Prehľad literatúry podľa období

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: kiriacik
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 999 slov
Počet zobrazení: 129 060
Tlačení: 2 958
Uložení: 2 936

Staroveká literatúra

Orientálna summersko-akkadská (Epos o Gilgamešovi)
hebrejská (Biblia)
Antická Grécka lyrika Sapfo – Óda na Afroditu
epika Homér – Ilias, Odysea / Ezop – Ezopove bájky
dráma Sofokles – Antigona

Rímska epika Ovídius – Metamorfózy
lyrika Ovídius – Umenie milovať / Horácius - Ódy 

Stredoveká literatúra (5. – 15. st.)

ZNAKY
o univerzálnosť stredovekej kultúry (jednota v umel. tvorbe)
o teória o nemenlivosti poriadku sveta - scholastika
o nie je psychologické motivovanie deja (bez príčin konania postáv)
o jednotný štýl – latinčina
o imitácia – napodobovanie
o nadprirodzené poňatie sveta
o alegória, symbolika
o idealizované typizovanie – svätec (ustálené vlastnosti)
o rétorika – ornamentálnosť
o mystika, synkretizmus (kríženie lit. druhov – lyrika s epikou)
Náboženská legendy, životy svätcov
Svetská hrdiský epos: Pieseň o Rolandovi
Slovenská stredoveká lit.
1. Staroslovienska – Proglas (1. báseň v staroslovienčine) / Moravsko panónske legendy – Život sv. Konštantína a Život sv. Metoda
2. Lit. písaná latinsky a česky – Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi 

Humanizmus a renesancia (14. – 17. st.)

ZNAKY HUMANIZMUS
- „ľudský“ – obroda človeka v duchu antických ideálov
o napodobňovanie diel antických autorov
o latinský jazyk
o vedecký alebo príležitostný charakter diel
o rečnícky štýl
ZNAKY RENESANCIE
- „obroda, znovuzrodenie“ – obhajuje právo človeka na šťastné prežitie života
o problémy pozemského sveta
o hrdina – obyčajný človek
o individualizmus
o láska k prírode
o senzualizmus, racionalizmus, hovorový štýl
o diela písané v národných jazykoch
Španielska: Miguel De Cervantes Saavedra – Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha
Talianska: Giovanni Bocaccio – Dekameron (zbierka noviel) - zakladateľ
Dante Alighieri – Božská komédia (epická báseň)
Anglická: Wiliam Shakespeare – Kráľ Lear, Rómeo a Júlia, Othello,
Macbeth, Hamlet (divad. hry)
Slovenský humanizmus: Jakub Jakobeus – Slzy, vzdych a prozby slovenského národa
Martin Rakovský – O spoločenských vrstvách v štáte a príčinách prevratov v kráľovstvách a cisárstvách
Slovenská renesancia: Pavel Kyrmezer (dramatik) – Komédia česká o bohatci a Lazárovi
Komédia nová o vdově 

Baroková literatúra (16. – 17. st.)

- človek hľadá únik z pozemského sveta a východisko hľadá v nadpozemskom svete
o pesimizmus, senzualizmus, patetickosť (nadnesenosť)
o pompéznosť (nádhera), dekoratívnosť (ozdobnosť)
o vyzdvihuje nadosobné a nadpozemské hodnoty
o princíp: márnosť nad márnosť → márnosť pozemských hodnôt
o ťažký štýl – metafory, alegória, symboly
o kresťanská ideológia, iracionalizmus
o barokové protiklady: - dobro - zlo
- túžba po večnom - strach zo smrti
nadpozemskom živote
- nádej na vykúpenie -strach z večného zatratenia
- duchovný mysticizmus - naturalistická zmyslovosť
- pomynuteľnosť - túžba po pozemskej
svetských vecí nádhere
John Milton – Stratený raj a Raj znovu nájdený (duchovné eposy – bibl. motív)
Ján Amos Komenský – Labyrint světa a ráj srdce / Didactica magra (pedag. sústava)
Slovenská barok. lit.
1.náboženská katol./protestantská: J. Tranovský – Citara svätých
2. svetská a) vedecká a popularizačná: Matej Bel – Historicko-zemepisná vedomosť o súvekom Uhorsku Ján Baltazár Magina – Ostne...alebo Obrana
b) memoárová a cestopisná: Ján Simonides – Väzenie, vyslobodenie, putovanie Jána Simonidesa .... Daniel Krman – Cestovný denník
c) didakticko – reflexívna: Hugolín Gavlovič – Valaská škola, mravúv stodola (zložená z tzv. pastierskych nôt) 

