Renesancia svetová a slovenská (14.-17.storočie)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 08.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 307 slov
Počet zobrazení: 9 142
Tlačení: 694
Uložení: 684
Spoločensko-historické pomery -  opäť sa objavujú hladomory, epidémie a vojnové konflikty – následky: spomalený hospodársky vývoj a spoločenské nepokoje
-  rozvoj námornej dopravy – medzinárodný obchod, expanzia Európskych krajín – koloniálne ríše
-  astronomické a vedecké objavy (Kolumbus objavil Ameriku, Jesenius vykonal prvú pitvu, Kopernik hlásal heliocentrizmus)
 
Renesancia v spoločnosti -  renesancia znamenala vymanenie zo stredovekého myslenia, snaha oslobodiť človeka pomocou obnovenia antickej kultúry
-  odpor k nadvláde teológie, rozvoj vedy, dôraz na racionálne myslenie, zmyslové vnímanie, individualizmus (dôraz na jednotlivca)
-  proti kresťanskej askéze hlása užívanie si radostí života, pozornosť smerovaná na človeka, láska k prírode
-  myšlienkový smer HUMANIZMUS zdôrazňuje ľudskú dôstojnosť, slobodu, rozvoj osobnosti v primeraných podmienkach. Zdôraznenie starogréckeho ideálu krásy, múdrosti a dobra. Zameranie proti feudalizmu, nadvláde cirkvi – vyústil do reformácie a osvietenstva. Vedúcou osobnosťou humanizmu bol

Erazmus Rotterdamský

Renesancia v umení -  architektúra: návrat k antickému a románskemu štýlu. Stavajú sa paláca a zámky, zdobené lístkovým vzorom, meštianske domy, radnice, menej kostolov. Výrazné osobnosti pôosbili hlavne v Taliansku (Florencia): Battista Alberti, Raffael Santi, Michelangelo Buonarotti
maliarstvo: znovuobjavenie prírody, z antiky sa obrazy nezachovali preto ňou nie je ovplyvnené. Zachytávali psychiku, emócie, ženskú krásu (Boticelli). Michelangelo vyzdobil Sixtínsku kaplnku vo Vatikáne, da Vinci namaľoval Poslednú večeru.
sochárstvo: tematika stále náboženská, tiež však čerpá z antiky. Pozornosť na ľudské telo (Donatello, Michelangelo)
literatúra: rozdeľuje sa na literárny humanizmus a literárnu renesanciu.
Humanisti študovali a vydávali diela antických autorov, napodobňovali ich tvorbu v témach, žánroch, štylistike aj jazyku. Venovali sa rétorike prevažne v latinčine. Zaoberali sa hlavne vedeckou problematikou.
Renesanční spisovatelia sa od napodbňovania antiky dostali k zobrazovaniu vzťahu človeka k pozemskému svetu. Rozvíjali sa žánre zabudnuté v stredoveku: epos, satira, komédia, tragédia, životopisné a historické poviedky. Písali v národných jazykoch, duchovná tematika ustúpila otázkam ľudskej existencie.

