Vývin slovenskej drámy (Chalupka, Palárik, Hviezdoslav, Tajovský)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 791 slov
Počet zobrazení: 6 656
Tlačení: 421
Uložení: 378
Vývin slovenskej drámy (Chalupka, Palárik, Hviezdoslav, Tajovský)
 
Dráma sa u nás začala vyvíjať v 1. polovici 19. storočia zásluhou slovenského meštianstva a národne uvedomelej inteligencie. O šírenie divadla na Slovensku sa zaslúžil najmä liptovský knihár Gašpar Fejérpataky – Belopotocký. Založil 1. ochotnícky divadelný krúžok v L. Mikuláši, ktorý sa uviedol r. 1830 hrou

Jána Chalupku  Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali. Autor v hre zosmiešnil feudálnu pýchu, odrodilstvo chudobných zemanov a panštiacich sa malomeštiakov, ktorí sa povyšujú nad ostatných. Presvedčivo zobrazil život slovenskej spoločnosti v 1. tretine 19. storočia.

Vystupujú tu jej 3 hlavné zložky:
- predstaviteľ feudalizmu – zeman a cirkevný inšpektor Pán z Chudobíc
- predstaviteľ malomestskej buržoázie – čižmársky majster Tesnošil a jeho rodina
- predstavitelia pokrokovej inteligencie – mladý učiteľ Sloboda, starý učiteľ Procházka

Dejovou osnovou sú voľby nového učiteľa a jeho príchod do Kocúrkova. Mladého učiteľa Slobodu chce získať Pán z Chudobíc  pre maďarizáciu – prikazuje mu učiť deti po maďarsky – on to odmieta, lebo je uvedomelý Slovák. Tesnošilova žena sa ho zase snaží získať za muža pre svoju dcéru. Sloboda sa však ožení s dcérou starého učiteľa Procházku, ktorú má úprimne rád.
Charakteristika postáv:
Čižmársky majster Tesnošil je starým remeselníkom, nie je však samostatný, podnikavý, chýbajú mu črty novodobej buržoázie. Chce sa zaradiť do vyššej, panskej spoločnosti. Poklonkuje bohatým. Rozpráva po maďarsky, hoci maďarčinu neovláda. Používa slová, ktoré maďarčina prevzala zo slovenčiny. Takto ho autor zosmiešňuje, poukazuje na jeho obmedzenosť.
Tesnošilova žena je falošná, závistlivá, klebetná, jej jediným cieľom je výhodne vydať rozmaznanú, vzdorovitú a bezočivú dcéru, a tak zabezpečiť „bez práce poctivé vyživenie“.
Pán z Chudobíc – predstaviteľ upadajúceho zemianstva, ktorého postihol nielen hospodársky, ale aj morálny úpadok – je nevzdelaný, chce pomaďarčiť celé Kocúrkovo.
Protikladom týchto postáv je mladý učiteľ Sloboda, ktorý je úzko spätý s ľudovými tradíciami a hrdo sa hlási k slovenskému pôvodu.
Mená postáv vystihujú ich charakterové vlastnosti. Umelecké prostriedky – humor, irónia, satira.

Ján Palárik – tvoril v období prechodu od romantizmu k realizmu
písal hlavne divadelné hry. Dramatickú  tvorbu pokladal za vrchol slovenského umenia. Bol presvedčený, že činnosť divadelných ochotníckych krúžkov zapôsobí na rozvoj národného a spoločenského života.
V divadelnej hre Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch – hlásal zmierenie medzi Maďarmi a Slovákmi, medzi ľudom, inteligenciou a šľachtou.  V hre autor využil princíp dvojitej zámeny osôb, (zememerač Rohoň – barón Kostrovický, Miluša,  grófka Hrabovská) čo mu umožnilo rozohrať množstvo humorných situácií, v ktorých sa odhaľujú charakterové vlastnosti postá. Mladý barón Kostrovický sa má oženiť s grófkou Hrabovskou. Aby ju bližšie spoznal, vymení si úlohy s priateľom – zememeračom Rohoňom. To isté však urobila aj grófka so svojou spoločníčkou Milušou – dcérou učiteľa Orieška. Reťaz zámen sa ťahá až po dožinky, na ktorých ľud prevoláva na slávu Slovákov i Maďarov. Každá láska si nájde svoju cestu a každý si nájde toho pravého.
 
