Staroslovienska literatúra – Proglas, Moravsko-Panónske legendy

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 08.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 543 slov
Počet zobrazení: 23 981
Tlačení: 1 195
Uložení: 1 183
Spoločensko-historické pomery -  prvým štátnym útvarom na území dnešného Slovenska bola po Samovej ríši Veľkomoravská ríša (založil ju Mojmír)
-  Mojmír a jeho nástupca Rastislav museli bojovať proti politickému a kultúrnemu vplyvu Východofranskej ríše – potreba osamostatniť sa – Rastislav hľadal pomoc u byzantského cisára Michala III.
-  ten r. 860 vyslal na Veľkú Moravu misiu vedenú Konštantínom a Metodom
-  Konštantín zostavil prvé slovanské písmo – hlaholiku, spolu s Metodom priniesli staroslovienčinu (prvý slovanský liturgický jazyk)
-  Franskí kňazi bratov obvinili z bohorúhačstva, preto sa vypravili do Ríma obhajovať bohoslužby v staroslovienčine (spor s trojjazyčníkmi – hebrejčina, latinčina, gréčtina) – pápež im to schválil
-  Konštantín vstúpil v Ríme do kláštora (meno Cyril), čoskoro zomrel. Metoda pri návrate na VM uväznili vo Franskej ríši, medzitým sa na VM stal vládcom Svätopluk, ktorý bol za latinskú liturgiu
-  Metod sa vrátil na VM a pokračoval vo svojej činnosti, po jeho smrti pápež zakázal staroslovienske bohoslužby a Metodovy žiaci museli odísť z VM – usadili sa hlavne v Bulharsku, kde zostavili nové písmo Cyriliku
 
Prekladová literatúra
-  na území VM Konštantín a Metod preložili:
MISÁL (omšová kniha)
EVANJELIÁ (Nový zákon)
BREVIÁR (modlitebná kniha pre kňazov)
ŽALTÁR (zbierka žalmov)
SPEVNÍK
ZÁKON SUDNYJ LJUDEM (Súdny zákonník pre svetských ľudí)
ČASŤ STARÉHO ZÁKONA  

Pôvodná literatúra

-  vznikala na území Bulharska a VM, staroslovienčina sa po gramatickej aj štylistickej úrovni vyrovnala latinčine a gréčtine
§ Proglas – autorom je Konštantín, prvá slovanská báseň, veršovaný predslov k prekladu sv. Evanjelia.
Štýl: Výrazný obrazný štýl, citáty z Biblie. Dôraz na citové a zmyslové pôsobenie, využiva emocionálne, expresívne, patetické, zvukovo účinné básnické prostriedky (symboly, metonýmie, alegórie, personifikácie, hyperboly a pod.) – zvyšujú umeleckú hodnotu diela. Využil tiež stupňovanie, paradox (protikladový výrok), anaforu.
Obsah: Hlavná myšlienka je oslava slovanského prekladu Písma, vyzdvihnutie domáceho jazyka ako základu vzdelanosti. Spomína tiež dôležitosť viery, gramotnosti, jazyka a kníh.
 
§ Moravsko-Panónske legendy – tvoria ich Život sv.Konštantína (autor Kliment) a Život sv.Metoda (autor pravdepodobne Gorazd). Nie sú to čisto len legendy – autori sa pridržiavajú faktov a konkrétnych udalostí, neidealizujú Konštantína a Metoda do úlohy svätcov. (HAGIOGRAFIA – čast teológie, zaoberá sa životom svätých)
Život sv.Konštantína  - zameraný na opis Konštantínovho detstva, štúdia, múdrosti a činnosti. Vyzdvihuje jeho súcit, obhajovanie pravdy v boji proti trojjazyčníkom. Zachytáva tiež situáciu na Veľkej Morave.
Štýl je vznešený a rétorický, obsahuje biblické citáty, číselné symboly, rečnícke otázky, prirovnania, kontrasty, podobenstvá aj dialógy. V porovnaní so Životom sv.Metoda je obšírnejší, filozofickejší, idealizovanejší, štylisticky komplikovanejší.
Život sv.Metoda – je bohatší na životopisné údaje, približuje hlavne Metodovu činnosť na Veľkej Morave, predovšetkým zápas s franskými kňazmi. Obsahuje historické dokumenty o schválení slovanskej liturgie a vymenovaní Metoda za arcibiskupa.
Vety a súvetia majú jednoduchšiu stavbu, legenda je kratšia, epickejšia, má menej znakov legendy (žiadne zázračné prvky). Obsahuje tiež biblické citáty, úryvky z rečí, prejavov a listov, dialógy.
 
§ O písmenách – učená rozprava, obhajoba staroslovienčini a hlaholiky, autorom je pravdepodobne Chrabr
§ Život Naumov – anonymná biografická próza zo začiatku 10.storočia
 
Veľkomoravská a Cyrilometodská tradícia má veľký význam v živote slovenského národa. Pozornosť sa na ňu sústredila hlavne po 17.storočí.O históriu VM sa zaujímal historici aj jazykovedci (Anton Bernolák). V období národného obrodenia sa tradícia uplatňovala v umeleckej literatúre (Hollý – epos Svätopluk, Kollár – predspev Slávy Dcéry, Štúr, Hurban, Chalupka – báseň Mor ho!)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.1)

Diskusia: Staroslovienska literatúra – Proglas, Moravsko-Panónske legendy

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.027