1)  TALIANSKA LITERATÚRA
-  zaznamenala najväčší rozvoj v 14.-16.storočí, centrom kultúry bola Florencia
§ Dante Alighieri – za svoju politickú činnosť a odpor proti pápežovi bol odsúdený do vyhnanstva a na smrť. Jeho tvorba je poznamenaná láskou k predčasne zosnulej Beatrice.
Božská komédia – alegorický epos zložený v trojveršových strofách, 3 časti: Peklo, Očistec, Raj. PEKLO je miesto, kde hriešnici trpia za svoje zločiny a hriechy. Umiestnil sem bohatých, kráľov aj pápežov. Danteho tu sprevádza Vergilius. OČISTEC je prechodom do neba cez ľútosť a pokoru. RAJ je plný vlastencov, ktorí bojovali za pravdu. Sprevádza ho tu jeho láska Beatrice.
Danteho duša predstavuje celé ľudstvo, Vergilius rozum a Beatrice vieru a nadopzemskú dokonalosť. Stret náboženského stredovekého a renesančného pozemského sveta. Používa symbolické čisla 3 a 10.
§ Francesco Petrarca – otec humanizmu, vzor pre európsku lyriku.
Spevník – delí sa na 2 časti In vitam a In mortem. Obsahuje 366 sonetov, venovaných hlavne Laure, idealizovaný portrét milovanej ženy (krása, cnosť). Smútok, neopätovaná láska, melanchólia. Snaha zlúčiť kresťanstvo s myšlienkami humanizmu.
§ Giovanni Boccacio – zakladateľ talianskej renesančnej prózy.
Dekameron – obsahuje 100 noviel, ktoré postupne rozpráva 7 dievčat a 3 chlapci počas desiatich dní na florentskom vidieku, kde ušli pred morom. Každý deň je venovaný jednej téme. Téma je hlavne zmyselná láska k žene, nevera sa nepokladá za priestupok, láska je hlavným zdrojom radosti a hybnou silou života. Vystupuje množstvo postáv, ktoré Boccacio odpozoroval z okolia. Príbehy sú veselé, plné radosti zo života, zakončené ponaučením.

2)  FRANCÚZSKA LITERATÚRA
§ Francois Villon – básnik, viedol neviazaný život, za zabitie človeka mu zmiernili trest z obesenia na vyhnanstvo z Paríža. Popisuje pocity človeka, ktorý sa ocitol na okraji spoločnosti. Zaraďuje sa medzi „prekliatych básnikov“ 19.storočia
Malý testament – satirická rozlúčka s priateľmi, spomienky na mladosť a lásku
Veľký testament – pominuteľnosť a bieda ľudského života, strach zo smrti, strata mladosti, nespravodlivosť. Bolesť a hnev zakrýva iróniou. Zamilovať sa je nebezpečné, lebo city sa dajú zneužiť.
§ Francois Rabelais – satirik, kritik zla a ľudských chýb, výchovných metód.
Gargantua a Pantagruel – román o obroch, paródia na stredoveké rytierske romány. Realistické postrehy zo života, satira na cirkev, školstvo a súdnictvo. Zdôrazňuje ľudské vedomosti, slobodnú vôľu („rob čo sa ti páči“). Kvetnatý a bohatý jazykový štýl.

3)  ŠPANIELSKA LITERATÚRA
§ Miguel de Cervantes Saavedra – predstaviteľ zlatého veku španielskej literatúry, prišiel o ruku, bol v otroctve v Alžírsku, neúspešný v obchode aj osobnom živote.
Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha dvojdielny román, paródia na rytierske romány, večná túžba po pravde, slobode a spravodlivosti. Don Quijote predstavuje čisté rytierske srdce a jeho sluna Sancho zdravý sedliacky rozum. Márna snaha bojovať s veternými mlynmi.
 