Pavol Országh – Hviezdoslav
Predstaviteľ kritického realizmu
*  vo Vyšnom Kubíne v zemianskej rodine.
Študoval na maďarskom gymnáziu v Miškolci, nemeckom gymnáziu v Kežmarku, právo v Prešove. Tu založil študentský literárny spolok KOLO a spolu s Kolomanom Banšellom pripravil almanach Napred. Po štúdiách pôsobil ako advokát v Dolnom Kubíne, v Námestove – tu prežil 20 rokov a vytvoril svoje najväčšie diela. Na sklonku života sa opäť vracia do Dolného Kubína.
Tvorba: písal lyriku, epiku a veršovanú drámu.
Dramatická tvorba:  Herodes a Herodias5 – dejstvová tragédia. Biblický námet, kritika spoločnosti. Hlavná postava – kráľ Herodes. Vyženie svoju zákonnú manželku Tamar a do paláca si privedie Herodiadu a jej dcéru Salome. Nemravný život v paláci karhá Ján Krstiteľ. Herodes ho pozve do paláca a dá ho uväzniť. Na oslave Herodesových narodenín si Salome ako odmenu za svoj tanec na matkin podnet žiada hlavu Jána Krstiteľa. V tých chvíľach sa už blíži s vojskom Tamarin otec, arabský kráľ. Herodesovo vojsko je porazené. Rímsky cisár napokon posiela Herodesa do vyhnanstva , kam s ním odchádza aj Herodias.
 
Jozef Gregor – Tajovský /1874 – 1940/
Predstaviteľ kritického realizmu
Narodil sa v Tajove. Študoval v Banskej Bystrici, na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom, na obchodnej akadémii v Prahe. Pracoval ako bankový úradník na  viacerých miestach. Posledné roky prežil v Bratislave. Pochovaný je v Tajove.
Tvorba: Písal poviedky a divadelné hry. Námety čerpal z dedinského prostredia. Na rozdiel od Kukučína, ktorý sa iba zhovievavo usmieva nad chybami dedinského ľudu, Tajovský ich ostro kritizuje a obviňuje spoločnosť, ktorá je za ne zodpovedná.
Divadelné hry: Statky – zmätky, Ženský zákon, Nový život, Matka, Tma, V službe, Hriech, Smrť Ďurka Langsfelda, Hrdina, Blúznivci ...

Statky – zmätkyvystupujú tu dve rodiny: bohatí Palčíkovci a chudobní Ľavkovci. Palčíkovci nemajú deti. Nahovoria svojich vzdialených príbuzných Ľavkovcov, aby im dali syna Ďurka za vlastného. Sľúbia im, že ho oženia so Zuzkou Kamenskou a po smrti prepíšu na nich majetok. Palčík takto získal lacné pracovné sily, svoj sľub nemienil dodržať. Začínajú sa prvé nezhody. Zuzka opúšťa Ďura a ten si privedie do domu svoju starú lásku Betu. Mladí žiadajú prepis majetku okamžite. Lakomec Palčík odmieta, sklamaná Beta odchádza a ľahtikára Ďura vyženú z domu. Chce sa vrátiť k Zuzke a k synovi, ale tá mu už neverí. Autor v diele kritizuje honbu za majetkom, ktorý spôsobuje rozvrat v rodinách a zmätok v dušiach.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Literatúra - maturitné témy

Diskusia: Vývin slovenskej drámy (Chalupka, Palárik, Hviezdoslav, Tajovský)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019