Klasicizmus (17. – 18. st.)

- „vynikajúci, vzorový, dokonalý“ – vytvára ho šľachta z túžby po dokonalom umení
o ovplyvnení antikou
o hrdina je človek
o racionalizmus
o pozemský svet
o návrat k prírode a jej krásam
o rozdelenie žánrov:
a) vyššie b) nižšie
hrdina pozitívne vlastnosti negatívne vlastnosti
spol.vrstva vyššie spol.vrstvy – šľachta nižšie
čas veľmi krátky čas autorova prítomnosť
téma histor.témy – vznešené bežné problémy života
konflikt morálny
česť,povinnosť – láska pozivívne – negat. vlastnosti
riešenie pomsta – česť, povinnosť pozit. vlastnosti – racionálny
forma veršovaná dráma ucelený, neveršovaný text
druhy óda, elégia, epos, tragédia bájka, satira, komédia

Piere Corneille – Cid (dráma – tragédia)
Moliere – Lakomec (dráma)
1.fáza Slov. Klasicizmu
a) jazykovedná – Bernolákovci – A. Bernolák – Jazykovedno-kritická rozprava o slov. písmenách, Gramatica slavica, Slovár Slovensko-Česko-Latinsko...(slovník)
b) ľudovýchovná: J. Fándly – Dúverná zmluva mez mníchem a ďáblem
J.I.Bajza – René mláďenca, príhodi a skúsenosti (dvojzväzkový román)
J. Hollý – zbierka ód – Pesňe/ elégia – Naríkaní Rastislava/ epos – Svätopluk, Sláv
selanka – Jaroslav
2.fáza Slov. Klasicizmu = preromantizmus (slovakizovaná čeština)
J. Kollár – Slávy dcéra = Prědzpěv + 5 spevov (Sála, Labe, Dunaj, Léthe, Acheron)
J. Chalupka – Kocúrkovo (veselohra), Bendegus (satir. román) 

Romantizmus (18. – 19. st.)

- zobrazuje sa svet podľa svojich predstáv
o rozpor sna a reality
o idea slobody a revolty (vzbury)
o harmónia kontrastov
o individualizmus, sentimentalizmus, iracionalizmus, pesimizmus
o titanizmus – hrdina je ochotný obetovať sa v mene svojich ideálov
o hovorový štýl – nárečia, ľudová slovesnosť
o autoštylizácia – autor sa stotožňuje so svojim hrdinom
o rozvíjanie poézie

Ruský: A. S. Puškin – Kapitánova dcéra(povesť), Eugen Onegin (verš.román)
Francúzsky: V. Hugo – Chrám Matky Božej v Paríži, Hernani (dráma), Bedári
Anglický: George Byron – Childe Haroldova púť (lyr.-ep. skladba),
Chillonský väzeň (báseň s prvkami epiky)
Nemecký: Goethe – Prometeus (óda), Utrpenie mladého Werthera (citový román),
Faust (veršovaná dráma)
Fridrich Schiller – Zbojníci (dráma)
Slovenský: PÓEZIA
o platia znaky svet. romantizmu
o odklon od individualizmu – snaha o kolektivizmus
o idea národnej slobody a revolty
o téma: láska k vlasti
o slovanský humanizmus
o sylabická prozódia
o vyzdvihovanie ľudovej slovesnosti → slov. príroda, zvyky a tradície ľudu, ľudový hrdina a jazyk, žánre - balady
S. Chalupka – Mor ho! (hrdinská ep. báseň), Likavský väzeň, Turčín Poničan
J. Kráľ – Zakliata panna vo Váhu a divný Janko (balada), Výlomky z Jánošíka,
Duma bratislavská, Orol (básne o slobode), Dráma sveta (cyklus básní)
A. Sládkovič – Marína, Detvan
J. Botto – Smrť Jánošíkova, Žltá ľalia (balada)

