Moderná poézia

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 28.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 179 slov
Počet zobrazení: 18 959
Tlačení: 500
Uložení: 535
Moderná poézia - pojmy: avantgarda, voľný verš, impresionizmus, senzualizmus, reflexívna lyrika,duchovná lyrika, pop-poézia
J. Smrek - Cválajúce dni, Dnes milujem svoj deň, Dievča v rozkvete
L. Novomeský - Somnambul
F. Kráľ - Kosec
R. Dilong - Vodopád leta
J. Wolker - Věci
D. Hevier - Jeden kabát jedna tvár, Kým vieš snívať
J. Urban - Voda, čo ma drží nad vodou
K. Peteraj - Balada o poľných vtákoch

AVANTGARDA - predvoj, pokrok
- nové umelecké smery sa formujú koncom 19.storočia a začiatkom  20.storočia
- ide o širokú škálu programov, ktoré pôsobili takmer súčasne
-  avantgardu charakterizuje kolektívny program (už nie individuálna vzbura)
- umelci sa snažia realitu nahradiť abstrakciou, v človeku uvoľňujú spontánnosť, prirodzenosť, sen , podvedomie
- avantgardné smery: kubizmus, futurizmus, konštruktivizmus, impresionizmus
 
KUBIZMUS - vyznačuje sa geometrickým zobrazovaním predmetov
FUTURIZMUS - oslavoval techniku a civilizáciu- zakladateľom bol Marinetti - zrušil: interpunkciu, zaviedol onomatopoje a kakofóniu, odmietol konvencie, obdivoval techniku, mestskú civilizáciu, chcel  zobraziť ruch rodiaceho sa priemyselného sveta
KONŠTRUKTIVIZMUS - dôraz kladie na racionálny a logický charakter prvkov
IMPRESIONIZMUS - (impressio - dojem) je umelecký smer, ktorý pôvodne označoval výtvarnú orientáciu mladých maliarov, ktorí sa spoločne predstavili v Paríži r.1874 ( názov je odvodený podľa názvu obrazu Moneta Dojem)
V literatúre tento smer charakterizuje: bezprostrednosť, spontánnosť, zvýšená zmyslová vnímavosť každodenného svet: snaží sa osloviť všetky naše zmysly
-jazyk je lyrický, bohatý na básnické prostriedky- eufóniu, farebné asociácie
SURREALIZMUS - ( z fran .slova surréaliteé  znamenaá nadreálno)  -vznikol v Paríži
-zdôrazňovali fantáziu, predstavivosť a dôležitosť podvedomia a snov, vychádzali z učenia psychoanalýzy Freuda
-vytvárali prekvapujúce metafory, využívali voľný verš, vynechávali interpunkciu, vyjadrovali „kŕčovitú krásu“- ktorá vychádzala s ľudského podvedomia, snov
-z nich vychádzali naši slovenskí nadrealisti( R. Fábry...)
SENZUALIZMUS - do popredia silné zmyslové vnímanie sveta cez: obrazy, metafory, symboly
-ich poézia je hravá, optimistická, znovu objavujú krásu všedných dní a jednoduchých vecí
-využívali tradičný aj voľný verš, rýmy, kalambúry
-snažili sa o viacvýznamovosť básní ( Feldek, Stacho, Mihalkovič
POETIZMUS - vznikol v Prahe
- mal veľa spoločných čŕt so surrelizmom - aj poetisti zdôrazňovali: sen, fantáziu, zmyslové vnemy
-ale poetisti kládli dôraz na: lyrický prístup ku skutočnosti, všímali si:  najmä radostné, veselé stránky života, snažili sa nachádzať krásu i vo všednom živote
REFLEXÍVNA LYRIKA - úvahová
DUCHOVNÁ LYRIKA - spája tradičné kresťanské hodnoty s využívaním nových výrazových možností, aké poskytovali: symbolizmus, mysticizmus, existencializmus, poetizmus, surrealizmus
- najčastejšie témy: náboženstvo, Boh, národ, rodný kraj, používa symboly z Biblie a z gréckej mytológie (Dilong, Silan...)
POP-POÉZIA- piesňové texty
-sú najkvalitnejšie texty piesní, ktoré sa približujú umeleckej úrovni poézie(Kamil Peteraj, Boris Filan, Milan Lasica)
 
