Slovenská medzivojnová literatúra (1918 – 1945)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 816 slov
Počet zobrazení: 29 154
Tlačení: 841
Uložení: 877
Slovenská medzivojnová literatúra /1918 – 1945/
 
Literatúra v tomto období prekonala zložité premeny a rýchly, dynamický rozvoj. Mladá generácia autorov sa  inšpirovala modernou európskou literatúrou. Do poézie i prózy vnášala nové, netradičné prvky a témy. Na rozdiel od predchádzajúcich období, keď v literatúre prevládal iba jeden smer, v medzivojnovom období sa súčasne uplatňovalo mnoho štýlov a smerov, napr. vitalizmus /J. Smrek/, neosymbolizmus /E.B. Lukáč/, poetizmus /V. Beniak/, nadrealizmus /R.Fabry/, katolícka moderna / R. Dilong /, ľavicovo orientovaná literatúra – davisti / L. Novomeský, F. Kráľ, P. Jilemnický/, expresionizmus / v próze – M. Urban, J.C. Hronský, v dráme – J.B. Ivan/, naturizmus- lyrizovaná próza /Ľ. Ondrejov, M. Figuli, D. Chrobák, F. Švantner /, kritický realizmus /L.N. Jégé/
 
Ján Smrek /1898 – 1982/
* v Zemianskom Lieskovom  + v Bratislave
- hlavný predstaviteľ vitalizmu v medzivojnovej poézii. Reprezentuje generáciu básnikov, ktorí po r. 1918 vniesli do literatúry nové, svieže tóny. Už za života sa stal legendou. Patril - a dodnes patrí - k najobľúbenejším, najčítanejším slovenským básnikom. Pre rozvoj slovenskej medzivojnovej literatúry mala veľký význam aj Smrekova novinárska, redaktorská a vydavateľská činnosť. Založil viacero edícií, napríklad Edíciu mladých slovenských autorov, roku 1930 začal vydávať literárno-umelecký mesačník Elán.

Do literatúry vstúpil básnickou zbierkou Odsúdený k večitej žízni. Je poznačená smútkom a pesimizmom, badať v nej príklon k symbolizmu. V ďalšom období prekonáva pochmúrne nálady a citové krízy, stáva sa zakladateľom vitalizmu v slovenskej literatúre. Je to literárny prúd, ktorý vznikol tesne po 1. svetovej vojne vo Francúzsku ako reakcia na prežitú vojnovú katastrofu. Jeho cieľom bolo objavovať krásu v obyčajných veciach, tvoriť si k nim radostný citový vzťah. Zakladá sa na zmyslovom vnímaní života.
Hlavnými témami Smrekovej tvorby sa stali láska k človeku, oslava života. V zbierke Cválajúce dni ho lákala tajomnosť diaľok, krása prírody, civilizácia veľkomesta. V úvodnej básni tejto zbierky sa zjavuje motív cválajúcich žrebcov a jazdcov, ktorí sa ženú „krkolomným cvalom“ vpred. Motív vyjadruje pocity mladej generácie, závratný rytmus, plynutie času.
Úryvok:
My mladí, jarí šarvanci,
ktorí sme celým dúškom živí-
my sme tí jazdci diví! 
Sedíme na paripách :
uháňajúcich dňoch,
a pevne sa držíme hrivy -
nič nevadí, že niektorý
pri skoku ponad piliere
oceľového mosta
drží sa už len chvosta.
Nemôžeme znať, či nespadneme
  a nezlomíme väz -
lež nechceme sa predsa vtopiť
v to driemajúce ľudská plemä,
  v zakliaty živý les.
  V zbierkach Božské uzly, Iba oči oslavuje ženu, jej očarujúcu krásu a ľúbosť.
/vplyv českého poetizmu – hravosť, melodickosť, ľubozvučnosť veršov, zmyslové vnímanie skutočnosti/. Ku klenotom slovenskej ľúbostnej poézie patrí skladba Básnik a žena. Je to lyrický príbeh básnika a ženy, ktorý autor stvárnil vo forme dialógu a osnoval ho na striedaní ročných období. Skladba má 5 častí: 1. V zasneženom parku, 2. Pokračovanie jarné, 3. Letná noc na vode, 4. Padajú listy, 5. Po desiatich rokoch.  Obraz ženy je básnikovou ilúziou, predstavou ženstva, ktorá sa postupne rôznym spôsobom obmieňala.
Vitalistické obdobie svojej tvorby básnik uzatvára zbierkou Zrno. V nej zanecháva cudzie diaľky,  vracia sa k rodnej zemi. Zbierka je básnikovým vyznaním lásky k domovu.
V období 2. svetovej vojny vyjadruje otvorený protest proti fašizmu v zbierkach Hostina, Studňa. Vzdáva sa vitalizmu. Základné motívy láska, život  dostávajú protipóly nenávisť, smrť.
Po vojne sa básnik na dlhší čas odmlčal. Obdiv ku kráse, lásku k životu opäť vyjadril v zbierkach: Obraz sveta, Nerušte moje kruhy a v autobiografickom diele Poézia, moja láska.
Smrek prekladal  z francúzskej, maďarskej, poľskej, ruskej literatúry. Venoval sa tvorbe pre deti: Maľovaná abeceda, Machule.
 