PRÓZA
J. M. Hurban – Olejkár (histor. próza), Od Silvestra do Troch kráľov (satir. novela)
J. Kalinčiak – histor. povesti: Mládenec slovenský, Púť lásky, Milkov Hrob,
satir. próza: Reštavrácia 

Realizmus (druhá pol. 19. st.)

o zobrazuje skutočný svet
o kritika honby za majetkom, kariérou
o rôzne spol. vrstvy – obyčajný človek
o typizovaný hrdina – obyčajný človek s obyčajnými vlastnosťami – zástupca kolektívu
o prostredie – spoločnosť – mesto
o problémy doby, v ktorej žije
o prítomnosť, píše sa hlavne próza
Prechod od rom. k real.
J. Záborský – Dva dni v Chujave (epika), Žehry (lyrika – klasicizmus), Najdúch (dráma)
G. K. Laskomerský – Prvý tanec (humoreska-dráma), Lipovnianska Maša (novela)
J. Palárik – Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch (dráma-veselohry)
Anglický realizmus:
Ch. Dickens – Pamäti klubu Pickwickovcov (román)
E. Bronteová – Búrlivé výšiny Ch. Bronteová – Jana Eyrová
Ruský:
Tolstoj – Anna Kareninová, Vojna a Mier (romány)
Gogoľ – Revízor (komédia), Mŕtve duše
Čechov – Chameleón (poviedka)
Dostojevskij – Biedni ľudia, Zločin a trest (soc.-psych. román)
Francúzsky:
H. Balzac – cyklus Ľudská komédia – Otec Goriot
Slovenský:
1.vlna realizmu:
o prienik realizmu do literatúry – rieši otázku: Kto má stáť na čele národa?
o téma: súčasnosť – národné a spoločenské otázky
o hrdina – dedinský človek – zeman/inteligencia
o ľudová reč, poézia – sylabotonická prozódia
viera v obrodené zemianstvo:
Vajanský – Tatry a more (básn. zb.), Letiace tiene (novela), Suchá ratolesť (román)
Šoltésová – Proti prúdu (dvojzväzkový román)
viera v ľud:
Vansová – Kliatba (román)
Hviezdoslav: lyrika: Sonety, Letorosty, Prechádzky jarom, Prechádzky letom, Krvavé sonety
epika: Ežo Vlkolínsky, Gábor Vlkolínsky (eposy)
Martin Kukučín: Dom v stráni (román)
Mladé letá - mladosť, Vianočné oblátky - folklór, Rysavá jalovica, Neprebudený – charakterové, Keď báčik z Chochoľova umrie, Dies Irae – spoloč. problem.
2.vlna realizmu:
o sociálno-kritický realizmus – kritizuje zlé sociálne pomery
B. S. Timrava: Ťapákovci, Skon Paľa Ročku (zo života ľudu), Pomocník (poviedka)
Hrdinovia (novela)
J.G. Tajovský: Statky-zmätky (dráma – činohra – smut. dej, trag. koniec)
Ženský zákon – veselohra
Maco Mlieč, Mamka Pôstková – poviedky
Literárna moderna (od 1850)
Symbolizmus:
- skutočnosť zobrazuje nie priamo, ale pomocou symbolov – využitie podvedomia ľudí
o subjektivizmus, individualizmus, iracionalizmus
o tmavé farby, pochmúrnosť, pesimizmus, beznádej, skepsa
o symboly z prírody a biblie
o motív noci, smrti, ťažké básne
o lyr. hrdina – vnútorne rozorvaný
Paul Verlaine – Saturnské básne, básn. zb. Múdrosť, báseň Jak dieťa, ktoré osirie
Ch. Baudelaire – Kvety zla (dráma), (básne) Mrcina, Albatros
Impresionizmus:
o farebné videnie sveta, tieňohra, svetlé farby
o senzualizmus, dynamika
Rimbaud – V zelenej krčmičke (báseň), (zbierky) Pri hudbe, Pobyt v pekle
Slov. lit. moderna:
Ivan Krasko: Nox et solitudo – básne Topole, Vesper dominicae
Verše (básn. zb.)
Janko Jesenský: Verše (básn. zb.), Demokrati, Malomestské rozprávky (próza)
Avantgardy (kon. 19. st. – zač. 20. st.)
o odmietajú spoloč. a estet. hodnoty
o reagujú na spoloč. vývoj a chcú ho zmeniť
o vyzdvihujú revoltu – vzburu
o cieľ – provokácia malomeštiackej spoločnosti
o experimentálne, kolektivistické, programotvorné
Kubizmus
Kubofuturizmus: G. Apollinaire – Most Mirabeau (báseň), Kaligramy (básn. zb.),
Alkoholy – úvodná báseň Pásmo
Futurizmus 