VITALIZMUS-( z latins. vita = život, elán)
-literárny smer v slovenskej a českej literatúre
-oslavoval: lásku, krásu, život, vyjadroval radosť z jednoduchých vecí (J. Wolker. J. Smrek)
 
VOĽNÝ VERŠ
- je verš modernej poézie, v literatúre sa uplatňoval od začiatku 20.stor.
- vznikol ako protiklad prísne rytmicky organizovaného verša - nemožno v ňom hľadať : rovnoslabičnosť, metrum, rým...
- nositeľom rytmu v tomto verši je intonácia, rovnaká intonácia je daná ich rovnakou vetnou výstavbou, básnici niekedy nepoužívajú ani interpunkciu
- prvýkrát použil v slov. literatúre- I. Krasko
 
JÁN SMREK (1898-1982)
-predstaviteľ  vitalizmu v slovenskej poézii
-básnik životného optimizmu, neúnavný hľadač lásky a harmónie
Cválajúce dni- básnická zbierka, ktorou  sa prihlásil k vitalizmu - ospevuje život, aktivitu, elán
-veľa miesta venuje láske, mladosti, kráse
-po prvýkrát použil spôsob písania typický pre všetky vitalistické básne: spontánnu lyrickú improvizáciu, ktorá spôsobila nepravidelnosť formy, neusporiadanosť, princíp hry a hravosti
-báseň Cválajúce dni - autor sa v nej snaží vyvolať dojem pohybu, plynutia času
Dnes milujem svoj deň- báseň zo zbierky( Odsúdený k večitej žízni)
- Deň tu symbolizuje: 1. noc, ráno, deň - striedanie času
 2. mladosť, zrelosť, staroba - životný kolobeh
  Noc - symbolizuje: tmu, samotu, smútok
 Deň - je začiatkom optimistického vnímania sveta
Básnik a žena(básnická skladba)
-je vo forme dialógu medzi básnikom a ženou, ktorú stretol a oslovil jedného zimného dňa
-je to básnická poviedka
- Smrek v nej využil symboliku ročných období – počas všetkých štyroch období prezentuje vzťah k žene - od jeho vzniku cez vzplanutie a koniec až po stretnutie po 10  rokoch
- skladá sa z 5 častí: V zasneženom parku, Pokračovanie jarné, Letná noc na vode, Padajú listy, Po desiatich rokoch
- okrem lásky zachytáva aj Smrekove názory na poéziu, miesto ženy v spoločnosti, vzťah k životu, ktorý podľa neho treba chápať ako sen , či zázrak
 
LACO NOVOMESKÝ (1904-1976)
- najvýznamnejší predstaviteľ avantgardnej ľavicovej poézie - prijal ideológiu komunizmu, hlásil sa k socialistickým ideálom, k marxistickej ideológii
- podieľal sa na príprave SNP
- v roku 1950 ho obvinili z tzv. buržoázneho nacionalizmu a odsúdili na 10 rokov väzenia. V 60. rokoch  ho rehabilitovali
- písal básnické zbierky, ovplyvnené európskou proletárskou poéziou
Nedeľa (básnická zbierka)
- básne sociálne, melancholické, plné smútku, ale aj úžasu nad svetom
- predstavuje svet kaviarní, tančiarní, atmosféru veľkomesta
- základným motívom viacerých básní je hľadanie šťastia
 Otvorené okná (básnická zbiera)
-dve línie: sociálna a avantgardná
 Svätý za dedinou(bás. zb.)
- odráža tragiku doby, obsahuje básne so španielskou občianskou vojnou, kde bojoval aj Novomeský na strane republikánov proti fašistom
- zachytáva absurdnosť doby, ktorá sa rúti do vojny, v ktorej sú prevrátené všetky ľudské hodnoty
 
