáva, že sa Adam dozvie pravdu a utrápená spácha samovraždu ( utopí sa v rieke)
2. časť- Adam Hlavaj
Adam utečie z frontu, prichádza domov. Teší sa na Evu a syna. Domov však nájde opustený . Chce sa dozvedieť, čo sa stalo a kto zapríčinil  jeho nešťastie , ale nikto nič nevie. Pravdu sa dozvie od notárovho sluhu. Okolický zo strachu povolá do dediny vojenský oddiel. Vojna sa skončí a domov sa vracajú ozbrojení chlapi. Notár dá príkaz odzbrojiť ich. Vtedy vypukne živelná vzbura. Notár sa utopí na tom istom mieste , kde skonala Eva, ľudia plienia a napokon podpália krčmu – príčinu mnohého zla. Adamovi sa zdá, že po dlhom utrpení dosiahol konečne slobodu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.029