Svetová medzivojnová literatúra (1918 – 1945)

POÉZIA (Avantgardy)
Dadaizmus: Tristan Tzara – Manifest Dada
o nezlúčiteľnosť umenia s logikou
o reakcia na nezmyslený svet – vojny → slová vo veršoch bez zmyslu
o princíp absolútnej nuly
o teória tabula a rasa (čistý stôl)
Poetizmus: V. Nezval – Abeceda, Pantomima (zb.)
o optim. pohľad na svet
o metóda hravosti, radostné okamihy života
o téma: pocity šťastia a radosti
o emotívna stránka
o asociatívna metóda – básn. obrazy nie sú závislé na logike
o imaginácia – obrazotvornosť
Vitalizmus: J. Wolker – Host do domu, Těžká hodina (väčšie ep. celky – sociálne balady)
o radosť zo života, pozitívne stránky života – krása, optimizmus
o oslavuje mier a život, krásu a lásku
o hrá sa so slovami
o senzualizmus, oživuje neživé veci
o domov – cudzina (nie je to preň protiklad)
Surrealizmus: André Breton – Načúvaj v lastúre (báseň)
Nadja (poet. román)
o stav ducha, sen, podvedomie
o fantázia, popieranie logiky
o myslenie za neprítomnosti rozumu
o motívy kŕčovitej krásy
o bizardnosť, morbídnosť, genitívna metafora, polytematickosť, asociat. metóda
o oslobodené vety, voľný verš, viacvýznamovosť
PRÓZA
Nemecká lit.:
realizmus: Franc Kafka – Zámok (román)
expresionizmus: Remarque – Na západe nič nového, Cesta späť, Traja kamaráti
o tmavé farby, tma, noc, pochmúrnosť, pesimizmus
o snaha o odhalenie príčin
o vnútorný monológ, subjektivizmus
o expresívny štýl – vulgarizmy, ostré, drsné, naturalistické výrazy
o pasívny hrdina – uzatvára sa do seba / smrť je preň východisko
Literatúra integračných snáh:
o kritika malomeštiackej spoločnosti
o protest proti vojne
o snaha nájsť niečo, čo by ľudí spojilo
o nachádza to v láska, priateľstve, ľudskosti, rovnosti, slobode
R. Rolland – Ján Krištof (román – rieka), Colas Breugnon–Dobrý človek ešte žije(hist.román)
Peter a Lucia (psycholog. novela)
Stratená generácia:
o autobiograf. prvky, pesimizmus, skepsa, beznádej
o hrdina je poznačený pádom ilúzii a hodnôt
o zabudnutie v alkohole
o dvojtvárny hrdina – nič sa mu v živote nedarí
o silou vôle prekonáva sám seba → aktívny
o motív smrti
E. Hemingway – Zbohom zbraniam, Komu zvonia do hrobu, Starec a more
Česká lit.: K. Čapek – R.U.R (utop. dráma), Bíla nemoc (div. hra)
J. Hašek – Osudy dobrého vojaka Švejka
Anglická lit: James Joyce – Ulysses (Odyseus)
G.B. Shaw – Pygmalion (krit. div. hra)
Americká lit: Soc.-krit. real: T. Dreiser – Americká tragédia
Slovenská lit.:
Prechodná generácia (aj pred 1. sv. vojnou)