FRAŇO KRÁľ (1903-1955)
Predstaviteľ proletárskej poézie a socialistického realizmu v slovenskej literatúre
- písal poézie aj prózu
- v medzivojnovom období napísal 3 básnické zbierky: Čerň na palete, Balt, Pohľadnice
- využil v nich podnety proletárskej poézie i avantgardného českého poetizmu
Čerň na palete - obsahuje básne typické pre proletársku poéziu
-hlavným motívom básní je: krása, láska, príroda, túžba pošťastí a solidarita s trpiacimi
-básne sú poznačené smútkom - vyplývajú z básnikovej  choroby i z ťažkého osudu  státisícov chudobných proletárov a bedárov
 
RUDOLF DILONG  (1905-1986)
-vedúca osobnosť katolíckej moderny
Básnické zbierky: Hviezdy a smútok, Helena nosí ľaliu....
-uplatnil v nich metódy poetizmu a surrealizmu
-využíva voľný verš, dôraz kladie na hudobnosť verša
 
JIŘÍ WOLKER (1900-1924)
-český básnik, jeho poézia je poznačená: vitalizmom a humanizmom
Host do domu  (bás. zb.)
-básne sú plné lásky k obyčajným veciam - oživoval veci pomocou metafory, personifikácie, čo bolo prejavom povojnového vitalizmu
Svatý  kopeček (bás. zb.)
-spomienka na starých rodičov  a na pútnické miesto Haná, kde sa zjavila Panna Mária
Ťežká hodina (bás. zb.)
-proletárska poézia - vyjadril bojové odhodlanie, že za sny sa musí bojovať
Písal aj balady: Balada o očích topičových, Balada o snu....
 
DANIEL HEVIER (1955)
-ja majiteľ vydavateľstva HEVI v Bratislave
Motýlí kolotoč (bás.zb.)
-zbierka básní s ľúbostnými, rodinnými a prírodnými  motívmi
S otcom v záhrade, Vták pije z koľaje (bás. zb.)
- úvahy o dejinných udalostiach, čo ovplyvnili náš život, napr. v básňach Bernoláčtina,  Pre všetky zbierky sú príznačné harmonické tóny a zobrazenie vnútorného svete lyrického hrdinu
Elektrónkový klaun (bás. zb.)
- zobrazuje modernú dobu, elektrónkový klaun je lyrický hrdina na gombíky, ovládaný a riadený počítačom. - žije v každodennom strese , zhone
- pocit rýchleho plynutia  a pocit, že sa mu život vymyká z rúk, nesie zodpovednosť, vychováva deti ale aj trpí vo veľkomeste
-autor jeho existenciu nevidí len v čiernych farbách , lebo je schopný aj milovať
 
JOZEF URBAN(1964-1999)
-debutoval ako básnik nových tónov zbierka Malý zúrivý Robinson
-využil vplyv amerických beatnikov-  lyricky citlivý a zároveň chlapčensky drzí
Hluchonemá hudba - zbierka básní: mladícku dynamiku a revoltu vystriedali pochmúrne, pesimistické tóny
- kladie si otázky - kto sme? koho ničíme? kto ničí nás?
Kniha polomŕtvych (bás, zb.)
-verše nádejí, o možnosti zastaviť šialený vývin sveta
Voda, čo ma drží nad vodou(bás. zb.)
-táto zbierka vyšla po Urbanovej smrti( autohavária) - sú v nej všetky jeho piesňové texty pre: Elán, Žbirku, M. Palondera, J. Lehockého, B. Dubasovú, texty piesní pre film  Fontána pre Zuzanu 3)
 
KAMIL PETERJ (1945)
-jeho piesňové texty  zbavili slovenskú populárnu hudbu gýčovitisti
-do svojich textov zaradil motív  veľkomesta
-písal pre Prúdy, Mariána Vargu, Pavla Hamela, M. Žbirku, Mariku Gombitovú
-piesňové texty mu vyšli v zbierkach:  Texty,  Bosá láska,  Pop texty
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023