Emil Boleslav Lukáč /1900 – 1979 /
-  hlavný predstaviteľ symbolizmu v poprevratovej literatúre. Na jeho tvorbu mali vplyv európski symbolisti – Baudelaire, Ady, a z domácich básnikov Ivan Krasko.
Do literatúry vstúpil zbierkou Spoveď. Je to intímna poézia, plná smútku, bolesti a pesimizmu. Zbierka Dunaj a Seina je vybudovaná na protiklade domova a sveta. Domov, to je dedina, básnikov rodný kraj, spája sa s kladnými hodnotami. Predstavuje dobro. Svet symbolizuje mesto so zápornými mravnými hodnotami, predstavuje zlo. Napr. v básni Taedium urbis – Hnus z mesta.

Úryvok:
Bohatstvá veľkomesta, zlatisté strechy dómov,
ich rozkoš, mam a jed, ich sláva, sprzna, slasť,
všetko to cudzie mi, je inde moja vlasť,
tam medzi bralami môj čarokrásny domov.
Ó, hory zelené, ó, dobrý, rodný údol,
na malých chatrčiach ten milý modrý kúdol,
tie mäkké sonáty, ktorými vietor húdol.
Ó, ľudia ako vosk, nie nepriatelia - vlci,
v ich krotkých pohľadoch slavianska láska blčí.
Ó, ty môj krásny kraj. Tak milujem ho. Mlčí.
 
V zb. O láske neláskavej sa L. prejavil ako básnik silného erotického citu. Jeho ľúbostná lyrika je plná paradoxov – protikladov, napr. v b. Paradoxon hovorí: „Nesmiem byť šťastný, lebo šťastím uplynie šťastie, len z kyprej pôdy pochybností nám láska rastie.“ V 20. – 30. rokoch začína Lukáčova poézia nadobúdať spoločenský charakter. Rieši filozofické a mravné problémy doby, odsudzuje násilie, vojnu. Básnik vytušil najmä nebezpečenstvo nastupujúceho fašizmu, ktorý by mohol znamenať pre Európu zničenie jej kultúry: zb. Spev vlkov, Elixír, Bábel, Moloch. V novších zbierkach Stĺp hanby, Hudba domova, Óda na poslednú a prvú, Parížske romance, Srdce pod Kaukazom oslávil život človeka, varoval ľudstvo pred novou svetovou katastrofou. Lukáč prekladal z francúzskej, nemeckej a maďarskej literatúry.
Hlavný zmysel básnikovho celoživotného diela  spočíva v obrane ľudskosti uprostred odľudštenej doby. Jeho básne majú meditatívny charakter. Sú plné bolesti, utrpenia, beznádeje a smútku.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Literatúra - maturitné témyOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.041