Martin Rázus - 1. básn. skladby – Z tichých a búrnych chvíľ, To je vojna,
2. sklamanie z nového štátu – Šípy duše, Kameň na medzi
3. zhod. tvorby, života – Cestou, Stretnutie
Próza – Júlia, Krčmársky kráľ, Bombura
Neosymbolizmus:
E. B. Lukáč - 1. Introvertná lyrika (osobné problémy)
Spoveď, Dunaj a Seina, O láske neláskavej, Paradoxon, Križovatky
2. Extrovertná lyrika (spoločenské problémy)
Spev vlkov, Elixír, Moloch, Bábel
Vitalizmus:
Ján Smrek – Odsúdený k večitej žízni (básn.prvotina)
1. Knihy slnečné – Cválajúce dni, Božské uzly, Iba oči, Básnik a žena
2. Knihy nocí planých – Hostina, Studňa – počas vojny
Poetizmus:
L. Novomestský – zb. Nedeľa, Romboid, Otvorené okná, Svätý za dedinou
Pašovanou ceruzkou – vojnová lyrika – vo väzení napísaná
Stamodtiaľ a iné – spomienky na život
Nadrealizmus:
o odmietanie tradícií, protest proti ľudáctvu a fašizmu
o psychický automatizmus – činnosť psychiky bez kontroly rozumu
o kŕčovitá krása, asociatívna metóda, polytematickosť
o voľný verš, genitívna metafora, morbídnosť, bizardnosť
R. Fabry – Uťaté ruky (zb. poézie) – 1.časť Prológ + neveršovaný sureal. text – Zo strateného
zápisníka, báseň Pokazený písací stroj
Katolícka moderna:
o konfrontácia spirituálneho sveta so zmyslovým
o lyr. hrdina v pozícii nehodného voči bohu (hriešnik)
o náboženský mysticizmus
o kresťanský humanizmus
o témy: boh, príroda, láska, vojna
o motívy: negatívne – spomienky na detstvo, láska, tma, smrť, mlčanie, tvorivá kríza
pozitívne – pokoj je východisko, boh, domov, príroda
J. Silan – zbierky: Rebrík do neba, Slávme to spoločne, Piesne z Javoriny, Piesne zo Žiaru
R. Dilong: 1.obdobie Budúci ľudia, Dýchajte lazy
2.obdobie Mladý svadobník, Mesto s ružou 

Próza – 3. vlna realizmu:

Naturalizmus:
o fotograf. vernosť skutočnosti – dokumentárny, presný opis
o biologická určenosť človeka
o opis temných stránok života, spoločenská spodina – baníci, robotníci
Ladislav Nádaši–Jége: 1. histor. tém: Wieniawskeho legenda, Svätopluk
2. súčasná tém: Cesta životom, Adam Šangala
Socialistický realizmus:
o lit. skupina DAV
o sociálne problémy
o vyzdvihovanie najchudobnejších
o východisko v revolúcii
P. Jilemnický – Víťazný pád (román), Kompas v nás (zb. noviel)
Sociálno-psychologický realizmus:
o sociálna tématika
o obyčajný ľudia – mravne prevažujú nad nadradenými
o pohľad pod povrch javov
o dedinské prostredie
o soc. dokumentarizmus – presné zachytenie prosredia
J.C. Hronský: Tomčíkovci (poviedka)
Chlieb, Jozef Mak, Pisár Gráč, Svet na trasovisku (romány) 