4)  ANGLICKÁ LITERATÚRA
§ Geofrey Chauser – inšpirovaný Dantem, Boccaciom a Petrarcom
Canterburské poviedky: 23 veršovaných príbehov, ktoré rozprávajú pútnici na ceste do Canterbury. Vtipné stvárnenie života stredovekého Anglicka.
q William Shakespeare – najväčší anglický aj svetový dramatik, čisto renesančným autorom (svetské motívny).
Znaky shakespearovskej drámy:
· neobmedzenosť tém, času a miesta
· obraz pozemského života, kladných aj záporných vlastností
· hrdinovia sú silní jednotlivci, strojcami vlastných osucov, často rozporuplné postavy ktoré sa nechcú vzdať svojich ideálov a sú ochotné za ne aj zomrieť
· ženy samostatne rozhodujú o svojom živote, sú ráznne, cieľavedomé, stelesnenie renesančného ideálu
· príčinou tragédie je vášeň alebo náhoda
· komické prvky nie sú oddelené od tragických
· verše sa striedajú s prózou
-  rozdelenie tvorby: KOMÉDIE, HRY Z ANGLICKÝCH A ANTICKÝCH DEJÍN, TRAGÉDIE
Rómeo a Júlia: tragický príbeh nešťastnej lásky milencov, ktorí pochádzajú z dvoch znepriatelených rodov (Kapuletovcov a Montekovcov), rody sa zmieria až po smrti svojich detí
Hamlet – tragédia, v hrdinovi bojujú vznešené ideály s povinnosťou potrestať zlo, trpí pocitom nespravodlivosti ale váha, či on je ten pravý, kto má napraviť krivdu a potrestať vraha. Úvahy o zmysle života. Hamletovho otca (dánskeho kráľa) zavraždí jeho brat Claudius, ktorý sa potom oženil s jeho vdovou aby získal trón. Otcov duch chce, aby ho Hamlet pomstil. Hamleta majú popraviť za vraždu, ale podarí sa mu ujsť. Zatiaľ sa však jeho kočka Ofélia zo žiaľu pomiatla a utopila. Jej brat vyzve Hamleta na súboj, kde ho chce doraziť otráveným kordom. Claudius chce Hamleta otráviť vínom, ale vypije ho kráľovná a umiera. Oféliin brat Hamleta zraní, ale sám v boji zomiera, pred smrťou povie Hamletovi pravdu. Hamlet z posledných síl zabije Claudia.
Othello – tragédia, zobrazuje problematiku dôvery a žiarlivosti, intrigy, ľudské vášne a city
Macbeth – tragédia, nadmerná túžba po moci vedie k spáchaniu zločinu
Antonius a Kleopatra – tragédia z antických dejín
Sen noci svätojánskej, Skrotenie zlej ženy, Mnoho kriku pre nič, Benátsky kupec
 
5)  SLOVENSKÁ LITERATÚRA
-  obdobie tureckých vpádov, reformácie a protireformácie, protihabsburských povstaní
-  Matej Korvín podporoval myšlienkové prúdy talianskej renesancie a humanizmu
Martin RakovskýO spoločenských vrstvách v štáte a príčinách prevratov v kráľovstvách a cisárstvach: veršovaná skladba písaná v latinčine. Predstava o zložení spoločnosti, každá vrstva má dôležité miesto, pilierom štátu je tá stredná. Prameňom problémov je nerovnosť, panovník by mal byť ochrancom krajiny, za príčiny rozpadu štátov považuje krutovládu, nespravodlivosť, nerovnosť, bezpožnosť.
O svetskej vrchnosti – veršovaná skladba v latičnine, ideál panovníka podľa angicko-kresťanských humanistických zásad
Jakob Jakobeus – Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa: národno-vlastenecké myšlienky, prebúdzanie slovenského povedomia. Personifikovaná Matka Slovákov plače nad osudom svojich detí (vojny, mor, turecké vpády), prosí nebesá o pomoc. Úcta k slávnej slovanskej minulosti
 
Poézia -  zahŕňa historické piesne, ľúbostnú a duchovnú poéziu.
Historické piesne – stredoveký literárny útvar, súvisí s národnými dejinami. Autor väčšinou neznámy, šírili sa ústne, zachovali sa v odpisoch. Maly oslavnú a informačnú funkciu.
Martin Bošňák – Píseň o zámku muránském: dobývanie Muráňa habsburskými žoldniermi
Štefan Komodický O Jágri a některých vítězích: krajinu spustošili nielen Turkovia, ale aj nemeckí cisárski žoldnieri, ktorí obyvateľov okrádali namiesto toho, aby ho chránili
Duchovná lyrika – pridržiavala sa náboženskej tematiky, občas spoločenské problémy
 
Dráma -  prevládali školské hry s biblickými a antickými témami
Pavel Kyrmezer – Komédia nová o vdově: spoločenská priepasť medzi bohatými a chudbnými. Úžernícky kupec bezohľadne vymáha dlh od chudobnej vdovy Ráchel. Pomôže jej prorok Elizeus, ktorý rozmnoží olej a ona ho predá aby mohla vyplatiť dlh.
Komédia česká o bhatci a Lazarovi: príbeh o boháčovi, ktorý chudobnému Lazarovi nepomôže ni omrvinkou zo stola. Čerti ho odvlečú do pekla a Lazara do neba.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023