Lyrizačné tendencie v slov. próze (Lyrizovaná próza)

Ornamentálna próza:
J. Hrušovský – Pompiliova Madona (novela), Muž s protézou, Žralok (poviedka)
G. Vámoš – Editino očko (zb. noviel), Atómy boha
Ivan Horváth – Laco a Bratislava, Život s Laurou (poet. dokument)
Lyrický tvarovaná próza:
Ján Bodenek – Svetlá na bublinách (zb. noviel)
Próza literárneho naturizmu:
o idea slobody, ľudskosti, lásky, priateľstva
o sociálna problematika v pozadí
o individualizmus, subjektivizmus – ja rozprávanie
o rozpor sna – skutočnosti
o hrdina – vidiecky, dedinský človek – z okraja spoločnosti
o personifikácia prírody – aktívne zasahuje do deja a mení ho – je ako živá bytosť
o kratšie prozaické útvary – poviedka, novela
o rozprávkové symboly a postavy; konflikt: dobro – zlo; záhadnosť, tajomnosť, mystika
Margita Figuli – 3 gaštanové kone (novela), Babylon (4-zväzkový román),
Mladosť (autobiograf. román)
Dobroslav Chrobák – Kamarát Jašek (zb. noviel – rovnomenná novela Kamarát Jašek)
Drak sa vracia
F. Švantner – zb. noviel Dáma, Malka; Život bez konca, Nevesta hôľ (romány) 

Slovenská medzivojnová dráma (do 1945)

Peter Zvon – Tanec nad plačom (veršovaná dráma)
J.B. Ivan – Matka (tragédia), Mastný hrniec (satira), Neznámy, Dvaja, Veža
Ivan Stodola – Bačova žena (tragédia)
Čaj u pána senátora, Jožko Púčik a jeho kariéra (satiry)
Keď jubilant plače (komédia)
Dráma po roku 1945
Štefan Králik – Margaret zo zámku, Posledná prekážka
Peter Karvaš – Antigona a tí druhí, Vlastenci z mesta Jo (absurdná), Experiment Damokles,
Veľká parochňa (tragikomédia)
Ivan Bukovčan – Kým kohút nezaspieva (dvojdejstvová hra) 

Svetová literatúra po 1945

Americká lit.:
a) Tradicionalizmus:(realist. romány) a) Stratená generácia – Hemingway
b) soc.-krit.real. – Steinback – Na východ od raja, O myšiach a ľuďoch (romány)
c) soc.-psych.real. – Salinger – Kto chytá v žite
b) Absurdistická lit. Heller – Hlava XXII
o vplyv franc. existencializmu – nezmyselnosť existencie, zákonov, spoloč., vojny
c) Beat Generation: Ferlinghetti – Obrazy zašlého sveta, Vychádzajúc zo San Francisca (lyr. zbierky)
Ginsberg – Amerika, Slnečnicové sutrá, Kadiš, Vytie
o mapuje lesk a biedu Ameriky
o vyzdvih. spolupatričnosť, neobmedzenosť slobody
o sklamanie mladej generácie z neľudskosti modernej civilizácie
o voľný verš, neviazanosť zmyslov (drogy, alkohol)
d) Postmodernizmus Kurt Vonnegut – Ostroočko
o dej zahalený tajomstvom (spojky: keby, možno, ak)
o prvky detektívky – kriminálna zápletka
o zmätočná kompozícia – prelínanie časov, štýlov, žánrov
o imitácia – napodobňovanie – citovanie z iných diel
o paródia, irónia, ustálené symboly
o snaha o objektivizáciu – uvedomenie čitateľa, že číta fikciu
o metafiktívny komentár – dej prerušovaný radami autora, hodnoteniami
magický realizmus – Marqez – Kronika vopred ohlásenej smrti
- magické prvky – tradície a rituály, iracionálne prvky

Anglická literatúra: G. Orwell – Zvieracia farma (alegor. román), 1984 (utopický román)
Rozhnevaní mladí muži: Osborn – Obzri sa v hneve
Wain – Ponáhľaj sa dolu, Zima v horách
Brain – Mesto hore, život hore 

Literatúra po 1945 neanglicky hovoriacich krajín

Ruská lit.: oficiálna – Šolochov
polooficiálna – Pasternak – Doktor Živago
samizdatova – Solženicyn – Jeden deň Ivana Denisoviča(novela),
Súostrovie Gulag
lit. krutých právd o živote – Rasputin, Ajtmatov
Nemecká lit.: Heinrich Boll – Biliard o pol desiatej (gener. román)
Gunter Grass – Plechový bubienok
Bertolt Brecht – Matka guráž a jej deti (dráma)
Francúzska lit: 1. etická generácia Exupéry – Malý princ
o autori vystupujú ako svedomie národa
o zaujímajú životný postoj, stanovisko k udalostiam
o tlmočia osobné posolstvo
o autentické svedectvá z ich života
o etický ideál – ich stanovisko, postoj, predstava
- chcú odhaliť zmysel bytia „kľúč k životu“
- východisko v akcii, hrdinskom čine – zrieknutie sa osobného šťastia pre dobro celku / dobrovoľné prijatie povinnosti

2. existencializmus Camuse – Caligula (dráma)
Sartre – Diabol a Pánboh (dráma)
o úvaha o existencii – 1. skutočná existencia človeka – uvažovanie o sebe 2. slobodné rozhodnutie človeka človek si sám seba uvedomuje najviac v rizikových situáciách - musí mať právo voľby
o pocity úzkosti, hnusu, ničoty z vlastnej existencie
o nepodriaďuje sa okolnostiam – stáva sa slobodný
3. literatúra husárov dielo Modrý husár
4. aliteratúra Becquet – Čakanie na Godota (absurdná dráma)

Talianska lit.:
neorealizmus Alberto Moravia – Rimanka, Vrchárka
postmodernizmus Umberto Eco –Meno ruže (román)

Slovenská poézia:
Básnici domova:
Pavol Horov – básn. zbierky – Zradné vody spodné, Nioba matka naša, Návraty
Ján Kostra – Hniezda, Moja rodná, Ave Eva, Každý deň (zbierky)
Básnici človeka:
Vojtech Mihálik – zbierky – Plebejská košeľa, Vzbúrený Jób, Tŕpky, Appossionata (ľúbostná)
Milan Rúfus – zb. Chlapec, báseň Rakvy z Vietnamu, zbierka Zvony – báseň Zvony detstva
Miroslav Válek – zb. Príťažlivosť, zb. Dotyky (dve časti: Nite, Rovina), zb. Nepokoj, Milovanie v husej koži, báseň Zabíjanie králikov
Mikuláš Kováč – Zem pod nohami, Obrana stavebnice
Konkrétisti:
J. Stacho – Svadobná cesta, Zážehy
Ľ. Feldek – Jediný slaný domov, Kriedový kruh
D. Hevier – Nonstop, Elektrónkový klaun

Slovenská próza:
František Hečko – Červené víno (román – neorealizmus)
Ladislav Ťažký – Evanjelium čatára Matúša, Amenmária–Samí dobrí vojaci (autobiog.román)
Ladislav Mňačko – Smrť sa volá Engelchen (autobiograf.), Ako chutí moc (román)
Oneskorené reportáže 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024